gnnNTOTPO

Amos 9

Garrayyunydja yurru barrkuwatjkumana yolŋu'-yulŋunha galkina, ŋamakurru'mirrinha ga yätjmirrinha

9:1-10 (The Lord will judge and destroy that sinful nation)

1Yo, ŋarra nhäŋala Garraynha Godnhanydja, ŋayi yukurrana dhärrana galki yana walŋu barŋŋura, ŋunhi ŋuli yolŋu'-yulŋuyu mundhurr bathan yukurra wäyinnha, buku-ŋal'yun wiripuŋuwu waŋarrwu. Bala ŋayi waŋana bitjarrana, “Ma' ḏaw'-ḏawyurrana marrtjiya buŋana ŋunhiyi yuṯuŋgurrnydja malanha ŋurikiyyi Buṉbuwuynydja, ŋunha garrwar ga ŋoyŋura, märr yurru ŋayi warrpam'thun yana dhuwala wäŋanydja gurr'kurryunna marrmarryunna; ḏaw'-ḏawyurrana marrtjiya biyakana, märr yurru ŋayi dhuwali Buṉbunydja buku-yapthunna, ga dhä-monygumana yolŋu'-yulŋunhanydja warrpam'thunna, walala yurru bukmakthirrina yana murrmurryundja, yakana yurru ŋula waŋgany yolŋu winya'yun walŋanydja. 2Ŋuli yurru ŋayi ŋula yolthu yolŋuyu yaw'yun munatha' djäma ŋarŋga nhanŋuway ŋayi, guyaŋirri ŋayi yukurra yurru bitjan, yanapi ŋayi yurru winya'yun ŋarrakalaŋuŋuru, ga ŋarranydja yurru ŋayathama warray ŋanya, ga dhawaṯmarama warray ŋuliŋuruyinydjayi. Ga ŋunhi yurru ŋayi ŋula yol yolŋu ŋal'yun bala marrtji djiwarr'lili, ŋarranydja yurru ŋunhi yupmarama balayi beŋuruyi. 3Wiripunydja mak ŋayi yurru waṉḏirri ga djuḻuḻ'yun ŋunha buku'-wukulili wäŋalili, wo be-wala gapulili dhulmulili guḻwuḻyun yurru, ŋarranydja yurru warrya'yun yana, ga maḻŋ'marama ŋanya, bala ŋarra yurru djuy'yun wakinŋunhana wäyinnha bunharawunydja nhanŋu baḏuwaḏuyunarawunydja. 4Ga wiripunydja ŋayi yurru yolŋuyu guyaŋirri bitjan, ‘Ŋarranydja yurru dhuwala wekanhamirri ŋarranhawuy ŋarra ŋunha miriŋuwalana goŋlili, märr ŋayi yurru ŋarranha ŋunhi djaw'yunna ga gäma barrkumalana wäŋalili, märr yurru ŋarra nhina yukurra ŋunhalayinydjayi walŋana.’ Yurru bäyŋu warray! Ŋunhiyi yolŋunydja yurru burakirrina, yakana ŋayi yurru nhina walŋa ŋunhiliyinydja. Liŋgu ŋarrapinydja waŋana ŋunhi walalanydja yurru warrpam'thun yana murrmurryun, ga yuwalkthi yana yurru maḻŋ'thundja bitjandhiyi, ga yakana ŋarra yurru walalanha guŋga'yundja.” Bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

5Yo, Gunhu' Waŋarrnydja Garraynydja walŋu Ganydjarr-ḏumurru, yana ŋayi yurru ŋayathamana, mulkana ŋayi yurru goŋdhu, bala ŋayi yurru warrpam'thunna munathany'tja dhuwala buku-ḻiw'marama gurr'kurryunna marrmarryunna, ga yolŋunydja walala yurru bukmakthirrina ŋäthi yukurra galŋa-yätjthirri yurru. Yo, dhuwala munatha' yurru marrtji gaŋgathirri bala be buku-yattjatthirrina, ga biyapul ŋayi yurru nyilŋ'thundhi bitjan, bitjan ŋuli gapu gaŋgathirri mayaŋŋura, ga balayi ŋayi yurru nyilŋ'thun. 6Liŋgu Godthu ŋayipi djäma ŋunha djiwarrny'tja, ga bitjarrayi liŋgu ŋayi djämayi ŋunha gäraklilinydja benydja-wala ganyu'nha malaŋunha, ga warrpam'nha ŋuriŋi gungaŋalanydja wäŋanydja dhuwala munathany'tja. Nhanukalay yana ganydjarryunydja ŋayi yurru märrama gapunha beŋuru moṉukŋuru, bala ŋayi yurru rarryunna dhipala ŋarakalilinydja wäŋalilinydja munatha'lilinydja. Ga yäkunydja ŋayi walŋu Garray Godnha.

7Ga bitjarra ŋayi wiripunydja Garray waŋana, “Nhuma Yitjuralpuyŋu yolŋu walala, nhumanydja ŋuli guyaŋirri yanapi ŋarra ŋuli bäyŋu nhumalanha baḏuwaḏuyurru, liŋgu nhuma dhulŋuŋu ŋarrakuway yolŋu walala. Yuwalk dhuwali yulŋunydja nhumanydja ŋarrakalay yana goŋŋura ŋarrakuway, yurru ŋunha wiripu-guḻkuny'tja miṯtji bäpurru' ŋarrakalay bitjandhi liŋgu goŋŋura yana. Ŋarra dhawaṯmaraŋala ŋunha Bilitjiyawuynhanydja miṯtjinha beŋuru Guritaŋurunydja wäŋaŋuru, ga Djiriyawuynha miṯtjinha ŋarra gäŋalayi lili ŋulaŋuru Girŋuru yäkuŋuru wäŋaŋuru, bitjarra yana liŋgu bitjarra ŋarra nhumalanha gäŋala lili dhawaṯmaraŋala beŋuru Yetjipŋuru. 8Yo, yuwalk yana ŋarranydja yukurra nhäma nhumalanha Yitjural miṯtji, ŋarra marŋgi nhumalaŋgunydja ŋunhi nhuma dhuwurr-yätjmirri miṯtji, ga dhiyakuyinayi märrwu ŋunhi ŋarra nhumalanha yurru dhä-ḏir'yundja baḏuwaḏuyundja dhipuŋuru munathaŋurunydja wäŋaŋuru. Yurru märr-ḻurrkun'tja yurru nhuma walŋathirri nhina yukurra; yakana ŋarra yurru warrpam'thundja baḏuwaḏuyun mala-wunhara Djaykupkuŋunydja.

9“Märr-yuwalk ŋarra yurru yana dhäruktja waŋa, bala ŋayi yurru Yitjuralnydja miṯtji marrmarryunna. Yo, yolŋuyu ŋuli ŋatha maŋutji djalk-djalkthun barrkuwatjkuma dhukunŋurunydja ŋuliŋuru, ga bitjandhiyina ŋarra yurru ŋunhi yulŋunydja barrkuwatjkumanydja ŋamakurru'mirrinha ŋulaŋuru dhuwurr-yätjmirriwala, ga djalkthunna yana ŋarra yurru ŋunhinydja baḏuwaḏuyunna yätjmirrinhanydja walŋu. Ga yakana yurru waŋganynhanydja ŋula dhuwurr-ŋamakurru'nha baḏuwaḏuyun wo winya'yunmaramanydja ŋarra.

10“Yo, nhuma ŋuli waŋanharamirri bitjanmirri, ‘Yakana yurru ŋilimurruŋgunydja yätj ŋula nhä maḻŋ'thun, liŋgu ŋilimurrunydja dhuwala dhulŋuŋu Godku nhanŋuway yana.’ Yurru märr-yuwalk walala yurru ŋunhiyi dhuwurr-yätjmirrinydja yolŋu'-yulŋu murrmurryunna yana bukmakthirrina ŋuriŋina mandjawakthu bunhara miriŋuwuŋuna.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

Ŋuriŋi dhä-yawar'yunarayunydja Godkunydja miṯtjinha yurru yuṯakuma dhuḻ'yundhi

9:11-15 (In the end Israel will be restored)

11Yo, Garray waŋana bitjarra, “Ŋäthilinydja baman'tja benydja buŋgawayu yäkuyu Daypitthu ŋamaŋamayurruna buṉbu, ḏalwaḏalwa ŋarraku, märr yurru ŋunhiliyi yolŋunydja walala gumurr-wunanharamirri ŋarrakala, yurru dhiyaŋunydja-wala ŋunhiyi buṉbu liŋguwuynha ḏaw-ḏawyunarana, muṉguynha marrtji ŋorra. Yo, ŋurikiy buṉbuwuy gali' marrtji ŋorra barrku'-barrkuwatjnha, yurru ŋunhiyi buṉbunhanydja yurru ŋarra dhärranhamaramayi biyapul, bitjan ŋarra yurru dhambay-mana'-manapanna waŋganygumayi ḻuŋ'marama, liŋgu biyapul yurru ŋarra dhuḻ'yundhi yuṯakumayi ŋunhiyi buṉbunydja, märr yurru ŋayi yukurra dhärra dhapirrk walŋu yana, bitjan yana liŋgu bitjarra ŋunhi dhä-ŋäthili galŋu. 12Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi ŋarrakunydja yolŋu walala yurru Yitjuralpuyŋunydja djuḻkthunna-wala yanana ŋuriki miriŋuwunydja miṯtjiwu Yedamgunydja ga ŋuriki wiripu-guḻku'wunydja mulku'-mulkuruwunydja miṯtjiwu, walalanydja yurru ŋunhi nhumalaŋgalana goŋŋuranydja. Liŋgu walalanydja ŋunha balanyarayi liŋgu ŋarrakuwayyi yana miṯtji bukmakthirri; walalanydja yurru ŋunhi nhumalaŋgalana goŋŋuranydja, ga nhumana yurru walalaŋgu buŋgawamirrina djäkamirrinydja.” Bitjarrayina ŋayi Garrayyu ŋunhi nherraranydja romdja, ga ŋayipi yana yurru yukurra djämanydja marrtji-i-i, ga yana liŋgu ga maḻŋ'thun yurru ga warraŋulthirri rumbalthirri.

13Yo, ŋayi Garray waŋana bitjarra, “Ŋulinyaramirriyunydja waluyu ŋunhi yurru yalala buna, ŋayinydja yurru ŋathanydja ŋuthan waḏutjana dhikana, ga dhunupana ŋayi yurru waḏutjana yana balwurthirrinydja, mirithirrina dhikana guḻku'na walŋu. Yo, ŋayi yurru yolŋuyunydja marrtji mukthun yana gulkthun ŋathanha malaŋunha balwurmirrinhanydja, ga ŋayinydja yurru marrtji wiripuŋuyunydja yolŋuyu ŋatha-dholkunharamirriyunydja dhalkarama ŋatha maŋutji biyapul. Ga ŋunhi walala yurru mukthun yukurra djäma birrirri'yun ŋunhiyi weyika'nha borumnha ŋunhi, ga ŋayinydja ŋunhi wiripunydja dhuḏiŋunydja yurru balwurthirrina, girri'-ŋamathirrina yukurra gulkthunarawuna. Yo, ŋunha buku'-wukunydja wäŋa yurru dhaŋaŋdhirrina monyguma warrpam'nha borumdhuna ŋuriŋina malaŋuyu.

14“Yo, ŋarrakunydja ŋunhi yolŋu'-yulŋu Yitjuralpuyŋunydja nhina yukurra garrpiṉarana bena-wala barrkuna walŋu wäŋaŋura, yurru yuwalkkuma ŋarra yurru roŋinyamaramanydja walalanha, ga biyapul yurru walala dhuḻ'yundhi walalaŋguway walala wäŋanydja ŋunhi, ŋunhi marrtji dhiyaŋu-wala ŋorra muṉguy ḏaw'-ḏawyunara. Roŋiyirrinydja walala yurru wäŋa-roŋiyirrinydja, bala nhinana marrtji ŋunhiliyi wäŋaŋura; walala yurru dhalkarama ŋatha ga borum, ga biyapul walala yurru gulkthundja ŋuliŋuruyi, ŋunhi walala marrtjina dhalkaraŋala. 15Yo, ŋarranydja yurru dhuḏi-nherraṉna ŋarrakuwaynydja ŋarra muŋbunumana yolŋu'-yulŋunha ŋunhiwalayinayi wäŋalili; yakana walalanha yurru biyapulnydja yana dhulŋurr'yun ŋuliŋuruyi wäŋaŋuru ŋunhi ŋarrapi walalaŋgu wekaŋala ŋunhiyinydja wäŋa.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

Ga liŋguna dhuwala dhäruktja dhawar'yurrunana Waymutjkuŋunydja.