gnnNTOTPO

DIMITHIWU NAMBA 1 DHÄRUK 1

1Marrkapmirri Dimithi, dhuwalanydja ŋarra yukurra Bolyu wukirri dhäruk nhuŋu, ŋunhi ŋarranydja bo'puyŋu Djesu-Christku, yurru Godthu ŋayipi ŋarranha nherraranydja dhiyakuyi djämawunydja, ŋuriŋiyi ŋunhi ŋayi ŋilimurruŋgu Walŋakunharamirri, ga Djesu-Christthu, ŋunhi ŋilimurru yukurra nhanŋu gatjpu'yun dhukarr-nhäma, liŋgu galki ŋayi yurru bunana, bala märramana ŋilimurrunha nhanukiyingalana wäŋalili. 2Ŋarra yukurra wukirrinydja dhuwala nhuŋu Dimithi ŋunhi nhenydja marrkapmirrina gäthu'mirriŋu ŋarraku, liŋgu nhenydja ŋunhi märr-nherraṉmina Garraywala balakurru ŋarrakala djämakurru.

Ŋarra yukurra bukumirriyama nhuŋu yulŋunydja, märr yurru Godthu Bäpayu ga Garrayyu Djesu-Christthu gäma yukurra nhuna galkikuma yana nhanukalay ŋayi märr-ŋamathinyarayu ga mel-wuyunarayuna, märr yurru nhenydja nhina yukurra ŋayaŋu-yal'yunara waŋgany-manapanmirri Djesu-Christkala.

Dharraykuma yukurra ŋunhinha ḻakarama bothinyaramirrinha ḻakaranhamirrinha

3Dimithi, liŋgu muka ŋarra nhuŋu ḻakaraŋalanydja ŋäthili, yurruna ŋarra ŋunhi gonha'yurrunanydja, bala marrtjinana Matjataniyalili ŋarra ḻakaraŋalanydja nhuŋu, nhe yurru nhina yukurra ŋunhili liŋgu Yipatjatj yana wäŋaŋura. Ŋarra djälnydja nhuŋu nhe yurru nhina yana ŋunhiliyi, ga ḻakaraŋa ŋuripa yolŋu'-yulŋuwa biyaka raypirri'yurra marrtjiya walalanha, ŋunhi walala yukurra marŋgikuma ḻakarama wiripuna ga wiripuna dhäwu' mayali'miriwnha. 4Ḻakaraŋa ŋuripa yolŋu'-yulŋuwanydja, märr yurru walala yaka ḻayḻayyun ga warrkuḻuma yukurra walu ŋula nhäŋuranydja dhäwu'ŋura dhäparkŋuranydja, liŋgu bitjanna liŋgu walala yukurra waŋanharamirrinydja be ŋäthiliŋuwuynha walalaŋguway märi'munhana, ga djamarrkuḻi'nha walalaŋgu, bitjanna walala yukurra beŋuruna liŋguna ḻakarama yäkuna marrtji, yana liŋgu-u-u ga yumurrku'wala walalaŋgalaŋuwala wapthun. Ŋuriŋiyinydjayi dhäwu'yu yurru yakana ŋula yolŋunha guŋga'yun, yana baḏuwaḏuyunna yukurra yurru ḻiyana yolŋu'-yulŋuwu. Yakana yurru ŋula yol marŋgiyirri Godkalaŋunydja romgu, bala märr-yuwalkthirrinydja Godkala ŋuriŋiyinydjayi dhäwu'yu. 5Ḻakaraŋa ga waŋiya ŋunhi yolŋu'-yulŋunha, walala yurru ḏadawyunna ŋuliŋuruyi nhäŋiniŋ'ŋurunydja romŋuru ḻakaranharaŋuru, märr yurru Gunhu'yunydja walalanha ŋayaŋunydja ḏarrtjalkkumana dhikana, ga yakana biyapulnydja yurru walalaŋgalaynydja walala ŋunha ŋayaŋuyunydja, yätj ḻakarama walalanha, liŋgu yuwalkkumana wal'ŋu walala yurru ŋayaŋu-yuwalkthirri yukurra Garraywunydja, bala walala yurru märr-ŋamathinyaramirrina yukurra walalaŋguway walala bala-lili'yunmirrina.

6Yurru wiripu-guḻkuny'tja ŋapa-wilyurruna warray, yarryurruna dhiyaku dhunupawunydja romgu, bala bitjanna liŋguna walala ŋuli yukurra waŋanharamirrina dhika nhaltjanmirrina mayali'miriwŋurana yana dhäwu'ŋura nhäŋura malaŋuŋura. 7Walalanydja ḏukṯuk marŋgikunharawu muka be, walala yurru yukurra marŋgikuma Godku ŋunhi rom yolŋu'-yulŋuwu, yurru walalawuynydja ŋunhi yaka warray marŋgi Godkalaŋunydja nhäku malaŋuwu. Waŋa warray walala ŋuli dhäruk wuṉḏaŋarrnydja, yurru yaka walala yukurra dharaŋan ŋunha djinawa'wuynydja wal'ŋu, nhä mayali' yukurra Godthu ḻakarama.

8Yo, Godthu wekaŋala nhanŋuway ŋayi romdja nhanukala Mawtjitjkala, ga romdja ŋunhiyi ŋamakurru' yana, ŋunhi ŋayi yurru ŋula yolthu ŋayathama yukurra ŋunhiyi dhunupanydja wal'ŋu. 9Liŋgu yaka ŋayi Godthu nherrara rom ŋunhiyi ŋula yolku yolŋuwu ŋunhi ŋayi rom-dhunupanydja; Godthu nherrara ŋunhiyinydjayi rom dhunupakunharawu ŋuriki yolŋuwu ŋunhi ŋayi dhuwurr-djarrpi' nhina yukurra. Liŋgu wiripunydja yolŋu ga raypirri'-waḏatjmirrina yana, rom-bakmaranhamirrina ŋayi, yakana ŋayi yukurra dhäruk-märrama ŋula yolnha yolŋunha, yana ŋayi djäma yukurra nhanukalaynha ŋayi djälkurru. Djämanydja ŋayi yukurra dhuwurr-mäypana rom, liŋgu ŋayi märr-ŋamathirri yukurra dhiyakuywu yana munatha'wuywu nhäku malaŋuwu. Yakana ŋayi guyaŋirrinydja ŋuli Gunhu'nha Godnha, yana ŋayi ritjan'-ḏumurruna yolŋu, ga bumana ŋayi ŋuli yolŋunha murrkay'kumana, ga wiripunydja ŋayi ŋuli nhaŋuway yana galkiwuy ŋäṉḏi'mirriŋunha ga bäpa'mirriŋunha buma murrkay'kuma. 10Wiripu-guḻku'yunydja yolŋu'-yulŋuyu ŋuli djäma marramba'na, djarrapi'kunharamirrina märranhamirri, bitjan ḏarramu maṉḏa yana ŋuli märranhamirri, wo dhäyka maṉḏa wiripunydja. Birrka'mirrina nhä malanha djarrpi'na dhikana walala ŋuli djäma bitjandhina. Wiripunydja walala ŋuli manaŋirri ŋula nhä, ga wiripunydja walala ŋuli yolŋunha djaw'yun walalaŋgalaynha walala djälyu. Wiripunydja walala ŋuli bothirri ḻakarama, ga djarrpi'kumana ḻakarama dhäwu'na, mayali'-wilkthun yana wiripuŋunha yolŋunha. Bitjanna liŋgu walala ŋuli djäma djarrpi'kumana yanana walalaŋgalaynha guyaŋinyarayu djarrpi'yuna. 11Yurru Godthunydja wekaŋala romnha ŋunhi balanyarawuyi yolŋuwu, raypirri'yunna yukurra bitjanna yätjŋuruna walalanha, liŋgu walala yaka ḏukṯuk ŋuriki ŋamakurru'wu wal'ŋu dhäwu'wu ŋunhi yukurra ḻakarama Godku märr-ŋamathinyaranydja dhika wal'ŋu, ga nhä malanha ḻatju'mirri dhika nhanŋuway, ŋurikiyi ŋunhi ŋayi wekaŋala ŋarrakala dharraylili.

Bolyu buku-wurrpanna yukurra ŋunhi ŋayi nhaltjarra God nhanŋu mel-wuyurruna

12-13Yo, ŋarranydja yukurra dhuwala wirrkina buku-wekama Djesu-Christnha ŋilimurruŋguway Garraynha, liŋgu ŋayipi ŋarranha djuy'yurruna dhiyakuyi ŋamakurru'wunydja wal'ŋu dhäwu'wu ḻakaranharawu, ga bitjarrayi liŋgu ŋayi wekaŋala ŋarrakala ganydjarrnydja dhiyakuyi djämawunydja. Ŋarra yukurra buku-wurrpan ŋanya, ŋunhi ŋarranhanydja ŋayi märr-yuwalkthina, bala yana ŋayi djarr'yurrunana ŋarranha, bäyyi ŋarra ŋäthilinydja ŋunhinydja ŋuli nyinyaŋdhuna yukurranha nhänha ŋanya Djesunha. Ŋarra ŋuli bunha ŋayaŋu-yätjkunhana dhikana nhanŋuway yolŋu'-yulŋunha, ga waŋanha ŋanya yätjkunhana, yurru ŋayinydja ŋarraku mel-wuyurruna warray dhika, liŋgu ŋarra yukurrana djäma bitjarrayinydja dhuŋathinana yanana; yaka ŋarra marŋgi yana Djesu-Christku ŋulinyaramirriyunydjayi, ga yakana ŋarra märr-yuwalkthinanydja nhanukala Garraywala. 14Yurru ŋayinydja ŋilimurruŋgu Garraynydja dhuwala buluna gal'ŋu mel-wuyunaramirrina, bala yana ŋayi ŋarranha marrtjina guryunmaraŋalana dhika nhanukalay ŋayi märryu-ḏapmaranharamirriyuna. Bala ŋayi ŋarranha yuṯakuŋalana, bala dhaŋaŋguŋalanydja ŋarraku ŋayaŋunydja nhanukiyingalana ŋayi walŋayu, märr yurru ŋarra yuwalkkuma wal'ŋu märr-yuwalkthirrinydja nhanukala, märr-ŋamathirri manapan wiripuŋuwuna yolŋuwu, liŋgu nhinanydja ŋarra yukurra dhuwala dhambay-manapanna Djesu-Christkalana yana.

15Yo, dhuwalanydja dhäwu' yuwalknha; ŋalinydja yurru märramana yana warrpam'thunna dhuwalanydja dhäruk gam', “Djesu-Christtja marrtjina lili dhipala munatha'lilinydja walŋakunharawu dhuwurr-yätjmirriwu yolŋu'-yulŋuwu.” Ga ŋarranydja dhuwala dhuwurr-yätjthi yana yolŋu; wirrki wal'ŋu yana ŋarra dhuwurr-yätjtja ŋurikalanydja walalaŋgala wiripu-guḻku'walanydja. 16Yurru ŋayinydja Djesu-Christtja ŋarraku mel-wuyurruna warray, bala walŋakuŋalana ŋarranha ŋayi, märr yurru ŋarrakalaynydja, yolŋuyu walalay nhämana Garraynha yurru, ŋunhi ŋayinydja mel-wuyunaramirri warray ga buku-warrwarrmiriw warray. Liŋgu wirrki ŋarra ŋuli yukurranha ŋaramurryinyanydja Christku, yurru yakana ŋayi waḏutjanydja yana ŋarranha dhä-ḏir'yurruna ŋurikiyi, bulnha yana ŋayi dhika galkurruna ŋarraku märr-yuwalkthinyarawunydja, märr yurru ŋunha wiripu-guḻkuny'tja marŋgiyirrina Godku, ŋunhi ŋayinydja mirithirri wal'ŋu yana mel-wuyunaramirrinydja ŋurikinydja yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi walala yurru märr-nherraṉmirri gal'ŋu Djesu-Christkala, bala märramanydja yurru yuwalkkumana wal'ŋu walŋanydja, märr yurru walalanydja nhinana-wala yana, Godkalana galkina.

17Gul' ŋilimurru buku-ŋal'yunna Godkala ŋunhi ŋayi yukurra nhina ŋunha walŋa-ḏikṯik yana-wala, bäyŋuna ŋayi yurru rakunydhirri. Yo, yaka warray ŋali yukurra nhämanydja ŋanya dhiyaŋunydja gay' ŋitjalaŋgala maŋutjiyunydja, liŋgu ŋayi yaka dhiyakuy munatha'wuy, liŋgu nhinanydja ŋayi yukurra ŋunha djiwarr'ŋurana buŋgawana gal'ŋu bukmakkuna nhäku malaŋuwu. Gul' ŋilimurru wokthunna nhanŋu, liŋgu nhanŋunydja ḻatju' dhika wal'ŋu nhä malanha yurru dhärra yukurra bitjanna liŋgu, gupaḏalnha-wala. Ŋe, yuwalk muka.

18Dimithi, ŋarraku gäthu, ŋarranydja dhuwala nhuŋu yukurra dhäruknha wekama, yurru ḻakaramanydja ŋarra yukurra ŋunhiyi liŋgu ŋupanayŋu dhäruktja ŋunhi ŋayi nhaltjarra Godthu wekaŋala nhuŋu ŋäthili, ŋuliwitjarra dhäwu'-gänharamirriwala yolŋuwala dhärukkurru. Dhiyaŋuyinydjayi dhärukthu yurru nhuma gäma marrtji ḻatju'kumana, bala ganydjarrmirriyamana, märr yurru nhe yukurra dhärra wuṉḏaŋarrnha yana, ga marrtjina yana mukthunna-wala, bumana marrtji ŋunhi yätjnhanydja wal'ŋu dhiyaŋuyi dhärukkthuna Godkala. 19Dhiyaŋuyinydjayi dhärukthu nhe yurru wuṉḏaŋarrkumana yana märr-yuwalkthirrinydja Godku, bala djämana yana ŋamakurru', märr yurru nhokala ŋayaŋuyunydja yakana nhuna yätj-lakarama. Wiripu-guḻku'yunydja yolŋuyu walalay ŋäkula walalaŋguway ŋayaŋu waŋanhara, ŋunhi ŋayi walalanha raypirri'yurruna yätjŋuru, yurru yakana walala mäkiri'-witjurrunanydja; mukthurruna yana walala djäma yukurrana walalaŋgalaynha djälkurru, bala walalaŋgu ŋunhi märr-yuwalkthinyaranydja liŋguna winya'yurrunana, bitjarrana bitjan ŋuli mitjiya marrtji guḻwuḻyun dhä-ŋal'yunara guṉḏawuy. 20Yo, dhuwalayinydja yolŋu maṉḏa Yaminiyanydja ga Yaliktjandanydja balanyarayi maṉḏa, maṉḏanydja ḏaḏawyurruna märr-yuwalkthinyaraŋuru, bala dhä-ŋal'yurrunana yätjlilina. Bala ŋarranydja bitjarrana maṉḏanha yana wekaŋalana goŋlili ŋurikalana yätjkalana mokuywalana Satangalana, märr yurru maṉḏa ŋetjnha marŋgiyirrina, ga yakana biyapulnydja ŋula wakalkuma Godnhanydja yäku, yätjkumanydja waŋa.