gnnNTOTPO

Luk 16

Godkalanydja dharraymirriyu yolŋuyu yurru yukurra warkthun Godku ŋuriŋinydja nhäyu malaŋuyu nhä ŋayi yukurra bukmak ŋayathama

1Yo, waŋganymirri ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala dhäwu' dhuwala nhanukalayŋuwa ŋayi ḻundu'mirriŋuwa walalambala. “Waŋganymirri yolŋu yukurrana nhinana ḻukunydja wal'ŋu, bala ŋayi bukmaknha yana märr-nherraṉminanydja wekaŋala goŋlilinydja wiripuŋuwalana yolŋuwala, ŋayi yurru yukurra djäka nhanukalaŋuwu ŋayi buŋgawa'mirriŋuwu. Waŋganymirrinydja ŋayi ŋäkula ŋanya ŋunhiyi djäkamirrinhanydja yolŋunha, ŋunhi ŋayi yukurrana warrkuḻuŋala nhanŋu nhä malanha. 2Bala ŋayi buŋgawa'mirriŋunydja ŋunhiyi gawaw'yurrunana nhanŋu ŋurikiyi djäkamirriwunydja yolŋuwu, bala waŋana bitjarrana, ‘Ŋäma ŋarra dhuwala nhuna yukurra dhäwuny'tja. Gatjuy, nhe yurru gämana ŋunhiyi rrupiyawuynydja djorra' lili ŋarrakalana, märr ŋarra yurru maḻŋ'marama nhuna, nhaltjarra nhe yukurrana djäma ŋuriŋiyi rrupiyayunydja ŋunhi ŋarra märr-nherraṉmina nhokala djäkalili. Ŋarrakunydja yurru nhä malanha rrupiya yakana nhokala goŋŋura biyapulnydja.’

3“Bala ŋayi yukurrana ŋunhiyi djäkamirriyunydja guyaŋina bitjarrana, ‘Nhaltjanna ŋarra yurru dhika yulŋunydja? Yakana ŋarra yurru märr-weyingumanydja yukurra ŋayathama ŋunha ŋarrakalaŋuwu buŋgawa'mirriŋuwunydja nhä malanha ŋarrakalay goŋdhu. Nhä dhika ŋarra yurru djämanydja?... märr yurru ŋarra nhina yukurra ŋamathirri wal'ŋu? Yakana ŋarra yurru ŋunha munathany'tja yukurra yaw'yun, bili ŋarra dhuwala yalŋgi'na, ga ŋunhi ŋarra yurru yana ŋäŋ'thundja nhina, ŋarranydja yurru gorana.’ 4Bitjarrayina ŋayi guyaŋinanydja yukurrana-a-a, yana liŋgu ga maḻŋ'-gay ŋayi, ‘Yo-o-o-o,’ bitjarra. ‘Dhiyaŋunydja-wala ŋunhi ŋarra mukthun yukurra ŋayathama nhanŋu nhä malanha ŋarrakalay djäkaŋura, ŋarra yurru djäma yukurra ŋuriŋiyi nhanukala rrupiyayunydja, guŋga'yunna yurru yolŋu'-yulŋunhana, bitjan ḻundu'kumana walalanha yurru, märr yurru ŋunhi yalalanydja ŋunhi yurru ŋarraku djämanydja dhawar'yun, walalanydja yurru ŋunhi wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala gumurr-ŋamathirri ŋarraku walalaŋgalay wäŋalilinydja.’ 5Bitjarra ŋayi yukurrana guyaŋina ŋuriŋiyi djäkamirriyu yolŋuyu, bala dhunupa ŋayi djuy'yurruna yolŋuwunydja walalaŋgu dhäwu'na, bukmakkuna ŋuriki ŋunhi walala yukurrana ŋäthili märraŋala rrupiya ga ŋula nhä nhanukalaŋuwala buŋgawa'mirriŋuwala ga yakaŋuwuynha buku-ruŋiyinyamaranharanydja. Bala ŋayi waŋganynha dhä-wirrka'yurruna bitjarra, ‘Nhä muka dhika nhenydja märraŋala ŋarrakalaŋuwuŋu buŋgawawuŋu? Nhä dhika nhe yurru wekama bala buku-ruŋiyinyamaramanydja nhanŋu?’ 6Ga ŋayinydja waŋana bitjarra ḻakaraŋala, ‘Ŋarranydja yurru nhanŋu wekama märr-guḻku yana, 100-mirri banikinmirri weyika,’ bitjarra. Bala ŋayi djäkamirrinydja ŋunhi yolŋu waŋana bitjarrana, ‘Go, nhiniya dhipala. Wekaŋanydja nhe yurru nhanŋu märr-ḻurrkun' yana dhiyaŋuna-wala, 50 banikin'tja, ga dhuwalana liŋguna, bili ŋarra yurru biḏiwiḏitjkumana ŋunhiyinydja.’

7“Ga biyapul ŋayi dhä-wirrka'yurruna wiripunhanydja ḏarramunha, ‘Nhämunha' muka ŋunhi nhenydja märraŋala? Nhäna dhika nhe yurru wekama bala nhanŋunydja?’ Ga ŋayinydja waŋana ḻakaraŋala bitjarra, ‘Guḻku' warray mirithirri bay'. Ŋarranydja ŋunhi nhanukuŋu märraŋala 1,000 warray gärruŋmirri ŋatha,’ bitjarra.

“‘Ma' nhiniya dhipala, ga wekaŋanydja lili märr-guḻku', 800-nha, ga dhuwalana liŋguna.’ Bitjarrayina ŋayi ŋunhiyi djäkamirrinydja yolŋu waŋana, ga bitjarrana liŋgu marrtjina bala-a-a, yana liŋgu ga bukmakthu walala buku-ruŋinyamaraŋala marrtjina märr-ḻurrku'ḻurrkun' bala.

8“Yo, ŋayinydja ŋunhiyinydja djäkamirri yolŋu dhuwurr-djarrpi'na yana, yakana ŋayi djäma dhunupa. Yurru ŋunhiyi buŋgawa'mirriŋunydja yolŋu wokthurruna warray nhanukala, liŋgu ŋayi djäma ŋunhi mirithirrina djambatjthu wal'ŋu guyaŋinyarayu bitjarrayinydja. Liŋgu yolŋu walala dhiyakuy munatha'wuynydja djäma yukurra walalaŋgalay walala ḻiyayu djambatjthuna dhikana wal'ŋu, märr yurru walala yukurra nhina goŋmirriyirri dhika wal'ŋu dhiyala munatha'ŋura. Yurru Godkunydja wal'ŋu yolŋu'-yulŋu baḏayala'wuynydja ŋunhinydja walala, walalanydja ŋuli nhina yukurra yana ḻiyamiriw, guyaŋinyamiriw dhika wal'ŋu. Nhäku warray walalanydja yurru yakanydja djäma bitjandhiyi ḻiya-djambatjthu wal'ŋu ŋuriŋiyi nhäyu malaŋuyu ŋunhi nhaltjan ŋayi yukurra Godthu märr-nherraṉmirri wekama walalaŋgala djäkalili? Nhäku dhika walala yurru Godkunydja wal'ŋu yolŋu walala yaka bitjandhiyi djambatjthirri wal'ŋu guyaŋirri, märr yurru walalanydja nhina yukurra goŋmirriyirri dhika wal'ŋu ŋunha Godkala wäŋaŋura?

9“Yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja dhuwala, dhuwalanydja rrupiyanydja dhiyakuy warray munatha'wuy wäŋawuy, yurru dhiyaŋi rrupiyayunydja nhokalay nhe, nhe yurru guŋga'yunna ga ḻunduthiya ŋuriki wiripuŋuwu yolŋuwu, märr yurru ŋunhi yalalanydja ŋunhi djäma nhuŋu yurru dhawar'yundja dhiyala, walalanydja yurru nhuŋu gumurr-ŋamathirri ŋunhawala wäŋalili, ŋunhi walala yurru yolŋu walala ŋunhalayi nhina yukurra gupaḏalnha-wala yurru.

10“Yo, ŋunhi yukurra yurru yolŋuyu djäma ŋamathama bala wal'ŋu ŋuriŋi märr-ḻurrkun'thunydja malaŋuyu ŋunhi ŋayi yukurra ŋayathama nhanukalay ŋayi goŋdhu, bala ŋunhiyinydjayi yolŋu yurru bitjandhi liŋgu djäka ḻatju'kumayi biyapulnha wal'ŋu bathalawuna, ŋunhi ŋayi yurru ŋula yolthu wekama nhanukalanydja djäkalili. Ga ŋuli yurru yolŋuyu djäma yätjkumanydja, yakanydja djäka ŋamathama ŋuriki nhäku yutjuwaḻa'wu, ŋayinydja yurru ŋunhiyinydjayi yolŋu yakana djäka yukurra yuwalkkuma wakingunydja wal'ŋu nhäku malaŋuwu. Yakana yurru nhanukala ŋula yolthu wekama guḻkuny'tja wal'ŋu djäkawu. 11Yo, ŋuli nhe yurru yakanydja yuwalkkuma djäma ŋamathama ŋuriŋiyinydjayi rrupiyayu ga munatha'wuyyu nhäyu malaŋuyu ŋunhi ŋayi Godthu wekaŋala nhokala dharraylili djäkawu, yana nhenydja yukurra warrkuḻuma warray, ŋayinydja yurru Godthunydja yakana märr-nherraṉmirri wekama djiwarr'wuynydja wal'ŋu nhä malanha nhokala djäkalili. 12Ga ŋuli nhe yukurra warrkuḻumanydja yana nhä malanha ŋunhi ŋayi Godthu nhokala wekaŋala dharraylili dhipala munatha'lili, yana djäkawu guwarr ŋunhiyi, ŋunhalanydja Godthu yurru yakana nhuna wekama nhä malanha nhuŋuwaynydja be ŋayathanharawu gupaḏalŋuwunydja.

13“Yakana yurru yolŋuyu djäma märrma'wunydja buŋgawawu maṉḏaŋuwu rrambaŋikumanydja, liŋgu waŋganygunydja ŋayi yurru ŋuyulkthirri, ga wiripuŋuwunydja ŋayi yurru märr-ŋamathirri; ŋayinydja yurru yana galkithirri waŋganylilina, bala ŋanyana ŋayathama baṯ bitjandja, ga ganaŋ'maranhamirri ŋayi yurru ŋulaŋuru wiripuŋuwalanydja, bitjan nhäŋiniŋ'-ḻakaramana ŋanya yurru. Wanhaŋuwu nhenydja yurru dhika buku-ŋal'yun yukurra?... Godku?... bay' rrupiyawu ŋiniya? Yakana nhe yurru rrambaŋikumanydja maṉḏanha waŋarrkuma. Yol dhika buŋgawanydja wal'ŋu nhuŋu? God ŋayipi?... bay' rrupiya ŋiniya?

Djesuyu bitjarrayi wiripunydja ḻakaraŋala dharrpal dhäruk malanha

14“Yo, yakana yurru ŋula yol yolŋu buku-ŋal'yun yukurra märrma'wunydja, Godku ga rrupiyawu rrambaŋikumanydja,” bitjarra ŋayi Djesu waŋananydja. Ga walalanydja ŋuriŋiyi Rom-dharraymirriyunydja ŋäkula, bala beyarrmakkuŋala ŋanya dhäruktja, liŋgu walala buku-rrupiya walala.

15Bala ŋayi Djesunydja waŋana walalaŋgu buku-wakmaraŋala bitjarra, “Nhumanydja ŋuli dhuwalanydja djäma yukurra yana yolŋu'-yulŋuwu warray maŋutjiwu, märr walala yurru nhäma nhumalanha, bala ḻakarama ḻatju-ḻakaramana. Yurru ŋayi Godthunydja yukurra nhäma ŋunha ŋayaŋu warray nhuŋu, ŋayi marŋgi nhuŋunydja nhäyinyara nhe yolŋu. Yo, Godthunydja ŋayipinydja ŋuli ḻakarama duḻki warray ŋunhinydja nhä malanha ŋunhi ŋuli yolŋuyu yukurra ḻakarama be ḻatju' wal'ŋu.

16“Yo, ŋunhinydja Rom ŋunhi ŋayi Godthu wekaŋala Mawtjitjkala ga wukirriwuy ŋunhi be dhäwu'-ḻakaranharamirriwuŋu walalaŋguŋu beŋuru liŋgu dhärrana yukurrana yana, yana liŋgu ga ŋulinyaramirriyuna ŋunhi ŋayi Djon bunana ŋunhi Ḻiya-ḻupmaranharamirri yolŋu, ga ŋuliŋuruyinydjayi dhäwuny'tja ŋunhi baḻaka'yunna ŋuli yukurra ḻakarama bitjanna gam', ‘Godkunydja dhuwala Rom ḻapthun warray yukurra yolŋu'-yulŋuwu gulŋiyinyarawuna,’ bitjanna, ga bukmak yukurra yolŋunydja walala ḏur'-ḏuryunmirrina ŋunhiwalayi gulŋiyinyarawunydja, märr yurru walala yukurra nhina ŋunhiliyina Godkalana djäkaŋura goŋŋura. 17Yo, ŋunha djiwarrny'tja gäraktja ga dhuwala munathany'tja winya'yun warray yurru, buwayakthirri warray, yurru Godkunydja Rom yurru dhärra warray yukurra yurru bitjan warray liŋgu, yakana ŋula waŋgany yutjuwaḻany'tja dhäruk yurru winya'yun.

18“Yo, ŋunhi ŋayi ḏarramuyu yolŋuyu yurru ganandja nhanŋuway miyalknha ga märrama wiripuŋunhanydja dhäykanha, ŋunhiyinydja marramba'na ŋayi yurru djäma. Ga ŋunhi ŋayi yurru ḏarramuyu märrama dhäykanha ŋunhi ŋayi ŋuriŋiyi miyalkthu gonha'yurruna nhanŋuway dhuway'mirriŋunha, ŋunhiyinydjayi marramba'yi yana.”

Ḻakarama yukurra ḻukunydjawalaŋuwuy yolŋuwalaŋuwuy ga ŋurruwuykkalaŋuwuy

19Yo, Djesuyu ḻakaraŋala wiripuna dhäwu' mayali'kurru bitjarra gam', “Waŋganymirri yolŋu yukurrana nhinana ḻukunydja wal'ŋu mirithirri, dhaṯthunminya ŋayi ŋuli ḻatju'mirriyu dhika wal'ŋu girri'yu, ga bitjana liŋgu ŋayi ŋuli ŋathanydja ḻukanha yukurranha ḻatju'mirri dhika wal'ŋu yana. 20Ga ŋunhiliyi wiripu yolŋu nhinana yukurrana yäku Lätjuritj, yurru ŋurruwuyknha ŋayinydja ŋunhi, yalŋgi'na ga djetjimirrina, warrpam'thurruna ŋanya djetji'yuna mulkana rumbalnydja. Bitjana liŋgu walu-ŋupana nhanukala gurruṯu'mirriyunydja ŋanya ŋuli gurrukanha, ga nherraṉa ŋanya ŋunhiwalayina ḻukunydjawala yolŋuwala wäŋalili, galki dhurrwaralili, 21märr ŋayi yurru maranhuyirrinydja ŋuriŋina liŋgu muṉguyyuna, ŋunhina wal'ŋu ŋunhi ŋayi ŋuli ŋuriŋi ḻukunydjayu yukurranha djalkthuna. Wiripunydja ŋuli wuŋgannha walala marrtjinya, bala biḻaŋ'thuna marrtjinya ŋanya ŋuli djetji'na malanha, yurru yakana nhanŋu yolŋunydja djäkawunydja.

22“Dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋayi ŋunhi ŋurruwuyktja yolŋu rakunydhina, bala Godkalanydja djiwarr'wuyyunydja djämamirriyu walalay gäŋalana ŋanya bala djiwarr'lilina, ga ŋunhalayi ŋayi nhinananydja yukurrana gali'ŋuranydja Yipurayimgalana, walala yukurrana ḻukananydja ŋunhili ŋathanydja mirithirrina dhikana” ḻatju'mirrina wal'ŋu. Ga ŋayinydja rakunydhina ŋunhiyi ḻukunydjanydja ḏarramu, bala walala dhalkaraŋalana ŋanya, 23ga ŋayinydja yukurrana nhinana wiripuŋurana wäŋaŋura, ŋunhalana-wala dhä-ḏir'yunaramirriŋurana, ga rirrikthurrunanydja ŋayi yukurrana mirithinana wal'ŋu dhika. Ga ŋunhi ŋayi buku-warrwarthinanydja, nhäŋala ŋayi Yipurayimnhana, be barrkumala ŋayi yukurrana nhinana, ga bitjarrayi liŋgu ŋayi nhäŋalayi ŋunhiyi Lätjuritjnhanydja, ŋayi yukurrana nhinana galki nhanukala Yipurayimgala.

24“Bala ŋayi ŋunhiyi ḻukunydjanydja yolŋu gawaw'yurruna bitjarrana, ‘Way bäpa Yipurayim, wuyurra ŋarraku go. Djuy'yurra dhuwali Lätjuritjnha lili, ŋayi yurru guŋga'yun ŋarranha; ŋayi yurru marrtji ga goŋ-ḻupthun gapulili, bala ŋäṉarrnha ŋarranha mulka yal'yunmaramana, liŋgu ŋarra yukurra dhuwala batjpatjtjun, ŋoy-wulkthunna dhiyala gurthaŋurana.’

25“Ga ŋayinydja buku-wakmaraŋala Yipurayimdhunydja waŋana ŋanya bitjarra, ‘Gäthu ŋarraku, guyaŋiya ŋunhi, ŋunhi nhe märraŋala nhä malanha ḻatju'mirri wal'ŋu nhuŋuway ŋunhalayi ŋäthili, ŋunhi nhe yukurrana nhinana ŋunhala munatha'ŋura, ga dhuwalanydja gay' Lätjuritjtja bäyŋuna ŋayi märraŋala ŋula nhä ŋamakurru'; nhanŋunydja yätj warray yana bunana ŋunhalayi. Ga dhiyaŋunydja-wala ŋayinydja yukurra nhina galŋa-djulŋithirrina dhiyala wäŋaŋura, ga nhenydja dhiyaliyinydja nhina yukurra galŋa-yätjthirrina dhikana wal'ŋu. 26Yakana yurru dhipuŋurunydja yolŋu marrtji bala buḏapthun dhipalinydja wäŋalili, ga yakana yurru ŋula yol dhipuŋurunydja wäŋaŋuru buḏapthun dhipalanydja wäŋalili, liŋgu dhuwalinydja ṉapuŋgany'tja yukurra dhärra ḻuḻnyinnha wal'ŋu, bena-wala yana ga biyapulnha bathala.’

27-28“Ga biyapul ŋayi ŋunhiyi ḻukunydja yolŋu waŋana Yipurayimgala bitjarra, ‘Bäpa Yipurayim buku-djulŋi, nhe yurru djuy'yun ŋanya Lätjuritjnha ŋunhawalayi munatha'lili, ŋayi yurru marrtji ŋarrakalaŋuwala bäpa'mirriŋuwala balayi wäŋalili, ga ḻakarama walalaŋgu ŋarrakalaŋuwu ḏämbumirriwu wäwa'mirriŋuwunydja malaŋuwu, bitjan dharraykuma walalanha, märr walala yurru bilyun walalaŋgalaŋuŋuru romŋuru, märr yurru walalanydja yaka marrtji dhipalanydja wäŋalili galŋa-yätjthinyaramirrililinydja.’

29“Ga ŋayi Yipurayimdja waŋana bitjarra, ‘Ŋunha nhokala wäwa'mirriŋuyunydja walalay yukurra ŋayathama Mawtjitjkuŋu muka ŋunhi Rom, ga dhäwu' ŋunhi Godku, ŋunhi walala yukurrana dhäwu'-ḻakaranharamirriyu yolŋuyu walalay wukirri; ŋuriŋiyinydja dhärukthu yurru walalanha waŋa raypirri'yun yukurra yätjŋuru. Walalanydja yurru mäkiri'-witjun ŋurikiyinayi dhärukku, bala walala yurru walŋathirrina.’

30“Ga ŋayi ŋunhiyi ḻukunydjanydja yolŋu waŋana bitjarra, ‘Buku-djulŋi bäpa, yakana walala yurru ŋunha mäkiri'-witjun ga ŋäma. Yurru walala mak yurru mäkiri'-witjundja, bala gonha'yunna ŋunhi walalaŋguway yätj malanha, ŋuli ŋayi yurru waŋgany yolŋu gaŋgathirri warray, bala marrtji walalaŋgala balayi beŋuru rakunyŋuru'.

31“Bala ŋayi Yipurayimdja buku-wakmaraŋala waŋana bitjarra, ‘Ŋuli walala yurru yakanydja ŋäma dhäruk ŋunhi Mawtjitjkalanydja, ga ŋurikiŋi dhäwu'-ḻakaranharamirriwuŋunydja walalaŋguŋu, walalanydja yurru yakana yana märr-yuwalkthirri, bäy yurru ga waŋgany yolŋu gaŋgathirri beŋuru rakunyŋuru walŋathirri.’”