gnnNTOTPO

Buku-ŋal'yunarawuynha rom 1

Ḻakarama yukurra rombuy wäyingala gulaŋ-waṉḏinyarayu

1:1-17 (The law about burnt offerings)

1Yo, ŋayi Garray wäthurruna Mawtjitjku bala ŋunhimala Withiyanminyarawuylili Buṉbulili, ga ŋunhalayina ŋayi Garrayyu wekaŋala ŋunhi romdja Mawtjitjkala nhanukalaŋuwu yolŋu'-yulŋuwu Yitjuralpuyŋuwunydja, ga bitjarra ŋayi Garray waŋananydja Mawtjitjkala gam'. 2“Ŋunhi nhuma yurru marrtji galkithirrinydja gal'ŋu Godkala buku-ŋal'yunarawunydja, nhuma yurru gämanydja wäyinnhanydja mak buliki mak läm mak nanikut, märr yurru ŋayi Garrayyunydja märrama muka nhumalanha, bäy-ḻakaramana yurru nhumalaŋgu yätjpuynydja, liŋgu ŋuriŋina maŋgu'-waṉḏinyarayu wäyingalana. 3Yo, djarr'yundja nhuma yurru ḏarramunha yana wäyinnhanydja buliki'nha, ḻatju'nha dhika ŋula nhämiriwnha, bala gämana ŋunhimala Buṉbulilina bathanarawu Garraywuna. 4Ga ŋunhili dhurrwaraŋuranydja, ŋayi yurru ŋunhi yolŋunydja goŋ-ŋal'yunna ŋurikalayi wäyingalanydja muḻkurrlilina, ŋayinydja yurru ŋunhiyinydja wäyin burakirri ŋurikala yolŋuwala dharapulŋura, bala yurru Garrayyunydja ŋanya märramana yana ŋunhiyi yolŋunha, yakana ŋayi yurru nhämanydja yolŋuwu ŋurikiyi yätjtja, bala dhä-ḏir'yundja, liŋgu maŋgu'yunydja ŋuriŋiyi wäyindhunydja monygumana yurru yätjtja ŋurikiyi yolŋuwu. 5Yo, ŋayi yurru ŋuriŋi yolŋuyunydja wutthunna ŋunhi wäyinnhanydja buliki'nhanydja ŋunhiliyina, bala yurru ŋuriŋinydja ḏalkarra'mirriyunydja märrama maŋguny'tja ŋunhiyi wäyinnha, bala warrkuḻumana marrtji ḻiw'maramana yana ŋunhiyi gali'lili malaŋulili ŋunhimala dhaliyarra'lilinydja, ŋunhi yukurra dhärra galki ŋunhi dhurrwaraŋura Godkala buṉbuŋura. 6Bala ŋuliŋurunydja ŋayi yurru ḏalkarra'mirriyunydja ŋuriŋi marrtji barrwaṉ' warrkuḻumana, bala mitmitthun muṉguykumana ŋunhi wäyinnha ŋanaktja marrtji. 7Bala dharpana ŋayi yurru rulwa'-rulwaŋdhun ŋunhimalayi dhaliyarra'lilinydja, bala dhuŋgur'yunna. 8Ga ŋunhimalayi gurthalilinydja yurru walala gurrunhan ŋunhiyi wäyinnha malanha, muḻkurr ga yaḻmanga, bukmak yana warrpam'thun ŋayi yurru nhäranydja ŋunhiyi ŋunhiliyi dhaliyarra'ŋuranydja. 9Bala ŋayi yurru buŋgandja ŋunhiyi gaŋgathirri bala ŋawulul' Garraywuna, ga ŋayinydja yurru Garrayyunydja märramana yana ŋunhiyi wirrkina wal'ŋu yana ŋayaŋu-djulŋithirrina.

10-13“Ga ŋunhi ŋayi yurru gäma ŋuriŋi yolŋuyu wäyinnha bembinha mak nanikuṉha, wäyindja yurru ŋunhiyi ḻatju' wal'ŋu yana ŋula nhämiriw, djomu, ga bitjandhi liŋgu ŋayi yurru ŋunhiyi gulaŋdja wäyinnha ŋunhiyi djalkthunna marrtji gali'lilina malanyŋulili ŋunhimala dhaliyarra'lilinydja, bala bukmaknha yana rumbalnydja ŋunhi bathan ŋunhimalayi dhaliyarra'lilina wäyinnhanydja. Ga buŋgandja ŋayi yurru ŋunhiyi ŋawululny'tja gaŋgathirrina nhanŋu Garraywuna, ga ŋayinydja yurru ŋunhiyi märramana yana yulŋunydja ŋayaŋu-ŋamathirrina wal'ŋu.

14-17“Ga ŋuli ŋayi yolŋu ŋurruwuyktja, ŋayinydja yurru gäma wäyin nyumukuṉiny', murryil mak ŋula nhä ḻumbuk, ŋayi yurru gulaŋdja ŋunhiyi waṉḏirri yukurra ŋunhiwalayina dhaliyarra'lilina, bala bathanna yurru rumbalnydja ŋunhimalayina dhaliyarra'lilina. Bala ŋayi yurru märramana Garrayyunydja ŋunhiyi yolŋunhanydja, liŋgu ŋuriŋiyinayi wäyingalana maŋgu'-waṉḏinyarayu.”