gnnNTOTPO

NEHEMIAH 9

Yolŋu'-yulŋu Yitjuralpuyŋunydja yukurrana buku-nyarrkthurrunana walalaŋgalayŋu yätjkuna

9:1-37, 10:28-29 (The people confessed their sin)

1-2Yo, ŋuriŋiyi bili waŋganydhu ŋupanayŋuyu ŋaḻindiyu, yolŋu walala birrka'mirri bäpurru Yitjuralnydja waŋgany-manapanminana marrtjina ḻuŋ'maranhaminana, märr yurru walala yukurra nhina waŋganyŋura ŋayaŋuyu-ŋupan bitjan, ŋoy-ŋathamiriwyu walalay, yana milkuma walalaŋguway warwu nhä malanha ŋurikiy walalaŋgalaŋuwuy yätjpuy. Liŋguna walala barrkuwatjkunhamina ŋurikala mulku'-mulkuruwalanydja yolŋu'-yulŋuwala ŋunhi walala yaka marŋgi nhanŋu Garraywu, bala walala yukurrana dhaṯthunminanydja ŋuriŋina ḏälmirriyuna muwayakthu, ga muḻkurr walala yukurrana munatha'yuna dhalkaranhamina, yana milkunhamirri bitjan walalanhawuy walala, ŋunhi walala yuwalkkuŋala wal'ŋu ŋapa-nherrarana ŋunhiyi yätjnhanydja mirithirrinydja dhuwurrnha, nyamir'yurrunana bitjarrana. Bala walala yukurrana dhärrananydja bukmakthinana wuyurruna bitjarrana, ḻakaranhaminana yukurrana walalaŋgalaŋuwuy yätjpuynha, ga bitjarrayi liŋgu walala yukurrana ḻakaraŋala yätj malanha walalaŋgalaŋuwu märi'muwunydja walalaŋgalaŋuwu, bitjarra wuyurrunana ŋuriki malaŋuwu. 3Ga weyinnha märr djaka' ŋupara walala yukurrana nhinananydja ŋunhi, mäkiri'-witjurruna bitjarrana, ŋunhi ŋayinydja yukurrana maŋutji-ḻaw'maraŋala waŋana marrtjina ŋuliŋuru djorra'ŋuru rom ŋunhi Garraywu walalaŋgalaŋuwu Godku. Ga bitjarrayi liŋgu ŋuliŋurunydja dhäŋuru walala dharrana marrtjina waŋga'-waŋgany, ḻakaranhamina marrtjina walalaŋguway walala yätj malanha nhanukala Godkala, waŋana marrtjina märrliliyaŋala bäy-ḻakaranharawu walalaŋguway. Bala walala yukurrana buku-ŋal'yurrunana ŋunhiliyi weyinŋumirrina wokthurrunanydja nhanŋu Garraywu. 4Ga walalanydja yukurrana ŋunhi ḏalkarra'mirrinydja walala djinga'-djingaryurrunana garrwar märr bala'palaŋura wal'ŋu, ga walala yukurrana bukumirriyaŋalanydja be warray, dhä-warrwar warray wal'ŋu Godkala. 5Ga wiripunydja waŋana yukurrana ŋuruku yolŋu'-yulŋuwu bitjarra gam', “Dhärriyana walala ga wokthurrana goŋmirriyaŋana Garraynha nhumalaŋgunydja Godnha. Wokthurranydja nhanŋu biyaka liŋgu yukirriya. Nhuma bukmak yolŋu walala wokthurrana nhanŋu yulŋunydja yäkuwunydja, liŋgu ŋayinydja yäku biyapul warray wal'ŋu, bathala warray, be-wala birr djuḻkmarama yukurra wiripuŋunhanydja malaŋunha yäkunha.”

6Ga walala yukurrana ŋunhiyi Yitjuralpuyŋunydja bäpurru' yolŋu walala bukumirriyaŋala bitjarra gam', “Garray, nhenydja dhuwala God Waŋarr nhe, nhepi yana waŋgany. Nhe djäma djiwarr' ŋunha, ga nhä malanha ganyu' dhika nhä gäraklili. Ga bitjarrayi liŋgu nhe djäma munatha' ga gapu, ga bukmak nhä malanha ŋunhiliŋumiyi; bukmak nhä malanha djiwarr'wuynydja ŋunhi buku-nyilŋ'thun yurru nhuŋuway waŋganygu, buku-ŋal'yun yukurra nhuŋu.

7-8“Garray God, nhenydja ŋunhi djarr'yurruna Yipurayimnha, liŋgu nhe maḻŋ'maraŋala nhanukalanydja, ŋunhi nhanukala ŋayaŋuyunydja ŋayi yuwalkkuŋala yana märr-nherraṉmina nhokala. Nhe dhawu'mirriyaŋalanydja ŋanya wäŋa dhuwala Gaynanbuy; märr dhuwalanydja wäŋa yurru yukurra djingaryun Yipurayimgalaŋuwuna mala-wunharawuywu ŋurikina gupaḏalnha-wala. Ga bitjarrayi nhe ŋunhi dhawu'mirriyaŋala Yipurayimnhanydja, ga yuwalkthi yana nhe wekaŋalanydja dhuwalayi wäŋanydja ŋanapurruŋgu, liŋgu nhenydja God märr-yuwalkmirri, ga djämanydja nhe ŋuli bitjan yana liŋgu, ŋunhi nhe ŋuli dhawu'mirriyama.

9“Garray, nhe nhäŋala ŋanapurruŋgu ŋunhi märi'munhanydja walalanha, ŋunhi walala yukurrana burakina ŋayaŋu-yätjthina dhika wal'ŋu ŋunhala Yetjip wäŋaŋura; nhe ŋäkula walalanha rirrakaynydja ŋäthinyaranydja, 10bala nhe dhawaṯmaraŋalana yana ŋuliŋuru buŋgawawalanydja wal'ŋu goŋŋuru, ŋuriŋina nhokalay gal'ŋu bathalayuna ganydjarryu. 11Nhe djäma dhukarr walalaŋgu, ga buḏapthurrunanydja walala marrtjinanydja yukurrana baṉḏanygurruna yanana, ga walalaŋgu ŋunhi miriŋunydja walala marrtjina ŋurru-ḻupthurrunana ŋuriŋi gapuyuna. 12Nhe gäŋalanydja yukurrana walalanha ŋuriŋi waŋupini'yu bala walupuynydja, ga munhakunydja ŋuriŋinydja nhe djarraṯawun'kuŋala dhukarr ŋuriŋina gurthayuna. 13-14Nhe marrtjinanydja yarrupthurrunanydja ŋunhalana bukuŋura yäkuŋura Djäniyana, ga ŋunhalana nhe waŋananydja nhokalaŋuwala yolŋu'-yulŋuwalanydja; nhe wekaŋala walalaŋgu ŋunhi manymak romdja ga marŋgikuŋala nhe walalanha nhaltjan walala yurru nhina ŋamathama wal'ŋu. 15Wiripunydja walala ŋuli marrya'yinya, ga nhenydja walalanha ŋuli maranhu-wekanha ŋathayu djiwarr'wuyyu, ga wiripunydja nhe ḻarryunmaraŋala gapu guṉḏaŋuru ŋulaŋuru walalaŋgu ḻukanharawunydja yukurranharawu. Ga waŋananydja nhe walalanha bitjarra, ‘Gatjuy, marrtjiyana walala, ga märraŋana ŋunhiyi wäŋanydja, ŋunhi ŋarra dhawu'mirriyaŋala nhumalaŋgu.’ 16Yurru ŋanapurruŋgu ŋunhi märi'munydja be rom-ḏälthina warray, ŋayaŋu-wuṉḏaŋarrthina warray, ga yakana walala dhäruktja ŋunhi märraŋala. 17Yaka walala ḏukṯuk nhokalaŋuwunydja romgu, bala walala meṉguŋalana nhä malanha ŋamakurruny'tja, ŋunhi nhe walalaŋgu ŋäthilimirriyaŋala djäma. Yo, walala ŋunhi bitjarra garrwar-ḻakaranhaminana, yakana walala ḏukṯukthina nhuŋu, bala walala djarr'yurrunanydja walalaŋguway walala ŋurruŋunhana, märr yurru ŋayi walalanha yukurra gäma balayi roŋinyamaramana Yetjiplilina wäŋalili, ŋunhimalayina wäŋalili garrpiṉminyarawuylilina.

“Garray, nhenydja God manymak warray dhika, dhapirrk warray wal'ŋu. Nhe ŋuli bäy-ḻakarama ŋanapurruŋgu nhä malanha yätjtja, liŋgu nhenydja God ŋunhiyi warray mel-wuyunharamirri warray. Yaka warray nhe ŋuli ganan ga ŋapa-nherraṉmirri ŋanapurruŋgu, liŋgu nhenydja God märr-ŋamathinyaramirri yana, yaka nhe ŋuli waḏutjanydja ŋaramurryirri ŋanapurruŋgu. 18Yo, ŋuriŋinydja ŋanapurruŋgala märi'muyunydja yukurrana djäma goŋdhu waŋarrkuŋala, bala walala waŋana bitjarrana, ‘Dhuwala warray gay' ŋanapurruŋgunydja waŋarr; dhiyaŋuyi warray waŋarryu ŋanapurrunhanydja yukurrana gäŋala beŋuru Yetjipŋurunydja dhawaṯmaraŋala.’

19“Garray, nhunanydja walala yätj-ḻakaraŋala warray yukurrana, yurru nhenydja ŋunhiyi mel-wuyunaramirri God; yaka warray nhenydja walalanha gonha'yurruna ŋunhawala ŋanhdharklilinydja murrmurryunarawunydja. 20-21Nhenydja yana djäka warray, gäŋala walalanha dhika ḻatju'kuŋala, wekaŋala marrtjina ŋathayu warray maranhu-wekaŋala, ga gapuyu warray, ŋunhala ŋanhdharkŋuranydja wäŋaŋura ŋula nhämunha' 40 dhuŋgarranydja ŋupara. Ga yaka walalaŋgu girriny'tja ŋula nhänydja yätjtjina barr'-barryurruna, ga yaka walalaŋgu djalkiri ŋula bul'-bulyurruna, ga dhulku'mirriyina. 22Ŋuriŋinydja nhokalanydja guŋga'yunarayu walala djuḻkmaraŋala warray miriŋunhanydja walalanha, bala walala djaw'yurrunana märraŋalana ŋunhiyi wäŋanydja ŋuliŋurunydja goŋŋuru ŋunhi ḏälmirriwalanydja gal'ŋu buŋgawawala walalaŋgala. 23-25Ga bitjarra nhe walalanha miṯtji-guḻku'kuŋalana yulŋunydja wal'ŋu, ga yana walala märraŋalana ŋunhi wäŋanydja, ŋunhi nhe dhawu'mirriyaŋala walalaŋgalaŋuwala märi'muwala walalaŋgala, bala walala bumarana baḏuwaḏuyurrunana ŋunhiyi buŋgawanhanydja walalanha.

“Yo, ŋunhili wäŋaŋuranydja walala yukurrana ḻukanana ŋathanydja mirithinana dhikana wal'ŋu, ga yana liŋgu ga ŋuthara dhika wakinmirriyina gandarr-ḏilkurruyina. 26Yo, nhinananydja walala yukurrana galŋa-djulŋithinana dhikana, liŋgu ŋuriŋi ŋathayu ŋamakurru'yu ŋunhi nhe walalanha maranhu-wekaŋala, ga biyapul walala ŋunhi nhuŋu yolŋu'-yulŋunydja gatjpaḻ'yurruna bilyurruna, yaka walala ḏukṯukthina nhokalaŋuwunydja romgu nhinanharawu, yana walala ḏiltjina-wekaŋala nhuŋunydja. Ga ŋunhi ŋayi ḏalkarra'mirrinydja yolŋu waŋana bitjarra, ‘Way, roŋiyiya-wala balayi Garraywala ŋilimurruŋgalaŋuwala,’ ga walalanydja bilyurruna, ga bumara warray ŋanya, murrkay'kuŋala warray. 27Bitjarrana liŋguna yukurrana walala ŋunhi yätj-ḻakaraŋalanydja nhuna, bala nhenydja yana walalaŋgala goŋ-yarrkthurrunana, bala ŋayinydja ŋunhi miriŋuyunydja walalanha djuḻkmaraŋalana yana, bitjarra walalaŋgu walala miriŋunydja ŋurruŋuna, buŋgawana walalaŋgu ŋayi. Bala walala mirithinana yana galŋa-yätjthinanydja, warwuyurrunanydja, bala märrliliyaŋala gawaw'yurruna nhokalana. Ga nhenydja ŋäkula walalanha, ga ŋuriŋi nhokala maŋutji-wuyunarayunydja nhe wekaŋala ŋurruŋunhana walalaŋgu, ŋunhi ŋayi yurru walŋakuma walalanha ŋulaŋuru miriŋuwala goŋŋuru.

28“Ga biyapul walala yukurrana nhinana ŋamathaŋala dhika wal'ŋu, ŋula nhämiriw marimiriwyaŋala, ga biyapul walala ŋanydjaḻa'yurruna, ga djäma yätjkuŋalayi biyapul nhuna, Garray. Bitjarrana liŋguna walala yukurrana rom-yätjtjinanydja, djäma yätjnha yana, ga bitjarra warray liŋgu nhenydja walalanha yukurrana guŋga'yurruna warray, walŋakuŋala warray, ŋunhi walala bilyurrunanydja buku-nherrara ga nyamir'yurrunana ŋunhi walalaŋgu yätjtja, ga gumurr-roŋiyina nhokala. 29Nhenydja liŋgu raypirri'yurruna waŋana walalanha bitjarra, ‘Märraŋa ŋarraku romdja, märr yurru nhe yaka muka rakunydhirrinydja.’ Yurru walalanydja bitjarra yindikunharamina warray, ŋal'maranhamina warray, ga nyinyaŋdhurruna warray nhokalaŋuwunydja romgu, bitjarra ŋayaŋu-ḏälthinana walala, ŋayaŋu-ḏälnha mirithirrina, ga yakana walala dhärukkunydja malthurruna.

30“Bitjarra liŋgu dhuŋgarra-watjtjina nhe yukurrana waŋananydja ŋurikala dhäwu'-lakaranhamirriwalanydja, djawarrkmirriwalanydja yolŋu'-yulŋuwala, bitjarra dharraykuŋala walalanha raypirri'yurruna, yurru yolŋunydja walala nhuŋu, walala mäkiri' warray dhaḻ'yunmina gunganhamina, yaka walala ḏukṯukthina ŋänharawu, bala ŋunhi miriŋunydja bäpurru' marrtjinana lili ŋurruthinana yana, bala bumarana walalanha marrtjina. 31Garray, nhenydja mel-wuyunaramirri warray, yaka nhe walalanha gonha'yurrunanydja Garray; nhenydja be-wala gal'ŋu biyapul bathala, ga mel-wuyunaramirri.

32“Yo Garray, mirithirri yana nhe wal'ŋu bathala yulŋunydja Waŋarrnydja, nhenydja dhuwala rom-wiyaṉiyinyaramirri yolŋu, ga biyapul gal'ŋu ganydjarr-ḏumurru, bathala yana, ga bitjan liŋgu nhe yukurra dhawuny'tja ŋayathama baṯ bitjan, ŋunhi nhe nherrara ŋunhiyi dhawu' nhepi. Garray, guyaŋiya yulŋunydja ŋanapurrunha, ŋunhi ŋanapurru burakina yukurrana ŋayaŋu-yätjthina wirrki wal'ŋu. 33Dhunupa nhuŋu yulŋunydja Garray dhä-ḏir'yunarawu bitjanarawuyinydja ŋanapurruŋgu, liŋgu ŋanapurruway yana dhuwurr-yätjthina, yurru nhepinydja ŋanapurruŋgu God djambimiriw warray yana, märr-yuwalkthinyaramirri warray. 34Yaka ŋanapurrunydja mulkana nhuŋunydja rom, ga yaka ŋanapurru mäkiri'-witjurruna ŋunhi nhe ŋanapurruŋgala waŋana.

35“Garray, nhenydja ŋanapurrunha goŋmirriyaŋala warray dhika wal'ŋu, ga nhinanydja ŋanapurru yukurra ŋamathaŋala dhika wal'ŋu ŋunhili wäŋaŋura ŋunhi nhe wekaŋala ŋanapurruŋgu, yurru mukthun yana, yaka ŋanapurru gonha'yurrunanydja ŋunhi yätjtja malanha, ga yaka ŋanapurru yuwalkkuŋalanydja djäma. 36Bala dhuwalana gay' dhiyaŋunydja-wala ŋanapurru djämamirri ŋula yolkuna yana, dhiyalanydja gay' wäŋaŋura, ŋunhi nhe ŋanapurruŋgu wekaŋala dhuwala wäŋa. 37Ŋunhana ya' wiripuna ŋurruŋu walala buŋgawamirri ŋanapurruŋgunydja, ga walalana yukurra ŋunha ŋathanydja ḻuka, ŋamakurruny'tja ŋatha gal'ŋu ŋunhi yukurra gurarrthirri dhiyala wäŋaŋura, liŋgu ŋanapurrunydja dhuwurr-waḏatjtjurruna witjarr'yurrunana. Ga dhuwalana nhina ŋanapurru yukurra galŋa-yätjthirrina, warwumirriyirrina dhikana, liŋgu walala yukurra bitjanna liŋgu ŋayaŋu-yätjkumanydja ŋanapurrunha, ga manaŋirri walala yukurra bitjandhi bili ŋanapurruŋgu wäyin malanha dhika nhä.” Ga bitjarrayina walala ŋunhi yukurrana yolŋu'-yulŋunydja bukumirriyaŋala Godkala.