gnnNTOTPO

Genesis 16

Yipuram märr-yawaryurruna galkunarayu yothu'wala

16:1-16 (Hagar and Ishmael)

1Ga ŋunhili wäŋaŋura Gaynandja walala yukurrana nhinana 10 waltjaṉ ŋunhiliyi, ga worruŋuthina ŋayi Saray ŋunhiliyi liŋguna, yurru bäyŋu yana yothuny'tja ŋayi märraŋala Yipuramgu. Ga ŋayi Sarayyu yukurrana ŋayathaŋala miyalknha djämamirrinha nhanŋuway, Yetjippuy wäŋawuy, yäkunha Yaykanha. 2-3Bala ŋayi Saraynydja marrtjina ga waŋana ŋanya Yipuramnha bitjarra, “Way Yipuram, nhämirri nhe ŋuli märraŋu ŋunha djämamirrinhanydja ŋarraku miyalknha, märr ŋayina yurru yothu gäma ŋarraku, liŋgu ŋarranydja dhuwala worruŋuna.” Ŋunhi ŋayi bitjarrayinydja waŋana, liŋgu ŋunhi ŋäthili walala yukurrana nhinana Wo wäŋaŋura yäkuŋura, ŋunhiyi rom walalaŋgu yukurrana djingaryurruna balanyarayinydja. 4Ga ŋayi Yipuramdhunydja ŋäkula ŋanya Saraynha dhäruk, bala ŋayi märraŋalana ŋunhi Yaykanhanydja, djämamirrinhanydja ŋunhi Saraywu, bala ŋayi ŋunhi dhäyka yothu'mirriyinana, ŋayi yurru gäma yothunhanydja ŋunhiyi Saraywu. Ga ŋunhi ŋayi yothu'mirriyina ŋunhi djämamirri miyalk, bala ŋayi wirrkina ŋurr'yurruna, yindikunhaminanydja ŋanyapinyay ŋayi, ga waŋana wakinŋu ḻakaraŋalana yukurrana ŋanya Saraynhanydja.

5Bala ŋayi Saraynydja maḏakarritjthinana, ga waŋana ŋanya Yipuramnhanydja bitjarrana, “Nhuŋu dhuwala ŋurrunydja, liŋgu nhe buku-miyalk. Ŋarra ŋanya ŋunhi wekaŋalanydja nhuŋu, bala ŋayinydja ŋarranha ŋuriŋiyi miyalkthunydja yukurra wakinŋu ḻakarama warray ŋuli, ŋarrtjun warray. Yurru Godtja nhuŋu marŋgi, ga marinydja nhe yurru märrama nhanukuŋu wakin yana.”

6Bala ŋayi ŋunhi Yipuramdhunydja waŋana bitjarrana, “Nhuŋu ŋunhi ŋayi djämamirri; nhokala ŋayi ŋunhi goŋŋura, ga nhepi yurru bitjanmirrinydja nhäku nhe ḏukṯuk nhanŋu.” Bala ŋayi nhanŋu ŋunhi Saraynydja wirrkina ŋaramurryina Yaykawu, yätjkuŋalana wirrkina ŋanya ŋayi birrka'yurrunanydja. Bala ŋayi waṉḏinana, bala muka ŋayi bini marrtjinyanydja Yetjiplili ŋunhiyi djämamirri miyalk.

7Marrtjinanydja ŋayi bala-a-a, ḏiltjikurruna marrtjina yukurrana, yana liŋgu ga maḻŋ'maraŋala ŋayi gapu maŋutji, ga ŋunhilina ŋayi nhinananydja yukurrana. Bala ŋayinydja ŋunhiliyina maḻŋ'thurruna nhanukala Garraynha, rumbal yolŋuna, 8ga waŋana nhanukala ŋayi bitjarra, “Way Yayka, djämamirri Saraywu. Wanhaŋuru nhe dhuwala marrtjinanydja?... ga wanhamalana nhe yurru marrtjinydja?”

“Ŋarranydja dhuwala waṉḏina ŋarrakalaŋuwala buŋgawawala,” bitjarra ŋayi ŋunhi Yaykanydja waŋana. 9Ga ŋayinydja waŋana Garraynydja bitjarra, “Gatjuy marrtjiya roŋiyiya balayi, ga djäma nhe yurru nhanŋu Saraywu ŋamathaŋa,” bitjarra. 10Ga biyapul ŋayi Garray waŋana ŋurikala miyalkkala bitjarra, “Nhokalaŋuyunydja ŋuriŋi yothuyu yurru mala-buma yukurra guḻku'na mirithirrina, ŋunhi yurru yakana miṯtji ŋunhi bothurru. 11Yo, waku'mirriŋunydja ŋayi yurru nhokuŋu ŋunhi dhawal-wuyaŋirri ḏarramu, ga yäkunydja nhe yurru ŋanya nherraṉ Yitjmayil; dhuwalayi yäku mayali' balanyara bitjan ‘Godthu ŋuli ŋäma,’ ga ḻakaramanydja nhe yurru dhuwalayi yäkunydja ŋanya, liŋgu Godthu nhuna ŋäkula rirrakay ŋäthinyara. 12Ŋunhi yurru ŋayi nhuŋu waku'mirriŋunydja gurarrthirri yindithirri, ŋayinydja yurru bitjan wakinŋuna ŋunhina wäyin, liŋgu rom nhanukiyingalaŋumirrina ŋayi; gänana ŋayi yukurra yurru nhina.” Ga ŋunhi ŋayi waŋananydja ŋanya bitjarrayi, bala ŋayi maŋutjiŋuruna nhanukala winya'yurruna.

13Bala ŋayi ŋunhi miyalktja wirrkina yana ṉirryurrunanydja, bala waŋana bitjarrana, “Way, Garraynha dhuwala ŋarra nhäŋalanydja?” bitjarra ŋayi. “Walŋa warray dhuwala ŋarra yulŋunydja?... mukthun nhina yukurra?” Bala ŋuliŋurunydja ŋayi yäkuna ŋanya nherrara Garraynha, yuṯana yäku, dhuwalana gam', ‘Godtja dhuwala nhänharamirri,’ bitjarrana. Bala ŋayi ŋuliŋuruyinydja marrtjina balayi roŋiyinayi Yipuramgalana wäŋalili, bala djämana ŋayi yukurrana nhanŋu Saraywu. 14Yurru ŋunhi gapu maŋutjinydja ŋunhayi yana mukthun, ṉapuŋga wäŋaŋura maṉḏanyŋuŋura Gäditj ga Birit, ga yäkunydja ŋilimurru ŋuli ḻakarama ŋunhiyi maŋutji ‘Gapunydja ŋurikiyina Waŋarrwu ŋunhi ŋayi yuwalk walŋa, ga nhäma ŋayi ŋuli yukurra ŋarranha.’ Yo, ḻakaramanydja ŋilimurru ŋuli ŋunhiyi bitjandhi, liŋgu ŋunhalayi ŋayi Yaykayu yäku-ḻakaraŋalanydja Godnha bitjarra, ‘Godtja dhuwala nhänharamirri.’

15Ga yalalanydja ŋayi Yaykawuŋu yothu dhawal-wuyaŋinana, gäthu'mirriŋuna ḏarramu nhanŋu Yipuramgu, bala ŋayi yäkunydja ŋanya nherrara Yipuramdhu Yitjmayilnhana. 16Ga ŋulinyaramirriyunydja ŋayi Yipuram worruŋuna walŋu yana, 86-nha dhuŋgarra.