gnnNTOTPO

Ŋanhdharkpuy dhäwu 16

Munatha'yu wurkthurrunana Guranhanydja ga nhanŋu malthunaramirrinha

16:1-40 (The earth swallowed Korah and his followers)

1-3Waŋganymirri walala yukurrana ŋuriŋiyi Yitjuralpuyŋuyu miṯtjiyu morrumurru' waŋana Mawtjitjnha ga Yärunnha, yurru ḻayḻaymaraŋala maṉḏanha walala yukurrana Gurayu, Lepay ŋayi ŋunhi yolŋunydja, ga wiripuŋuyunydja Ropinbuyŋuyu maṉḏathu Daythindhu ga Wapiramdhu, ga wiripuŋuyu ŋurruŋuyu yolŋuyu, walala waŋana yukurrana bitjarra maṉḏanha Yärunnha ga Mawtjitjnha, “Yol maṉḏa dhuwala nhumanydja?... ŋanapurruŋgu buŋgawa nhuma? Bukmak muka ŋilimurru dhuwala Godkunydja yolŋu'-yulŋu. Garraynydja dhuwala dhiyalami ŋilimurruŋgala bukmakkala muka. Nhäkuna nhuma yukurra garrwarkunharamirrinydja nhumalanhay nhuma yanapi nhumapina rom-ŋamakurru' yana, be-wala djuḻkthun nhuma yukurra ŋanapurruŋgalanydja?”

4-7Ga ŋayinydja Mawtjitjtja wirrkina ŋayaŋu-yätjthina, bala ŋayi ŋurrkanhamina ŋanyapinya ŋayi munatha'lilina, bala bukumirriyaŋalana yukurrana. Ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋayi gaŋgathina, bala waŋana Gurawala ga nhanukalaŋuwala malthunaramirriwala walalaŋgala bitjarra, “Goḏarrny'tja boŋguŋunydja Garrayyu boŋgama milkuŋu warraŋulkuŋuna ŋilimurruŋgala, yol ŋayi yuwalk wal'ŋu nhanŋu yolŋu; ŋayinydja ŋunhiyinydja yolŋu ŋunhi ŋayi djarr'yurruna nhanŋuwayliliyaŋala, ŋunhiyina boŋgama galkithinydja wal'ŋu marrtji ŋunhiwala Godkalanydja dhaliyarra'lili.”

8-10Ga biyapul ŋayi Mawtjitj waŋana walalaŋgala ŋurikalayi Lepaywala walalaŋgala bitjarra, “Yuwalk ŋayi Godthu nhumalanha djarr'yurrunanydja, ganaŋ'maraŋalana ŋayi nherraranydja wal'ŋu nhumalanha, märr yurru nhuma marrtji galkithirri yana nhanukala, djäma yurru marrtji nhanŋu Garraywu. Liŋgu muka ŋayi märr-ŋal'yurrunanydja nhumalaŋgala. Nhä dhuwalayinydja?... dhäpark?... bay' nhä, yutjuwaḻa' warray? Ga dhiyaŋunydja-wala nhuma yukurra ḏukṯukthirri wapthunarawu ŋunhana bala ŋunhiwalana ḏalkarra'mirriwalana wal'ŋu dharapullili. 11Ŋunhi nhuma yukurra morrumurruny'tja Yärunnhanydja, yuwalktja ŋunhi nhuma yukurra morrumurru' ŋanyana Garraynhana Godnhana.”

12Bala ŋayi Mawtjitjthunydja yänguŋalana ŋurikina maṉḏaku märrma'wuna Daythingu ga Wapiramgu, ga maṉḏanydja waŋana ŋunhiyi märramany'tja bitjarra, “Yakana ŋilinyu yurru marrtji. 13Liŋgu nhe mayali'-wilkthurrunanydja ŋanapurrunha ŋäthili muka, liŋgu ŋanapurru gonha'yurruna ŋunha wäŋa ŋamakurruny'tja Yetjippuynydja, malthurruna nhuŋuna marrtjina lili. Ga dhiyaŋunydja-wala nhe yukurra marrtji bunharawuna ŋanapurruŋgu, nhe yurru bumana ŋanapurrunha dhiyalana ŋanhdharkŋurana wäŋaŋura. Yol dhuwala nhe yolŋunydja?... buŋgawa nhe ŋanapurruŋgu? 14Wanhaka dhika ŋayi be wäŋa ŋatha-guḻku'mirrinydja ŋunhi nhe dhawu'-nherrara. Nhenydja ŋunhi mayali'-wilkthurruna warray ŋanapurrunha. Yakana ŋilinyu yana yurru marrtjinydja nhokala.”

15Bala ŋayi Mawtjitjtja ŋaramurryinana, bala waŋana Garraywala bitjarrana, “Garray, yakana maṉḏakuŋu märraŋa buku-wekanharawuynydja. Yaka ŋarra djäma ŋarrapinydja ŋula yätjkuŋala maṉḏaku.”

16-18Ga wiripuŋuyunydja goḏarr'mirri ŋayi Guranydja yäku yolŋu ga nhanŋu malthunaramirri walala marrtjina ŋunhimalayina Withiyanminyarawuylilina Buṉbulili, ga gäŋalanydja marrtjina walala ḻirrwi' gurtha ga buŋgan bäw', liŋgu walala ŋunhi guyaŋinanydja bitjarrana dhuḏakthunarawuna yana ŋunhi ḏalkarra'mirrinhana, ŋunhi walala bini marrtjinyanydja bala gulŋiyinyana yana ŋunhiwalayi djinawa'lilina, bala bathanna buŋgan bäwny'tja Garraywuna. Yurru ŋayi Garrayyunydja rom nherrara bitjarra warray, ŋunhi yana walalawuy yurru ḏalkarra'mirri walala yolŋu'-yulŋu gulŋiyirrinydja yukurra, bala djämana ŋunhiliyi.

19Yo, ŋunhiyi yolŋu Gura ga nhanŋu bukmak ŋunhiyi malthunaramirri walala dhärrana marrtjina ŋunhiliyi buṉbuŋura, waŋganyŋura gali'ŋura, ga maṉḏanydja Mawtjitjtja ga Yärundja ga wiripuŋuŋura gali'ŋura djingaryurruna. Ŋuliŋurunydja bala walala nhäŋala djarraṯawun'nha, bena wal'ŋu, bala ŋayi maḻŋ'thurrunana ŋayipinydja Garraynydja ŋunhili dhurrwaraŋurana.

20-21Bala ŋayi waŋana Yärungala ga Mawtjitjkala bitjarra, “Way maṉḏa, biyaka yarrkthurra maṉḏa barrkulili giṯthurra. Ŋarra yurru dhuwala warrpam'thunna baḏuwaḏuyun dhuwala yolŋu'-yulŋunhanydja,” bitjarra.

22Ga maṉḏanydja ŋunhiyinydja maṉḏa märrmany'tja buku-nyilŋ'thurrunana, bala maṉḏa bukumirriyaŋalana yukurrana ŋurikiyina walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwuna, waŋana bitjarrana, “Garray, nhepina ŋunhi walŋamirrinydja, walŋanydja yukurra marrtji nhokalaynha waŋganygalana. Yaka nhe yurru ŋaramurryirri dhiyaku yolŋu'-yulŋuwunydja bukmakkunydja, liŋgu waŋganydhu dhuwala yulŋuyunydja djäma bitjarrayi yätjkuŋalanydja.”

23-25Bala ŋayi Garraynydja waŋana Mawtjitjkala bitjarra, “Ḻakaraŋa ŋurupa yolŋu'-yulŋuwanydja biyakana, walala yurru yarrkthunna ŋurikalayinydja walalaŋgala ḻurrkun'kalanydja ḏarramuwurruŋgala, Gurawalanydja ga Daythingalanydja ga Wapiramgalanydja.”

26Bala ŋayi Mawtjitjtja waŋana ŋuruku yolŋu'-yulŋuwunydja bitjarrana, “Yarrkthurrana walala biyakana nhuma yolŋu'-yulŋunydja ŋurikalayi walalaŋgala ḻurrkun'kalanydja yätjmirriwalanydja. Yaka mulkiya ŋula nhä walalaŋgu, märr yurru nhuma yaka rakunydhirri walalaŋgalanydja dhambay.” 27Bala ŋunhi yolŋu'-yulŋunydja yarrkthurrunana yukurrana ŋuliŋuruyi walalaŋgala wäŋaŋurunydja, ga ŋunhiyi walala ḻurrkun' ḏarramuwurru dhärra'-dharrana marrtjina walalaŋgalay wäŋaŋura malanyŋuŋura dhäykamirrina ga yumurrku'mirrina manapanna.

28-29Bala ŋayi Mawtjitjtja waŋana bitjarra, “Ŋuli walala yurru ŋunhiyi walala ḻurrkun' yäranydja murrmurryun, ga nhumanydja yurru marŋgiyirrina ŋunhi walalanhana ŋayi Garrayyunydja djarr'yurruna ŋurruŋuyinyarawunydja, yaka ŋayi ŋarranhanydja nherrara dhiyakuyi ŋurruŋuyinyarawu. 30Ga ŋuli ŋayi yurru Garrayyu djäma wiripunydja wal'ŋu yuṯanydja rom, ŋunhi ŋayi yurru munatha' dhuwala barr'yun, ga dhä-monygumanydja walalanha ga bukmak nhä walala yukurra ŋayathama, märr yurru walala marrtji walŋamirri dhika-wala munatha'lilinydja rakunymirriwalanydja wäŋalili, bala nhumanydja yurru marŋgiyirrina, ŋunhi ŋunhinydja walala ḻurrkun'tja yuwalknha wal'ŋu ŋuyulkthina ŋapana-wekaŋala nhanŋu Garraywu.”

31-33Ga dhunupana yana ŋayi ŋunhi munathany'tja barr'yurrunana, bala walala dhunupana yana ŋunhiyi ḻurrkun' ḏarramuwurru ga walalambala dhäykawurru ga djamarrkuḻi' ga bukmak walala yukurrana ŋayathaŋala ŋunhi, warrpam'nha bena-wala gulŋiyinana ŋarŋgalilina, bala ŋuriŋiyi munatha'yunydja balayi ŋäkirrmaraŋala monyguŋalana, bala walala winya'-winyayunminana rumbalkuŋalana. 34Ga walala ŋuruŋu wiripu-guḻku'yunydja Yitjuralpuyŋuyu nhäŋalana yukurrana, ga ŋäkula walalanha yatjunminyarawuynha, bala walala gundupuŋalanydja, bala wäthunmirrina marrtji wiripu-guḻku'wunydja, “Waṉḏiyana, waṉḏiyana,” bitjanminana. “Ŋuli bäynha mak ŋilimurrunhana ŋuriŋiyi munatha'yunydja wurkthurru.”

35Bala ŋayi Garrayyunydja yänguŋalana gurthana, bala nhäranhamaraŋalana ŋunhi wiripu-guḻku'nhanydja ŋurru'-ŋurruŋunha, ŋunhinhanydja walalanha ŋunhi walala bini marrtjinya galkithinya bala Godkala dhaliyarra'lili gal'ŋu.

36-40Bala walala yukurrana ŋuriŋi ḏalkarra'mirriyunydja walalay dholkuŋalana ŋunhinydja yolŋu'-yulŋunha ŋunhi ŋayi gurthayu walalanha nhäranhamaraŋala, liŋgu walalaŋgala ŋuriŋi yätjthu. Ga bitjarrayi liŋgu walala marrtjina ŋuriŋiyi ḏalkarra'mirriyu walalay wapmaraŋala banikin'tja malanha ŋunhi walala yukurrana ŋuriŋiyi gäŋala, bala walala yukurrana djuḏul'yurrunana ŋunhiyi binydjitjkuŋalana, bilk-bilkkuŋalana bitjarrana waŋganylilina, ga ŋuriŋinydjayi walala ŋäkirrmaraŋalana ŋunhiyina dhaliyarra'na, märr yurru walala yukurra ŋuriŋiyi Yitjuralpuyŋuyu yolŋuyu walalay nhäma ŋunhiyi, bala guyaŋirrina yurru bitjanna liŋgu yukurra. Yo, ŋuli ŋayi yurru ŋula yol yolŋu marrtji galkithirrinydja yana Garraywala gänanydja, ŋuriŋi nhanukalaynydja ŋayi yäkuyu yana, ŋayi yurru ŋunhiyinydjayi yolŋu rakunydhirrina, bitjanna yurru bitjarra ŋunhi Gura ga nhanŋu malthunaramirri walala; ŋunhina liŋgu yurru yana ḏalkarra'mirrina yolŋu marrtji galkithirrinydja yana Garraywala, bala djalkthunna yurru buŋgan bäwny'tja ŋunhiwalayi gurthalilinydja, märr yurru yukurra ŋunhiyi ŋawululuny'tja gaŋgathirrina bala Garraywuna.

Yärundhu walŋakuŋala yolŋu'-yulŋunha ŋuriŋi nhanukalay bukumirriyanharayu

16:41-50 (Aaron's intercession saved the people)

41Bala wiripuŋuyunydja waluyu walala yukurrana ŋunhiyi Yitjuralpuyŋunydja bukmak yana morrumurru'na gupa-waŋanana yukurrana maṉḏanha Mawtjitjnha ga Yärunnha, waŋana yukurrana bitjarra, “Nhuma maṉḏa dhiyaŋu maṉḏathu bumara ŋunha Garraywunydja yolŋu'-yulŋunha.” 42Bala walala ḻuŋ'thurrunana marrtjina ŋunhimalayinayi waŋganylilina, märr yurru walala yukurra maṉḏanha yarrkmaramana Mawtjitjnha ga Yärunnha ŋunhili. Bala walala bilyu'-bilyurrunanydja, ga nhäŋala waŋupini ŋunhi ŋayi yukurrana ŋäkirrmaraŋala buṉbunha ŋunhiyi Garraywu, yurru be-wala dhika djarraṯawun'tja, liŋgu ŋunhiyinydja ŋayipina wal'ŋu Garraynha maḻŋ'maranhamina ŋunhilimi waŋupini'ŋuranydja. 43Bala maṉḏa ŋunhi Mawtjitjtja ga Yärundja marrtjina lili, bala dhärranana yukurrana ŋunhiliyi buṉbuŋura dhurrwaraŋura. 44-45Bala ŋayi Garraynydja waŋana bitjarra maṉḏakala, “Yarrkthurrana maṉḏa yolŋu'-yulŋuwalanydja dhiyakalanydja. Dhiyaŋunydja-wala ŋarra yurru baḏuwaḏuyunna warrpam'thunna dhuwala yolŋu'-yulŋunhanydja,” bitjarra.

Ga maṉḏanydja ŋunhiyi maṉḏa ṉepaḻ-nyilŋ'thurruna buku-nyilŋ'thurruna, bala maṉḏa yukurrana bukumirriyaŋala wirrkina dhikana wal'ŋu ŋuriki yolŋu'-yulŋuwunydja.

46Bala ŋayi Mawtjitjthu waŋana Yärunnhana, “Waḏutja, waḏutja Yärun! Märraŋa nhe yurru banikin, ga wapmaraŋa gurthanydja ḻirrwiny'tja ŋuliŋuru dhaliyarra'ŋurunydja, bala djalkthurrana buŋgan bäw'nha ŋunhimalayi ḻirrwi'lilinydja. Waḏutja waṉḏiya, ga ḏarrtjalkkuŋana marrtjiya ŋunhi yolŋu'-yulŋunhanydja dhiyaŋuyinayi romdhu. Liŋgu Garraynydja ŋunha ŋaramurryina wirrkina; liŋguna ŋunhi yolŋu'-yulŋunydja murrumurryunna marrtji rerriyuna.”

47Ga dhunupa ŋayinydja Yärundja waṉḏinana, ga märraŋala ŋunhiyi banikin'nha gurthamirrina ga buŋgan bäw' ŋunhi, bala ŋayi waṉḏinanydja dhika ṉapuŋga'kurruna nhinana bala ŋurikala yolŋu'-yulŋuwalanydja. Ŋayi nhäŋala, ŋunhi walala marrtjina murrmurryurrunana, burruḻ'yurrunana marrtjina rakunymirrina munatha'lilina. Ga dhunupana ŋayi ŋunhi djalkthurrunanydja ŋunhiyi buŋgan bäwny'tja ḻirrwi'lilina gurthalilina, bala ŋayi ŋunhiyi buŋgan bäwny'tja gaŋgathinana marrtjina nhanŋu Godkuna. Yo, bitjarrayinydja ŋayi ŋunhi djäma ḏarrtjalkkuŋalana marrtjina ŋunhinha yolŋu'-yulŋunhana. 48Bala ŋayi yukurrana ŋunhi Yärundja dhärranana ŋunhili ṉapuŋga'na; waŋgany gali'ŋuranydja rakunymirri marrtjina ŋorra'-ŋurrana, ga wiripuŋuranydja gali'ŋura ga walŋamirri yolŋu walala marrtjina dhärrana, ga ŋayinydja marrtjina ŋunhi buŋgan bäwny'tja ŋawulul' gaŋgathina ŋuliŋuru banikin'ŋurunydja, ŋunhi ŋayi marrtjina garrwarkuŋala. Bala ŋunhinydja rerrinydja gulyurrunana mukthurrunana, yakana biyapulnydja marrtjina yolŋu walala murrmurryurruna. 49Yurru ŋula nhämunha'na miṯtji dhaŋaŋnha baymana rakunydhina yolŋunydja walala, murrmurryurrunanydja. 50Bala ŋayi balayi Yärundja roŋiyina ŋunhiwalayi buṉbulili, Mawtjitjpa ḏo'yurruna, liŋgu ŋunhiyi rerrinydja gulyurrunana, warrpam'nha ḏaḏawyurrunana.