gnnNTOTPO

Acts 11

Betayu ḻakaraŋala ŋunhi nhaltjarra Godthu wekaŋala Garrkuḻuknha Birrimbirrnha mulku'-mulkuruwu

1-2Ga ŋunhala Djudiya wäŋaŋura makarrŋura, yolŋuyu walalay ŋunhi Garraywalaŋumirriyunydja ga bo'puyŋuyu walalay ŋäkulana ŋunhiyi yolŋu'-yulŋunha mulku'-mulkurunhanydja ŋunhi walala yukurrana ŋuriŋiyi Djan'tayalyu yolŋu'-yulŋuyu märraŋala Godku dhäruk. Ga wiripu-guḻkuny'tja ŋunhi Djuws bäpurru Garraywalaŋumirri yolŋu walala maḏakarritjthinana nhanŋu Betawu, ŋunhiyinydja walala ŋunhi walala ŋuli marŋgikunha bitjana gam', “Ŋunhi yurru mulkurunydja yolŋu Djan'tayalnydja ŋunhi ḏukṯukthirri yukurra wapthunarawu Garraywalanydja gali'lili, ŋayinydja yurru ŋunhiyinydja mulkurunydja yolŋu ŋäthilinydja mitthunmirri, bala ŋayi yurru mulkana yukurra ŋunhiyi Djuwskunydja rom,” bitjana walala yukurranha ŋunhi ŋuli marŋgikunhanydja. Ga ŋunhi ŋayi Betanydja roŋiyina balayi Djurutjalamlilinydja wäŋalili, bala walalanydja ŋanya ŋuriŋiyi yolŋu'-yulŋuyunydja dhunupana waŋanana ŋarrtjurrunana yukurrana, ḏälnha nhanŋu dhäruk wekaŋala yukurrana Betawu bitjarrana, 3“Nhenydja dhuwala rom-bakmaranhamirrina yolŋu, liŋgu nhe ŋunhi marrtjina mulkuruwalanydja wäŋalili yolŋuwala gulŋiyinana, ŋunhi walala yaka Godku yolŋu'-yulŋu. Ga wiripunydja nhe ŋatha yukurrana ḻukana walalaŋgala. Ŋunhiyinydja yätjnha, yakana ŋamakurru.”

4Ga ŋayi Betanydja waŋana bitjarra, ‘Ŋarra yurru nhumalaŋgu dhuwala ḻakarama bukmakkumana wal'ŋu. 5Ŋunhala wäŋaŋura Djopanydja ŋarra yukurrana bukumirriyaŋala, bala ŋarra nhäŋalana, ŋayi marrtjina dhuryurruna lili dhimbuluŋ' beŋuru djiwarr'ŋuru. Yo, dhuryurrunanydja ŋayi marrtjina lili, yana liŋgu-u-u, ga dhaḻ'yurruna ŋunhili yana liŋgu bäyma ŋarrakalana galkina. 6Bala ŋarra nhäŋalanydja ŋunhiwalayi djinawa'lilinydja wäyin warray malanha, ŋunhi warray malanha wäyin ŋunhi ŋilimurru ŋuli Djuwsthu malayu yaka ḻuka yukurra ŋunhiyi. 7Bala ŋarra ŋäkula rirrakaynha, ŋayi waŋana ŋarrakala bitjarrana, ‘Beta, gaŋgathiyana, ga wutthurra ŋunhiyi wäyinnhanydja, bala batharanydja, bala ḻukiyana.’

8“Ga ŋarranydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarra, ‘Yaka Garray,’ bitjarra warray. ‘Ŋunhiyinydjayi wäyin yakana dhunupa ŋanapurruŋgu ḻukanharawu. Yaka ŋarra ŋuli ḻuka balanyarayinydja wäyin.’

9“Ga ŋayi rirrakaynydja waŋana buku-ruŋiyinmaraŋala bitjarra, ‘Yaka nhenydja yätj-ḻakarama ŋula nhä malanha, ŋunhi ŋayi ŋuli Gunhu'yunydja yukurra ḻakarama manymak ga ḏarrtjalk,’ bitjarra. 10Yo, ŋunhiyi maḻŋ'thurrunanydja ŋarrakala ḻurrkun'mirri bitjarrayi, ga ḻurrkun'mirri ŋayi waŋana ŋunhiyi bili dhäruk, waŋgany yana; bala ŋunhiyi dhimbuluŋ'tja marrtjina balayi roŋiyinayi, ŋurikimirri liŋgu winya'yurruna.

11“Ga ŋuriŋi bili yana waluyu walala yolŋu walala ḻurrkun' bunana beŋuru Djitjariyaŋuru wäŋaŋuru; ŋayi ŋuriŋi mulkuruyu yolŋuyu Goniliyayu yäkuyu walalanha djuy'yurruna ŋarrakuna märranharawu. 12Ga ŋayinydja ŋarraku Garrkuḻukthunydja Birrimbirryu ḻakaraŋala marrtjinyarawuna yana malthunarawuna walalaŋgu. Bala dhunupana yana ŋarra marrtjinana yulŋunydja, ga walalanydja märr-ḻurrkun'tja Garraywalaŋumirri yolŋu'-yulŋu malthurrunayi ŋarraku ŋulaŋuru Djopaŋurunydja. Marrtjinanydja ŋanapurru yukurrana bala Djijtariyalilina wäŋalili, bala ŋanapurru marrtjina gulŋiyinana ŋunhimala wäŋalili ŋurikala mulkuruwalanydja yolŋuwala buṉbulili. 13Yo, bukmak ŋanapurru ŋunhi djuḏu-yuḏupthurrunanydja, bala ŋayinydja ŋanapurruŋgu ŋuriŋiyi Goniliyayunydja ḻakaraŋala bitjarrana, ‘Ŋarranydja nhäŋala djiwarr'wuynha yolŋunha, ŋayi yukurrana dhärrana galki yana ŋarrakala dhiyala buṉbuŋura, ga waŋananydja ŋayi ŋarrakala bitjarra, “Djuy'yurra yolŋunha bala Djopalili wäŋalili, ga märraŋa garr'yurra ŋunhiyi yolŋunha yäkunha Djäyman-Betanha, 14ŋayi yurru ŋuriŋinydjayi ḻakarama dhäruknha, ga ŋuliwitjandhi dhärukkurrunydja nhuma yurru walŋathirrina yukurra, nhepi ga gurruṯu'mirri nhuŋu nhämunha'.” Bitjarrana ŋayi Goniliyayu ŋanapurruŋgala ḻakaraŋalanydja.

15“Bala ŋarranydja dhunupana waŋanana marrtjina ḻakaraŋalana walalaŋgala Djesunhana yäku, bala gandarrŋura muka yana ŋunhiyinydja, bala ŋayi Godku Garrkuḻuktja Birrimbirr dhunarranana ŋurikala mulkuruwalanydja ḏarramuwala ga nhanukalaŋuwala gurruṯu'mirriwalanydja; ŋayi Godthu wekaŋalanydja biyapulnha dhaŋaŋguŋala walalanha, bitjarrana yana liŋgu bitjarra ŋayi ŋilimurrunha dhaŋaŋguŋala yukurrana ŋäthili wal'ŋu. 16Bala ŋarra ŋuliŋuruyinydja birrka'yurrunana guyaŋinana ŋunhiyi, ŋunhi nhaltjarra ŋayi Garrayyu ŋanapurruŋgu ḻakaraŋala ŋäthili, ŋunhi ŋayi waŋana bitjarra, ‘Djondhunydja ḻiya-ḻupmaraŋala nhumalanha gapuyu warray, waŋganydhu warray, yurru ŋarranydja nhumalanha yurru ḻiya-ḻupmarama Birrimbirryu Garrkuḻukthu warray.’

17“Yo, Godthunydja ŋayipinydja ŋunhi wekaŋala ŋuriki mulku'-mulkuruwunydja ŋunhiyi yana liŋgu waŋgany mundhurr ŋunhi ŋayi wekaŋala ŋilimurrunha, ŋunhi ŋilimurru märr-yuwalkthina Garraynha Djesu-Christnha. Yol dhuwala ŋarranydja? Waŋa muka ŋarra yurru Godnha yulŋunydja?... ‘Yaka nhe yurru walalaŋgu biyakayi wekaŋa.’ bitjandja? Yaka ŋarra yurru ḏaḏawmarama waŋa Godnha.”

18Yo, walala ŋuriŋiyi Djuwsthunydja ŋäkula yukurrana ŋanya Betanha dhäruk ŋunhi ŋayi ḻakaraŋala yukurrana bitjarrayi, ga yakana walala nhanŋu buku-ruŋinyamaraŋala dhäruk biyapulnydja. Bala walala yukurrana wokthurrunana yana Godkuna, waŋana yukurrana bitjarrana, “Yo yuwalk muka. Dhuwala ŋayi Godthu dhukarrnydja ḻapmaraŋala ŋuruku mulku'-mulkuruwunydja, Djan'tayalwunydja walalaŋgu, märr yurru walalanydja yukurra ŋanydjaḻa'yun walalaŋgalay yätjŋurunydja, bala nhina walŋamirriŋurana romŋura.”

Ŋunhala Yandiyuktja, Garraywunydja yolŋu Djuwstja ga Mulkurunydja waŋganynha yana miṯtji

19Yo, ŋurruthaŋalanydja ŋunhi, ŋunhi walala bumara Dhepinnha yäkunha, ŋuliŋuruyi dhäŋuru walala yukurrana yolŋu'-yulŋuyu walalay bumara ŋayaŋu-yätjkuŋala Garraywalaŋumirrinhanydja yolŋunha walalanha, bala guḻku'na ŋunhiyi yolŋu walala Garraywalaŋumirrinydja yukurrana barrkuwatjthinana ŋuliŋuruyinydja wäŋaŋuru. Wiripunydja marrtjina ŋunhana Banitjalilina makarrlili wäŋalili, ga wiripu-guḻkuny'tja marrtjina buḏapthurruna wiripulili makarrlili runu'lili, Djaparatjlili yäkulili, ga wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala marrtjina bena-wala barrkumalana wal'ŋu, ŋunhana Yandiyuklilina yäkulili. Ga birrka'mirriŋura wäŋaŋuranydja walala yukurrana ḻakaraŋala dhäwuny'tja birrŋ'maraŋala nhanukalaŋuwuy Garraywalaŋuwuynydja, yurru ḻakaraŋalanydja walala yukurrana ŋunhiyi dhäruktja Djuwsku yana bäpurru'wu, walala-miṯtjiwu yana. 20Yurru wiripu-gulkuny'tja wäŋawuy Djaparatjpuynydja ga Djäriniwuynydja yolŋu walala marrtjina Yandiyuklili, ga ŋunhalanydja walala yukurrana ḻakaraŋala bukmakku warray, bawala'mirriwu warray yolŋu'-yulŋuwu, Djuwsku bäpurru'wu ga biyapul ŋuriki mulku'-mulkuruwunydja Gurikku bäpurru'wu yolŋu'-yulŋuwu, walala yukurrana ḻakaraŋala ŋanya Djesunha, ŋunhi ŋayi Garray wal'ŋu bukmakku yana yolŋu'-yulŋuwu. 21Ga walalaŋgalanydja ŋayi yukurrana Garrayunydja djäma ganydjarr-ḏumurruna wal'ŋu, bala guḻku'na miṯtji nhämunha'na wal'ŋu märr-yuwalkthinanydja yukurrana, bala bilyurruna Garraywalanydja, märr walala yurru malthun nhanŋuna.

22Ga ŋunhalanydja Djurutjalamdja bäymanydja walala ŋuriŋi Garraywalaŋuyu miṯtjiyu ŋäkulana yukurrana ŋunhamalayi Yandiyuklilinydja, bala walala yäŋguŋala Bänapatjnhana ŋunhimalanydja wäŋalili. 23Ga ŋunhala Yandiyuk wäŋaŋura ŋayi Bänapatjthu nhäŋala yolŋu'-yulŋunha Garraywalaŋumirrinhanydja walalanha, nhaltjarra ŋayi yukurrana Godthu djäma ḻatju'kuŋala dhika wal'ŋu walalaŋgu, ga ŋayinydja ŋunhi Bänapatjtja mirithinana galŋa-djulŋithina, wokthurrunana manapara walalanha nhäŋalanydja. Bala ŋayi yukurrana waŋanana walalanha bukmaknhana, Djuwnha, ga Djan'tayalnha bitjarra, “Dhärriyana walala yana mukthurrana yulŋunydja dhiyaliyina Garraywalana romŋura; yuwalkkuŋana yana walala märr-nherraṉmiyanydja nhumalanhay nhuma ŋayaŋuyunydja Garraynha.” 24Liŋgu ŋunhiyi Bänapatjtja ḏarramu ŋamakurru' yana wal'ŋu, wirrki ŋayi yukurrana märr-nherraṉmina Garraywala, ga biyapul ŋayi yukurrana marrtjina dhaŋaŋmirri yana Garraywalanydja Garrkuḻukthunydja Birrimbirryu, bala guḻku'na yolŋu walala ŋanydjaḻa'yurruna, bala waŋgany-manapanminana yukurrana nhanukala Garraywalana, Djuws ga mulku'-mulkuru yolŋu.

25Bala ŋayi Bänapatjthunydja guyaŋina bitjarrana, “Yolthuna dhika ŋarranha yurru guŋga'yundja?” Bala ŋayi marrtjina bala Dätjalilina wäŋalili märranharawu nhanŋu Djolwuna. 26Ga ŋunhi ŋayi maḻŋ'maraŋalanydja ŋanya Djolnha, bala garr'yurruna gäŋalana ŋanya balayina Yandiyuklilina wäŋalili, märr ŋunhiliyinydja maṉḏa yukurra yurru djämanydja rrambaŋina, Bänapatjthu ga Djolyu. Ga waŋgany dhuŋgarra maṉḏa ŋupananydja ŋuli yukurranha waŋgany-manapana ḻuŋ'maranha ŋunhiyi Garraywalaŋumirrinha yolŋunha walalanha, marŋgikunha ḻakaranha ŋuli yukurranha Garraywalaŋuwuy Djesuwalaŋuwuy, ŋula nhämunha'wuna miṯtjiwu ŋurikiyi. Ga ŋunhiliyi Yandiyuk wäŋaŋura wiripu-guḻku'yunydja yolŋu'-yulŋuyu yäku-nherrara walalanha Garraywalaŋumirrinha yolŋunha walalanha ‘Christian’ bitjarrana, mayali' ‘Garraywu Christku yolŋu’. Yo, dhuwalanydja yäku yaka ŋäthilinydja walala ŋuli ḻakaranha bitjanayi.

27Ga ŋulinyaramirriyuyi liŋgu yolŋu walala dhäwu'-gänharamirri walala Godku marrtjina Djurutjalamŋuru bala Yandiyuklili wäŋalili, 28ga waŋganydja yolŋu ŋuliŋuruyi malaŋuru gaŋgathina, Yakapa yäku, bala ŋayi waŋana ŋulaŋuruna wal'ŋu, nhanukuŋuna Garraywuŋuna Birrimbirrwuŋu ŋunhi wekanhara dhäruk, ḻakaraŋalanydja ŋayi ŋunhiyi bitjarrana, “Dhuwalanydja yurru yalalanydja wäŋa räwakthirrina, ŋathamiriwyirrina, bukmak yana dhuwala munatha' wäŋa.” Bitjarrayinydja ŋunhi ḻakaraŋala ŋäthili yana, bala yuwalkthi ŋunhi yulŋunydja maḻŋ'thurrunanydja, ŋulinyaramirriyuna ŋunhi ŋayi Guludiyatj yäku yukurrana buŋgawa wal'ŋu nhinana. 29Ga walalanydja ŋunhiyi yolŋu'-yulŋu Garraywalaŋumirrinydja walala waŋanhamina ḻakaranhamina bitjarra, “Ŋilimurru yurru yana waŋga'-waŋganydhu weka'-wikamanydja rrupiya dhamba'-dhambay, bala djuy'yunna yurru wekama ŋunhana guŋga'yun ŋilimurruŋguwaynha wäwa'mirriŋunha walalanha, Djudiyalilina wäŋalili, ŋunhi walala yukurra nhina dhäparkmirri,” bitjarra. 30Bala walala bukmakthuna wekaŋalanydja yukurrana rrupiyanydja, bala walala djuy'yurrunanydja ŋunhiyi rrupiyanydja ŋurikala ŋurru'-ŋurruŋuwalana, ŋunhi walala djäkamirri ŋuriki Garraywalaŋumirriwu miṯtjiwu, yurru ŋurikala maṉḏakala Bänapatjkala ga Djolwala walala djuy'yurruna ŋunhiyi rrupiyanydja ŋuriki Djudiyawuywunydja yolŋu'-yulŋuwu.