gnnNTOTPO

GODKUŊU WARRAŊULKUNHARANA 20

Ḻakarama yukurra ŋunhi nhaltjan 1,000-dhu dhuŋgarrayu yurru

1Yo, ŋarra yukurra mukthunga yana mel-yurthirri, bala ŋarra dharr-way nhäma djiwarr'wuynha yolŋunha, ŋayi marrtji dhuryun lili ŋulaŋuru djiwarr'ŋuru, gämanydja ŋayi marrtji goŋdhunydja raki' ḏälmirri, ga gonydjiŋ ŋuruku warumukkuna wäŋawu, ŋoywuna dhika munatha'wuna. 2Marrtjinydja ŋayi lili, bala baṯ mulkana ŋanya ŋäṉuknhanydja, dhakaḏayarrŋuyinyaranhana ŋunhinhana, ŋunhi ŋayi worruŋuna wal'ŋu ŋunhiyi moḻ'ŋunydja, ga wiripunydja ŋayi yäku Satan ga Dipil, ŋunhi ya' mayali'-guḻku'mirri. Yo, baṯ mulkana marrtji ŋanya ŋuriŋiyi djiwarr'wuyyunydja yolŋuyu, bala ḏapmaramana ŋanya ŋuriŋiyi djimuku'yuna raki'yu, ŋayi yurru nhina yukurra ḏapmaranhara weyinŋumirrina, yana liŋgu ga 1,000 dhuŋgarranydja yurru ŋupan. 3Yo ḏap gay', ḏapmarama liŋguna, bala ŋurrkamana ŋanya marrtji ŋunhana ŋarŋgalili bukumunha'lilina wäŋalili, bala dhaḻ'yun wuṉḏaŋarrkumana, märr yurru yakana ŋula yolthu ḻapthunmaramanydja; ŋunhalana liŋgu ŋayi yukurra nhinanydja yurru, märr ŋayi yakana biyapulnydja yurru mayali'-wilkthun marrtji yolŋunha walalanha bäpurru'nha ga bäpurru'nha. Ŋunhalana liŋguna ŋayi yurru nhinanydja yukurra, yana liŋgu ga dhuŋgarranydja 1,000 yurru ŋupan, ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋayina yurru Gunhu'yuna ŋanya dhayaḻakuma dhawaṯmaramanydja märr-gurriri yana.

4Ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋarra nhäma ŋula nhämunha'nha yolŋunha walalanha, walala yukurra nhina ŋurru'-ŋurruŋu wal'ŋu ŋunhi, liŋgu ŋayipi Godthu walalanha nherra'-nhirrara yolŋu'-yulŋuwu mala-yarr'yunarawu. Ga bitjandhiyi ŋarra nhäma wuŋiḻi ŋunhinhanydja walalanha yolŋu'-yulŋunha ŋunhi walalanha yukurrana bumara muḻkurr-guḻk-gulkthurruna balanyaramirriyu ŋunhi yukurrana mari yindi marrtjina bathala dhiyala munatha'ŋura. Yo, ŋuriŋi yätjmirriyu yolŋuyu walalay walalanha baymatthurruna rakunyguŋalana, liŋgu walala ŋuli yukurranha ḻakaranha birrŋ'maranha dhäwu' Djesunha ga dhäruk nhanŋuway Godku. Yaka walala ŋuli buku-ŋal'yuna ŋuriki wäyindhinyarawu yolŋuwu, ga yaka walala ŋuli buku-nyilŋ'thuna ŋuriki nhanŋu maliwu, ga yiŋarray'miriw walala ŋunhiyi, yaka walala märraŋala yiŋarray'yunara nhanŋu ŋuriki wäyindhinyarawu dhipala bukulili walalaŋgala ga goŋlili bäyŋuna, bala walala burakinanydja ŋurikiŋi rom-yätjmirriwuŋunydja yolŋu'-yulŋuwuŋu. Yurru biyapul walala walŋathinayi beŋuru rakunyŋurunydja, ga ŋunhana ya' walala ḏäpthun marrtji ŋurru'-ŋurruŋuna wal'ŋu; rrambaŋina yana Garraywala walala yurru ḏälkuma yukurra dhuwala wäŋa munathany'tja goŋdhu walalaŋgalay, dhuŋgarranydja ŋupan yurru ga 1,000-nha.

5Yurru wiripu-guḻkuny'tja ŋunha rakunymirri yolŋu walala, ŋunhi rom-yätjmirrinydja wal'ŋu ŋunhala bäyma yurru moluŋura ŋorra yukurra, yana liŋgu-u-u ga 1,000 dhuŋgarra yurru warrpam' djuḻkthunna, yurruna walalanydja yurru ḏurryun dhawa-yawaṯthun ŋulaŋuru moluŋurunydja, yana wärriku yurru. Yurru walala ŋunhiyi burakinyarapuyŋu yurru ŋäthilinydja ḏurryun walŋathirri. 6Bala goŋmirriyirrinydja wiṯthunna dhikana walala yurru nhina yukurra; yakana walala yurru ŋunhiyinydja walala biyapulnydja murrmurryun, bitjanna liŋguna walala yurru nhina yukurra ḏalkarra'mirrina walala Gunhu'wu ga Djesu-Christku, djäma yukurra yurru buku-ŋal'yunna manapan Godku, ga wäŋanydja dhuwala ŋarakanydja walala yurru ḏälkuma yukurra rrambaŋi Garrayyuna, dhuŋgarranydja yurru ŋupan 1,000.

Ŋurruŋunhanydja Ŋäṉuknha ŋunhi Satannhanydja yurru ŋurrkama gupadalnha ŋunhana gurthalilina

7Yo, ŋunhalana bäymana Satandja ŋunhi Ŋäṉuktja ya' ḏapmaranharana nhina yukurra yurru, ŋunha bukumunha'ŋura wäŋaŋura gärri yukurra, yana liŋgu ga 1,000 dhuŋgarra dhawar'yun yurru, yurruna Gunhu'yu ŋanya dhawaṯmaramanydja yurru. 8Dhawaṯthundja ŋayi yurru, bala dhunupana ŋayi yurru marrtjinydja dhikana-wala wäŋalili birrka'mirrililina bäpurru'wu ga bäpurru'wu ga bäpurru'wu mayali'-wilkthunarawunydja, waŋana marrtji gur'yunna yurru; ŋayi yurru Satandhunydja gäma ḻuŋ'thunmarama yolŋunhanydja walalanha birrka'mirriŋuru bäpurru'ŋurunydja yindiwuna mariwu, bukmaknha yana yolŋunha walalanha ŋunhi walala yukurra mukthun ḏukṯukthirri yätjku. Yo, ŋayi yurru Satandhu walalanha ḻuŋ'thunmarama, buŋgawanha maṉḏanha manapan yäkunha Guknha ga Maykuknha, gämanydja ŋayi yurru walalanha mari-winy'tjunmaramanydja, guḻku'nhana dhikana be nhämunha'nhana yolŋu'-yulŋunha biyaku ŋuli raŋi munatha' bothurrumiriwnha. 9Bala walala yurru nyäṉ'thundja withiyanna-wala yana Garraynhanydja ga nhanŋuway miṯtjinha Garraywu, ga wäŋanydja yurru warrpam' ḻiw'marama gungamana ŋunha Djurutjalambuynydja, ŋunhanydja wäŋa ŋunhi ŋurikiyi ŋayi yukurra Gunhu' märr-ŋamathirri wirrki dhika. Bala ŋayinydja marrtji dhunarra gurthana, nhära marrtji lili beŋuru djiwarr'ŋurunydja, muk-gay monyguma marrtji ŋunhi miriŋunhanydja walalanha ŋuriŋiyina gurthayuna, warrpam'nha dhawar'marama dhikana nhära.

10Ga dhunupana yana Godkunydja ŋunhi yolŋu walala marrtji, bala baṯ-gay mulka ŋanya ŋunhi Ŋäṉuknhanydja, ŋunhi ŋayi gur'yurruna mayali'-wilkthurruna ŋunhinha yolŋunha walalanha, baṯ-gay mulkananydja ŋanya, bala yana ḏupthurrunana, ŋunha-wala yana ŋurrkaŋala gurthalilina ga ŋawulul'lilina butjirililina, ŋoy-wuḻkthunaramirrililina, ŋunhimalayi liŋgu wäŋalili ŋunhi ŋayi ŋäthili ḏupthurruna wäyindhinyaranha ŋunhi yolŋunha ga wiripunha yätjnha ŋunhi yolŋunha bothinyarayŋunha dhäwu'-ḻakaranhamirrinha. Ga ŋunhimala liŋgu ŋanya ŋunhi Mokuynhanydja ḏupthurruna nininyŋulilina gurthalili, ga ŋunhalana walala yukurra yurru ŋayaŋu-wuḻkthundja wirrkina dhikana wal'ŋu, bitjanna liŋguna yurru walupuy ga munhaku, gupaḏalnha-wala yana.

Rom-yätjmirrinha yolŋunha ŋurrkamana yurru gupaḏalnha ŋunhana gurthalilina

11Ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋarra dharr-way nhäma ŋutu'na ŋanya nhinanharamirri, yurru gaywaraŋu'na bäymana dhika, ga nhämayi ŋarra ŋanya ŋunhi wäŋa-nininyŋunha, ŋayi nhinanydja yukurra ŋunhilimiyi. Ga djiwarrny'tja ŋunha gäraktja ga dhuwala munathany'tja dhika winya'yunna-wala, gupaḏalnha bena warrpam'nha, bukmaknha dhika winya'yunna marrtji buwayakthirrina. 12-13Bala yana ŋarra nhäma yolŋu'-yulŋunha rakunymirrinhana, walala marrtji djinga'-djingaryun gumurrŋura ŋurikala wäŋa-nininyŋuwala; rrambaŋina yana walala yukurra djingaryun ŋunhalanydja, buŋgawamirri wal'ŋu ŋunhi yolŋu walala ga wakinŋumirri. Bala djorrany'tja malanha ḻapmaramana marrtji be yolthu, ŋunhiyi djorra' malanha ŋunhi ḻakarama yukurra yolŋu'-yulŋuwuŋu djämawuy, ŋunhi nhäyinyara walala djäma marrtjina bala. Ga wiripunydja ŋunhi djorra' ŋayi ḻapmaramayi yäkumirri, ŋunhina wal'ŋu yolŋunydja walala yäku ŋunhi walala liŋguna märraŋala Garraywuŋu walŋa gupaḏalŋuwuna wal'ŋu nhinanharawu.

Yo, bukmak ŋunhi rakunymirri yolŋu walala ŋunhi walala ŋäthili murrmurryurruna marrtjina yätjmirri ŋunhi, walala ḏurryunna marrtji, dhawa-yawaṯthunna ŋulaŋuru moluŋurunydja ga djinawa'ŋuru gapuŋuru ga ŋulaŋuru rakunymirriwala wäŋaŋuru, ga ŋunhana ya' walala djinga'-djingaryundja yukurra gumurrŋura Gunhu'walana. Bala Gunhu'yu nhämana marrtji ŋunhiyi djorra'na malanha, maḻŋ'maramanydja ŋayi marrtji ŋunhi yolŋuwuŋu djämawuynydja, bala ŋayi yurru dhä-ḏir'yundja waŋga'-waŋganynha yana ŋulinyarayi liŋgu ŋupanarayŋuyi ŋunhi walala ŋuli yukurranha djäma.

14-15Bala yana ŋayi Gunhu'yu ŋurrkamana rakunydhinyamirrinydja rom ŋunhi ga rakunymirriwu wäŋa ŋunhana gurthalilina ŋunhi yukurra nhära bitjan liŋgu. Yo, bukmak ŋunhinydja yolŋu'-yulŋu dhuwurr-yätjmirrinydja ŋunha djinga'-djingaryun marrtji gumurrŋurana nhanukala, waŋga'-waŋganynha yana walalanha yukurra ŋayi maḻŋ'maramanydja, nhäma marrtji ḻarrumanydja djorra'ŋuranydja yäkuwuna walalaŋgu ŋuriki yolŋuwu waŋga'-waŋganygu. Ŋuli ŋayi yukurra ŋunhiyi yolŋu yäku yaka djingaryun ŋunhilimi djorra'ŋura walŋawuyŋura, bala ŋanyanydja yurru dhunupana ŋurrkamana ŋunhana gurthalilina wäŋalili gupaḏalkumana yurru. Ŋunhiyinydja bitjan ŋayi biyapul rakunydhirri yurru; yakana ŋayi ŋuli ŋunhiyi yolŋu nhini yukirri ŋunhala yuṯaŋuranydja romŋura ŋunhi yurru maḻŋ'thun Gunhu'wuŋu, ga nhina ŋayi yurru yukurra nyeyaḻŋura Godkala bäyŋuna.