gnnNTOTPO

Exodus 17

Walala ḻukanana gapu ŋunhi ḻarryun yukurra guṉḏaŋuru

17:1-7 (They drank water from the rock)

1Mukthurruna walala yukurrana marrtjinaŋga yana, ŋupara marrtjina wäŋa ganbarkka dhika ŋanhdharkka. Marrtjinana walala yukurrana-a-a ga-ga-ga-a-a, yana liŋgu-u-u wäŋa gilitjina marrtjina nhäyikawuy Rapatimbuy. Walala wäŋaraŋalanydja ŋunhalana Rapatimnha, yurru gapumiriw wäŋanydja ŋunhiyi; yakana walala gapu malŋ'maraŋala ŋula.

2Bala yolŋu'-yulŋuyunydja biyapul ŋarrtjurruna Mawtjitjnha bitjarra, “Ma' gapu ŋanapurrunha wekaŋa go. Ŋanapurru ḻukana,” bitjarra. Ga Mawtjitjthunydja waŋana walalanha bitjarra, “Nhäku nhuma yukurra ŋarranhanydja ŋarrtjun? Nhäku warray nhuma bitjandhinydja ŋuli yukurra gatjarr'yun Garraynhanydja?”

3Yurru ŋunhi yolŋu'-yulŋuyunydja wirrkina ŋarŋaryunmina dhika, mukthurruna warray marrtjina ŋarrtjurruna bala Mawtjitjnha. “Nhäku nhe yawungu ŋanapurrunha gäma ŋulaŋurunydja Yetjipŋurunydja? Nhe ŋanapurrunha buma yurru dhiyalana gay'? Ŋanapurru yurru murrmurryunna ŋanhdharkthinyarayuna?... ŋanapurruway ga yumurrku' ŋanapurruŋgu?... ga wäyin walala?”

4Bala Mawtjitjthunydja bukukurru waŋana Garraynha bitjarra, “Nhaltjan ŋarra yurru dhiyaku yolŋu'-yulŋuwunydja? Galki yurru ŋarranha walala dhuwala buma, guṉḏayuna wirriw'-wirriwyun.”

5Bala Garrayyunydja waŋana Mawtjitjnha bitjarra, “Garr'yurra ḏilaknha, ŋurru'-ŋurruŋunha dhipuŋuruyi miṯtjiŋuru, bala marrtjiyana, mel-warryurrana walalanha, ga goŋdhunydja gäŋa wapitja, dhiyaŋuyi ŋunhi nhe wutthurruna mayaŋ ŋunhala Yetjip gapu. 6Ga ŋunha Djäniyanydja bukuŋuranydja ŋarranydja yurru djingaryun yukurra ŋunhalayi guṉḏaŋura, bala nhenydja yurru wutthurra ŋunhayi guṉḏa dhiyaŋi wapitja'yu, bala yurru gapunydja ḻarryunna, märr yurru yolŋu'-yulŋuyunydja ḻukana ŋarkulany'tja ŋuliŋuruyina guṉḏaŋuruna.”

Yuwalkthi Mawtjitjthunydja bitjarrayi guṉḏanhana wutthurruna, milma ŋurikala ḏilakkalana, bala gapunydja ŋuliŋuruyi ḻarryurrunana guṉḏaŋuru. 7Bala ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru Mawtjitjthu yäku nherrara ŋunhiyinydja wäŋa märrma'na yäkunydja, waŋganydja yäku Matja, mayali' ‘gatjarr'yun’, ga wiripunydja yäku Miripa, mayali' ‘marimirri’. Ŋayi Mawtjitjthu bitjarrayi yäkunydja nherrara ŋunhiyinydja wäŋa, bili walala ŋuli yukurranha ŋarrtjuna ga mari-wunanha, ga wiripunydja walala yukurranha ŋuli gatjarr'yuna yana Garraynha, waŋanha bitjana gam', “Wanhaka dhika be Garraynydja?... dhiyalamiŋga?... bay wanhaka?” bitjana.

Walalana djuḻkmaraŋala miriŋunha ŋuriŋi goŋ-garrwarthinyarayu Mawtjitjkalana

17:8-16 (They overcame the enemy as Aaron and Hur held up Moses' arms)

8Ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru miriŋuna ŋunhilinydja ḏo'yurruna Yitjuralpuyŋuwu bunharawuna walalaŋgu, miriŋunydja ŋunhi bäpurru' Yamalik. 9Bala Mawtjitjtja waŋana waŋganyguna ḏarramuwu yäkuwu Djatjuwawuna bitjarra, “Nhenydja yurru marrtji ga djarr'yun ḏarramuwurrunhana, nhuma yurru marrtji marilili, ga buma walalanha ŋunha Yamalikpuynha. Ga ŋarranydja yurru ŋunhala garrwar bukuŋura djingaryun yukurra, bala garrwarkuma ŋarra yurru yukurra wapitja' yulŋunydja ŋunhi Garraywuŋuna.”

10Yuwalkthi ŋayi Djatjuwanydja marrtjinana-wala yana marililina, ŋunhi nhaltjarra Mawtjitjthu waŋana ŋanya, ga dhunupana bunharaminana marrtjina Yitjuralnydja ga Yamaliktja mala. Ga walalanydja ḏuwa'-ḏuwaṯthurruna bukulilina garrwarlilina, Mawtjitj ga Yärun ga War, 11bala ŋayi Mawtjitjtja djingaryurruna yukurrana goŋ-wapitja'mirrina, garrwarkuŋala yukurrana wapitja ŋunhi. Märr ŋayi Mawtjitjthu garrwarkuŋala wapitjany'tja, bala walala Yitjuralpuyŋuyunydja warr'-warryurrunana Yamaliknha gay; märr ŋayi Mawtjitjthu bitjarra gurrunhara ŋunhi wapitjany'tja, bala walalanydja Yamalikthunydja warr'-warryurruna walalanhanydja lilinydja Yitjuralpuyŋunhanydja.

12Bala Mawtjitjtja waṉana djawaryurruna marrtjina garrwarkunharayuna, bala maṉḏa märraŋalana guṉḏana Yärundhu ga Waryu, bala nherrara ŋanya ŋunhimala guṉḏalilina. Nhinana ŋayi yukurrana-a-a Mawtjitj guṉḏaŋurana, waṉanydja garrwarthina yukurrana, ga maṉḏa Yärundhu ga Waryu yukurrana guŋga'yurruna ŋanya waṉanydja-garrwarkuŋala, waŋganydhunydja wirrkaḏayŋuyu, ga waŋganydhunydja dhunupaŋuyu waṉayu. Mukthurrunana ŋayi yukurrana waṉanydja-djarryurrunana, goŋ-wapitja'mirri yana, yana liŋgu-u-u walu marrtjina gärrina. 13Bala Djatjuwawala miriŋuyuna bumara dhawaṯmaraŋala Yamaliknhanydja malanha warrpam'thurrunana walalaŋgiyingala mandjawakthuna.

14Ga Garraynydja waŋana Mawtjitjkala bitjarra, “Ma', wukirrina dhuwalanydja dhäruk djorra'lilina, ga biyakayi bili ḻakaraŋa Djatjuwawalanydja biyaka gam', ‘Ŋarra yurru dhawar'maramana Yamaliknhanydja warrpam'nha. Yakana yurru biyapul ŋula yolthu walalanha guyaŋirrinydja.’ ” 15-16Bala Mawtjitjthu botjaŋala guṉḏana marrtjina ŋal'-ŋalmaraŋala, ga ŋunhiyinydja wäŋa ŋayi yäku nherrara ‘Garray ŋarrakunydja garrurru’, liŋgu bitjarranydja Mawtjitj waŋana, “Garrayyu yurru bumana marrtji Yamaliknhanydja bitjanna liŋguna, dhuŋgarra-watjthirrina.”