gnnNTOTPO

1 Corinthians 6

Yaka gäŋa nhuŋuway gutha'mirriŋunha romlili dhä-wirrka'yunaramirrililinydja

1Ga balanyarayi bili ŋarra ŋäkulayi mari dhipali nhumalaŋgala malalili, ŋunhi nhuma märrma' yolŋu maṉḏa yukurra ŋarrtjunmirri dhuwali, bala ŋayi waŋganydhunydja märraŋala wiripunhanydja, bala gäŋala ŋunhana dhä-wirrka'yunaramirriwalana, ŋurikalana ŋunhi ŋuli mala-yarr'yun yukurra romdhu dhiyakuyyuna munatha'wuyyuna. Dhuwalinydja yätjnha wal'ŋu, yakana ŋamakurru'. Nhäku nhuma ŋuli dhuwali maṉḏa yakanydja marrtji bala Garraywalaŋumirriwalanydja yolŋuwala mala-yarr'yunarawunydja ga dhunupayanharawunydja ŋurikiyi mariwunydja?

2Nhä nhumanydja dhuwali?... dhuŋamirri warray? Yaka nhuma marŋginydja? Garraywalaŋumirriyunydja yurru yolŋu'-yulŋuyu ŋunhalanydja mala-yarr'yun bukmakkuma warray munatha'wuynhanydja yolŋu'-yulŋunha. Yo, yuwalk dhuwali yulŋunydja. Yalalanydja yurru nhumanydja mala-yarr'yun bukmaknhana dhikana yolŋu'-yulŋunha, ga nhä warray ŋuli nhuma dhiyaŋunydja-wala dhunupakuŋu dhuwaliyi nyumukuṉiny'tja biyakuyi. 3Yo, yalalanydja yurru ŋunhi ŋunhalanydja ŋilimurru mala-yarr'yun ŋurukuy djiwarr'wuynha yolŋu'-yulŋunha ŋunhi. Ga nhäkuna nhuma ŋuli yakanydja mala-yarr'yun dhiyaŋunydja-wala?... ga dhunupakuma dhiyakuynhanydja munatha'wuynhanydja nhä malanha? 4Ŋunhi nhumalaŋgala yurru yolŋu maṉḏa dhiyalinydja ŋarrtjunmirri yukurra, yolkala yolŋuwala nhumanydja yurru gäma maṉḏanha dhä-wirrka'yunarawunydja? Ŋurikala ŋunhi ŋayi dhuŋa wal'ŋu Godkalaŋuwu romgu?... bay' ŋurikala yolŋuwala ŋunhi ŋayi yakana yukurra dhärra Garraywala miṯtjiŋura? 5Ŋunhiyinydja yakana ŋamakurru'; gora-wekanharamirrina rom yanana. Gatjuy, ḻarruŋa biyaka yolŋuwu nhumalaŋgala ŋunhi malaŋura, ŋuriki ŋunhi ŋayi wirrki wal'ŋu marŋgi Godkalaŋuwu romgu, märr ŋayina yurru dhunupayama ŋunhiyi marinydja nhumalaŋgu dhawar'marama.

6Yo, nhumanydja dhuwali Garraywalaŋumirrinydja walala yolŋu'-yulŋu gutha'manydjina walala, yurru nhe ŋuli gäma yukurra nhuŋuway ŋunhi gutha'mirriŋunha bala dhä-wirrka'yunarawu. Yakana ŋamakurru' dhuwaliyinydja ŋunhi nhe yurru gäma ŋanya ŋurikalanydja yolŋuwala ŋunhi ŋayi yaka Garraywalaŋumirri yolŋu. 7Ŋunhi nhe ŋuli bitjandhinydja gäma wiripuŋunha yolŋunha dhipuŋuruyi nhumalaŋgala malaŋuru bala dhä-wirrka'yunarawu, ŋunhiyinydja yukurra ḻakarama mala dhikayi nhumalanha, ŋunhi nhumanydja baḏatjurrunana, bala meṉguŋalana. Ŋuli nhuna yurru yätjkuma wiripuŋuyunydja yolŋuyu, nhämirri warray nhe ŋuli yana ŋunhiyi märraŋunydja, ga ŋuli yurru ŋayi nhuŋu ŋula nhä djaw'yun, nhenydja yana nhanŋu gonha'yurrana-wala biyakana. 8Yurru nhe warray ŋuli yukurra ŋunhi yätjkumanydja wiripuŋunha warray yolŋunha, ga bitjandhi nhe ŋuli djaw'yundhi yana Garraywalaŋuwunydja yolŋuwu.

Rumbalnydja nhe dhuwali nhanŋuway Garraywu

9-10Yo, yuwalk dhuwala yulŋunydja. Yakana yurru rom-djarrpiny'tja yolŋu gärri Godkalanydja Romlili, ga nhina nhanukala wäŋaŋura yakana. Yaka mayali'-wilkthunmiyanydja. Yakana yurru yätj yolŋu gärri, balanyaranydja yolŋu gam', marramba'mirrinydja, ga ŋunhi yolŋu ŋunhi maṉḏa märranharamirri ŋuli ḏarramu maṉḏa yana, ga ŋunhinydja yolŋu ŋunhi ŋayi buku-ŋal'yun yukurra ŋula wiripuŋuwu waŋarrwu, ga manaŋgandja, ga yana djaw'-djawyunaramirrinydja, ga wanaŋa-ḏumurrunydja ga leŋu-bathalamirrinydja, ga wiḏiyal-ḏumurrunydja, yakana yurru dhuwalayinydja malanha nhina yukurra Godkalanydja ŋunhalayinydja Romŋura.

11Yo, ŋäthilinydja nhe muka balanyarayi yolŋu, bala nhe wiripuŋuyinana ŋuriŋina ŋunhi ŋayi Gunhu'yu rurrwuyurruna nhuna, ḏarrtjalkkuŋala nhokalaŋuŋuru yätj, bala nhuna ŋayi märraŋala ganaŋ'maraŋalana nhanŋuwayliliyaŋalana, ŋuliyina ŋunhi yäkukurru Garraywala Djesu-Christkalana ŋayi Gunhu'yu nhuna ŋayaŋu-dhunupakuŋalanydja, ŋuriŋi nhanukalay ŋayi Walŋamirriyuna wal'ŋu Birrimbirryu, ŋilimurruŋgalaŋuwala Waŋarrwala Godkalana.

12Yo, wiripunydja ŋuli yolŋu Garraywalaŋumirri ŋunhi waŋa bitjan, “Ŋarranydja dhuwala gänana. Manymak warray ŋarra ŋuli djämanydja ŋarrakalay ŋarra romdhu.” Bala ŋarranydja ŋuli waŋi biyakuna, “Yoooo? Ŋuli nhe biyakuyinydja ŋuli djäma nhokalaynydja nhe djälyu, yakana nhuna ŋuli ŋuriŋiyi bukmakthunydja ŋula guŋga'yurru.” Ga wiripunydja yukurra yolŋu ŋuli waŋa bitjan, “Yaka dhuwala ŋarranydja garrpiṉara ŋula nhäkuŋu romguŋunydja malaŋuwuŋu. Gänana wal'ŋu ŋarrapina, ŋarranydja dhuwala.” Bala ŋarranydja ŋuli waŋi biyakuna, “Yuwalk warray ŋarranydja dhuwala gäna warray wal'ŋu, yurru yakana ŋarranha yurru ŋarrakiyingalaynydja djälyu bitjandhi garrpiṉ.”

13Wiripunydja ŋuli yolŋu waŋa bitjan, “Godthu muka djäma ŋatha ŋarrakunydja ḻukanharawu, ga bitjarrayi ŋayi djämayi guḻundja ŋarranha galkaṉarawunydja ŋathawu. Ŋarra ŋuli yana ḻukina yukirri ŋathana yana maranhuyina.” Ga ŋarranydja ŋuli waŋi biyakuna, “Yalalanydja yurru ŋunhi yolŋuwunydja guḻun ga ŋatha buwayakthirrina, liŋgu Gunhu'yu yurru dhuwalayinydja maṉḏanha winya'yunmaramana.”

Yaka ŋayi Gunhu'yunydja nhuna djäma rumbal dhuwali ŋathawunydja yana galkaṉarawunydja yukurranharawu, ga yaka ŋayi nhuna djäma rumbal marramba'wunydja. Rumbalnydja nhe dhuwali nhanŋuway Garraywu yana, märr ŋayi yukurra yurru gärri nhokala rumbalŋura. Ga ŋayi Garraynydja nhuŋuna rumbalwu, märr nhe yurru nhina ŋamakurru'na yana, yuwalknha wal'ŋu walŋana. 14Liŋgu Godthunydja walŋakuŋala Garraynha Djesunha muka beŋuru rakunyŋuru, ga bitjandhi ŋayi yurru ŋilimurrunhanydja walŋakumayi yana rakunyŋurunydja romŋuru, ŋuriŋiyina nhanukalay ŋayi ganydjarryuna.

15Yaka muka nhe marŋginydja ŋiniya? Ŋunhi nhe dhuwali rumbalnydja nhanŋuway yana Garraywu, waŋgany yana nhuma maṉḏa, nhe ga Garray. Ŋuli nhe yurru waŋgany-manapanmirri marramba'walanydja yolŋuwala, ŋunhiyinydja bitjan nhe ŋuli Garraynhana rumbal waŋgany-manapan ŋurikalayi yätjkalana yolŋuwala. Yakana yana yurru bitjandhinydja. Nhä nhuma dhuwala?... dhuŋamirri yolŋunydja? 16Yaka nhe marŋginydja? Ŋunhi nhe ŋuli märrama marramba'nhanydja yolŋunha, nhumanydja ŋunhi, nhe ga ŋunhiyi marramba'mirri yolŋu yurru waŋganynha yolŋunydja, gupaḏalnha-wala bitjan waŋganynha yana rumbalnydja. Liŋgu Godthunydja yukurra dhuwalayi ḻakarama rom bitjandhi, “Ŋunhi yurru yolŋu maṉḏa märranharamirrinydja, dhambay-manapanmirri ḏarramu ga dhäyka, ŋunhiyinydja maṉḏa bitjan waŋganynha yana rumbalnydja.”

17Yo, Ga ŋunhi ŋayi yurru yolŋu dhambay-manapanmirri Garraywalanydja, ŋunhiyinydja maṉḏa yurru waŋganynha birrimbirrnydja, ŋayi ŋunhi yolŋu ga ŋayi Garray.

18Yakana yana djäma marrambany'tja, yana yarrthurrana-wala ŋuliŋuruyi yätjŋuru romŋuru. Bukmak ŋunhi warraŋulwuynydja yätj malanha garrwar, yurru marrambany'tja ŋunhi rom wal'ŋu yätjnha yanana, liŋgu dhiyaŋuyina marramba'yuna ŋuli nhuna yätjkuma rumbalnydja.

19Nhä nhe dhuwala yulŋunydja?... dhuŋa? Yaka muka nhe marŋginydja? Nhuŋu rumbalnydja dharrpal wal'ŋu, nhanŋuway wäŋa yana Garrkuḻukku Birrimbirrwu buṉbu, ŋuriki Birrimbirrwu ŋunhi ŋayi Gunhu'yu Godthu wekaŋala dhuwali nhokala ŋayaŋulili. Rumbalnydja nhe dhuwali yaka nhuŋuway; Godku yana nhanŋuway nhe dhuwali yolŋunydja. 20Liŋgu ŋayi ŋunhi nhuna walŋakuŋala, bitjarra ŋayi dhawaṯmaraŋalana märraŋala nhuna ŋuliŋuruyi rakunyŋurunydja romŋuru; ŋuriŋina gulaŋ-waṉḏinyarayuna nhanukalay ŋayi, nhanŋuwayliliyaŋalana ŋayi wapmaraŋala nhuna.

Yo, nhenydja dhuwala yolŋu nhanŋuwaynha yana Godkuna, bala nhe djämanydja yukirriya nhokalay nhe rumbalyu ŋunhi yana liŋgu ŋunhi ŋuli yukurra milkuma garrwarkuma Godnha, ŋunhi nhäyinyara ŋayi ḻatju' wal'ŋu ga ŋamakurru'.