gnnNTOTPO

Mark 4

Maŋutjiwuy ŋathawuy dhäwu' mayali'mirri

Mathuyu 13:1-9; Luk 8:4-8

1Ga biyapul ŋayi Djesu yarrupthun marrtji Galalililiyi raŋilili, ga dhut-gay nhinana, bala ŋayi yukurrana ḻakaraŋalana marŋgikuŋalana yolŋu'-yulŋunhana, liŋgu guḻku'na marrtjina yolŋunydja walala ḻuŋ'thurruna nhanukala, yana liŋgu ga gungaŋala warrpam'nha. Bala ŋayi Djesunydja wapthurruna mitjiyalilina, ga ŋulaŋuruna mitjiyaŋuruna ŋayi yukurrana ḻakaraŋalanydja marŋgikuŋala yolŋu'-yulŋunhanydja, ŋunhi walala marrtjina nhinana raŋikurru; 2ḻakaraŋalanydja ŋayi yukurrana Godkalaŋuwuy, ŋurukuy Djiwarr'wuy Rom, yurru mayali'mirriyaŋalana ŋayi yukurrana ḻakaraŋalanydja, yakana warraŋulkuŋalanydja. 3Ga bitjarrana ŋayi ŋunhiyi dhäwuny'tja ḻakaraŋala gam', “Waŋganydhu ḏarramuyu marrtjina dholkuŋala ŋayaŋay' maŋutji birrali'; ŋayi marrtjina djalkthurrunanydja ŋunhi ŋayaŋay' munatha'lili, 4yurru wiripunydja maŋutji ŋunhi galkina ḏällili munatha'lili dhukarrlili, bala wäyin walala buṯthurruna, bala ḻukanana marrtjina ŋunhiyi ŋayaŋayny'tja ŋunhi marrtjina ŋorrana ŋunhili dhukarrŋura. 5Ga wiripunydja maŋutji galkina marrtjina ŋunhiwala guṉḏamirrilili, ḏaŋawuklili munatha'lili, ga dhunupana yana ŋunhiyi ŋayaŋay' dhamany'tjurruna. 6Bala beŋurunydja waluyuna räwakkuŋala, bala ŋayi räwakthinana ŋunhiyi ŋayaŋayny'tja, bili munatha' ŋunhi ḏaŋawuk ŋurikiyi ŋathawu. 7Ga wiripunydja maŋutji galkina marrtjina ḏirriṯirri'mirrilili munatha'lili, ŋunhi nhämunha' marrtjina ŋorra'-ŋurrana ḏirriṯirri muḻkurr ŋunhiliyi, bala maṉḏa ŋutharanydja marrtjina rrambaŋina, bala ŋuriŋiyi ḏirriṯirri'yunydja buriny-mulkanana ŋunhiyi birrali'nhanydja, bala bäyŋuna yana ŋurikiyi muḻkurrmirriyinanydja. 8Ga wiripunydja maŋutji birrali' galkina marrtjina ḻatju'lilina dhikana munatha'lili, ga ŋunhiyi maŋutji ŋatha ŋuthara dhika ḻatju'yinana wal'ŋu, dhaŋaŋdhinana dhikana; wiripunydja maŋutji ŋatha ŋunhi 30-yinana, ga wiripunydja maŋutji ŋatha ŋuliŋuruyi 60-yinana, ga wiripunydja 100-thinana.”

9Ga bitjarrayina ŋayi dhawar'maraŋalanydja waŋana Djesuyu, “Mäkiri'-witjarranydja yuwalkkuŋa ŋi'... djinawa'wuywu wal'ŋu ŋuriki, märr nhe yurru ŋäma dharaŋan muka wal'ŋu.”

Ḻakarama yukurra Djesunha, nhäku ŋayi ŋuli ŋunhi waŋa mayali'mirriyamanydja ḻakarama

Mathuyu 13:10-17; Luk 8:9-10

10Ga yalalanydja ŋayi Djesu yukurrana nhinana gänana ŋayipina, bala walala ŋunhiyi 12 ḻundu'mirriŋu walala ga wiripu-guḻku' ŋunhi walala yukurrana ŋäkula ŋanya, walala marrtjinanydja, bala waŋana dhä-wirrka'yurruna ŋanya bitjarra, “Way Garray, ḻakaraŋa ŋanapurruŋgala ŋurikiyyi mayali' mak.”

11Ga ŋayinydja waŋana Djesunydja bala bitjarra, “Nhumanydja dhuwalanydja walala ŋarraku ḻundu'mirriŋunydja walala marŋgimirri ŋuruku Godkalaŋunydja Romgu, ŋurikinydja ŋunhi djinawa' wal'ŋu ŋunha ŋorra yukurra, liŋgu Godthu nhumalaŋgala liŋguna maḻŋ'maraŋalana. Yurru ŋuruku wiripu-guḻku'wunydja yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi walala yaka gulŋiyina Romlili Godkala wal'ŋu, ŋurikinydja walalaŋgu ŋarra yurru ḻakarama yana mayali'kurruna, yaka ŋarra yurru warraŋulkurrunydja ḻakarama walalaŋgu, 12liŋgu

‘Walala ŋuli nhäma warray yulŋunydja,

yurru yakana walala ŋuli nhämanydja wal'ŋu,

ga ŋäma warray walala ŋuli yulŋunydja,

yurru yakana walala yurru dharaŋandja ŋäma.

Ŋunhi bini walala yuwalk ḏukṯukthinya marŋgithinyarawu,

walalanydja bini roŋiyinyana bilyuna Gunhu'walana,

bala ŋayinydja bini bäy-ḻakaranhana ŋuriki walalaŋgu yätjpuynydja.’ ”

Bitjarra ŋayi Djesuyu walalaŋgala ḻakaraŋalanydja.

Ḻakarama yukurra djinawa'wuynha ŋathawuy maŋutjiwuy mayali'

Mathuyu 13:18-23; Luk 8:11-15

13Ga ŋayi Djesuyunydja waŋana walalanha nhanŋuway ḻundu'mirriŋunha, dhä-wirrka'yurruna bitjarra, “Nhumanydja dhuwala yaka yana marŋgi? Yaka nhuma yukurra mayali' dharaŋandja? Ga wanhawitjan dhika nhuma yurru ŋäma dharaŋandja wiripunydja mala ŋunhi mayali'mirri dhäruk, ŋunhi ŋarra yurru ḻakarama? 14Mayaliny'tja ŋunhi ŋathawuynydja maŋutjiwuynydja dhuwalana gam': Maŋutji-djalkthunamirrinydja yolŋu ŋunhina ŋunhi ŋayi ŋuli ḻakarama Godku dhäruk, balanyara bitjan ŋayi yurru dholkuma marrtji Godku dhäruk malanha ŋayaŋulili yolŋuwala.

15“Yo, wiripunydja yolŋu walala balanyara bitjan ḏälnha dhukarr ŋunhi munatha', liŋgu walala ŋuli ŋunhi ŋäma warray Godku dhäruktja, yurru dhunupana ŋayinydja ŋuli marrtjina ŋunhiyi Mokuynydja, bala djaw'yunna yana ŋunhiyi dhäruk walalaŋgala ŋayaŋuŋuruna, liŋgu walala yaka yuwalkkuŋala märraŋala ŋunhiyi dhäruk Godku. 16Ga wiripunydja yolŋu walala balanyara bitjan ŋunhiyi ḏaŋawuk munatha'. Ŋäma warray walala ŋuli ŋunhiyi dhäruktja, bala ŋoy-ŋaḏupthunna märramanydja yana. 17Yurru yaka weyindja ŋunhiyi yolŋu ŋuli dhärranydja yukurra, liŋgu ŋayi yaka yuwalkkuŋala märraŋala nhanukalay ŋunhi ŋayaŋulili. Yo, ŋunhi yurru mari ga ŋayaŋu-yätjkunharamirrinydja buna nhanŋu, liŋgu ŋayi ŋunhayina Godkalana romŋura dhärra yukurra, ga dhunupa yana ŋayi ŋuli ḏaḏawyun ŋuliŋuruyi romŋurunydja. 18Ga wiripunydja yolŋu walala balanyara bitjan ŋunhiyi ḏirriṯirri'mirri wäŋa. Ŋayinydja ŋuli ŋuriŋiyinydja yolŋuyu ŋäma Godku dhäruk, 19yurru bitjanna liŋgu ŋayi ŋuli yukurra guyaŋirrinydja dhiyakuynha munatha'wuynha yana romdja, ga bitjanna liŋguna buku-manguma ŋuli girriny'tja dhika nhänydja rrupiyanydja mäypana wal'ŋu, bala dhiyaŋuyina romdhu malaŋuyu ŋuli ŋunhi binydjitjkumanydja yukurra Godkunydja dhäruk, ga yakana ŋayi ŋunhiyi yolŋu yukurra yurru nhina ŋamakurruny'tja; ŋayinydja ŋunhi balanyarana bitjan borummiriw dharpa. 20Ga wiripunydja yolŋu walala balanyara bitjan ŋunhiyi ḻatju' munatha'. Walala ŋuli ŋuriŋiyi walalay wirrki wal'ŋu ŋäma, ga bitjanna liŋguna walala yurru nhinana yukurra ŋunhiliyina liŋgu ŋamakurru'ŋurana dhikana wal'ŋu romŋura, yana liŋgu-u-u ga ḻatju'thirri dhika walala yurru yolŋuthirri, dhaŋaŋdhirrina dhikana ŋuriŋiyi Godkalana ŋamakurru'yu nhäyu malaŋuyu, bitjanna bitjan ŋunhi borum yukurra dhärra muḻkurrmirri dhirrimukmirri.” Ga balanyarayina ŋayi yukurrana Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Mayali' ḻakarama yukurra djarraṯawun'puy

Luk 8:16-18

21Ga biyapul ŋayi Djesu waŋana bitjarra, “Ŋunhi ŋuli yolŋuyu lanhdhirrany'tja dhuŋgur'yun, ga wanhamala ŋayi ŋuli ŋunhiyi gurrunhandja?... ŋoylili bala'palalili?... bay' ŋäkirrmarama ŋayi ŋuli banikin'thu?... monyguma ŋunhiyi? Yaka warray. Yana ŋayi yurru ŋunhiyi märramanydja, bala ŋal'marama garrwarlili, märr yurru ŋunhi yolŋuyu walalay nhäma djarraṯawun guḻku'yu. 22Yo, nhä yukurra ŋunhi djuḻuḻ'maranharanydja ŋorra, ŋunhiyinydja yurru yalala dhawaṯthun warraŋullilina baṉarra'lilina, ga nhä ŋunhi ŋäkirrmaranharanydja ŋorra yukurra, ŋayi yurru ŋunhiyinydja maḻŋ'maramana warraŋulkumana.

23“Yo, mäkiri-witjurranydja yuwalkkuŋa ŋi'... djinawa'wuywu wal'ŋu ŋuriki, märr nhe yurru ŋämanydja dharaŋan muka wal'ŋu.”

24Ga biyapul ŋayi Djesu waŋana bitjarra, “Bulnha ŋathili ḻarruŋa wal'ŋu maḻŋ'thunarawu nhä nhe yurru ŋäma. Ŋunhi ŋayi yurru Godthunydja nhuna nhäma mala-yarr'yunarawu yukurranharawu, ŋayinydja yurru waŋa nhuna maŋutji-nhämana, bitjandhi yana liŋgu bitjan nhe ŋuli nhäma yukurra ŋunha wiripu-guḻku'nha yolŋunha. Yurru ŋayinydja yurru wirrki warray wal'ŋu wekama nhuna ŋunhiyi bili rom ŋunhi nhe ŋuli wekama ŋunha wiripuŋunha yolŋunha. 25Liŋgu ŋula yolthu yukurra ŋayathama Garraywuŋunydja wekanhara ŋula nhä, ŋayi yurru ŋuriŋinydjayi yolŋuyu märrama bukulili ŋal'maranharana marrtjinyara bala, biyapulnha wal'ŋu guḻku'. Ga ŋuli yurru yolthu ŋula yukurra yaka ŋayathama Garraywuŋunydja wekanhara, ŋunhiyinydja yurru djaw'yunna yana-wala nhanukala nhä ŋayi yukurra ŋayathama.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Mayali' ŋathawuy gurarrthinyara

26Ga biyapul Djesu waŋana bitjarra, “Godkunydja Rom dhuwala balanyara gam': Ŋunhi ŋayi ŋuli yolŋuyu ḻämu-nherraṉ marrtji ŋatha malanha maŋutji, bala ŋayi ŋuli meṉgumana, yakana ŋayi ŋuli ŋunhiyinydja guyaŋirri bitjan liŋgu. 27Munhakunydja ŋayi ŋuli ŋorrana yukurra yana, ga gaŋgathirri goḏarr'mirrinydja ga djäma wiripuna, wiripuŋurana ḻayḻayyun ŋayi yurru ŋunhiyi yolŋu. Yurru ŋayinydja ŋunhi ḻämu-nherraṉaranydja ŋatha ŋuthanna yurru marrtji, yana liŋgu dhamany'tjunna ŋayi yurru, bala ŋuthan bathalayirrina, yurru yakana ŋayi marŋgi ŋunhiyi yolŋu nhäyu ŋayi ŋunhiyi bitjarrayi ŋuthara. 28Liŋgu dhiyaŋu munatha'yu yana ŋuthanmarama ŋuli ŋunhi ḻämu-nherraṉaranydja. Ŋäthilinydja ŋayi ŋuli dhamany'tjun ga yutjuwaḻa muka yana ŋayi yurru maḻŋ'thun ŋurru, bitjanna liŋguna ŋuthanna ŋayi yurru ga bathalayirri muḻkurrmirriyirrina, yana liŋgu ga muḻkurr ŋunhi ŋayi yurru ŋathamirriyirri, borummirriyirrina. 29Ga ŋunhi yurru ŋayi borum ŋunhiyi balwurthirrinydja, dhunupana ŋayinydja yurru ŋuriŋiyinydja märramana yiki ŋula nhä, bala ŋayi yurru gulkthunna marrtji, liŋgu ŋunhiyinydjayi walu ŋatha-gulkthunaramirrina.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala mayaliny'tja.

Mayali' ḻakarama yukurra nyumukuṉiny'puy ŋarakawuy dharpawuy

Mathuyu 13:31-32; Luk 13:18-19

30Ga biyapul ŋayi waŋana Djesu bitjarra, “Yo, nhäyinyara dhika Godkunydja Rom? Nhä dhika mayaliny'tja ŋilimurru yurru ḻakarama warraŋulkumanydja wal'ŋu yolŋu'-yulŋuwu? 31Godkunydja dhuwala Rom walŋa warray ga ŋuthanaramirri, balanyara gam', bitjan yutjuwaḻa' ḏawu ŋaraka borum. Yo, ḏawunydja dhuwala maŋutji nyumukuṉiny wal'ŋu, yakana ŋula wiripuwuynydja dharpawuy ŋaraka balanyarayi nyumukuṉiny'mirri. Ga ŋunhi ŋuli yolŋuyu ḻämu-nherraṉ ŋunhiyi ŋaraka munatha'lilina, 32bala ŋayi ŋuli ŋunhiyi dhamany'tjunna, bala ŋuthanna marrtji yindithirrina, waḻatjthirrina ŋunhiyi dharpa, bala djuḻkmaramana yurru wiripuŋunhanydja dharpanha malaŋunha. Bala walalanydja yurru wäyindja walala buṯthun, bala nhinana marrtji ŋunhimalayi dharpalili, bala djämana yurru walala wäŋa walalaŋguway ŋunhimalayi baṉdja'-baṉdjalilinydja.”

33Yo, bitjarrana liŋgu Djesuyu ḻakaraŋalanydja yukurrana Godku Rom ŋuripa yolŋu'-yulŋuwa, ŋayi ḻakaraŋala walalambala wiripu ga wiripu mayali'mirrinydja dhäwu', märr walala yurru marŋgithirri, yurru walala yukurrana ŋunhi märr-gaŋga dharaŋaranydja dhäruktja. 34Yaka ŋayi ŋuli ḻakaranha bukmakku ŋuriki miṯtjiwu warraŋulkurrunydja, yana ŋayi ŋuli ḻakaramanydja walalaŋgu ŋunhi liŋgu mayali'mirri yana dhäwu'. Ga ŋunhi ŋayi ŋuli ŋayipinydja nhanukalayŋuwala ŋayi wal'ŋu yana ḻundu'mirriŋuwalanydja walalaŋgala, ŋulinyaramirriyuna ŋayi ŋuli ḻakaranha warraŋulkunhanydja maḻŋ'maranhanydja mayaliny'tja ŋunhiyi, märr yurru walala yuwalk wal'ŋu marŋgithirri, ga dharaŋan yurru mayali'.

Djesuyu ḏaḏawmaraŋala gapunha ga watanha

Mathuyu 8:23-27; Luk 8:22-25

35Ŋulinyaramirriyu liŋgu munhaku, ŋunhi ŋayi marrtjina walu gärrinana, bala ŋayi Djesunydja waŋana bitjarra nhanukalaŋuwala ḻundu'mirriŋuwala walalaŋgala, “Ŋilimurru gul' marrtjina, bala buḏapthun,” bitjarra. 36Bala walala ŋunhi nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala gundupuŋala, bala wap-wapthurruna ŋunhimala mitjiyalilina, bala walala marrtjinana, gonha'yurrunana ŋunhi yolŋu'-yulŋunhanydja, bala marrtjina buḏapthurrunana. Ga wiripunydja marrtjinayi mitjiya malthurrunayi walalaŋgu.

37-38Marrtjinanydja walala yukurrana bala-a-a, yurru ŋayi Djesunydja yakurrnha marrtjina ŋorrana bala ŋunhili mitjiyaŋuranydja, muḻkurr ŋal'yurruna marrtjina muḻkurrwuyŋura girri'ŋura. Marrtjinanydja walala yukurrana-a-a, yana liŋgu-u-u ga märr-gandarrŋura, ŋunhili dhulmuŋura gapuŋura, bala ŋayinydja bunanana watanydja bathalana, ga biyapulnha gapu ŋoy-ḻaw'yurruna, bala marrtjina ŋunhi gapunydja wapthurrunana ŋunhimala mitjiyalilinydja, galki bini guḻwuḻyunana. Yurru ŋayi marrtjina Djesunydja ŋorrana yakurr mukthurruna.

Bala walala gundupuŋala ŋunhi nhanŋu ḻundu'mirriŋu walala, bala dhirr'yurrunana ŋanya. “Way Garray, gaŋgathiya. Ŋilimurru yurru dhuwala murrmurryunna,” bitjarra. “Nhä nhe dhuwala?... ŋoy-wuyunamiriw yulŋunydja? Nhäku nhe marrtji dhuwala bala ŋorranydja? Murrmurryunna ŋilimurru yurru dhuwala.” Bitjarra walala waŋana ḻundu'mirriŋunydja walala nhanŋu.

39Bala ŋayi gaŋgathina Djesunydja, bala dhunupana waŋana gapunhanydja bitjarra, “Way mukthurrana,” ga watanhanydja ŋayi waŋana, “Ma' ḏaḏawyurrana,” bitjarra. Ga ŋayinydja dhunupana ŋunhi wata ḏaḏawyurrunana, ga gapu nyilŋ'thurrunana, balayi wapurarryina.

40Bala ŋayi bilyurruna ŋuliŋuruyinydja, bala waŋana bitjarrana, “Nhäku nhuma yukurra dhuwala barrarirrinydja? Yaka nhuma yukurra dhuwala märr-yuwalkthirrinydja ŋiniya? Mukthun nhuma yukurra ŋarraku dhuwala märr-ḏumbal'yun yulŋunydja?”

41Bala walala nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala wirrkina yana wal'ŋu beyaṉiyina, bala walala mel-nhänharaminana yukurrana, bala waŋanhamina bitjanminana, “Yol dhuwala ŋayi yolŋunydja?... märr ŋayi ŋuli dhuwala waŋa gapunha ga watanha, ga dhunupana yana ŋayi yurru gapuyu ga watayu ŋämana ŋanya dhäruktja.” Bitjarra walala yukurrana waŋanhaminanydja nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala.