gnnNTOTPO

Jeremiah 11

Djiramayayu yukurrana ḻakaraŋala ŋurikiynha dhawu'-nherraṉarawuynha ŋunhi ŋayi Godthu nherrara

11:1-23 (Jeremiah told about the covenant)

1-5Yo, Garray waŋana ŋarrakala bitjarra, “Marrtjiya bala ŋunha yolŋu'-yulŋuwala wäŋalili Djurutjalamlili ga Djudiyalili makarrlili, ga ḻakaraŋa walalambala biyaka, Ŋunhi ŋarra ŋurruthaŋalanydja nherrara dhawu' nhumalaŋgalaŋuwala märi'muwala, ŋarra waŋananydja bitjarra gam' ḻakaraŋalanydja. Marinydja yurru bathala yana marrtji ŋurikinydja yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi walala yurru yaka dhäruk märrama ŋarranha. Ŋarra ḻakaraŋalanydja walalaŋgu bitjarra, “Ŋuli nhuma yurru dhäruktja märrama ŋarranha, ga ŋayathamana yukurra ŋarraku ḏälkumana romdja, bala nhumanydja yurru ŋarrakuwaynha walŋu yolŋu'-yulŋu, ga ŋarranydja yurru nhumalaŋgu God, bala nhumanydja yurru nhina yukurra biyapulnha walŋu goŋmirriyirrina ŋunhiliyi ḻatjuŋuranydja dhikanydja wäŋaŋura, ŋunhi ŋarra yurru wekama nhumalaŋgu.” Dhuwalayina ŋunhi dhawuny'tja ŋarra nherrara nhumalaŋgalaŋuwala märi'muwalanydja walalaŋgala.’ ”

Ga ŋarranydja waŋana bitjarra, “Yo Garray, ŋarra yurru marrtjinydja, ga ḻakaramana walalaŋgu.”

6Bala ŋayi djuy'yurrunanydja ŋarranha waŋana bitjarrana, “Marrtjiya ga ḻakaraŋa ŋuripa yolŋu'-yulŋuwanydja, märr yurru walala ŋäma yana walŋu dhuwalayi dhawuny'tja ŋunhi ŋarra nherrara, märr yurru walala marrtjinydja yukurra ŋuliwitjandhi liŋgu romgurrunydja ŋunhi ŋarrapi nherrara. 7-8Bitjarra liŋgu ŋarra yukurrana raypirri'yurrunanydja, dharraykuŋalanydja waŋananydja, yurru walalanydja yaka warray mäkiri'-witjurruna ŋarraku, yaka warray walala märraŋala dhäruk ŋarranha. Bukmakthina warray walalanydja ŋayaŋu-wuṉḏaŋarryina, ga mukthurruna-wala yana walalanydja djäma ŋunhiyi warray walalaŋguŋuway warray guyaŋinyarawuy, djarrpi'kunhara warray, bala märraŋalanydja walala yukurrana ŋunhina marina yana ŋunhi ŋarra ḻakaraŋala ŋäthili ŋurikiyi dhäruk-märranhamiriwwunydja walalaŋgu, ŋulinyaramirriyu ŋunhi ŋarra nherrara dhawu' ŋunhiyi.”

9-10Yo, ŋayi Garray waŋananydja bitjarrayi ŋarrakala, “Ŋarrakunydja ŋunhi yolŋu walala yaka ḏukṯuk malthunarawu ŋarraku, walala gonha'yurruna ŋarranhanydja, bala walala yukurra malthundja ŋunha walalaŋgalaŋuwu märi'muwuna walalaŋgu, ŋurikina walalaŋgu ŋunhi walala ŋuyulkthina yarryurruna ŋarraku, ga buku-ŋal'yurruna wiripuŋuwuna waŋarrwu. 11Bala dhiyaŋunydja-wala ŋarra yukurra walalanha girri'-ŋamathinyamirriyamana waŋa raypirri'yunna. Märr-yuwalk ŋarra yurru yana baḏuwaḏuyundja walalanha ŋuriŋina bathalayuna galŋu mariyunydja. Walala yurru gawaw'yun märrliliyama guŋga'yunarawu ŋarrakala, yurru ŋarranydja yakana yurru mäkiri'-witjun walalaŋgu. 12-13Walala ŋuli yukurra buku-ŋal'yun wiripuŋuwuna waŋarrwu malaŋuwu, yurru ŋunhiyinydja ganydjarrmiriw warray, nhäŋiniŋ'nha yana; yakana ŋuriŋiyinydja walalay waŋarryu yurru guŋga'yun ga walŋakuma walalanha. 14Djiramaya, yaka waŋiya bukumirriyaŋa ŋarranha walŋakunharawunydja walalaŋgu. Ŋunhi walala yurru marililinydja gärri, walalanydja yurru märrliliyama yana gawaw'yun ŋarrakala guŋga'yunarawunydja, yurru ŋarrapinydja yurru yakana walalaŋgu mäkiri'-witjun.”

15Yo, ŋayi Garraynydja waŋana bitjarra, “Ŋunhiyinydja yolŋu walala ŋarrakuway yana dhulŋuŋu, wirrki yana ŋarra yukurra märryu-ḏapmaramanydja walalanha, yurru yätj warray walala yukurra djämanydja, mirithirri warray. Yakana yana ŋarra yurru märrama walalaŋguŋu ŋunhi mundhurrnydja malanha buku-wekanharanydja, liŋgu walalawuynydja ŋunhi yukurra märr-nherraṉmirri ŋuriki wiripuŋuwuna waŋarrwu. 16Ŋäthilinydja ŋunhinydja miṯtji balanyara bitjan dharpa ḻatju'mirri, borum-mäypamirri dhika walŋu, yurru dharpanydja ŋunhiyi marrtjina yätjthina warray, bala ŋarra yurru ḏaw'-ḏawyunna baṉdja'-baṉdjanydja malanha, guḻk-guḻkthunna yana marrtji, ga man'tjarrnydja ŋunhi ŋarra yurru gurthayuna dhuŋgur'yun.

17“Yo, Yitjuralnydja dhuwala miṯtji balanyarana bitjan dharpa ŋunhi ŋarrakuŋu ḻämu-nherraṉara. Yurru yuwalk yana ŋarra yurru dhä-ḏir'yundja ŋunhiyi miṯtjinha bäpurru'nha, ga ŋunhiyinydjayi walalaŋguway ŋurru, liŋgu walala ŋarranha ŋuriŋinydjayi ŋaramurr-wekaŋalana yanana, ŋunhi walala yukurrana mundhurr-wekaŋala buku-ŋal'yurruna wiripuŋuwu waŋarrwu.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

18Bala ŋarra marrtjinana-wala yana, ga ḻakaraŋalana marrtjina ŋuripa yolŋu'-yulŋuwanydja ŋanya, bala wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala yukurrana ŋayan'-dharrana ŋarraku bunharawu murrkay'kunharawuna, yurru ŋayinydja Garrayyunydja milkuŋala warray ḻakaraŋala ŋarrakala. 19Ŋäthilinydja ŋunhinydja ŋarra märr-nherraṉmina walalaŋgala, liŋgu yaka ŋarra dharaŋara ŋunhi walala bini bunha ŋarranha. Ŋarra yaka marŋgi ŋunhi walala yukurrana waŋana buku-ŋamaŋamayunmina bitjarra, “Gul' ŋilimurru bumana ŋanya, walŋana dhawar'marama nhanŋu, märr yurru ŋilimurru baḏuwaḏuyun yäkuna ŋanya ga nhanŋu dhäwu'.”

20Bala ŋarra bukumirriyaŋalanydja Garraywala bitjarrana, “Garray, nhenydja ŋuli bitjan warray liŋgu djäma dhunupa warray yana walŋu, ga nhe marŋgi yolŋuwalaŋuwu guyaŋinyarawuywunydja ga ŋayaŋuwunydja. Ŋarra dhayuŋanmina ŋarranhawuynydja ŋarra nhokalana goŋlili; nhepina yurru ŋurikiyinydjayi walalaŋgu buku-ruŋinyamaranharawuy wekama, ŋunhi walala yurru djäma yätj ŋarraku.” Bitjarra ŋarra bukumirriyaŋalanydja yukurrana.

21Yo, ŋurukuynydja yolŋu walala Yanathuwuynydja yukurrana ŋayan'-dharrana ŋarraku bunharawuna murrkay'kunharawuna; walala waŋananydja bitjarra ŋarrakala, “Ŋuli nhe yurru mukthun yukurra waŋa yäkuyu Garraywalanydja, ŋanapurru yurru bumana yana nhuna, murrkay'kumana.” 22Ga ŋayinydja Garraynydja waŋana bitjarra, Ŋarrapi yurru ŋunhiyinydjayi buku-ruŋinyamaranharawuy wekama dhä-ḏir'yunaranydja; walala yurru murrmurryunna, bunhara ŋurikiŋina miriŋuwuŋuna mandjawakpuynha, ga yumurrkuny'tja walalaŋgu yurru marrtji murrmurryun ŋuriŋi marrya'yinyarayuna. 23Yakana ŋula waŋgany yolŋu ŋurikiy miṯtjiwuy yurru walŋanydja nhina; walala yurru warrpam'thuna yana murrmurryundja marrtji, ŋulinyaramirriyunydja waluyu ŋunhi ŋarrapi djarr'yurruna walalaŋgu nherrara dhä-ḏir'yunarawu.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.