gnnNTOTPO

1 Corinthians 7

Ḻakarama yukurra märranhaminyarawuy dhäruk

1Manymak. Dhuwalanydja ŋarra yurru ḻakarama ŋurikiy märranhaminyarawuynha, buku-ruŋinyamarama nhumalaŋgu dhäruk. Yo, manymak ŋunhi ḏarramuwu ŋayi yurru nhina yukurra gäna ḻuni, miyalkmiriwnydja. 2Yurru dhiyaŋunydja-wala dhuwala ŋuli yukurra guḻku' yolŋu walala djäma marramba'na, ga ŋunhi yukurra yolŋu nhina ḻuni, bala ŋanya ŋuli balaŋu gur'yurruna ŋuriŋiyi marramba'yunydja romdhu, bala ŋarra ŋuli waŋanydja bitjanna, “Ŋuli ŋayi ḏarramunydja ḏukṯuk, ŋayi yurru märrama miyalknhanydja nhanŋuway, bala maṉḏa yurru nhinana yukurra; ga bitjandhi bili miyalktja yurru nhina dhuway'mirri yana, bitjan ŋayinydja yurru nhanŋuwaynha yana dhuway'mirriŋunydja ŋunhiyi.”

3Yo. Ŋunhi ŋuli dhäyka ga ḏarramu märranhamirrina liŋguna, ŋunhiyinydja maṉḏa waŋganynha yana; ŋayi yurru ḏarramu wekanhamirri nhanukalayŋuwu dhäykawu, ga ŋayi yurru dhäyka bitjandhi bili wekanhamirri dhuway'mirriŋuwu, märr maṉḏa yurru märr-ḏaw'yun ŋunhilimina liŋgu. 4Liŋgu ŋunhiyinydja miyalk rumbal yaka nhanŋuway gäna wal'ŋu, ŋunhinydja rumbal ŋayi nhanŋu dhuway'mirriŋuwu yana, ga bitjandhi bili ŋayi dhuway'mirriŋunydja rumbal yaka gäna wal'ŋu, ŋunhiyinydja nhanŋuway, nhanukalaŋuwu dhäykawu rumbal ŋayi. 5Yaka ŋuyulkthinyamiyanydja maṉḏa. Wiripunydja mak nhuma yurru maṉḏa waŋanhamirri waŋganyŋura yana barrkuwatjthinyarawu nhinanharawu, märr nhuma yurru barrkuwatj yukurra guyaŋirri ga bukumirriyama Garraynha yana ŋanyapinyay waŋganynha, yana muka gurriri, bala yurruna nhuma yurru waŋgany-manapanmirriyi balayi nhina. Yaka weyindja maṉḏa nhiniya barrkuwatj; ŋayi ŋuli bäynha nhuna gur'yurru Satandhu gandarrŋura, liŋgu yolŋu nhe dhuwali, yalŋgina.

6Yo, yaka ŋarra yukurra dhuwalayi bitjandhi nherraṉ romdja, yana ŋarra yukurra ḻakarama bitjan gam'; manymak warray nhuma yurru märranhamirri, ga manymak nhuŋu, nhe yurru nhina ḻuni. 7Ŋarrapinydja dhuwala ḻuni yana, nhina ŋarra yukurra miyalkmiriw, ga guyaŋirri ŋarra yukurra nhumalaŋgunydja manymak warray ŋunhi nhe yurru nhina yukurra ḻuni, bitjan ŋarra dhuwala ḻuni nhina yukurra. Yurru Gunhu'yunydja ŋuli wekama barrku'-barrkuwatj yana ŋilimurruŋgu, märr yurru ŋilimurru ŋuriŋiyina märr-ḏaw'yun; wiripu-guḻkuny'tja yurru nhina yukurra ḻuni, ga wiripu-guḻkuny'tja yurru märranharamirri yukurra.

8Nhumalaŋgu ḻuniwunydja ga dhuway-rakunymirriwunydja yolŋuwu walalaŋgu ŋarra yurru waŋa bitjan gam': Manymak nhumalaŋgunydja, nhuma yukurra yurru nhina yäna ḻuninydja, bitjandja bitjan ŋarrapi dhuwala. 9Yurru ŋuli nhe djäl-ḏumurrunydja wal'ŋu, nhenydja yurru yana märramana, ga nhinana waŋganyŋura ŋurikalana yolŋuwala, liŋgu yakana yolŋuwu manymak djäl-ḏumurruyinyarawunydja wal'ŋu nhinanharawu wirrkiwunydja.

10Ga nhumalaŋgu wäŋamirriwunydja yolŋuwu walalaŋgu ŋarra yurru waŋa ḻakarama, yurru dhäruktja dhuwala nhanukuŋu Garraywuŋu yana, yaka ŋarrakuŋuway. Miyalktja yurru nhina waŋganygala dhuway'mirriŋuwala yana, yakana ŋayi yurru ŋanya miyalkthu ganandja. 11Ŋuli ŋayi miyalk ganaŋ'thundja yukurra nhina nhanukalaŋuwala dhuway'mirriŋuwala, ŋayinydja yukurra yurru nhinana yana gänana, yakana ŋayi yurru wiripunhanydja ḏarramunha märrama. Yurru manymak warray nhanŋu, ŋayi yurru marrtji balayi roŋiyirri dhuway'mirriŋuwalanydja. Ga ŋayi yurru dhuway'mirriŋuyunydja yakana gonha'yun nhanŋuway miyalknha, bala ganaŋ'thundja.

12Ŋe, ga wiripunydja ŋarra yukurra ḻakarama nhumalaŋgu, yurru dhuwalanydja dhäruk ŋarrakuŋuwaynha, yaka ŋayi Garrayyu ḻakaraŋala. Ŋunhi ŋayi ḏarramu wäŋamirri nhina yukurra Garraywalaŋumirri, yurru miyalk nhanŋu yakanydja Garraywalaŋumirri yolŋu, ŋuli yurru ŋayi ŋunhiyi miyalk ḏukṯukthirri mukthunarawunydja nhinanharawu yukurranharawu, ŋayinydja yurru ŋanya ŋuriŋiyinydja ḏarramuyu yakana gonha'yun, nhinana maṉḏa yukurra yurru waŋganyŋurana mukthunna. 13Ga ŋuli ŋayi dhäykanydja Garraywalaŋumirri nhina yukurra wäŋamirri, yurru dhuway'mirriŋunydja nhanŋu yaka Garraywalaŋumirri yolŋu, ŋayinydja yurru ŋunhiyi miyalktja nhinana yana ŋurikalayi dhuway'mirriŋuwala, yakana ŋayi yurru ganan ŋanya, ŋuli ŋayi ŋunhiyi dhuway'mirriŋunydja nhanŋu nhinanharawu ḏukṯuk. 14Ga ŋunhi maṉḏa yukurra yurru nhinanydja waŋganyŋura, ḏarramu ga dhäyka, waŋganydja Garraywalaŋumirri yolŋu ga waŋganydja yaka Garraywalaŋumirri, ŋayi yurru Gunhu'yunydja nhämana maṉḏanha ŋunhimalayinydja bitjan waŋganynha, bala djäma ŋamathamana marrtji bala, ga ḏarrtjalk ḻakaramana ŋunhinhayinydja ŋunhi ŋayi yaka Garraywalaŋumirri, liŋgu ŋayinydja ŋunhi waŋganynha, dhambay ŋurikalana ŋunhi ŋayi Garraywalaŋumirri yolŋu. Ga bitjandhi bili ŋayi ŋuli Godthu ḏarrtjalk ḻakaramayi djamarrkuḻi'nhanydja ŋurikiyi Garraywalaŋumirriwunydja yolŋuwu; ŋuli ŋayi bini Godthu yaka maṉḏanha nhänha waŋgany-manapana, ŋayinydja bini walalanha djamarrkuḻi'nha maṉḏaku ḻakaranha ŋayaŋu-djarrpi'na bitjanana.

15Yo. Ŋuli nhuŋu dhuway'mirriŋu, mak ŋula miyalk nhuŋu yakanydja Garraywalaŋumirri, bala yurru ŋayi nhuna gananna, yakana ŋayi ḏukṯuk nhuŋu, bili nhenydja ŋunhi Garraywalaŋumirrina, yana gonha'yurrana ŋanya ŋunhinhayi yolŋunha; yakana biyapulnydja nhe dhä-manapan yurru nhanukala. Liŋgu Gunhuny'tja nhuŋu wäthurruna bitjarra nhanŋuwayliliyaŋalana ŋayi, märr nhe yurru nhina ŋayaŋu-yal'yunarana ga gombunhamiriwnha. 16Yurru yaka gonha'yurranydja ŋanya, ŋunhi ŋayi yurru nhuna ŋayathamanydja yukurra Garraywalaŋumirrinha yolŋunha. Mak ŋayi yurru Gunhu'yunydja ŋanya walŋakuma nhokalaŋukurruna, ŋunhinhayi ŋunhi ŋayi yaka Garraywalaŋumirri.

Nhiniya ŋunhilimi bili romŋura ŋunhi wanhamala nhuma ŋayi Godthu nherrara

17Yo. Ŋunhi nhuma ŋäthilinydja ŋäkula Garraynha wäthunara, bala wekanhaminana nhunapinyay nhe nhanukalana, nhinanhanydja nhuma yukurranha ŋuli barrku'-barrkuwatj yana romŋura malaŋuŋura, balanyaraŋura gam', wiripunydja nhuma wäŋamirri ga wiripunydja ḻuni yolŋu, wiripu-guḻkuny'tja nhuma Djuw yolŋu'-yulŋu ga wiripunydja mulku'-mulkuruna, wiripu ga wiripu bäpurru yolŋu walala; wiripu-guḻkuny'tja nhuma djämamirri walala ŋula yolku yolŋuwu, ga wiripunydja nhuma yaka garrpiṉara yolŋu ŋula yolkuŋu yolŋuwuŋu, yurru ŋayina nhumalanha ŋunhi nherra'-nhirraranydja ŋunhimalayi nhälili romlili malaŋulili, Garrayyuna yana. Ga dhiyaŋunydja-wala nhe dhuwala Garraywalaŋumirrina yana yolŋu, yurru nhiniyana yana yukirriya dhiyaliyina bili romŋuranydja ŋunhi ŋayi Garrayyu nherrara nhuna romlili ŋunhimalayi. Ga bitjandhina ŋarra yukurra ŋuli ḻakaramanydja bukmakku yana Garraywalaŋumirriwunydja, birrka'mirriwu.

18Yo, ŋunhi nhe Djuwnydja yolŋu ŋunhi Gunhu' nhuŋu wäthurruna nhanŋuwayliliyaŋala, nhiniyanydja nhe yurru ŋunhiyi bili Djuw yana yolŋu, yurru Garraywalaŋumirrina; yaka waŋiya ḏaḏawyunarawunydja Djuwyinyaraŋuru bala wiripuŋuyinyarawunydja. Ga ŋuli nhe mulkuru yolŋu, yakanydja Djuw, yakana biyaka wiripuyiyanydja, bala be Djuwyiyana; ŋunhi liŋgu yana bäpurru' nhenydja, yurru Garraywalaŋumirrina. 19Yo, bäyyi nhe Djuw yolŋu ga bäyyi nhe mulkuru dhika nhä malanha ŋunhi, yurru waŋganynha yana garrwarnydja wal'ŋu dharrpalnydja rom ŋilimurruŋgu bukmakku, dhuwalayina liŋgu Godkuna rom nhe yurru ŋayathama yukurra ŋurruŋukumanydja wal'ŋu.

20Yo, waŋga'-waŋgany yana nhuma yurru yukurra nhinanydja dhiyalaŋumiyi bili romŋura, ŋunhili liŋgu ŋunhi nhe nhinanha yukurranha ŋuli ŋäthili, ŋunhi nhe ŋäkula Garraynha wäthunara bala wekanhaminana, yurru Garraywalaŋuwu yana nhe yurru nhinanydja yukurra ŋunhiliyi romŋura. 21Ŋunhi nhe garrpiṉara djämamirri ŋula yolkuŋu yolŋuwuŋu, yurruna nhe Garraywala wekanhamina nhunapinyay nhe, yana nhiniyana yukirriya ŋunhilina bili romŋura, djämamirrina ŋurikiyi yolŋuwu, yurru nhe dhawaṯthunna-wala yurru yanana, ŋuli ŋayi yurru nhuna ŋula yolthu dhawaṯmaramanydja. 22Yo, ŋunhi garrpiṉara djämamirri yolŋu Garraywalaŋumirrinydja liŋguna dhawaṯmaranharana Garraywuŋuna, yakana ŋayi garrpiṉara yätjkuŋu biyapulnydja; ga ŋunhiyinydja yolŋu ŋunhi ŋayi yakanydja ŋula yolku yolŋuwu djämamirri, ŋunhiyina garrpiṉara yolŋu Garraywuŋunydja, nhanŋuwaynydja ŋayi djämamirri yolŋu Garraywunydja. 23Yo, nhenydja nhanŋuway yana yolŋu Garraywu, liŋgu ŋayipi nhuna märraŋala ŋulaŋurunydja dhawaṯmaraŋala Mokuywalanydja goŋŋuru, ŋuriŋiyina nhanukalaynha ŋayi ŋunhi maŋgu'-waṉḏinyarayu; yana yukirriya nhiniya goŋŋura nhanukalaynha Garraywalana, märr yakana yurru nhuna ŋula yolthu yolŋuyu garrpiṉ ŋula nhäyunydja romdhu.

24Yo, gutha walala. Waŋga'-waŋgany yana nhuma yurru nhinanydja yukurra waŋgany-manapanmirri yana waŋganyŋura Gunhu'wala, yurru ŋunhilimi bili romŋuranydja ŋunhi nhe ŋuli yukurranha nhinanha ŋäthili, ŋunhi ŋayi Garray nhuŋu wäthurruna nhanŋuwayliliyaŋala.

Dhuwalanydja dhäruk ḻuni'-ḻuniwu ga wäŋamirriwu walalaŋgu

25Yo. Wiripunydja nhuma ŋarranha dhä-wirrka'yun bitjan, “Nhämirri ŋunhi ḻuninydja yolŋu? Nhaltjan ŋayi yurru?... märrama muka ŋuriŋiyinydja?... bay' yaka ŋiniya?” bitjan. Ŋunhi ŋayi dhiyalanydja Garray, yaka ŋayi ḻakaraŋalanydja, yurru ŋarrapina ḻakaramanydja yurru nhumalaŋgu, ga ŋarrakunydja dhäruk dhuwala yaka gäna ŋarrakuway, liŋgu ŋarrakalanydja ŋayi ŋuli Garrayyu wekama nhä malanha ŋamakurru wal'ŋu, dharaŋanamirri warray.

26Dhiyaŋunydja-wala dhuwala wäŋa mari-yakaynha, yurru ŋarranydja yukurra guyaŋirri nhuma yurru nhina ŋamathama dhiyaŋu-wala, ŋuli nhuma yurru nhina yukurra bitjandhinydja bitjan dhiyaŋu-wala dhuwali nhe nhina yukurra. 27Ŋuli nhe nhina yukurra dhäykamirrinydja, yakana ŋanya gonha'yurranydja, ga ŋuli nhe ḻuninydja, yana nhiniya yukirriya ḻunina, yaka ḻarruŋa miyalkkunydja. 28Ŋuli nhuma yurru märranhamirrinydja, ŋunhinydja manymaknha, yakana ŋula nhä yätj, yurru ŋuli nhuma yurru märranhamirrinydja maṉḏa nhumalaŋgunydja yurru marina guḻku'yirri, ga nhäyuna malaŋuyu yurru nhumalanha biyapulnha warwuyunmarama yukurra. Ga ŋarranydja ḏukṯuk nhumalaŋgu nhuma yurru nhina mäwaya, warwumiriw yana.

29Gutha walala. Walunydja dhuwala gurririna, galki yurru dhuwala wäŋa wiripuŋuyirrina, yakana weyin yukurra yurru dhärra bitjan dhuwala dhiyaŋu-wala. Yana ŋilimurru nhina yukurra yurru nhanŋuwaynha wal'ŋu, ga ḻayḻayyun nhanukalaynha Garraywalana, waŋganygalana nhäŋura malaŋuŋura. Ŋunhi nhe wäŋamirrinydja, yakana ḻayḻayyurra ŋurikalayinydja nhokalayŋuwala dhäykawalanydja, yana ḏaykun warrkuluŋa Garraywala, biyaka bitjan ḻuni ŋunhi yolŋu. 30ŋuli nhe yukurra yurru warwuyun ga ŋäthi ŋula yolku, yaka weyinguŋanydja guyaŋiya ganurunha, yana gurririkuŋa, bala liŋguna, ga ŋuli nhe galŋa-djulŋithirri ŋuli yukurra, yaka ḻayḻayyurra ŋunhilimiyinydja yana yukirriya. Ŋunhi nhe ŋayathama yukurra ŋula nhä ŋamakurruny'tja wal'ŋu, yaka märr-nherraṉmiya ŋunhimalayinydja liŋgunydja, yana märr-nherraṉmiya Garraywala, biyaka bitjan ŋunhi yolŋu ŋunhi ŋayi girri'miriw. 31Ŋuli nhe rrupiya-maypamirrinydja yolŋu, yaka yana guyaŋiya ŋunhiyi bili rrupiya, ga ŋula nhä dhiyakuy ŋunhi munatha'wuy nhä malanha nhe yurru märrama ŋuriŋiyi rrupiyayu. Yo, yaka yana ŋayaŋu-nherraṉmiya munatha'wuywunydja nhäku malaŋuwu, liŋgu munathany'tja dhuwala wäŋa winya'-winyayunna yukurra marrtji, galki yurru wiripuŋuyirrina.

32Yo, ŋarranydja ḏukṯuk nhumalaŋgu, nhuma yurru nhina warwuyunamiriwnha ŋula nhäku malaŋuwu. Ŋunhi ḏarramu ḻuninydja ŋuli yukurra nhina, ŋayi yukurra yurru yana ḻayḻayyun ga guyaŋirri ŋanyapinyaynha Garraynhana wal'ŋu, ŋanyapinyaynha waŋganynhana galŋa-djulŋikuma. 33Ga wäŋamirrinydja yolŋu ŋuli yukurra ḻayḻayyun munatha'wuywuna nhäku malaŋuwu, yana ŋuli yukurra ḻayḻayyun ga galŋa-djulŋikuma miyalknhana nhanŋuway ŋayi. 34Yo, ŋayi yukurra ŋuriŋiyi wäŋamirriyu yolŋuyu guyaŋirrinydja märrma'kumana, Garraynha ga miyalknha nhanŋuway ŋayi, bala maṉḏa yukurra gombunharamirrina yulŋunydja. Ga balanyayi bili ḻuniwunydja dhäykawu, ŋayinydja yurru ḻayḻayyun yukurra nhanukalay Garraywala, waŋganygala yana, märr yurru ŋayi nhanŋuway yana Garraywu, rumbal ŋayi ga ŋayaŋu; ga wäŋamirrinydja dhäyka ŋuli yukurra ḻayḻayyun munatha'wuywuna nhäku malaŋuwu, märr yurru ŋayi dhuway'mirriŋunha ŋunhi nhanŋuway ŋayi ŋayaŋu-djulŋikuma yana.

35Yo, ḻakaramanydja ŋarra yukurra dhuwala nhumalaŋgu, yana guŋga'yunna nhumalanha bitjandhi; yaka dhuwala ŋarra nherraṉ yukurra dhuwalayi romdja malanha, yana ŋarra yukurra ḻakarama marŋgikuma nhumalanha, märr nhuma yurru djarr'yundja nhumapina nhä ŋamakurru, märr nhe yurru nhina rom-dhunupayirri. Ŋarranydja ḏukṯuk' nhumalaŋgu, nhuma yurru ḻayḻayyun waŋganygala yana, nhanukalay Garraywala, yaka märrma'kunharawunydja guyaŋinyarawu.

36Wiripunydja mak ŋuli yolŋu ḏarramu waŋa bitjan, “Ŋarra yurru nhina ḻuni bay, yakana ŋarra yurru märrama ŋarrakuway ŋunhi dhawu'mirrinha miyalknha,” yurru dhäykanydja ŋunhi dhawu'mirrinydja nhanŋu ŋaḻapaḻnha liŋguna. Ŋuli ŋayi yurru ŋunhi ḏarramu ŋurikiyi dhäykawu wirrkinydja wal'ŋu djälthirri yukurra, ŋayinydja yurru ŋanya märramana; ŋunhiyinydja ŋamakurru warray, yaka ŋula nhä yätj. 37Ga ŋuli ŋayi yurru ŋunhiyi ḏarramu dhäruk-djarr'yunmirri ŋanyapinyay ŋayi, ŋayinydja yurru waŋganydhirrina yana gänaŋuwuna nhinanharawu; ŋunhi ŋayi yurru ŋayaŋu-dhärra yukurra wuṉḏaŋarr nhanŋuway ŋayi, ga ŋuli ŋayi yukurra yurru yakanydja guyaŋirri dhäykawu, ŋunhinydja manymak warray, ŋayi yurru nhina ḻuni yana. 38Yo, ŋunhi ŋayi yurru ḏarramuyu märrama dhäykanha, ŋunhiyinydja manymak nhanŋu, ŋayi yurru märrama; ga ŋunhi ŋayi yurru yaka märrama, ŋunhiyinydja manymak yana mirithirri dhika.

39Ga ŋunhi ŋayi dhäyka wäŋamirrinydja, liŋguna ŋayi ŋunhi dhä-manaparana nhanukalaŋuwala dhuway'mirriŋuwalanydja ŋunhiyi, ŋayinydja ŋunhi nhanŋuway yana yulŋunydja, yana liŋgu ga rakunydhirri ŋayi yurru nhanŋu dhuway'mirriŋu. Ga ŋunhi ŋayi yurru rakunydhirri dhuway'mirriŋu nhanŋu, ŋunhiyinydja ŋayi gänana, yakana biyapul dhä-manapanara ŋula yolkala; manymaknha nhanŋu yana ŋunhiyinydja ŋayi yurru märrama wiripuŋunhanydja ḏarramunha ŋuli ŋayi ḏukṯuktja, yurru ŋunhiyinydja ḏarramunha ŋayi yurru dhäykayu ŋuriŋiyi märramanydja Garraywalaŋumirrinha yana yurru. 40Yo, manymak warray nhanŋu ŋayi yurru dhuway-rakunymirriyu märrama wiripuŋunhanydja, yurru ŋarrapinydja guyaŋirri yukurra galŋa-ŋamathinyarawu nhinanharawu nhanŋu gänaŋuwunydja, ga bitjandhi mak ŋayi yukurra ŋuriŋi Garraywalanydja Birrimbirryu ḻakarama gonha.