gnnNTOTPO

Ezekiel 3

1Bala ŋayi Godtja waŋana bitjarrana ŋarrakala, “Ŋay' yolŋu, ḻukiyana dhuwala djorrany'tja, bala marrtjiyana, bala ḻakaraŋana marrtjiya ŋuripa yolŋu'-yulŋuwa Yitjuralpuyŋuwanydja.” 2-3Bala ŋarra dhä-ḻaw'yurrunanydja, bala ŋayi wekaŋalana ŋarrakala ŋunhiyi djorrany'tja, waŋana bitjarrana, “Ma' ḻukiyana, bukmakkuŋana yana.” Ŋayi bitjarrana waŋananydja, bala ŋarra ḻukanana, ga dhäkaynydja ŋunhi ḻatju' warray ŋanya dhika, bitjan guku. 4Bala ŋayi waŋana biyapul, “Yolŋu, marrtjiyana-wala ŋunhana ya' yolŋu'-yulŋuwalana, Yitjuralpuyŋunhana withiyarra, ga ŋarrapi yurru nhuŋu dhäruktja wekama waŋanharawunydja. 5Ŋarranydja nhuna djuy'yun yukurra ŋunha nhokalaŋuwala walŋu yolŋu'-yulŋuwala miṯtjiwala, ŋurikala walalaŋgala yana ŋunhi nhuma yukurra waŋa dhäruk rrambaŋi, waŋganygurru. 6Ŋunhi ŋarra bini djuy'yuna nhuna ŋunha mulkuruwalanydja yolŋu'-yulŋuwala, walala yurru nhuŋu mäkiri'-witjun muka, ga märrama nhokuŋu dhäwu'. 7Yurru dhiyakuynydja yolŋu'-yulŋu Yitjuralwuynydja, yakana yurru walala ŋäma nhuna, liŋgu yaka walala ḏukṯuk dhäwu'wu ŋarrakalaŋunydja ŋänharawu, yana walala mäkiriny'tja dhaḻ'yunmina warray ŋarrakunydja, liŋgu ŋayaŋunydja walalaŋgu ga muḻkurr wuṉḏaŋarr walŋu. 8Yurru ŋarranydja nhuna ḏälkuma warray yurru dhika walŋu, wuṉḏaŋarrkumana muḻkurr ga ŋayaŋu nhuŋu, märr nhenydja yurru yakana walalaŋguŋu ḏur'-ḏuryunaranydja galkirri. 9Yo, dhärranydja nhe yukurra yurru giṯthunamiriwnha yana, bitjanna bitjan guṉḏa. Yaka nhenydja barrariya walalambala, bäyyi ŋunhi walala yurru buku-maḏakarritjthirrinydja; yaka barrariyanydja walalambala ga buku-yalŋgi'thiyanydja.”

10Ga biyapul ŋayi Garray waŋana bitjarra, “Yolŋu, mäkiri'-witjurra ŋarraku yulŋunydja, märr yurru ŋarraku dhäruktja gulŋiyirri yana ŋunha walŋu nhokala ŋayaŋulili, ga yaka meṉguŋa waŋganydja ŋula dhäruk. 11Bala nhe yurru marrtji nhokalaŋuwala miṯtjiwala, ŋunhi walala yukurra nhina garrpiṉarawuy ŋunha Bapilun wäŋaŋura, ga ḻakaramana nhe yurru walalambala dhäruknha Garraynha Godnhana. Mak walala yurru mäkiri'-witjun, mak yaka, yurru yaka gulyurranydja ga dhäruk-mukthurranydja. Waŋiyana yana mukthurrana dhäruktja ŋarraku ḻakaraŋana goramiriwnha yana rum'-rumdhunamiriwnha.”

12Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi, bala ŋayi ŋuriŋi Birrimbirryu Garraywalanydja ḻaw'maraŋala, garrwarkuŋalana ŋarranha marrtjina bala, bala ŋarra ŋäkula rirrakaynydja beŋuru bala ŋarrakala ḏiltjiŋuru, ŋayi yukurrana waŋana bena dhika rirrakaynydja, waŋana bitjarra, “Wokthurra Garraywunydja, ŋurukunydja ŋunhi ŋayi yukurra nhina ŋunha ḻatjuŋura dhika wäŋaŋura djarraṯawun'mirriŋura.” 13Ga bitjarra liŋgu ŋarra ŋäkula ŋunhi rirrakay binbarrnhanydja, walŋamirrinhanydja ŋunhiyi ḏämbumiriwnha, walala yukurrana buṯthurruna, ga djalkirinydja ŋunhiyi marrtjinana yukurrana, ga rirrakay ŋunhi bena dhika bathalana, balanyarana biyaku ŋuli marrmarryurru yukirri wäŋa. 14Yo, ŋuriŋi Godkalanydja Birrimbirryu Walŋayunydja ŋarranha dhawuṯmaraŋalana, bala gäŋalanydja ŋayi yukurrana ŋuriŋina bili nhanukalay bathalayuna ganydjarryunydja walŋu. Ŋunha ŋayaŋunydja ŋarra warwumirriyinana, bala ŋarra ŋoynha-djingaryurruna yukurrana. 15Yo, gäŋalanydja ŋayi ŋarranha marrtjina-a-a, ga yana liŋgu ga mulkana mayaŋ yäku Djepa, ga ŋunhalanydja ŋayi nherrarana ŋarranha. Bala ŋarra nhinananydja yukurrana ŋunhiliyina ŋarrakalaynha ŋarra yolŋu'-yulŋuwala, ŋunhi walala yukurrana nhinana garrpiṉarawuy wäŋaŋura ŋunhiliyi. Nhinananydja ŋarra yukurrana ŋunhili dhärukmiriwnha yana, 7 walunydja ŋupara, liŋgu ŋarra ŋunhi ŋayaŋuna ŋonuŋdhina mirithirrinana, ŋuriŋiyina ŋunhi ŋarra nhäŋala ga ŋäkula, ŋunhi ŋayi nhaltjarra Garrayyu ŋarrakala maḻŋ'maraŋala ga milkuŋala.

Godthu nherrara Djekilnhanydja raypirri'yunarawuna nhanukalayŋuwu yolŋu'-yulŋuwuna

3:16-27 (God appointed Ezekiel to warn his people)

16Yo, ŋunhilinydjayi ŋarra nhinana yukurrana 7 walunydja, ga biyapul ŋayi Garray waŋana ŋarrakala. 17“Way yolŋu, dhuwalana djämanydja ŋarra nhuŋu wekamana yurru, nhenydja dhuwala bitjan melŋuna ŋuruku ŋarrakalaŋuwuna yolŋu'-yulŋuwu Yitjuralpuyŋuwuna, liŋgu waŋanydja nhe yurru raypirri'yunna walalanha marrtji ŋuriŋina liŋguna dhärukthu ŋunhi ŋarrapi yurru wekama nhokala waŋanharawu. 18Ŋunhi ŋarra yurru waŋa bitjandja, ‘Ŋunhanydja dhuwurr-yätjnha yolŋu yurru rakunydhirrina,’ bitjandja, bala nhenydja yurru biyakayina ḻakaraŋanydja nhanukala, raypirri'yurranydja waŋiya biyaka, ‘Bilyurrana biyakana, gonha'yurrana dhuwali yätjtja nhuŋuway, märr yurru nhe yakana rakunydhirrinydja.’ Ga ŋuli nhe yurru yakanydja raypirri'yun ŋanya, ŋayi yurru ŋunhi rakunydhirrina yana, yurru nhuŋuway ŋunhi ŋurrunydja, ga ŋarranydja yurru nhuna dhä-ḏir'yundhi ŋurikiyi. 19Ga ŋunhi nhe yurru yuwalk galŋu raypirri'yun ŋunhiyi dhuwurr-yätjnha, ga mukthundja-wala yana ŋayi yurru dhuwurr-djarrpi'yirrinydja, ga yakanydja bilyun rom-ŋamathirri, bala ŋayi yurru rakunydhirrina dhuwurr-yätjnha yanana; yaka ŋarra yurru nhuna dhä-ḏir'yun ŋurikiyinydjayi ŋunhi ŋayi yurru rakunydhirrinydja bitjandhiyi.

20“Ga ŋunhi ŋayi yurru dhuwurr-ŋamakurru' yolŋu bilyun ŋulaŋuru ŋamakurruŋuru, ga djäma yukurra yurru yätjtja, yana waŋiya ŋanya raypirri'yurra. Ŋunhi nhe yurru yaka marŋgikuma ŋanya raypirri'yun, ŋayinydja yurru ŋunhiyinydja yolŋu rakunydhirrina yana, liŋgu ŋuriŋina nhanukalay yätjthuna romdhu; yakana ŋarra yurru guyaŋirri ŋunhiyi ŋamakurruny'tja ŋunhi ŋayi djäma yukurrana ŋäthili. Yana ŋayi yurru rakunydhirrina, yurru ŋunhiyinydja nhuŋuna ŋurru ŋunhi ŋayi rakunydhinanydja, liŋgu nhe yaka raypirri'yurruna ŋanya. 21Yo, ŋunhi nhe yurru waŋa raypirri'yun dhuwurr-ŋamakurru'nha yolŋunha ŋunhi, märr yurru ŋayi nhina ŋamathamana-wala yana, ga ŋunhi ŋayi yurru ŋunhiyi yolŋu mäkiri'-witjundja ŋämanydja, ga yakanydja bilyun ga djäma yätj, bala ŋayi yurru nhinanydja yukurra walŋana yana, yakana rakunydhirri yurru, ga ŋarranydja yurru yakana nhuna dhä-ḏir'yun.” Ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

22Ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋarra dhäkay-ŋäkula Garraynha, ŋayi ŋarambiya'-ŋal'yurruna ŋarrakala, bala ŋayi waŋana bitjarrana, “Ma' gaŋgathiyana, ga marrtjiya ŋunhana-wala wäŋalili, baṉarra'lilina ya', ḻaparra'lilina, ga ŋunhalana ŋarra yurru waŋanydja nhuna.” 23Ga dhunupana yana ŋarranydja marrtjinana ŋunhimalayi wäŋalilinydja, bala ŋarra nhäŋalana ŋunhalayi ḻatjuny'tja dhikanydja ŋanya djeŋarrany'tja Garraywu. Bala ŋarra galkinana, bukunydja munatha'lilina ŋunhana. 24Bala ŋayi Garraywu Walŋanydja gulŋiyinana ŋarrakala rumballilinydja, ga biyapul ŋayi gaŋgathinyamirriyaŋala ŋarranha dhärranhamaraŋala, bala ŋayi waŋana ŋarrakala bitjarra, “Gatjuy marrtjiya bala nhokalaynha wäŋalili, ga dhurrwaranydja dhaḻ'yurra, bala nhiniyanydja nhe yurru yukirriya nhepi gäna djinawany'tja ŋunhiliyi. 25Yo, walala yurru nhuna ḏapṯapmarama raki'yu yulŋunydja, märr yurru nhe yaka dhawaṯthun, ga waŋa marrtji yolŋu'-yulŋunha. 26Ŋarranydja yurru nhuna dhäruk-mukmaramana, märr yurru nhe yakana waŋa raypirri'yundja ŋunhi raypirri'-waḏatjmirrinha yolŋunha walalanha, liŋgu walala ŋuyulkthirrina yukurra dhärukkunydja ŋänharawu. 27Ga ŋunhi ŋarra yurru waŋanydja nhokala, ga ŋarrapi yurru nhuna dhänydja ḻapmarama, bala nhe yurru waŋana yana, yurru ḻakaramanydja nhe yurru ŋunhi yana liŋgu ŋupanayŋu dhäwuny'tja, ŋunhi ŋarrapi yurru nhuŋu wekama waŋanharawu. Wiripu yurru yolŋu walala mäkiri'-witjundja, ga wiripunydja yurru bäyŋuna. Yo, wiripu-guḻku'yunydja yurru yakana nhuna dhäruk-märrama, liŋgu walala ŋunhi raypirri-waḏatjmirrina.” Bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.