gnnNTOTPO

NEHEMIAH 4

Niyamayayunydja djuḻkmaraŋalana miriŋunhanydja

4:1-23 (Nehemiah overcame the enemy)

1-3Yo, ŋuriŋi miriŋuyu ga nhanukala ḻundu'mirriŋuyu walalay ŋäkula ŋanapurrunha, ŋunhi ŋanapurru djäma marrtji yuṯana dhuḻ'yun ḻoḻu gungama. Bala walala marrtjina, dharr-way nhämanydja yuwalk warray, ŋanapurru djämanydja marrtji wiṯthun warray dhika, ga ḻoḻunydja ŋunhi ŋal'yunna marrtji, dhä-mana'-manapan marrtji bala. Bala ŋuriŋiyi miriŋuyunydja yolŋuyu walalay warku'yun warray waŋa, beyarrmakkuma warray ŋanapurrunha, ga yatjun waŋa bitjan warray, “Nhäŋga wiyaka ŋunhanydja?... ḻoḻu? Ŋunhanydja be nhä warray. ŋunhi ŋayi wuŋgandja ŋuli ŋal'yurru, marrtji ḏaw'yurru warray ŋiniya.

4-5Bala ŋarra bukumirriyaŋala Godnha bitjarrana gam', “Garray, mäkiri'-witjurra walalaŋgu, ŋunha walala yukurra warku'yun ŋanapurrunha, ga waŋa yukurra ŋanapurrunha bitjan yanapi ŋanapurru yalŋgi'mirri, nhäŋiniŋ'mirri wal'ŋu. Garray, yana biyaka walalanhana yalŋgi'kuŋanydja nhäŋiniŋ'kuŋanydja, märr yurru ŋunhinydja ŋunhi walala yukurra ŋayathama nhä malanha yurru winya'yunna-wala yana buwayakthirrina, djaw'yunna ŋula yolthuna. Garray, yaka bäy-ḻakaraŋa ŋurikiyinydja ŋunhi walala yukurra djäma yätj gal'ŋu mirithirri, ḻakarama ŋanapurrunha yukurra yätjkuma, ŋunhi ŋanapurru yukurra dhuwala dhuḻ'yun nhuŋu wäŋa.” Bitjarrayi ŋarra yukurrana bukumirriyaŋalanydja.

6Bala ŋanapurru mukthurrunana yana-wala dhuḻ'yurrunana marrtjina ŋunhiyi ḻoḻunydja, djämana wirrkina yana walu-ŋupara, ga yanana liŋgu ga galki ŋayi ŋunhi dhawar'yurrunana. Liŋgu ŋuriŋi yolŋuyu walalay yukurrana djäma mirithirri wuṉḏaŋarr wal'ŋu.

7Ga walala ŋuriŋi miriŋuyunydja ŋäkula ŋunhi ŋanapurrunydja galki dhawar'yunna marrtji ŋuliŋuruyi, galki yurru ŋayi wäŋa ŋunhi Djurutjalamdja ḻoḻu gunganharanydja warrpam'thunarana dhawar'maranharana gal'ŋu, dhawaraŋ'miriwnha ŋula nhämiriwnha. Bala walala ŋunhi miriŋunydja walala mirithinana ŋaramurryina. 8Walala marrtjina ga waŋana bitjarra, “Gul' ŋilimurru, ŋayathama ŋilimurru yurru ŋunha Djurutjalamdja wäŋa, bumana ŋilimurru yurru walalanha waŋganydhuna yana miṯtjiyunydja, märr yurru ŋayi dhuwala wäŋanydja dhumbal'yunaramirri yukurra dhärra märr-wambunharamirri.” Bitjarra walala yukurrana ŋunhiyi miriŋunydja waŋanhamina. 9Yurru ŋanapurrunydja bukumirriyaŋala warray ŋanapurruŋgalaŋuwala Godkalanydja Garraywalanydja, ga bitjarrana liŋgu yukurrana ŋunhi dhukarr-nhänharamirrinydja dharraymirrinydja walala dhärrana yukurrana, gungaŋala yukurrana ŋunhiyi wäŋa ŋuriki miriŋuwu gumurr-walkithinyarawu, bitjarra liŋgu walu-ŋupara ga munhaku.

10Yurru wiripu-guḻkuny'tja ŋunhi ŋanapurruŋguway gal'ŋu yana miṯtji Djudapuyŋunydja märr-yawaryurrunana; ga waŋana bitjarra, “Dhuwalanydja dhuwala djämanydja ḏäl bay', ḏälnha. Ŋanapurrunydja dhuwala marrtji djawaryunna gänharayu dhiyaŋu ŋonuŋdhunydja malaŋuyu, ga dhuwala dhukun'tja mukthun yana ŋal'yunmirri yukurra. Yakana ŋilimurru yurru dhawar'maramanydja,” bitjarra. 11Yo, ŋuriŋi walalay miriŋuyunydja guyaŋina yanapi ŋanapurru dhuŋamirri, yaka ŋanapurru bini walalanha nhänha marrtjinyara lili. Walala yukurrana ŋamaŋamayurruna ga guyaŋina, yanapi walala yurru marrtji ga bumana ŋanapurrunha, bala djämana ŋunhiyi ḏaḏawmarama gulmarama. 12Yurru bitjanna liŋgu ŋula yol marrtjinya ŋuli, ga ḻakaranha ŋanapurruŋgala nhaltjana walala ŋuli ŋuriŋi miriŋuyu ŋamaŋamayuna ga nherraṉa, nhaltjan walala yurru ŋanapurrunha buma. 13Bala ŋarranydja dhunupana wekaŋalana ŋarrakalaŋuwunydja ŋarra yolŋu'-yulŋuwu bunharaminyarawuynha girri' malanha, mandjawaknha ga galiwaŋnha, garana dhika nhäna malanha, ga dhärrananydja walala yukurrana goŋ-garamirrina walala ŋurikimirrina, gunganhamirriyaŋala bitjarra ŋunhinha walalanha ŋunhi walala yukurrana djäma, dhawar'maraŋala yukurrana djäma ŋunhi.

14Bala ŋarra nhäŋalana ŋarrakuwaynydja ŋarra yolŋu'-yulŋunha ŋunhi walala barrarina, bala ŋarra waŋana ŋurikala ŋaḻapaḻmirriwala bitjarra, “Yaka walala barrariya, yana guyaŋiya ŋanyapinyaynha Garraynhana, nhäyinyara ŋayi ŋunhi, biyapul warray gal'ŋu wakin. Biyaka gumurr-wunanhamiya walala, bunharamiya biyaka, märr yurru nhuma walŋakuma ŋunha yumurrku'nha nhumalaŋguway ga miyalknha, Märr yurru ŋayi dhuwalanydja wäŋa walŋathirri.” Bitjarra ŋarra marrtjina ḻakaraŋalanydja ŋuripa ŋaḻapaḻmirriwanydja.

15Ga walala ŋunhi miriŋuyunydja ŋuriŋi ŋäkula ŋunhi ŋanapurrunydja marŋgi ŋurikiyinydja walalaŋgalaŋuwu ŋamaŋamayunarawuywu ga nherraṉarawuywu ŋunhi guyaŋinyarawuywu, bala walala dharaŋarana ŋunhi ŋayinydja ŋanapurruŋgalanydja waŋarryu guŋga'yurruna warray ŋanapurrunha bitjarra liŋgu. Bala walala marrtjinana-wala yana, gonha'yurrunana ŋanapurrunha, bala bukmaknha ŋanapurrunydja djämana marrtjina dhuḻ'yurruna ŋunhiyi wäŋanhanydja, ḻoḻunhanydja ŋunhi ŋal'maraŋalana.

16-18Yo, munha-ŋupana ga walu-ŋupana wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala ŋuli dhärranha marrtjinya, djäka yukurranha, mel'ŋu walala miriŋuwu, ga wiripu-guḻku'yunydja yolŋu'-yulŋuyu ŋuli djäma marrtjinya bala. Yurru girri'-ŋamathinyayi walala ŋuli yukurranha miriŋuwunydja; waŋganydhunydja goŋdhu walala ŋuli djäma yukurranha, ga wiripuŋuyunydja ḏälkunha ŋuli gara ga mandjawak. Ga ŋayinydja ŋunhi yolŋu yiḏakimirrinydja, galki ŋayi yukurrana ŋarrakala yana nhinananydja, girri'-ŋamathina dharraykunharawuna ŋuriki yolŋu'-yulŋuwuna. 19Liŋgu ŋarra waŋananydja ŋurikala yolŋu'-yulŋuwalanydja bitjarra, “Dhuwala ŋilimurru yukurra barrku'-barrkuwatj djämanydja yana. 20Ga ŋuli nhuma yurru ŋäma rirrakay yiḏaki ḻoḻthunaranydja, bala galkithiyana marrtjiya giṯthurrana ŋarrakalana lili, liŋgu ŋilimurruŋgunydja God dhuwala warray, galki warray ŋayi ŋilimurruŋgala, ŋayi yurru baḏuwaḏuyun ŋunhiyi miriŋunhanydja.”

21Bitjarrana liŋgu ŋanapurru djämanydja yukurrana beŋuru liŋgu goḏarr'ŋuru, ga yanana liŋgu-u-u ga walu-gulŋiyinya ŋuli. Wiripu-guḻku'yu ŋuli dhuḻ'yuna buṉbu ŋunhiyi ḻoḻu, ga wiripu-guḻkuny'tja ŋuli dhärranha marrtjinya garamirri, gunganhamirriyanha ŋuli djämamirrinha walalanha.

22Yo, ŋulinyaramirriyunydjayi waluyu ŋarra waŋana ḻakaraŋalanydja yolŋu'-yulŋuwa bitjarrayi, “Nhuma yurru mukthun yana nhinanydja yukurra dhiyalaŋumi djinawa' yana wäŋaŋura ḻoḻuŋura munhakunydja, märr yurru ŋilimurru gunganhamirriyama dhuwala wäŋanydja munhaku ga walupuy.” 23Ga bitjana liŋgu ŋarra ga ŋarraku guŋga'yunaramirri mala, yaka ŋanapurru ŋuli yupmaranha girri' ŋorranharawu, ŋanapurru ŋuli yana ŋorranhanydja bira'yuna yukurranha goŋ-garamirri yana walala, girri'-ŋamathinya bunharawuna ŋuriki miriŋuwuna.