gnnNTOTPO

Mathuyu 25

Dhäwu' dhäykawurruŋgalaŋuwuy muḻkurrmirriwalaŋuwuy ga ḻiyamiriwwalaŋuwuy

1Bala ŋayi Djesu waŋana bitjarra, “Ŋe. Gäthu'mirriŋu Yolŋunydja yurru buna lili Garraynha wal'ŋu, ŋurruŋuna ga buŋgawana, ga ŋulinyaramirriyunydja waluyu yurru Gunhu'wu Romdja maḻŋ'thunna, balanyarana bitjan dhuwala gam', ŋarra nhumalaŋgu yurru ḻakaramana mayali'kurru.

“Ḏämbumirriyu ga ḏämbumirriyu miyalkthunydja walalay ŋäkula ḏarramunhanydja, galki ŋayi yurru bunana märranharawu miyalkkuna nhanukalayŋuwu ŋayi. Ŋäkulanydja walala, bala walala galkarana marrtjina walalaŋguway lanhdhirrany'tja, bala yana marrtjina gumurr-wunanhaminyarawuna ŋurikiyi ḏarramuwu ŋunhi ŋayi yurru buna. 2-3Yo, bukmakthu warray walala ŋuriŋi dhäykawurruyu gäŋala lanhdhirrany'tja malanha walalaŋguway walala, yurru wiripunydja ŋunhiyi ḏämbumirri miyalk walala ḻiyamiriw walala, guyaŋinyamiriw, yaka walala ŋuriŋiyi walalay galkara weyika djarraṯawun'ku, yanana märraŋala lanhdhirra'na waŋganynha. Ga wiripunydja ŋunhi ḏämbumirri miyalk walala muḻkurrmirri walala, dhunupa yana walala ŋuli guyaŋirri yukurra, 4bala walala ŋuriŋiyi muḻkurrmirriyunydja walalay märraŋala weyika lanhdhirra'wu djäkawunydja. Bala walala marrtjinana-wala ŋunhiyi dhäykawurru bukmaknha yana, bala yana galkurrunana yukurrana ŋurikiyi ḏarramuwu.

5“Yurru ŋayinydja ŋunhiyi ḏarramunydja yaka warray waḏutja bunana. Nhinananydja walala yukurrana ŋunhiyi dhäykawurrunydja galkurrunana-a-a, bala yana yakurrnha walalaŋgu bunana, bala walala ŋorra'-ŋurranana yukurrana.

6“Ga ŋulinyaramirriyu munhaku buku-ranguny'tja, dhunupana ŋula yol rirrakay ḻoḻ'thurruna wirrkina dhika bitjarra gam', ‘Dhuwalana ŋayi yolŋunydja, liŋguna bunana. Go marrtjiyana lili walala, gumurr'yurrana nhanŋu.’ 7Ga dhunupana ŋunhi ḏämbumirri ga ḏämbumirri miyalk walala ḏurryurrunanydja, bala yana dhuŋgur'yurrunana marrtjina walalaŋguway lanhdhirrany'tja malanha.

8“Ga walalanydja ŋunhi ḻiyamiriwnydja walala dhäykawurru waŋana ŋäŋ'thurruna ŋunhi wiripu-guḻku'nhana muḻkurrmirrinhana walalanha weyika'wu. ‘Way walala, wekaŋa ŋanapurruŋgu nhuma, nhumalaŋguwaynha weyika, dhipala gay', liŋgu ŋanapurruŋgunydja dhuwala lanhdhirra yaŋara'-winya'yunna marrtji,’ bitjarra.

9“Bala walala ŋunhi muḻkurrmirrinydja walala dhäykawurru waŋana bitjarrana, ‘Yäw, yaka bay'. Liŋgu ŋanapurruŋgunydja dhuwala, dhuwalana liŋguna; gana'na yana ŋanapurru. Gatjuy nhumanydja marrtjiya ga bäyim nhumalaŋguwaynydja gäna.’ 10Bala walala marrtjinana walalaŋgalaŋuwunydja weyika'wu märranharawu.

“Ga ŋunhi walala yukurrana mukthurruna mali'yunaraŋuranydja, bala ŋayinydja ŋunhiyi yolŋunydja bunanana miyalkkunydja nhanukalaŋuwu märranharawu. Ga ŋunhiyinydja walala ŋunhi walala yukurrana nhinana girri'-ŋamathina ŋäthili, galkina nhanukala marrtjina, bala gärrinana yukurrana nhanukala wäŋalilina, bala ŋayi dhaḻ'yurrunana dhurrwaranydja ŋunhi balany'tja. Bala ŋunhi muḻkurrmirrinydja walala djulŋithinana yukurrana nhanukala mirithinana.

11“Märr-gurriri, bala walala ŋunhi ḻiyamiriwnydja walala bunanana dhuḏitjnha, bala walala maḻŋ'maraŋala dhurrwaranydja ŋunhi dhaḻ'yunarana liŋguna. Bala walala dharrana gawaw'yurrunanydja bitjarrana, ‘Way Garray! Garray ḻapmaraŋa ŋanapurruŋgu dhurrwara.’ Bitjarra walala yukurrana gawaw'yurruna ŋunhalanydja warraŋulnydja.

12“Bala ŋayinydja waŋana bitjarrana, ‘Märr-yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja. Yaka ŋarra marŋgi nhumalaŋgunydja.’”

13Bala ŋayi Djesuyu dhawar'yurrunanydja ḻakaraŋala, bitjarra ŋayi dharraykuŋalana ŋanapurrunha, märr nhumanydja yurru biyakayi muka bira'yurra, yana dhukarr-nhäŋana yukirriya, liŋgu yaka nhuma marŋgi ŋurikinydja waluwu ŋunhi ŋayi yurru Garray buna.

Mayali'mirri dhäwu' ḻurrkun'kalaŋuwuy djämamirriwalaŋuwuy

14Bala ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala wiripunydja dhäwu' balanyarayi bili mayali'mirri, bitjarra gam', “Yo, nhiniyanydja yukirriya ŋayaŋu-gatjpu'yurra, dharray yukirriya yana, liŋgu Garraywunydja ŋunhi walu bunanharawu yurru balanyara gam': Buŋgawa yolŋu yurru marrtji yana guwarr wiripuŋulili wäŋalili, bala ŋayi wäthurruna ḻuŋ'maraŋala nhanŋuway djämamirrinhana ḻurrkun'nha, bala wekaŋala walalaŋgala rrupiyana, waŋga'-waŋganygala dharraylili. 15Waŋganygalanydja dharraylili ŋayi wekaŋala waŋgany-rulu barrwaṉ, ga wiripuŋuwalanydja märrma' barrwaṉ, ga wiripuŋuwalanydja waŋgany barrwaṉ. Yo, dharraylilinydja ŋayi wekaŋala walalaŋgala, bala marrtjinana.

16“Ga dhunupana ŋayi ŋuriŋinydja ŋunhi ŋayi märraŋala waŋgany-rulu barrwaṉ, djämana yukurrana-a-a, bukulili ŋal'maraŋala biyapul ŋunhimala waŋgany-rulu'lili, bala ŋayi märrma'-rulukuŋalana ŋuriŋiyi rrupiyayunydja. 17Ga bitjarrayi liŋgu wiripuŋuyunydja ḏarramuyu, ŋuriŋinydja ŋunhi ŋayi märrma' barrwaṉ märraŋala. Bala ŋayi djämana yukurrana-a-a ŋuriŋiyi rrupiyayu, bala ḏämbumiriw-yaŋalana.

18“Yurru wiripuŋuyunydja ḏarramuyu, ŋuriŋinydja ŋunhi ŋayi märraŋala waŋgany barrwaṉ, yaw'yurruna ŋayi munatha'na, bala dholkuŋala djuḻuḻ'maraŋalana munatha'lilina ŋunhiyi rrupiyanydja, ŋunhi nhanukala buŋgawayu dharraylili wekaŋala.

19“Ga baman'nha wal'ŋu bena-wala, bala ŋayi buŋgawanydja ŋunhi bunanana, roŋiyinana walalaŋgala, bala ŋayi wäthurrunana walalaŋgu ŋuriki djämamirriwunydja walalaŋgu, märr ŋayi yurru maḻŋ'marama walalaŋgala, nhaltjarra walala ŋuriŋiyi yukurrana djäma, ŋunhi ŋayi wekaŋala walalaŋgala dharraylili.

20“Bala ŋayi ŋunhinydja ḏarramu ŋunhi ŋayi waŋgany-ruluwu barrwaṉ'ku djäka yukurrana, marrtjina bala-a-a, bala ŋayi milkumanydja nhanukala buŋgawawalanydja bitjanna, ‘Buŋgawa. Dhuwalana ŋunhi nhe wekaŋala ŋarrakala dharraylilinydja waŋgany-rulu muka, bala ŋarra yukurrana djämana wal'ŋu yana, yana liŋgu ga märrma'-ruluna dhuwala yulŋunydja nhuŋu.’

21“Bala ŋayi buŋgawayunydja nhanukala ŋanya waŋana bitjarrana, ‘Nhenydja dhuwala djämamirri manymaknha, dhäruk-märranhamirri ga mayali'-wilkthunamiriw yolŋu. Ŋarra nhuna ŋunhi dharraykuŋalanydja märr-ḻurrkun'ku muka, yurru nhenydja djäma manymakkuŋala warray wal'ŋu, bala ŋarra nhuna yurru wekamanydja biyapulnha wal'ŋu nhokala dharraylili. Go, nhiniyana ŋarrakala dhiyalana märr-ŋamathinyaŋurana.’

22“Ga bitjarrayi bili wiripuyunydja dharraymirriyu, ŋuriŋinydja ŋunhi nhanukala ŋayi wekaŋala märrma' barrwaṉ, marrtjina bala-a, bala milkuŋalana nhanukala bitjarra, ‘Ŋay' Buŋgawa. Dhuwala ŋunhi nhe wekaŋalanydja ŋarrakala märrma' muka barrwaṉ ŋäthilinydja, yurru ŋarranydja yukurrana djäma-a-a, bala dhuwalana gay', märrma'na ga märrma'na barrwaṉ'tja nhuŋu.’

23“Bala ŋayi buŋgawayunydja nhanukala waŋa ŋanya bitjanna, ‘Nhenydja dhuwala manymak djämamirri, dhäruk-märranhamirri ga mayali'-wilkthunamiriw yolŋu. Ŋarra nhuna ŋunhi dharraykuŋalanydja ḻurrkun'ku muka, yurru nhenydja djäma manymakkuŋala warray wal'ŋu, bala ŋarra nhuna yurru wekamanydja biyapulnha wal'ŋu nhokala dharraylili. Go nhiniyana ŋarrakala dhiyala, märr-ŋamathinyaŋurana.’

24“Ga dhuḏi-yapalany'tja ŋunhi marrtjina, ŋunhina yolŋu ŋunhi ŋayi märraŋala ŋäthili waŋgany barrwaṉ, bala ŋayi waŋananydja bitjarrana nhanukala, ‘Buŋgawa. Ŋarranydja nhuŋu borrk-beyaṉiyina, liŋgu nhe dhuwala ḏälnha mirithirrina buŋgawa. Nhe yukurra ḏukṯukthirri guḻku'wu märranharawu ŋuliwitjan wiripu-guḻku'wala yolŋu'-yulŋuwala djämakurru. 25Ŋay' dhuwalana ŋunhi yulŋunydja nhuŋu, ŋunhi nhe ŋarrakala wekaŋala dharraylili. Ŋarranydja yukurrana ŋayathaŋala ŋunhiyi djuḻuḻ'maranhara yana munatha'lilina, märr ŋayi bini yaka winya'yunna. Dhuwala ŋunhi yulŋunydja nhuŋu, balayi ŋarra roŋiyinyamaraŋalayi.’

26“Bala ŋayi buŋgawanydja nhanŋu waŋa bitjanna, ‘Nhenydja dhuwala yätjnha yana djämamirri, ḏuŋḏuŋnha djämawu. Nhenydja marŋgi muka ŋarraku ŋunhi ŋarra dhuwala rom-ḏäl yolŋu. Yo, yuwalk muka dhuwala ŋunhi ŋarra yukurra ḏukṯukthirri guḻku'wu märranharawu ŋuliwitjan djämakurru wiripu-guḻku'walanydja. 27Nhäku warray nhe yakanydja djäma ŋamathaŋalanydja, ŋuriŋinydja ŋunhi ŋarra nhokala wekaŋala? Ŋunhi bini nhe gurrunhana ŋunha djorra'lilinydja, ŋarranydja bini ŋunhi märranha biyapulnha bukulili ŋal'maranharawuynydja ŋuliŋuruyi, ŋunhi ŋarra roŋiyinanydja dhuwala. Ga nhenydja dhuwala ŋula nhäna yolŋu, nhäŋiniŋ'nha djämamirri.’

28“Bala ŋayi buŋgawanydja ŋunhi bilyurruna, ga waŋana ŋurikala wiripu-guḻku'walana bitjarrana, ‘Ma', märraŋa djaw'yurra ŋunhiyinydjayi waŋganydja barrwaṉ rrupiya nhanukala, ga wekaŋa ŋurikina yolŋuwu ŋunhi ŋayi yukurra ŋayathama märrma'-rulu rrupiya. 29Ŋunhi ŋayi yukurra yurru yolŋuyu ḏälkuma ŋula nhä wekanhara ŋarrakuŋu, ŋurikiyinydjayi yolŋuwu ŋarranydja yurru wekama biyapul wal'ŋu ŋunhimalayi. Ga ŋunhi yukurra yurru yolŋu dhäparktja nhina, bäyŋunydja yukurra ŋayi ŋayathama ŋula nhä wekanhara ŋarrakuŋunydja, bala ŋarranydja yurru ŋurikalayinydja yana djaw'yunna märramana nhä ŋayi yukurra ŋayathama yutjuwaḻa. 30Gatjuy djaw'yurrana dhuwali ŋula nhänhanydja yolŋunha, nhäŋiniŋ'nhanydja djämamirrinha, bala ŋurrkaŋa ŋanya warraŋullilina, ŋunhana buku-munha'lilina, ga ŋunhalana ŋayi yurru yukurra ŋäthinydja ga ḻirra-ḻawunhamirrinydja.’ ” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

Ḻakarama yukurra barrkuwatjkunharawuy dhä-ḏir'yunara

31Bala ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala ŋurikiynha ŋunhi nhaltjan yurru ŋayi Gäthu'mirriŋu Yolŋunydja buna, bitjarra gam', “Yolŋunydja yurru Gäthu'mirriŋu buna ŋurruŋuna wal'ŋu buŋgawana, ga guḻku'na mirithirrina yurru djiwarr'wuynydja yolŋu'-yulŋu nhanbala ŋurruk-manapanmirrinydja marrtji malthun, bala ŋayi yukurra yurru nhinanydja ŋurruŋuna wal'ŋu, ḻatju'ŋurana wal'ŋu nhanukalayi ŋayi romŋura.

32-33“Bala ŋulinyaramirriyunydja yurru bäpurru' ga bäpurru' bukmaknha yana ḻuŋ'marama marrtji, bala dhärrana yurru gumurrŋurana nhanukala Garraywala. Bala ŋayi yurru Garrayyunydja walalanha barrkuwatjkumana guḻk-guḻkthun märrma'lilina ŋurruklili, bitjanna bitjan ŋuli wäyin-djäkamirriyu yolŋuyu guḻk-guḻkthun barrkuwatjkuma nhanŋuway wäyinnha malaŋunha, gänaŋulili djepnha dhunupa'ŋulili gali'lili nhanukalay, ga gänaŋulili nanikutnha ŋunha bala win'kulili gali'lili nhanukalay.

“Yo. Bitjandhina ŋayi yurru Garrayyu guḻk-guḻkthundja ŋunhi bäpurru'nhanydja malaŋunha märrma'lilina ŋurruklili. 34Bala ŋayi yurru waŋa ŋunhinhana yolŋu'-yulŋunha ŋunhi nhanukala dhunupa'ŋuŋura gali'ŋura nhina yukurra, bitjanna gam', ‘Godtja nhumalaŋgala wirrkina yana wal'ŋu dhika goŋmirriyina, buku-wurrparana yana. Ŋay' märraŋana dhuwalana gay' ḻatjuny'tja wal'ŋu dhikanydja, ŋunhi ŋarrakala bäpayu yukurrana ŋäthilimirriyaŋala nhumalaŋgu, ŋunhi muka yana ŋäthili, yurruna dhuwala wäŋa maḻŋ'thurrunanydja. Nhumana yukurra yurru nhina galkinydja wal'ŋu nhanukala, gupaḏalnydja-wala yurru, liŋgu ŋarraku nhuma ŋuli yukurranha djäka. 35Yo, ŋarra ŋunhi djaṉŋarrthinanydja, ga nhumanydja ŋarranha maranhu wekama; ga ŋanhdharktja ŋarra, ga nhenydja ŋarranha gapu wekama. Ga mulkurunydja ŋarra, ga nhenydja ŋarraku gumurr-ŋamathina nhokalay wäŋaŋura. 36Girri'miriw ŋarra nhina yukurra, ga nhenydja ŋarranha dhaṯthurruna. Rirrikthundja ŋarra, ga nhenydja ŋarraku djäka, ga ḻoḻuŋura ŋarra, bala nhenydja marrtjina, withiyara ŋarranha.’

37“Bala walala ŋunhi ŋayaŋu-dhunupa'mirriyunydja yurru waŋa, dhä-wirrka'yunna ŋanya bitjanna, ‘Garray, wanhami dhika ŋanapurru nhuna nhäŋala djaṉŋarrnhanydja ga ŋanhdharknhanydja, bala wekaŋalana nhuŋu? 38Wanhami ŋanapurru nhuna dhika nhäŋala mulkurunydja, bala märr-ŋamathina ŋanapurruŋgalay wäŋaŋuranydja? Wanhami ŋanapurru nhuna nhäma girri'miriwnydja, bala dhaṯthunna? 39Wanhami ŋanapurru nhuna nhäma ḻoḻuŋuranydja ga rirrikthunaranydja, bala djäkana nhuŋu?’

40“Bala ŋayi yurru Garraynydja waŋa buku-wakmarama bitjanna, ‘Marr-baṉḏanynha ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja dhuwala. Nhuma nhäŋala ŋarraku ŋunhi gutha'mirriŋunha wuyunarayŋunha ga gurrupuruŋumirrinhanydja, bala nhe guŋga'yurrunana ŋanya, ga ŋunhiyinydja bitjarra ŋarrakuna nhe djäka yukurrana guŋga'yurruna.’

41“Bala ŋuliŋurunydja ŋayi yurru ŋurruŋunydja ŋunhi yolŋu bilyun, ga waŋa ŋurikalana yolŋu'-yulŋuwala ŋunhi walala wiripuŋuŋura gali'ŋura nhina yukurra, bitjanna yurru, ‘Gatjuy yarrkthurrana walala nhumanydja buku-wurrpanamiriwnydja. Marrtjiyanydja yana ŋunhamalana dhä-ḏir'yunamirrililina wäŋalili. Ŋunhalana nhuma yurru nhina yukurra galŋa-yätjthirrina, bitjan liŋgu yurru. Ŋayi Gunhu'yu ŋäthilimirriyaŋala ŋunhiyinydja wäŋa ŋuriki Ŋurruŋuwu wal'ŋu Mokuywu ga malthunamirriwu nhanukalaŋuwu, mokuywu walalaŋgu, ga nhumanydja yurru yolŋu'-yulŋunydja nhina yukurra ŋunhilina, liŋgu nhuma yaka ŋarraku ŋuli yukurranha djäka. 42Ŋarra ŋunhi djaṉŋarrthinanydja, ga nhenydja ŋarranha yaka maranhu wekama; ŋanhdharktja ŋarra, ga nhenydja ŋarraku yaka warray wekama gapu. 43Ŋunhi ŋarra mulkurunydja, ga nhenydja ŋarraku yaka warray gumurr-ŋamathirri ga märrama nhokalay wäŋalili, ga ŋunhi ŋarra warraŋulnydja, ga nhenydja ŋarranha yaka warray dhaṯthurruna. Yo, ŋarra ŋunhi rirrikthundja, ga ḻoḻuŋuranydja ŋarra, ga nhenydja ŋuli yaka warray marrtjinya ŋarrakala ga guŋga'yuna ŋarranha.’

44“Ga walalanydja yurru ŋuriŋiyi yolŋu'-yulŋuyunydja waŋa dhä-wirrka'yun ŋanyanydja bitjanna, ‘Way Garray. Wanhami dhika ŋanapurru nhuna nhäma bitjanarayinydja, bala yakanydja guŋga'yun nhuna?’

45“Bala ŋayi yurru Garraynydja waŋa buku-wakmarama bitjanna, ‘Märr-baṉḏanynha ŋarra nhumalaŋgu yukurra dhuwalanydja ḻakarama. Nhuma nhäŋala ŋunhi yolŋunha wuyunarayŋunha ga gurrupuruŋumirrinhanydja, ga yakana nhe guŋga'yurruna ŋanya. Ŋunhiyinydja biyaku ŋuli nhe yakana ŋarranha guŋga'yurruna.’

46“Bala ŋayi yurru Garrayyunydja djuy'yunna ŋunhiyi guŋga'yunamiriwnhanydja walalanha bala wäŋalili dhä-ḏir'yunaramirrililina, ga ŋunhalana walala yukurra yurru nhinanydja galŋa-yätjthirrina, bitjanna liŋguna yukurra yurru. Ga walalanydja yurru ŋunhi ŋayaŋu-dhunupamirrinydja yolŋu'-yulŋu ŋunhimalana gärri yukurra, walŋamirrililina wal'ŋu wäŋalili, ga ŋunhalayinydja walala yurru nhina galŋa-ŋamathirrina, goŋmirriyirrina dhikana, bitjanna liŋguna yurru, gupaḏalnha-wala yana.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja yukurrana yolŋu'-yulŋunhanydja marŋgikuŋala.