gnnNTOTPO

Genesis 5

Yadamguŋuna mala-wunharawuy

5:1-32 (Adam's descendants)

1Yo, ŋunhi ŋayi Godthu. djäma ŋurruŋunha walŋu yolŋunha Yadamnha yäkunha, ŋayi djämanydja ŋanya djan'kukuŋala yana dhika bitjarra yana bitjan ŋayipi God; 2ŋayi djämanydja ḏarramukuŋala ga dhäykakuŋala, bala yana ŋayi waŋanana maṉḏaku, “Ŋarrapi yurru nhumalanha dhika walŋu yana goŋmirriyamanydja,” bitjarra.

3Bala Yadam nhinananydja yukurrana dhuŋgarranydja ŋupara 130, ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru Yadamgu biyapul walkurnha-maḻŋ'thurruna, yurru ŋayi ŋunhi gäthu'mirriŋunydja nhanŋu ŋayipiyinyara djan'kuna dhika Yadamdhinyarana, ga yäku nherraranydja ŋayi ŋanya walkurnhanydja nhanŋuway Djap. 4-5Yadamdja mukthurrunaŋga yana yukurrana nhinana-a-a, yumurrkuny'tja nhanŋu marrtjina guḻku'thinana, ḏarramuwurrunydja ga dhäykawurrunydja, yana liŋgu-u-u wirrkina walŋu ŋayi worruŋuthina, bala yana ŋayi rakunydhinana, dhuŋgarranydja nhanŋu Yadamgu 930-na.

6-8Yadamgunydja ŋunhi walkur Djap ŋuthara wakindhina ḏarramuyinana, bala ŋayi walkurmirriyinana, ga yäku nherraranydja ŋayi ŋanya walkurnhanydja nhanŋuway Yenutj. Ga ŋuliŋuruyinydja bala guḻku'thinana walkurnydja nhanbala marrtjina, ḏarramuwurru ga dhäykawurru, yana liŋgu-u-u Djaptja marrtjina worruŋuyinana, bala yana ŋayi ḏalpamdhinana, dhuŋgarranydja nhanŋu Djapku 912-nha.

9-11Bala ŋuliŋurunydja Yenutjkuna walkur maḻŋ'thurruna yäku Genan, ga wiripuwurru biyapul nhanŋu yumurrku', bala yana ŋayi rakunydhinana Yenutjtja, dhuŋgarranydja nhanŋu 905-nha.

12-14Ga ŋayinydja Genandhunydja walkur-märraŋala yäkunha Mayalalinhana, ga bitjarrayi yana liŋgu ŋayinydja miṯtji bumara; rakuny gay' ŋayinydja Genandja, dhuŋgarranydja nhanŋu 910-nha.

15-17Bala walkurna nhanŋu walŋanydja nhinana yukurrana yäku Mayalalina, ga ŋayinydja walkur-märraŋala yäkunha Djäritnha, ga bitjarra yana liŋgu wiripuwurrunhanydja ŋayi mala bumara yukurrana yumurrku'nha, yana liŋgu dhuŋgarra nhanŋu 895-nha, bala yana ŋayi rakunydhinana.

18-20Ga nhanŋunydja Djäritkunydja walkur maḻŋ'thurruna yäku Yenuk ga wiripuwurru djamarrkuḻi', ga ŋayinydja rakunydhina, dhuŋgarra nhanŋunydja 962-na.

21-24Ga nhanŋunydja Yenukkunydja maḻŋ'thurruna walkur ga Mathutjila yäku. Yenuktja yukurrana nhinana waŋganyŋura yana rrambaŋi Godkala, ga biyapul nhanŋu yumurrku' marrtjina maḻŋ'thurruna. Bitjarrana liŋguna yukurrana Yenuktja nhinana galkina yana rrambaŋina walŋu Godkala rom-dhunupana, yana liŋgu ga dhuŋgarra nhanŋu marrtjina mulkana 365-nha, bala ŋayinydja marrtjina wiḏi' bitjarra, bili ŋayipina Godthuna ŋanya Yenuknha djaw'yurruna-wala, bena gonhana.

25-27Bala ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru nhanŋuna Mathutjilawuna walkur maḻŋ'thurruna yäku Lamiknha, ga bitjarrayi yana liŋgu wiripuwurru yumurrku' nhanŋunydja marrtjina maḻŋ'thurruna bala, ga ŋayinydja rakunydhina dhuŋgarranydja nhanŋu Mathutjilawu 969-nha.

28-31Ga maḻŋ' gay' nhanŋu Lamikkunydja walkur, yäkunydja ŋayi Nowa, ga wiripuwurru biyapul nhanŋu yumurrku' maḻŋ'thurrunayi, bala yana ŋayi rakunydhinana, ga dhuŋgarranydja nhanŋu Lamikku 777-nha.

32Ga Nowanydja yukurrana nhinana-a-a, maḻŋ' gay' nhanŋunydja walkur walala ḻurrkun', yäku Djim ga Wäm ga Djaypip, yurru nhanŋunydja dhuŋgarra Nowawunydja ga 500-nha.