gnnNTOTPO

Jeremiah 26

Walala bini bunha muka Djiramayanhanydja

26:1-24 (They would have killed Jeremiah)

1Yo, bala ŋayi Garray waŋanana ŋulinyaramirriyu ŋarrakala ŋunhi ŋayi Djotjayawu gäthu'mirriŋu buŋgawayinana yäku Djuwakim, ŋayi waŋananydja bitjarra, 2“Djiramaya, marrtji nhe yurru, ga dhärriya ŋunha ya' dhurrwaralili walŋu, galki Buṉbulilinydja Godkala, ga ḻakaraŋa yolŋu'-yulŋuwanydja ŋuripa ŋunhi walala yurru marrtji bala buku-ŋal'yunaralili, biyaka ḻakaraŋanydja walalambala bukmak yana ŋunhi ŋarra yurru wekama nhokala ḻakaranharawu, ga yaka gonha'yurra ŋula waŋgany dhäruk. 3Mak walala yurru ŋunhiyi yolŋu'-yulŋuyunydja ŋäma, bala gananna ŋunhiyi walalaŋguway yätjtja rom. Ŋarranydja yukurra dhuwala girri'-ŋamathirrina dhä-ḏir'yunarawunydja walalaŋgu, ga ŋuli walala yurru bilyundja, ga djäma dhunupanydja walŋu, bala ŋarranydja yurru bilyundhi, ga yakana ŋarra yurru dhä-ḏir'yundja walalanha. 4-5Ga dhuwala ŋunhi dhäruktja ŋayi Garrayyu wekaŋala ŋarrakala ḻakaranharawu yolŋu'-yulŋuwunydja. “Garraynydja waŋana bitjarra, ‘Liŋgu ŋarra wekaŋala nhumalaŋgu romdja malanha ŋarrakuway; ŋarra waŋana nhumalanha, ḻakaraŋala nhumalaŋgu nhaltjanarawu nhinanharawu ŋamathanharawunydja. Ŋunhi nhuma yurru yakanydja mäkiri'-witjun ŋarraku, ga malthun ŋarrakalaŋunydja romgu, dhuwala wäŋanydja yurru baḏuwaḏuyunna yanana. Ŋarranydja djuy'yurruna liŋgu djämamirrinha walalanha ŋarrakuwaynydja raypirri'yunarawunydja nhumalaŋgu, ga ŋunhi nhuma yurru yakanydja mäkiri'-witjun walalaŋgu, 6ŋarranydja yurru baḏuwaḏuyunna yana warrpam'thuna dhuwalanydja wäŋa Buṉbunha Godkunydja, bitjan yana liŋgu bitjarra ŋarra baḏuwaḏuyurruna ŋunha Djälaw wäŋa, bitjarrayi.’ ” Bitjarra ŋayi Garrayyu dhäwuny'tja wekaŋala ŋarrakala.

7Bala ŋarranydja dhärranana yana, ga ḻakaraŋalana marrtjina ŋunhiyi dhäwuny'tja nhanukuŋu Garraywuŋunydja walalambala, ga walalanydja ŋäkula ḏalkarra'mirriyu walalay ŋuriŋiyi ga dhäwu'-ḻakaranhamirriyu ga yolŋu'-yulŋuyu, bukmakthu yana, ŋarra ḻakaraŋalanydja warrpam' yana ŋunhi nhaltjarra ŋayi yukurrana Garrayyu ŋarrakala ḻakaraŋala. 8Ga ŋunhi ŋarra dhawar'yurrunanydja ŋuliŋuruyi, dhunupa walalanydja mulkanana ŋarranha, bala yatjunminana waŋana bitjarrana, “Buŋana ŋanya, buŋana ŋanya, murrkay'kuŋana,” bitjarra. 9“Nhäku ŋayi yukurra waŋa yäkuyu Garraywalanydja bitjandhiyi, ‘Dhuwalanydja Buṉbunha yurru baḏuwaḏuyunna, ga dhuwala wäŋanydja yurru buwayakthirrina warrpam'nha,’ bitjandja ŋayi yukurra waŋa.” Ga walala ŋunhi yolŋuyunydja walalay ḻiw'maraŋalana, monyguŋalana ŋanya, yatjurrunana marrtjina waŋana ŋunhiliyi Buṉbuŋuranydja, warraŋulnydja walŋu.

10Ga walala ŋunhi ŋurru'-ŋurruŋuyunydja yolŋuyu walalay Djudawuyyunydja ŋäkulana, bala gundupuŋalana yana ŋunhimalayi wäŋalilinydja, bala walala nhinana ŋoy-wilanharawuna yukurranharawu, dhä-wirrka'yunarawuna nhä ŋurru ŋunhilimi, bitjarra. 11Ga walala ŋunhi ḏalkarra'mirriyunydja ga dhäwu'-ḻakaranhamirriyu walalay ḻakaraŋala ŋuripa ŋaḻapaḻmirriwanydja bitjarrana, “Dhuwalanydja gay' ḏarramu yurru rakunydhirrina yanana. Go ŋilimurru bumana ŋanya. Bitjan liŋgu ŋayi yukurra dhuwala waŋanydja yätjkuma yana dhuwala wäŋanhanydja, ga nhumapina ŋäkulanydja dhuwala ŋanya nhumalaŋgalay nhuma mäkiri'yu.”

12Ga ŋayi Djiramayanydja waŋana ŋurikala yolŋu'-yulŋuwalanydja bitjarra, ‘Ŋayipi Garrayyu ŋarranha djuy'yurruna dhiyakuyinydja; ŋayi wekaŋala ŋarrakala dhäruk waŋanharawu bitjanarawuyi. Ŋunhi ŋarra ḻakaraŋala dhiyakuynydja wäŋawuy baḏuwaḏuyunara ga buwayakkunhara, ŋunhinydja yaka dhäruk ŋarrakuway, nhanŋuway dhäruk ŋunhiyinydja. 13Dhuwali nhuma nhina yukurra dhiyaŋu-wala djarrpi'na yanana; djarrpiŋurana nhuma yukurra nhina. Bilyurrana biyakana ŋanydjaḻa'yurrana, ga gonha'yurrana dhuwali yätjtja. Dhäruk märraŋana nhumalaŋguway Garraynhanydja walŋu. Liŋgu muka ŋayi Garraynydja waŋana dhiyaku wäŋawunydja baḏuwaḏuyunarawuna yana warrpam'thunarawuna. Ga ŋunhi nhuma yurru ḏaḏawyun ŋuliŋuruyi nhumalaŋgalay yätjŋuru, ŋayinydja yurru Garraynydja ŋanydjaḻa'yundhi yana, ga yakana ŋayi yurru nhumalanha baḏuwaḏuyundja. 14Ga ŋarranydja dhuwala gay' goŋŋura nhumalaŋgala, ga birrka'mirri nhuma yurru ŋula nhaltjan ŋarranhanydja. 15Yurru guyaŋiya dhuwalanydja gam': Ŋunhi nhuma yurru buma ŋarranha murrkay'kuma, Godthunydja yurru nhumalanha dhä-ḏir'yunna yana, bunharaŋuru ŋurikalanydja ŋunhi ŋayi yukurra yaka ŋula nhä djäma, ŋurrumiriwŋuranydja. Liŋgu yuwalk yana dhuwala yulŋunydja, ŋunhi ŋayipi ŋarranhanydja djuy'yurruna waŋanharawu dhiyakuyinydjayi raypirri'yunarawunydja.”

16Ga walalanydja yolŋu'-yulŋunydja waŋana ŋurikala ḏalkarra'mirriwalanydja ga dhäwu'-jakaranhamirriwalanydja bitjarra, “Dhiyaŋunydja gay' ḏarramuyu yukurra ḻakarama ŋulaŋuruna dhäwu', Garraywuŋuna nhanukuŋuwaynha; yaka ŋayi ŋula djäma yätjkuŋalanydja dhiyaŋuyi. Ŋilimurru yakana ŋanya buma.”

17-23Ga waŋganydja ŋurrukŋuru ŋuliŋuruyi, ḻiya-djambatj yolŋu gaŋgathina, bala waŋanana bitjarrana, “Ŋunhi ŋilimurru yurru bumanydja ŋanya dhuwalayi, Godthunydja ŋilimurrunha yurru yuwalkkumana yanana dhä-ḏir'yun.” 24Bala walala yakana bumara ŋunhiyi Djiramayanhanydja, liŋgu waŋganydhu yolŋuyu ŋurruŋuyu walŋu guŋga'yurruna ŋanya marrparaŋ'kuŋala, ga yakana walala wekaŋalanydja goŋlili ŋurikalanydja walalaŋgala bunharawu.