gnnNTOTPO

PSALMS 69

Gawaw'yun yukurra guŋga'yunarawuna

69:1-36 (A cry for help)

1Garray God, go marrtjiya lili, guŋga'yurrana ŋarranha.

Ŋarranydja dhuwala balanyarana yolŋu bitjan ŋurru-ḻupthunna ŋarra yurru gapuŋurana,

bitjanna ŋarra yukurra bitjan dhoḻuyu ŋarranha marrtji garrpiṉ,

ga yakana ŋarra yukurra maḻŋ'marama ŋarrakuway ŋarra ḏäl garminyarr dhärranharawu.

2Ga gapunydja dhuwala bena-wala galŋu yana,

ga ŋuriŋi dhaḻawandhu ŋarranha marrtji bumana;

galki ŋarra yurru ŋurru-ḻupthunna-wala dhuwala yulŋunydja.

3Märr-weyinnha ŋarra yukurrana gawaw'yurrunanydja märrliliyaŋalanydja guŋga'yunarawunydja,

ga djawaryunna ŋarra marrtji dhuwala, ga mayaŋdja ŋarraku dhulku'mirrina,

ga maŋutji ŋarra marrtji bitjan djawaryunna dhukarr-nhänharayunydja.

4Yo, guḻku'yu mirithirri yukurra nyinyaŋdhundja nhämanydja ŋarranha ŋurrumiriwŋurana nhämiriwŋurana,

ŋuriŋiyinydja walalay yolŋu'-yulŋuyu wuṉḏaŋarrmirriyu be ganydjarr-ḏilkurruyu,

ga ŋamaŋamayunmirrinydja walala yukurra ŋarraku bunharawuna yana,

ga ḻakarama walala yukurra bothirrina ŋarranha.

Nhaltjanna dhika ŋarra yurru roŋinyamarama wekamanydja walalaŋgu,

ŋunhi ŋarra yaka manaŋina wo ŋula nhaltjarra walalaŋgalaŋuŋuru?

5Garray God, nhenydja marŋgi ŋarraku.

Nhenydja ŋuli nhäma marrtji ŋarranha djämalili,

ŋunhi ŋarra ŋuli warkthun ŋula nhä malanha yätj.

6Ŋarra yaka ḏukṯuk ŋurikinydja ŋunhi walala yurru ŋunhiyi märr-yuwalkthinyaramirri yolŋu'-yulŋu goramirriyirri,

liŋgu ŋarrakala ŋuriŋi ḻiya-dhumukthinyarayu yätjthu djämayu.

7Yo, wiripuŋuyunydja yolŋuyu ŋarranha ŋuli yätj ḻakaramana galŋu yanana,

liŋgu ŋarranydja dhuwala nhuŋuway yana,

ga ŋuriŋiyinydjayi romdhu ŋarranha ŋuli goramirriyamana.

8Wiripunydja ŋuli ŋarrakala gurruṯu'mirriyu mulkuru-ḻakaramana ŋarranha,

yanapi ŋarra ŋula yolnha.

9Yo, wirrki yana ŋarra märr-ŋamathirrinydja yukurra walŋu yana nhokalaŋuwu Buṉbuwunydja,

bitjanna bitjan gurtha ŋuli nhära yukurra ŋatŋatthun ŋarrakala ŋayaŋuŋura.

Walala yukurra yätj-ḻakaramana dhikana walŋu nhunanydja Garray,

ga ŋuriŋi walalaŋgala dhärukthunydja yukurra ŋarranhana ŋayaŋu-wutthun ga ŋayaŋu-yätjkuma.

10Wiripunydja ŋarra ŋuli galŋa-mundurrthirri, ŋoy-ŋathamiriw nhina walŋu,

ga walalanydja ŋuli bitjana warku'yuna warray ŋarranha, beyarrmakkunha warray.

11Walala ŋuli gitkitthunna ŋarrakunydja, ŋunhi ŋarra ŋuli dhaṯthunmirri ŋuriŋi girri'yu,

yana milkunharamirri bitjan ŋunhi ŋarra ŋuli wuyunmirri ŋarrakalayŋuwu ŋarra yätjku.

12Ŋunha dhukarrŋuranydja walala yukurra waŋanharamirri, bitjan ḻayḻaymaramana ŋarranha,

ga ŋuruŋu ŋänitjimirriyu muḻkurr-leŋumirriyu walalay ŋarranha ŋuli manikaykurruna warku'yunna miyamanna.

13Yurru ŋarranydja yurru bukumirriyamana yana galŋu nhokalaynha, Garray,

yana buku-ruŋinyamaraŋa dhäruknha ŋarraku lili,

ŋuriŋina waluyu ŋunhi nhe nherrara guŋga'yunarawu ŋarraku.

Liŋgu nhe dhawu'mirriyaŋala muka, ŋunhi nhe yurru walŋakuma ŋarranha.

14Garray, dhawaṯmaraŋana ŋarranha dhipuŋuru walŋakuŋana dhoḻuŋurunydja,

dhawaṯmaraŋa warryurrana ŋarranha dhipuŋuru dhulmu-ḻuḻnyinŋurunydja gapuŋuru,

liŋgu nhuŋunydja märr-ŋamathinyara yukurra dhärra warray gupaḏalnha-wala, djambimiriwnha nhämiriwnha.

15Dhawaṯmaraŋana ŋarranha märraŋana,

märr yurru ŋarra yakana biyapulnydja ŋurru-ḻupthun;

Märraŋana ŋarranha dhawaṯmaraŋana ŋulaŋuru miriŋuwalanydja goŋŋuru.

16Garray, ŋäka ga mäkiri'-witjurra ŋarranha,

ga buku-ruŋinyamaraŋana yana dhäruktja,

liŋgu nhenydja ŋunhi ḻatju' warray dhika waŋarr.

Nhuŋu märr-ŋamathinyaranydja yukurra dhärra bitjanna liŋguna gupaḏalnha-wala;

dhiyaŋi ŋunhi nhokalay mel-wuyunaramirriyunydja bilyurrana, ga walŋakuŋana ŋarranha.

17Yakana djuḻuḻ'maranharamiyanydja ŋarrakala nhe yurru.

Ŋarranydja dhuwala djämamirri nhuŋu ŋarra,

ga dhuwalana gay' ŋarra mariŋurana yulŋunydja.

Go marrtjiyana lili waḏutjana, ga guŋga'yurrana ŋarranha.

18Gumurr-walkithiyana ga walŋakuŋana ŋarranha,

märraŋana yana ŋarranha warryurra ŋulaŋuru miriŋuwalanydja goŋŋuru.

19Garray, nhe marŋgi muka, ga ŋäma nhe ŋuli yolŋunha walalanha,

ŋunhi walala ŋuli marrtji waŋa yätj dhäruk ŋarraku.

Ga nhäma nhe ŋuli ŋunhiyi miriŋunhanydja walalanha,

ŋunhi walala ŋuli warku'yun ŋarranha.

20Ŋarraku ŋayaŋunydja ŋuli ŋayaŋu-yätjthirrina ŋuriŋiyinydjayi walalaŋgala dhärukthunydja yätjthunydja,

bala ŋarra ŋuli nhinanydja galŋa-yätjthirrina, warwumirriyirrina bitjanna yukurra.

Ŋarra gatjpu'yurruna yulŋunydja ŋula yolnha,

ŋunhi ŋayi yurru ŋarraku maŋutji-wuyun, ga marrparaŋ'kuma ŋarranha.

Yurru bäyŋu warray,

yakana yana ŋula waŋgany yolŋu nhinana ŋarrakala galki, bämara' ŋarraku.

21Ŋarra marrya'yinanydja, ga walalanydja ŋarranha wekaŋala ŋula nhäna nawukuku'na;

Ŋarra ŋanhdharkthinanydja, ga walalanydja ŋarranha wekaŋala dhäkay-murrkthunarana gapu.

22Garray, yakana yana walalanha guŋga'yurranydja,

yaka yana walalambala galkithiyanydja walŋu, ŋunhi walala ŋuli waŋgany-manapan marrtji ḻuŋ'maranhamirri ŋula nhäku maḏayin'ku ŋathawu ḻukanharawu.

23Yana walala yurru maŋutjinydja bambaythirrina dhumukthirrina,

märr yurru walala yakana nhäma,

bitjan walala yurru galkirrina marrtji, marrmarryunmirrina ŋuriŋi yalŋgi'yinyarayuna.

24-25Dhä-ḏir'yurrana walalanha ŋuriŋiyina nhokalay nhe ŋaramurryuna,

ga yakana ŋula dhayuŋan nhe yurru waŋganynhanydja walŋakuma.

26Liŋgu walala bumara yukurrana ŋayaŋu-yätjkuŋala ŋunhinhanydja ŋunhi ŋayi dhä-ḏir'yunara märraŋala nhokuŋu;

Ŋuriŋi bili nhokalay ŋayi ŋunhi gaṯpurr'thinanydja,

yurru walalanydja beyarrmakkuŋala warray, gitkitthunmina warray nhanŋu,

ŋunhi ŋayi yukurrana rirrikthurrunanydja batjpatjthurrunanydja.

27Garray, guyaŋiyana walalaŋgu ŋunhiyinydjayi yätjtja malanha,

ga dhä-ḏir'yurranydja walalanha wirrkina yana galŋu;

Yakana yana walala yurru nhina galkinydja galŋu nhokala.

28Biyaka biḏiwiḏitjkuŋana yäkunydja walalanha ŋuliŋuruyi djorraŋuru walŋamirriŋurunydja,

ga yakana yana walala yurru ŋunhiyinydja walala nhina yukurra galki nhokalaŋuwala ŋurikalanydja ŋayaŋu-dhunupamirriwalanydja galŋu.

29Yo Garray, dhuwalana gay' ŋarranydja, rirrikthunna ŋarra yukurra ŋorr'-ŋurryunna batjpatjtjunna,

ga wirrkina walŋu ŋayaŋu-yätjthirri ŋayaŋunydja ŋarra.

Garray, märraŋana ŋarranha ḻaw'maraŋana biyakana walŋakuŋana.

30Bala ŋarranydja yurru wokthunna nhuŋu walŋu yana, manikaykurruna wokthun;

Ŋarra yurru ḻakaramana nhunanydja, ŋunhi nhenydja biyapul galŋu bathala,

wokthundja ŋarra yurru nhuŋu buku-wurrpanarayuna manapan.

31Ga ŋuriŋiyinydjayi nhuna yurru ŋarra bitjan galŋa-djulŋithinyamirriyamana.

Liŋgu nhenydja yaka ḏukṯuk ŋarraku, ŋunhi ŋarra yurru gäma wäyindja ŋula nhänydja mundhurr-wekanharawu.

32Ga ŋunhinydja walala ŋunhi walalanha ŋuli ŋayaŋu-ŋonuŋguma dhurrpalayu romdhu,

walalanydja yurru nhämana dharaŋanna,

bala walala yurru djulŋithirrina, goŋmirriyirrina dhikana.

33Yo, nhenydja ŋunhi nhe ḻarruma yukurra warrya'yun Godku, yana nhiniya wurrkurrum'thiya,

gatjpu'yurra biyaka ŋamakurru'wu maḻŋ'thunarawuna walŋu.

Liŋgu ŋayipinydja Godthunydja yukurra ŋäma warray bukumirriyanharawuy ŋunhinhanydja walalanha gurrupuruŋumirrinhanydja yolŋu'-yulŋunha;

Yaka ŋayi yurru meṉguma nhanŋuwaynydja ŋayi ŋunhi yolŋu'-yulŋunha, ŋunhi walala yukurra nhina garrpiṉarawuy ŋula nhäkuŋu.

34Wokthurrana biyakana nhumanydja, ŋunhi nhuma djiwarr'wuy walala;

buku-ŋal'yurrana nhanŋu nhumanydja yolŋu'-yulŋu ŋunhi nhuma yukurra nhina dhiyala munathaŋura.

35-36Yuwalk yana märr-yuwalk ŋayi yurru walŋakuma wäŋanha Djurutjalamdja,

ga biyapul yurru ŋayi ŋunhiyi gaŋgathinyamirriyama dhuḻ'yundhi ŋunhi yulŋunydja buṉbuma.

Ga ŋunhiyinydjayi yolŋu walala mala-wunharawuynydja nhanukalaŋuwuŋu djämamirriwuŋunydja walalaŋguŋu,

walalana yukurra yurru nhina ŋunhiliyinydjayi wäŋaŋura;

Ga walalaŋguwaynha yana yurru ŋunhi yulŋunydja walŋu dhulŋuŋuna gupaḏalnha-wala,

ŋurikinydja walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi walala yukurra märryu-ḏapmaranhamirriyu märr-ŋamathinyarayu ŋayathama ŋanya,

ga walalana yurru yukurra nhina ŋunhiliyinydja wäŋaŋura gupaḏalnha-wala yanana.