gnnNTOTPO

Habakkuk 2

Garrayyu buku-ruŋinyamaraŋalana dhäruk Wapakakkala

2:1-20 (The Lord answers Habakkuk's question)

1Yo, ŋayi Wapakaktja waŋana bitjarra, “Garray, yana ŋarra yurru dhärrana yukurra galkunna yulŋunydja gatjpu'yunna, märr yurru ŋarra ŋäma nhaltjan nhe yurru waŋa ga wekama ŋarraku dhäruk buku-ruŋinyamarama.” Bitjarra ŋarranydja waŋana, 2ga yuwalk yana ŋayi Garraynydja buku-wakmaraŋala ŋarrakunydja dhäruk, waŋana ŋayi bitjarra ŋarrakala, “Märraŋa djorra'na ya', bala nhe yurru wukirrina marrtjiya bukmak yana nhä malanha ŋunhi ŋarra yurru maḻŋ'marama marrtji nhokala. Wukirrinydja biyaka warraŋulkuŋa wal'ŋu yana, märr yurru bukmakthu nhämanydja ŋamathama, ga dharaŋan yurru mayaliny'tja ŋunhiyi dhäruktja, bala gundupumana yana yurru, ḻakaramana marrtji yolŋu'-yulŋuwana wiripu-guḻku'wana. 3Yo, wukirrinydja marrtjiya ŋunha djorra'lilina ya', liŋgu yaka dhuwalayinydjayi malanha yurru maḻŋ'thun dhiyaŋunydja-wala; maḻŋ'thundja ŋayi yurru ŋulinyaramirriyuna ŋunhi Godthu ŋayipi nherrara ŋunhi walunha. Bulnha galkurranydja wurrkurrum'thiya biyaka; bäy warray ŋunhi nhe yukurra yurru galkundja weyinŋumirrinydja dhikanydja wal'ŋu, yana galkurrana yukirriya, liŋgu ŋunhalanydja ŋunhi dhä-yawar'yunaraŋuranydja yurru yuwalknha yana maḻŋ'thundja rumbalthirrina, waḏutjana yurru. 4Yo, ŋunhi yurru ŋula yol guyaŋinyamirri ŋanyapinyay ŋayi yindikunharamirrinydja garrwarkunharamirrinydja, yäku-ḏumurru ḻakaranhamirrinydja ŋanyapinyay ŋayi, balanyarayinydjayi yolŋu yakana ŋayi ŋayaŋu-dhunupa ga ḏarrtjalk gal'ŋu, yakana yana ŋayi yurru nhina gupaḏalkuma-wala walŋa. Yurru ŋayaŋu-dhunupanydja yolŋu ŋayina yurru nhina yukurra walŋanydja-wala, gupaḏalnydja yurru, liŋgu ŋuriŋina ŋunhi ŋayi yukurra märr-nherraṉmirri ŋarrakala.” Bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

5Yo, ŋunhinydja yolŋu ŋunhi ŋayi djäl-ḏumurru ŋänitjiwu wo ŋula nhäku, ŋayinydja ŋuli ŋunhi bathala-ḻakaranhamirrina ŋanyapinyay ŋayi bena wal'ŋu yindikunharamirrina, ga ŋayinydja ŋunhi rärru-ḏumurrunydja yolŋu, biyapulnha ŋayi yurru wanaŋa-ḏumurruyirri, yakana ŋayi yurru märr-ḏaw'yun ŋula nhäyu. Ga ŋunhayi bäpurru' yolŋu walala Bapilunbuynydja yäku-ḏumurruna mirithirrina ga wanaŋa-ḏumurruna wal'ŋu, bala walala djaw'-djawyurrunana yukurrana wäŋanhanydja malaŋunha guḻku'nhana mirithirrina, ga bitjarrayi liŋgu yolŋu'-yulŋunhanydja walala djaw'-djawyurrunayi walalaŋguwaynha walala. 6Yurru yalalaŋumirriyunydja ŋuriŋina liŋgu garrpiṉarawuyyuna walalay yolŋu'-yulŋuyu yurru Bapilunnhanydja ŋunhiyi warku'yun yukurra, dhiyaŋuna manikayyu malaŋuyu gam':

Nhunanydja yurru baḏuwaḏuyunna warrpam'thunna wal'ŋu yana,

liŋgu nhe djaw'yurruna ga ŋayathaŋala baṯ bitjarra ŋunhi nhä malanha ŋunhi yaka nhuŋuway,

yurru yaka nhe yurru ŋayathama yukurra gupaḏalnydja-wala,

yakana yana nhe yurru weyinŋumirrinydja muŋdhu'-muŋdhun yukurra yolŋu'-yulŋunha.

7Yo, ŋunhinydja walala yolŋu'-yulŋu ŋunhi nhuma yukurra muŋdhu'-muŋdhun, waḏutjana yurru walala ŋunhiyinydja walala gaŋgathirri, ga nhumanydja yurru dhärra ganydjarrmiriwnha walala, bitjan marrmarryunmirrina wilwilyunmirrina manapan, ŋunhi walala yurru djaw'-djawyundja nhumalaŋgalaŋuŋuru nhä nhuma yukurra ŋayathama. 8Ŋäthilinydja ŋunhinydja nhuma yukurrana baḏuwaḏuyurruna mirithirri guḻku' miṯtjinha ga bäpurru'nha, ga dhiyaŋunydja-wala walalana yurru baḏuwaḏuyun nhumalanhana, liŋgu nhuma bumara marrtjina murrkay'kuŋala walalanha yolŋu'-yulŋunha, ga bitjarrayi liŋgu nhuma baduwaḏuyurrunayi wäŋanydja walalaŋgu. 9Yo, nhumalanhanydja yurru baḏuwaḏuyunna yanana-wala warrpam'nha, liŋgu nhe yukurrana mel-ŋamathina nhä malanha, bala djaw'-djawyurrunana yana ŋulaŋuru wiripu-guḻku'walanydja, yana nhumalaŋguway ŋunhi gurruṯu'mirrinhana walalanha ḻukunydjakuŋala. Nhenydja yukurrana ḏukṯukthina yanapi nhuŋu gurruṯu'mirri walala ga nhepi nhina yukurra yurru be garrwar wal'ŋu ŋurikala wiripu-guḻku'walanydja, märr yurru nhuma yaka ŋula ŋayaŋu-yätjthirri ŋula nhäyu. 10Yurru dhiyaŋunydja-wala nhumalaŋgu gurruṯu'mirrinydja walala dhärra yukurra goramirrina mala. Nhumanydja baḏuwaḏuyurruna ga bumara marrtjina guḻku'nha mirithirri yolŋu'-yulŋunha, bala yurru nhumanydja ga nhumalaŋgu gurruṯu'mirri walala warrpam'thunna yana buwayakthirrina. 11Yo, ŋuriŋinydjayi nhumalaŋgala buṉbuyunydja yukurra ḻakarama nhumalanhana, ŋunhi nhumanydja mirithirrina yana wal'ŋu yätjmirrina. 12Yuwalknha yana nhuma yurru baḏuwaḏuyundja warrpam'thunna-wala, liŋgu nhuma bumara murrkay'kuŋala yolŋunha walalanha, märr yurru dhuwala wäŋa warrpam' nhumalaŋguway yana, ga djämanydja nhuma yukurra mirithirri gal'ŋu yana djarrpi', märr nhumana yurru buŋgawanydja dhiyaku wäŋawu. 13Yo, djämanydja nhuma yukurrana mirithina gal'ŋu yana, wirrkina dhikana wal'ŋu, yurru gulkuruna, liŋgu Garraynydja waŋa yukurra bitjanna gam', “Bukmak ŋunhi nhe yukurrana djäma goŋdhu nhokalay nhe yurru nhärana-wala yana, warrpam'thunna yurru buwayakthirrina ŋuriŋi gurthayuna.”

14Yo, ŋuruŋu gapuyu moṉukthunydja ŋuli ŋäkirrmaramana warrpam'thunna nhänydja malanha, ga bitjandhi liŋgu dhuwalanydja wäŋa munathany'tja yurru ḻiw'marama ŋäkirrmaramana ŋuriŋina Godkala djeŋarra'yuna djarraṯawun'thu, ga bukmakthuna yurru nhämanydja ŋunhiyi, bala marŋgiyirrina ŋuriki Garraywalaŋuwu mirithirri ḻatju'wunydja dhikanydja romgu.

15Ga nhunanydja Bapilun wäŋa baduwaḏuyunna yurru warrpam'nha yanana. Nhumanydja ŋunhi bawa'mirriyinana yätjthinana dhikana ŋuriŋina nhokalay yätjthuna romdhu djarrpi'yuna, bitjan yana liŋgu bitjan ŋuli yolŋu ŋunhi ŋänitjiyu leŋu, bawa'mirriyirri muḻkurr. Ga bitjarrayi nhuma wekaŋala ŋänitjiny'tja wiripu-guḻku'nha yolŋu'-yulŋunha, märr walala yurru leŋuna manapan galŋa-yätjthirrina, märr yurru nhuma warku'yunna walalanha ŋunhimalayinydjayi ŋunhi walala yurru nhinana yukurra warraŋulnha ga goramirrina. 16Nhumanydja bini ŋunhi dhaṯthunminya ŋuriŋi Godkala nhanukalay ḻatju'yu dhika wal'ŋu, yurru nhinanydja nhe yukurra goramirrina ga warraŋulnha maŋutjiŋura Godkalanydja, bala ŋayi yurru Garrayyunydja yana dhä-ḏir'yunna nhumalanha. Gatjuy ḻukiyana, wurkthurrana yana, märraŋana ŋunhiyi ŋayaŋu-yätjthinyaramirrinydja, ŋunhi ŋayi Garrayyu wekaŋala nhumalaŋgu, liŋgu nhumalanhanydja yurru baduwaḏuyunna-wala yanana ŋuriŋina nhokalaynha djarrpi'yuna romdhu dhikana djämayu, ga yakana yurru ŋula yol nhokala märr-ŋal'yundja biyapul. 17Ŋäthilinydja ŋunhinydja nhuma ŋuli marrtjinya djatthuna muka dharpa malanha, ŋunhi yukurrana ŋuthara Lipanan wäŋaŋura, ga dhiyaŋunydja-wala nhumalanhana yurru djatthun galkinyamarama. Wiripunydja nhuma ŋuli gaṯmaranha wäyinnha ŋuriŋi gaṯmaranharamirriyu girri'yu, bala walalanydja ŋuli mirithinyana barrarinyanydja, ga dhiyaŋunydja-wala bitjandhi liŋgu nhumalanhanydja yurru gaṯmaramayi ŋula nhäyu, bala nhe yurru mirithirrina barrarirrinydja yana wal'ŋu, liŋgu nhuma bumara mirithirri guḻku'nha dhiyala munatha'ŋuranydja wäŋaŋura, murrkay'kuŋala marrtjina bumara, ga bitjarrayi liŋgu nhuma baḏuwaḏuyurruna ŋunhiyi wäŋanhanydja. 18Nhumanydja ŋuli ŋunhi guyaŋirri ŋunhiyinydja be goŋbuyyunydja djämawuyyu waŋarryu nhumalanha ŋuli guŋga'yurru, yurru bäyŋu warray, yaka warray. Ŋunhinydja walala ŋunhi walala ŋuli djäma ŋunhiyi goŋbuy waŋarrnha, ŋunhinydja walala bothinyaramirrina walala. Nhäku warray walala yukurra märr-nherraṉmirri goŋbuywalanydja ŋurikala waŋarrwala, ŋunhi ŋayi ŋuli yaka waŋa, dhärukmiriwnydja.

19Yo, yuwalk yana nhumalanha yurru baḏuwaḏuyundja, warrpam'thun yana yäkthun yurru, liŋgu ŋunhiyi be maḏayin'tja walŋamiriwnha yanana, dharpana waŋganynha, yurru nhumanydja ŋuli waŋa ŋurikalayi dharpawalanydja bitjan, “Ma' gaŋgathiya ga guŋga'yurra ŋanapurrunha. Ma', marŋgikuŋa ŋanapurrunha,” bitjan. Nhäthayi ŋayi ŋuli be ŋuriŋiyi dharpayunydja maḻŋ'maraŋu ŋula nhä nhumalaŋgalanydja? Dharpana yana ŋunhiyinydjayi waŋganynha, gunganhamirriyanharana yana ŋula nhäpuynha miny'tjimirriyanharana girri'wuy. Bäyŋuna ŋunhi walŋanydja ŋunhilimi, walŋamiriwnha yana, yakana walŋa.

20Yurru Garraynydja walŋa warray ŋayinydja, ga nhinanydja ŋayi yukurra ŋunha djiwarr'ŋura ḏarrtjalk warray, gäna warray ŋayipi warray wal'ŋu. Ŋilimurru dhiyalanydja munatha'ŋuranydja dhäruk-mukthunna nhina yurru yukurra gumurrŋura nhanukalanydja Garraywalanydja.