gnnNTOTPO

DEUTERONOMY 8

Ḻakarama yukurra ŋunhiyi wäŋa ḻatju' dhika ŋanya ŋatha-guḻku'mirri

8:1-10 (The good land God has promised)

1Yo, bitjarra ŋayi ŋunhi Mawtjitj yukurrana waŋananydja ḻakaraŋala, “Ŋayathaŋa baṯbiyaka Godkunydja rom malanha ŋunhi ŋarra ḻakarama yukurra nhumalaŋgu dhiyaŋu-wala gäthura. Ŋuli nhuma yurru yuwalk galŋu dhäruk-märrama dhuwalayi, nhumanydja yurru nhina yukurra goŋmirriyirrina dhikana djulŋithirrina walŋu ŋunhiliyinydja wäŋaŋura ŋunhi ŋayi Garrayyu dhawu'-nherrara nhumalaŋgalaŋuwu märi'muwu. 2Yo, ŋunhalanydja ŋunhi ŋanhdharkŋuranydja nhuma yukurrana marrtjina bitjarra wirwiryurruna yukurrana weyinŋumirrina, 40-na dhuŋgarranydja nhuma yukurrana ŋunhi nhinana, liŋgu ŋuliwitjarrayinydjayi ŋayi Garrayyunydja nhumalanha bitjarra dharraḏakuŋalana, märr yurru nhuma yaka guyaŋirri be yindikunharamirrinydja. Ŋayi gatjarr'yurruna nhumalanha, bitjarra ŋayi maḻŋ'maraŋala nhumalanha ŋunhi nhuma yurru dhäruk-märrama ŋanya wo yaka. 3Yo, ŋayi dharraḏakuŋala nhumalanha, liŋgu nhuma wirrkina walŋu ŋunhi marrya'yinanydja yukurrana ŋathawunydja ḻarruŋala, bala ŋayi nhumalanha wekaŋalana marrtjina ŋuriŋiyina ŋathayu manayuna, ŋunhiyi ŋatha djiwarr'wuynha. Yaka nhe ŋunhi marŋgi ŋäthilinydja ŋurikiyi ŋathawu, ga balanyarayi liŋgu nhumalaŋgu märi'munydja walala dhuŋamirriyi, yaka walala marŋgi ŋurikiyi; Godthu ŋayipi ŋunhiyi yänguŋalanydja nhumalaŋgu, märr yurru nhuma marŋgiyirri ŋunhi ŋayi yurru yakana ŋula yol yolŋu nhina walŋa ŋuriŋiyinydja ŋathayu munatha'wuyyunydja, yana ŋayi yurru yuwalktja nhina yukurra walŋanydja ŋuriŋina liŋguna dhärukthu ŋunhi Garray ŋayipi ŋuli waŋa. 4Yo, ŋunhiliyi ŋanhdharkŋuranydja nhuma yukurrana nhinana weyinŋumirrina, weyinnha walŋu, yurru yaka nhumalaŋgu marrtjina girriny'tja dhika nhänydja ŋäthiliŋuyina barr'-barryurruna, ga djalkiri nhumalaŋgu yaka buḻ'-buḻyurruna nhuma.

5“Yo, yolŋuyunydja ŋuli ḏarramuyu bitjan raypirri'yun muka nhanŋuwaynydja ŋayi gäthu'mirriŋunha, märr yurru ŋayi yaka biyapul djäma yätj, ga bitjandhi liŋgu Garrayyunydja ŋuli marrtji raypirri'yundhi nhumalanha, märr yurru nhuma yaka djäma ŋula nhä nhokalay nhe djälyu. 6Ga ŋurikiyinydja märrwu nhuma yurru rom-wiyaṉiyirri bitjan nhanŋu Godkunydja, ga marrtji nhanukala yana romgurru; bitjan liŋgu nhe yurru ŋayathama yana ŋunhiyi romdja. 7-8Liŋgu ŋayipinydja Garrayyunydja nhumalanha marrtji gäma ŋunhimalayi wäŋalili ḻatju'lili dhika walŋu. Ŋunhilimiyi wäŋaŋuranydja gapu dhika ḻarryun yukurra ḏarrtjalk galŋu ralkthunara, ga beŋuru ŋoyŋuru munathaŋurunydja gapu yukurra dhawaṯthun buŋbuŋdhun ḻatju' dhika walŋu, ga manymak ŋatha yukurra ŋuthan mirithirri ga borum malanha ḻatju'mirri dhika, ga guku ga dhika nhä malanha ŋatha manymakmirri. 9-10Bäyŋuna nhe yurru marrya'yirri yukurra ŋunhiliyinydja biyapulnydja, liŋgu ŋathanydja nhe yurru yukurra ḻuka dhaŋaŋnha, bala nhe yurru wokthunna Garraywunydja, ga nhina yurru yukurra galŋa-djulŋithirrina ŋunhilimi wäŋaŋura ŋunhi Garrayyu wekaŋala nhumalaŋgu.”

Ŋunhi ŋayi Godthu goŋmirriyaŋala nhuna, bala yakana meṉguŋanydja ŋanya ga ŋurr'yurranydja

8:11-20 (Don't forget the Lord)

11“Yaka yana meṉguŋanydja ŋanya Garraynhanydja nhumalaŋgu waŋarrnhanydja. Biyaka dhäruktja ŋanya märraŋa, ga ŋayathaŋa baṯbiyaka warrpam'thurra yana nhanŋu romdja malanha, ga yaka meṉguŋa ŋula waŋganydja. 12-13Yo, ŋunhilinydjayi wäŋaŋura nhuma yukurra yurru nhina ŋatha-guḻku'mirriŋurana dhika, ga nhinanydja nhuma yukurra yurru manymakŋura dhika buṉbuŋura malaŋuŋura, ga bitjandhi liŋgu nhuma yurru yukurra ŋayathama wäyindja malanha mirithirrina guḻku'na ga rrupiya ga ŋula nhä malanha girri'. 14Yurru yaka yana nhe yurru biyaka garrwarkunharamiyanydja guyaŋinyamiya nhunapinyay nhe, bala meṉguŋana Garraynhanydja, ŋunhi ŋayi nhuna dhawaṯmaraŋala beŋuruyi garrpiṉminyaraŋuru romŋuru. 15Ŋayipi muka ŋunhi Godthu Garrayyu nhuna gäŋalanydja yukurrana bitjarra walŋakuŋalanydja ŋuliwitjarra ŋanhdharkkurrunydja lili. Yaka nhuna moḻŋuyu ga buthuŋuyu ŋula ḻäwuŋalanydja nhumalanha, ga Godthu nhumalanha wekaŋala gapu ŋunhiliyi ŋanhdharkŋura wäŋaŋura baṉḏanyŋura, ŋunhi ŋayi yukurrana ḻarryurruna beŋuru guṉḏaŋuru. 16Ga bitjarrayi liŋgu ŋayi Garrayyu nhumalanha wekaŋalanydja ŋuriŋiyinydjayi ŋathayu manayunydja. Yo, märi'munydja nhumalaŋgu ga dhuŋamirrina galŋu yana, yakana walala marŋgi nhanŋu Garraywu, yana bitjarra ŋayi Garrayyunydja nhumalanha gatjarr'yurruna yukurrana, märr yurru ŋayi nhumalanha wurrkurrum'kuma dharraḏakuma, liŋgu ŋayinydja ḏukṯuk nhumalaŋgu ŋayi yurru gäma nhumalanha ŋunhiwalayi manymaklili wäŋalili. 17Ga ŋunhi nhuma yukurra yurru nhina dhä-ŋonuŋdja ŋunhili wäŋaŋura, yaka waŋiya biyakanydja, ‘Way, ŋarranydja dhuwala ḻukunydjana. Ŋarra yukurrana ŋayathaŋala ga märraŋala dhuwalanydja nhä malanha ŋarrakalay ŋarra yana ganydjarryu.’ 18Yaka biyakayinydja waŋiya, yana guyaŋiya biyakana ŋunhiyinayi Godnha, ŋunhi ŋayi muka ŋuli yukurra nhumalanha ganydjarr wekamanydja, märr yurru nhuma nhina yukurra ḻukunydja dhika walŋu, liŋgu guyaŋirrinydja ŋayi yukurra ŋunhiyi dhawu' ŋunhi ŋayi nherrara nhumalaŋgalaŋuwala märi'muwala walalaŋgala be ŋäthili. 19Yo, ŋuli nhuma yurru buku-dhumukthirrinydja meṉgumanydja Godnha, ga malthun ŋula wiripuŋuwanydja waŋarrwa, nhenydja yurru rakunydhirrina. Yuwalk yana ŋarra nhumalanha yukurra dhuwala raypirri'yundja waŋa. Ŋuli nhuma yurru ganandja ŋunhi yuwalkŋunhanydja Garraynha, ga märr-nherraṉmirri be ŋula yolkalanydja waŋarrwala, bala nhumalanha yurru baḏuwaḏuyunna yana warrpam'thunna ŋula nhäyuna malaŋuyu romdhu. 20Ŋunha wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala miṯtji ŋuli buku-ŋal'yun yukurra wiripuŋuwuna waŋarrwu, bala ŋayi ŋuli Godthunydja yukurra baḏuwaḏuyunna walalanha warrpam'thunna yana, ga nhumalanhanydja yurru bitjandhi liŋgu baḏuwaḏuyundhi warrpam'thun yana, ŋuli nhuma yurru yakanydja dhäruk-märrama Garraynha. nhumalaŋgu Waŋarrnha, ŋunhi ŋayi yurru waŋanydja nhumalaŋgu.”