gnnNTOTPO

PSALMS 46

Godtja ŋilimurruŋgala galki yana

46:1-11 (God is with us)

1Yo, Godtja dhuwala ŋilimurruŋgu ŋayi ŋurrwu,

ga wekamanydja ŋayi ŋuli ganydjarr ŋilimurrunha.

Bitjan liŋgu yana ŋayi ŋuli galki ŋilimurruŋgala yulŋunydja,

girri'-ŋamathirri yukurra guŋga'yunarawuna ŋilimurruŋgu ŋunhi ŋilimurru ŋuli marililinydja gärri.

2Ga dhiyakuyinayi märrwu ŋilimurru yurru yakana barrarirrinydja ŋula nhäku,

bäyyi ŋunhi yurru dhuwala munathany'tja wäŋa marrmarryun,

ga buku yurru ŋunha wäŋa buku-yupthun ŋunhana-wala gapulili moṉuklilina.

3Wiripunydja ŋuli ŋayi gapu ŋunha ŋoy-ḻaw'yun gaŋgathirri walŋu,

ga rirrakaymirriyirrina biyapulnha galŋu, bathalana rirrakay,

ga ŋunha buku wäŋa yurru marrmarryunna,

yurru yakana ŋilimurrunydja yurru barrarirri.

4Yo, ŋunha gapunydja yukurra mayaŋ'tja waṉḏirri beŋuruyi Godkala,

ga wäŋa ŋunhi Godkunydja walŋa yana yukurra djingaryun ŋuriŋiyinydjayi gapuyu.

5Yo, God ŋunhiliminydjayi wäŋaŋura,

ga yakana yurru ŋayi ŋunhiyi wäŋa baḏuwaḏuyundja ŋula nhäyu;

Waḏutja yana Godthunydja yurru ŋunhiyinha wäŋanha guŋga'yun nhanŋuwaynydja ŋayi.

6Ŋunha wiripunydja miṯtji yolŋu walala yukurra barrarirrina wirrkina yana walŋu,

liŋgu Godthunydja yukurra rur'ruryunna ŋunhiyi,

bala burruḻ'yunna walalanydja yukurra;

Rirrakayyunydja wakindhu yana ŋayi yurru waŋanydja dhika walŋu,

bala dhuwala munathany'tja yurru wäŋa winya'yunna-wala yana buwayakthirrina.

7Ŋayinydja ŋunhinydja God ganydjarr-ḏumurrunydja walŋu dhika ŋilimurruŋgala dhiyala,

dhika bäyma ŋayi galki yana.

Yo, ŋayinydja ŋunhi Djaykupkunydja God, bitjan ŋilimurruŋgu ŋayi ŋurrwu'na.

8Go marrtjiyana lili, ga nhäŋana ŋunha Godkuŋu djämawuynydja,

nhä ŋayi yukurra djäma bukmakkurru wäŋakurru buku-ḻiw'marama.

9Ŋunha miṯtji ga miṯtji yukurra bunharamirri bala-lili'yunmirri,

yurru ŋayipinydja Godthunydja yurru ŋunhiyi gulmaramana, ḏaḏawmaramana marina;

ḏaw'-ḏawyunna ŋayi yurru garanydja malanha walalaŋgu,

bala nhäranhamaramana ŋayi yurru ŋunhi gunganharamirrinydja girri'.

10Yo, biyaka nhiniya galŋa-mundurrthiyana wurrkurrum'thiyana,

ga marŋgithiyana biyakana ŋarraku, ŋunhi ŋarranydja dhuwala God.

Yo, bukmakthu yurru yolŋuyunydja walalay bäpurru'yu ga bäpurru'yu buku-ḻiw'marama nhäma dharaŋanna ŋarranha,

ŋunhi ŋarranydja dhuwala God garrwar walŋu be-wala birr;

Bukmakthu yolŋuyu walalay buku-ḻiw'marama wäŋakurru ŋarranha yurru ḻakaramanydja garrwar-ḻakaramana.

11Yo, Garray Godtja ŋunhi ganydjarr-ḏumurrunydja walŋu ŋilimurruŋgala galki yana ŋayi,

ga ŋayinydja ŋunhi bitjan ŋilimurruŋgu ŋayi ŋurrwu'na.