gnnNTOTPO

Djon 8

1Bala ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru walala yolŋu'-yulŋunydja bukmaknha wäŋgaŋala wäŋalilina barrkuwatjthina, ga ŋayi Djesunydja marrtjina djunamana bukulilina wäŋalili ŋunhi, yäkulili Woliplilina, ŋayipina gänana.

Djesuyu bäy-ḻakaraŋala ŋurikiyi miyalkku marramba'mirriwu

2Yo, nhinanydja ŋayi yukurra Djesu ŋunhiliyina bukuŋurana wäŋaŋura, yana liŋgu ga djaḏaw'yun, bala munhakumirrina ŋayi marrtji gumurr-roŋiyirrinydja balayi Gunhu'wala Buṉbulili. Ga walalanydja dharra yolŋu'-yulŋuyunydja nhäma ŋanya, bala marrtji ḻuŋ'maranhamirrina nhanukala Djesuwala. Bala ŋayinydja nhinana, bala yana marŋgikumana, ḻakaramana yukurra walalambala. 3Bala walalanydja Rom-dharraymirriyunydja yolŋu'-yulŋuyu ga Rom-marŋgikunharamirriyunydja walalay marrtji gäma ŋunhi miyalknha nhanukala Djesuwala, bala nherraṉ ŋanya ŋunhi ṉapuŋga'lilina. Yurru miyalktja ŋunhiyi galŋa-marramba'mirri. 4Bala walala ḻakaraŋala bitjarra gam' Djesuwalanydja. “Way Marŋgikunharamirri. Dhuwalanhanydja walala maḻŋ'maraŋala miyalknha ŋunhala wiripuŋuwala ḏarramuwala, ŋunhi ŋayi yaka nhanŋu dhuway'mirriŋu. 5Dhuwalanydja rom yukurra dhärra Mawtjitjkuŋu nherraṉara, ŋilimurru yurru bumana yana balanyaranhanydja miyalknha, rakunygumana yurru guṉḏayuna. Ga nhaltjan nhenydja yukurra nhanŋu guyaŋirri? Nhaltjanna ŋanapurru yurru ŋanya?” 6Bitjarranydja walala waŋana Djesuwala yana mayali'-waŋala ŋanya, märr yurru walala ŋanya rom nyamir'yunna bitjanna, ŋurikiynhayi rombuy.

Bala Djesunydja yakana waŋana buku-wakmaraŋala walalaŋgu, dhärukmiriwnha yana ŋayi yukurrana wukirrina munatha'lili goŋdhuna. 7Ga walalanydja yukurrana ŋunhiyi Rom-dharraymirriyunydja walalay mukthurruna yana buku-ḏuwaṯthurruna dhä-wirrka'yurruna ŋanya ŋuriŋiyi bili dhärukthu.

Bala ŋayi Djesunydja gaŋgathinana, bala ŋayi waŋana bitjarrana gam', “Ŋuli nhe yol waŋgany yolŋu dhiyalami malaŋura, yakanydja nhe djäma dhuwurr yätj, nhe yurru ŋuriŋiyi yolŋuyu ŋanya ŋäthilinydja wutthun guṉḏayu,” bitjarra. 8Ga biyapul ŋayi baḻapthurruna, ga wukirri ŋayi biyapul goŋdhu munatha'lili. 9Bala walalanydja marrtjina ŋunhi wiḏi'-wiḏiyurruna waŋga'-waŋgany warray, ŋaḻapaḻmirri yolŋu'-yulŋu ŋäthilinydja ga biyapul yuḏatjpal, bitjarrana liŋguna-a-a, yana liŋgu ga dhuḏi-dhawar'yurruna ŋuliŋuruyi Djesuwala gumurrŋuru.

10Ga ŋuliŋuruyinydja ŋayi Djesunydja gaŋgathirrina, ga nhäma ŋanya ŋunhi miyalknha, ŋayi yukurra djingaryun ŋayipina waŋganynha, bala ŋayi waŋana ŋanya bitjanna, “Way miyalk, wanhakana walala dhipuŋurunydja? Bäyŋuna nhuna walala nyamir'yurrunanydja?”

11Ga ŋayinydja waŋa miyalktja buku-wakmarama nhanŋu Djesuwu bitjan, “Yo Garray, bäyŋuna.”

Bala Djesunydja waŋa nhanŋu ŋurikiyi miyalkku bitjanna, “Ga ŋarranydja nhuna yurru yakayi nyamir'yun. Gatjuy marrtjiyana, ga yakana bulunydja dhuwurr-yätjthiya.” Ga bitjarra ŋayi Djesu waŋananydja.

Djesunydja dhuwala djarraṯawun' buku-ḻiw'maranharawu dhiyaku munatha'wu wäŋawu

12Yo, Djesuyu yukurrana marŋgikuŋala yolŋu'-yulŋunha Buṉbuŋura ŋunhili Godkala; bitjarra ŋayi yukurrana waŋananydja ḻakaraŋalanydja, “Ŋarranydja dhuwala djarraṯawun' dhiyaku wäŋawu. Ŋunhi yurru nhe ŋula yol malthundja ŋarraku, nhenydja yurru marrtji djarraṯawun'mirrikurruna, walŋamirrikurruna yanana dhukarrkurru; yakana nhe yurru marrtji yukurra buku-munhakurrunydja,” bitjarra ŋayi yukurrana Djesu ḻakaranhaminanydja.

13Ga walalanydja ŋanya Rom-dharraymirriyunydja yolŋu'-yulŋuyu waŋana bitjarrana, “Nhenydja yukurra dhuwala ḻakaranhamirri nhunapinyay nhe ŋiniya?... nhepina? Mak dhuwali yuwalk nhe yukurra ḻakaranhamirri, mak bäyŋu.”

14Bala ŋayi Djesunydja buku-wakmarama walalaŋgu bitjanna, “Ŋunhi yurru ŋarra ḻakaranhamirri ŋarranhawuynha ŋarra, ŋunhiyinydja yuwalk yana dhäruk, liŋgu ŋarranydja ŋarrapi warray marŋgi; ŋulaŋuru djiwarr'ŋuru ŋarra dhuwala bunana, ga balayi ŋarra dhuwala yulŋunydja roŋiyirriyi yurru. Yakana nhuma marŋgi ŋarrakalaŋunydja wäŋawu, wanhaŋuru ŋarra marrtjina lili dhipala; dhuŋana nhuma ŋurikiyinydja wäŋawu ŋunhi ŋarra yurru roŋiyirriyi ŋunhimalayi bili wäŋalili, ŋunhi ŋarra beŋuruyi ŋäthili. 15Nhumanydja ŋuli ŋunhi nhäma ga djarr'yun wiripuŋunha yolŋunha, yolŋuwala warray guyaŋinyarayu, munatha'wuyyu warray romdhu ŋuriŋi, yurru ŋarranydja ŋuli yakana djarr'yun ŋula yolnha yolŋunha dhiyala munatha'ŋuranydja. 16Ŋuli bini ŋarra djarr'yuna yolŋunha dhiyala munatha'ŋura, ŋarranydja ŋuli djarr'yurru dhunupa yana ga yuwalkkuŋuna wal'ŋu, liŋgu ŋarranydja yaka dhuwala gäna ŋuli yukurra waŋa; ŋilinyunydja dhuwala rrambaŋi yana maṉḏa, ŋarra ga Gunhu' ŋarraku, ŋunhiyina ŋunhi ŋayi ŋarranha djuy'yurruna lili. 17Nhumalaŋgalanydja romdhu yukurra ḻakarama bitjan gam', ‘Ŋunhi yukurra yurru märrma'yu yolŋuyu maṉḏathu ḻakarama rrambaŋi, ŋunhiyi bili waŋgany yana dhäwu', ŋunhiyinydja dhäruk maṉḏa yukurra ḻakarama yuwalknha yanana wal'ŋu, ga dhunupana.’ 18Yo, yaka dhuwala ŋarra ŋarrapinydja gänanydja ŋuli yukurra ḻakaranhamirri ŋarranhawuy ŋarra. Ŋilinyunydja märrma'yu yukurra ḻakarama ŋunhiyi liŋgu waŋganynha yana dhäruktja ŋarranhawuynhana, ŋarrapi ga Bäpayu ŋarrakala, ŋuriŋi ŋunhi ŋayi djuy'yurruna ŋarranha lili.”

19Ga walalanydja dhä-wirrka'yurruna ŋanya Djesunha bitjarra warray, “Wanhaka dhika nhuŋu bäpa'mirriŋunydja?” bitjarra. Ga ŋayinydja waŋana Djesuyunydja ḻakaraŋala bitjarrana, “Yakana nhuma dhuwala marŋgi ŋarrakunydja, ga bitjandhiyi nhuma yakayi marŋgi yana ŋarrakalaŋuwu Bäpawunydja. Ŋunhi bini nhuma marŋgi ŋarrakunydja, nhumanydja bini marŋgiyi yana ŋarrakalaŋuwu Bäpa'mirriŋuwunydja.”

20Yo, waŋananydja ŋayi yukurrana Djesu ŋunhili Buku-ŋal'yunaramirriŋura Buṉbuŋura, baṉarra'ŋura yana, ŋunhilina yana ŋunhi walala ŋuli yukurranha gurrunhana rrupiya rarr'yuna ŋunhimalayi bathilili. Yurru yakana ŋanya ŋula yolthu waŋganydhu mulkananydja, liŋgu yaka muka yana nhanŋu walunydja bunana.

Djesunydja dhuwala djiwarr'wuy ŋurukuy yolŋu

21Ga wiripuŋuyunydja waluyu Djesu yukurra waŋa ŋurikala ŋurru'-ŋurruŋuwala yolŋu'-yulŋuwala, ga biyapul ŋayi ḻakarama yukurra bitjan, “Ŋarranydja yurru dhuwala marrtjina, ga nhumanydja yurru ŋarraku ḻarruma, ga bäyŋuna nhuma yurru ŋarranha maḻŋ'maramanydja, bala nhuma yurru rakunydhirrina nhumalaŋgalay yätjŋurana yana romŋuranydja. Liŋgu nhuma yurru yakana marrtji bala ŋunhimalayi wäŋalili, ŋunhi ŋarrana yurru marrtji ŋunhimalayinydja,” bitjan.

22Yurru walala ŋuriŋi ŋurru'-ŋurruŋuyunydja yaka warray dharaŋaranydja ŋanya dhäruktja, bala walala waŋanhamina bala-lili'yunminana bitjanminana, “Nhaltjan ŋayi yurru yulŋunydja?... dharpunharamirri ŋanyapinyay ŋayi murrkay'kunharamirri?... bay' nhaltjan? Liŋgu ŋayi waŋana bitjarranydja, ‘Nhuma yurru yakana marrtji bala ŋunhimalayinydja wäŋalili ŋunhi ŋarra yurru ŋunhimalayinydja marrtji.’”

23Bala ŋayi Djesunydja waŋa bitjanna, “Nhumanydja dhuwala dhiyakuy warray, munatha'wuy warray walala, ga ŋarranydja yaka dhiyakuy munatha'wuy, liŋgu ŋarranydja dhuwala ŋurukuy djiwarr'wuy warray. Yo, nhumanydja dhuwala dhiyakuy walala munatha'wuy, 24ga dhiyakuyina ŋarra ḻakaraŋalanydja bitjarrayina, ‘Nhuma yurru rakunydhirrina nhumalaŋgalay yätjŋurana romŋura.’ Ŋuli nhe yurru yaka märr-yuwalkthirri ŋarranha, ŋunhi ŋarranydja ŋarrapi dhuwala, yakana ŋula yol yolŋu ŋarra, yuwalk nhe yurru ŋunhi märr-yuwalkthinyaramiriwnydja yolŋu rakunydhirri dhuwurr-yätjnha yana.”

25Ga walalanydja ŋanya dhä-wirrka'yurruna bitjarra, “Yol dhuwala nhe yolŋunydja?” Ga ŋayi Djesunydja waŋana bitjarra, “Ŋunhiyi liŋgu ŋunhi ŋarra nhumalaŋgu yukurrana ḻakaraŋala ŋäthili muka yana. 26Ŋarranydja dhuwala biyapul warray marŋgi nhumalaŋgunydja. Ŋunhi bini ŋarra ḻakaranha nhumalanhanydja, ŋarranydja bini warraŋulkunhana maḻŋ'maranhana yana nhumalaŋgu yätjpuynydja. Liŋgu ŋayina ŋarranha dhuwala djuy'yurruna lili, ga ŋayina ŋunha yuwalktja wal'ŋu, ga dhiyala munatha'ŋura ŋarra ŋuli yukurra ḻakarama ŋunhiyi bili dhäruktja ŋupanayŋu yana, ŋunhi ŋarra ŋäkula nhanukuŋuway ḻakaranhara.” 27Ga bitjarra ŋunhi ŋayi yukurrana Djesuyu ḻakaraŋalanydja Gunhu'nhanydja, yurru walalanydja ŋuriŋi ŋurru'-ŋurruŋuyunydja yaka warray dharaŋara dhäruktja ŋanya.

28Bala ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋalana walalaŋgala bitjarrana, “Gäthu'mirriŋunhanydja Yolŋunha nhuma yurru ŋal'marama dharpaliliyamana, ga ŋulinyaramirriyuna nhuma yurru dharaŋandja ŋarranha, ŋunhi ŋarranydja ŋarrapi wal'ŋu. Ga wiripunydja nhuma yurru marŋgithirrina ga dharaŋanna manapan, ŋunhi ŋarra ŋuli yukurra djämanydja yaka ŋarrakalayi djälkurru, liŋgu ŋarra ŋuli waŋanydja ḻakaramanydja ŋunhi bili yana ŋunhi ŋayi nhä malanha Bäpayu marŋgi-wekaŋala ŋarranha. 29Ga ŋayinydja Bäpanydja dhuwala ŋarrakala, ŋunhiyina ŋunhi ŋayi djuy'yurruna ŋarranha lili, yaka ŋayi ŋarranha ŋuli gonha'yundja yukurra gänaŋulilinydja, liŋgu ŋarra ŋuli bitjan warray liŋgu djämanydja nhä malanha nhanukala yana djälkurru.”

30Bala guḻkuny'tja yolŋu-yulŋu märr-yuwalkthinana nhanŋu Djesuwu, ŋunhi walala ŋäkula ŋanya ḻakaranhara bitjanarayinydja.

Yuwalkŋuyunydja nhuna yurru yana dhawaṯmaramana garrpiṉminyaraŋuru

31Bala ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋalayi walalaŋgu, ŋurikinydja walalaŋgu ŋunhi walala märr-yuwalkthina ŋanya, bitjarrana ŋayi Djesu waŋananydja, “Ŋunhi walala ŋuli yolŋu'-yulŋuyu märrama yukurra ŋarranhay dhäruk, ga nhina ŋarrakalay yana romŋura, ŋunhiyina yolŋu walala ŋarraku yuwalktja wal'ŋu ḻundu'mirriŋu. 32Yo, ŋunhi nhuma yukurra yurru yuwalkkumanydja marrtji ŋarrakalanydja dhärukthu, nhumanydja yurru marŋgiyirrina yuwalkŋunydja wal'ŋu romgu, ga ŋuriŋi yuwalkŋuyunydja yurru nhuna gäma dhawaṯmaramana ŋuliŋurunydja romŋuru ŋunhi nhuna ŋuli yukurra garrpiṉ.”

33Ga walalanydja ŋunhi yolŋu'-yulŋunydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarrana nhanŋu Djesuwunydja, “Yaka warray ŋanapurrunydja dhuwala garrpiṉara ŋula yolkuŋu. Ŋanapurrunydja dhuwala be muka Yipurayimguŋu maḻŋ'maranhara, nhanukala yarraṯaŋura. Yaka dhuwala ŋanapurrunydja djämamirri ŋula yolku buŋgawawu yolŋuwu. Ga nhäkuna nhe yukurra waŋa bitjandja, ŋunhi ŋanapurrunha yurru dhawaṯmarama garrpiṉminyaraŋurunydja?” bitjandja.

34Bala ŋayi Djesunydja waŋana bitjarrana, “Märr-yuwalknha ŋarra nhumalaŋgala yukurra ḻakarama dhuwalanydja. Ŋunhi nhe ŋula yolthu ŋuli yukurra djäma yätjtja dhuwurr, nhenydja ŋunhiyinydja yolŋu garrpiṉarana ŋurikiŋina yätjkuŋuna dhuwurrwuŋu. 35Ŋunhi ŋayi ŋuli ŋula yolthu yolŋuyu djämamirrinha nhanŋuway ŋayi ŋayathama, ŋunhiyinydja yolŋu djämamirrinydja yurru yakana nhina nhanukala buŋgawawalanydja wäŋaŋura bitjan liŋgu. Yurru gäthu'mirriŋuna yukurra yurru nhina bäpa'mirriŋuwalanydja wäŋaŋura bitjandja liŋgu, bili ŋayi warray wäŋa-waṯaŋunydja. 36Yo, ŋunhi yurru Gäthu'mirriŋuyunydja nhuna märrama ga dhawaṯmaramana garrpiṉminyaraŋurunydja romŋuru, nhenydja yurru yänana-wala nhina yukurra dhayaḻana ŋarrakalaynha goŋŋura; yakana biyapulnydja nhe yurru djämamirri ŋurikiyinydja dhuwurr-yätjmirriwunydja.

37“Yo, ŋarranydja dhuwala marŋgi nhumalaŋgu ŋunhi nhumanydja maḻŋ'maranhara Yipurayimguŋu, nhanukala yarraṯaŋuru. Ga nhumanydja yukurra nyinyaŋdhun warray ŋarraku, ga djälthirri bunharawu warray ŋarraku, liŋgu yaka nhumalaŋgala ŋayaŋuŋura dhaḻakarr ŋarrakalaŋuwunydja dhärukku. 38Liŋgu ŋarranydja yukurra dhuwala ḻakarama waŋgany yana, ŋupanayŋu rom ŋunhi ŋarra yukurrana nhäŋala ŋunhala Bäpawala, ga nhumanydja yukurra djäma ŋunhi bili yätj yana ŋunhi ŋayi nhumalaŋgala bäpa'mirriŋuyu djäma-ḻakaraŋala nhumalaŋgu.”

39Ga walalanydja nhanŋu Djesuwu buku-wakmaraŋala bitjarra warray, “Ŋanapurruŋgunydja dhuwala bäpa'mirriŋu Yipurayim warray.”

Bala ŋayi Djesunydja buku-ḏuwaṯthun bitjan warray, “Ŋunhi bini nhuma yuwalktja yumurrku mala-bunhara Yipurayimguŋunydja, nhumanydja bini djäma bitjanayi liŋgu ŋupanayŋuyi, bitjana ŋayi ŋuli yukurranha Yipurayimdhu djäma. Yurru nhumalaŋgunydja dhuwali rom wiripu warray, ganaŋ'thun warray yukurra Yipurayimgala. 40Ŋarra nhumalaŋgu yukurra dhuwala yuwalktja wal'ŋu rom ḻakarama, ŋunhi ŋarra yukurrana ŋäkula ŋarrakalaŋuwuŋu Bäpa'mirriŋuwuŋu, ga nhumanydja yukurra ŋoy ŋorra ŋarraku, ga ḏukṯukthirri yukurra bunharawu warray, murrkay'kunharawu warray ŋarraku. Yurru Yipurayimgunydja yaka warray balanyarayi ŋunhi rom. 41Nhumanydja ŋuli yukurra dhuwala djäma bitjan warray bitjan nhumalaŋgala bäpa'mirriŋuyu,” bitjarra.

“Yäääw! Yaka dhuwala ŋanapurru wakinŋumirriwuŋu mala-wunhara djamarrkuḻi', ŋula yolkuŋunydja. Waŋgany muka dhuwala ŋanapurruŋgu Bäpa'mirriŋunydja, God muka yana ŋayipi,” bitjarra walalanydja waŋana.

42Yurru ŋayinydja waŋana Djesunydja bitjarra, “Ŋuli nhuma bini Godkunydja yumurrku, nhumanydja bini märr-ŋamathinya muka ŋarraku, liŋgu ŋarranydja dhuwala beŋuru Bäpawala. Yaka ŋarra dhuwala marrtjina lili gänanydja wal'ŋu ŋarrapinydja, yana ŋayipi ŋarranha Bäpayu djuy'yurrunanydja lili dhipala. 43Nhäku warray nhuma yakanydja yukurra dharaŋan ŋarranha dhäruk? Dhuwalanydja nhuma ŋunhi yakanydja yukurra dharaŋan, liŋgu nhuma yukurra dhuwala mäkiri'-gunganhamirri nhumalanhay nhuma ŋänharaŋuru ŋarrakala dhärukŋuru. 44Nhumanydja dhuwala yumurrku ŋurikiyi Ŋurruŋuwu wal'ŋu Mokuywu, ŋayina dhuwalayina nhumalaŋgunydja bäpa'mirriŋu, Mokuynha ŋayipina, bala nhuma ŋuli yukurra djämanydja nhanukalaynha djälkurru.

“Yo, ŋayinydja ŋunhi dhuwaliyi Mokuy murrkay'-bunharamirri yulŋunydja, beŋuru bili ŋurruŋuru ŋayi ŋuli djälthinyanydja bunharawuna yana murrkay'kunharawuna; yakana ŋayi ŋuli yukurra nhina yuwalkŋuŋuranydja wal'ŋu romŋura ŋunhili, liŋgu nhanŋunydja rom ganaŋ'thun warray yukurra bena-wala barrkuna ŋulaŋuru yuwalkŋuŋurunydja. Ŋayinydja ŋunhi bothinyaramirri warray, bala ŋayi ŋuli waŋanydja yana ḻakaramanydja bothirrina dhäruktja, liŋgu nhanŋu ŋunhi rom bothinyaramirrina, ga ŋayi ŋunhi ŋurruŋu ŋurikiyinydja romgu. Ga bukmak bothinyaramirrinydja dhäruk ŋuli yukurra dhawaṯthun nhanukalaynha Mokuywalana guyaŋinyarakurru.

45“Ga ŋarrana yukurra dhuwala ḻakarama dhiyala yuwalktja wal'ŋu, ga nhumanydja yukurra yaka warray ŋarranhanydja märr-yuwalkthirri. 46Nhuma marŋgi ŋarrakunydja, ŋunhi ŋarranydja ŋuli yukurra djäma ŋamakurru wal'ŋu yana rom. Yakana ŋarra ŋula waŋgany dhuwurr-yätjtja djäma, ga yuwalknha yana ŋarra ŋuli yukurra ḻakaramanydja. Ga nhäku warray nhuma yakanydja märr-yuwalkthirri yukurra ŋarraku? 47Yo, Godkalanydja yumurrku'yu ŋuli yukurra mäkiri'-witjun warray Godkunydja dhärukku. Ga nhumanydja yaka warray ŋuli yukurra ŋäma, liŋgu yaka nhuma yumurrku' Godkunydja.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu yukurrana ḻakaraŋalanydja walalaŋgala.

Djesunydja dhuwala biyapul wal'ŋu-wala Yipurayimgala

48Bala walala waŋana bitjarra nhanŋu Djesuwu, “Nhä nhe dhuwala yolŋunydja?... bawa'mirri? Yuwalk muka dhunupa ŋanapurru ŋuli nhuna yäku-ḻakarama ‘Djamariyawuy yolŋu’ bitjandja. Nhenydja dhuwala mokuywalaŋumirri birrimbirrmirri ŋiniya?”

49Bala ŋayinydja Djesunydja waŋana bitjarrana, “Yaka dhuwala ŋarranydja mokuywalaŋumirri birrimbirrmirri. Ŋarranydja ŋuli yukurra dhuwala märr-ŋal'yun ŋarrakalaŋuwala Bäpa'mirriŋuwala, yurru nhumanydja ŋuli yukurra bäyŋuna ŋarraku märr-ŋal'yun. 50Ŋarranydja ŋuli yaka ḻarruma wokthunarawu, yaka ŋarra ŋuli ŋarranhawuynydja ŋarra yana ŋurruŋukuma; ŋayipi yana Gunhu'yu yukurra ŋarranha ŋurruŋu-ḻakaramanydja, liŋgu ŋayi yukurra djälthirri yolŋuwunydja walalaŋgu, walala yurru märr-ŋal'yun yukurra ŋarrakala, ga Bäpayuna ŋunha ŋayipina yurru mala-yarr'yundja. 51Märr-yuwalknha yana dhuwala ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja. Ŋuli nhe yukurra ŋula yolthu yolŋuyu ŋayathama dhäruk ŋarrakunydja baṯ bitjan, ŋuriŋiyinydja yurru yolŋuyu yakana dhäkay-ŋäma rakunydja, liŋgu ŋayi yurru ŋunhi walŋana yana bitjan liŋgu.” Bitjarra ŋayi yukurrana Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

52Bala walalanydja waŋana bitjarrana, borrk-warku'yurrunana ŋanya, “Yuwalk muka nhe dhuwala mokuywalaŋumirrinydja birrimbirrmirri. Ŋayi warray Yipurayim rakunydhinanydja, ga dhäwu'-ḻakaranhamirri walala yolŋu'-yulŋu murrmurryurruna bukmaknha yana. Ga nhenydja yukurra dhuwala ḻakaranhamirri bitjanmirri, ‘Ŋunhi ŋarrakunydja yurru dhäruk yolŋuyu ŋayathama baṯ bitjandja, ŋayinydja yurru yakana rakunydhirri.’ 53Nhä dhuwala nhe yulŋunydja?... ŋurruŋu?... djuḻkmarama yukurra Yipurayimnhanydja? Ŋayi muka rakunydhinanydja, ga walala dhäwu'-ḻakaranhamirri yolŋu'-yulŋu rakunydhinayi. Bay' yolnha dhuwala nhe yukurra ḻakaranhamirri nhunapinyaynydja nhe?” 54Bala ŋayi Djesunydja buku-wakmaraŋala bitjarrana, “Ŋuli ŋarra bini wokthunminya ŋarrakuway ŋarra ŋarrapinydja, ŋunhinydja bini ŋarra dhäruktja bäyŋuna, dhäparknha. Yurru ŋarraku Bäpa'mirriŋu yana ŋuli yukurra ŋarraku wokthundja, ga ŋurruŋu-ḻakaramanydja yukurra ŋarranha, ŋuriŋi ŋunhi nhuma yukurra ŋanya ḻakarama Bäpa'yun, bitjan. 55Yurru nhumanydja nhanŋu dhuŋamirri yana baḏak. Yaka yana nhuma marŋgi nhanŋu Bäpawu, yurru ŋarrana nhanŋu marŋginydja. Ŋuli bini ŋarra waŋanha ḻakaranhaminya bitjana, ‘Dhuŋa dhuwala ŋarra nhanŋu. Yaka marŋgi,’ bitjananydja, ŋarranydja bini bothinyaminyana ḻakaranhaminya, bitjan nhuma. Yo, yuwalk yana ŋarrapi marŋginydja nhanŋu, bala ŋarra ŋuli dhäruktja nhanŋu ŋayathamana yukurra baṯ bitjanna. 56Nhumalaŋgala bäpa'mirriŋuyu Yipurayimdhunydja ŋunhi ŋuli yukurranha dhukarr-nhänha ga gatjpu'yuna ŋurikinydja waluwu ŋarrakalaŋunydja, ŋunhi yurru ŋarra maḻŋ'thun dhiyala. Ga yuwalkthi nhäŋalana ŋayi yulŋunydja, bala ŋayi mirithinana wal'ŋu märr-ŋamathinanydja, goŋmirriyinana manapara.” Bitjarra ŋayi Djesuyu ḻakaraŋalanydja.

57Bala walala waŋana ŋanya Djesunha bitjarrana, “Nhenydja dhuwala yolŋu yuṯa warray yana. Nhäŋalaŋga nhe ŋanya Yipurayimnha yulŋunydja?”

58Bala ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋala walalaŋgala bitjarrana, “Märr-yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja dhuwala. Ŋarranydja dhuwala walŋa yana, beŋuru bili ŋurruŋuru, ga yurruna ŋayi Yipurayimdja dhawal-wuyaŋina märr-gandarrŋurana,” bitjarra.

59Bala walalanydja marrtjina ŋoy warray dhärrana, bala marrtjina guṉḏana galkara bunharawuna nhanŋu, walala bini wirriw'-wirriwyunana ŋanya murrkay'kunhana. Bala ŋayinydja Djesunydja winya'yurruna warray walalaŋgala, bala ŋayi yana gonha'yurrunana ŋunhiyinydja Buṉbu, bala marrtjinana.