gnnNTOTPO

DJAYIMGUŊU DHÄRUK 5

Raypirri'yun yukurra ḻukunydjamirrinha yolŋu'-yulŋunha

1Yo, nhuma ḻukunydjamirri yolŋu walala, mäkiri'-witjurra ŋarraku, nhumalaŋgu ŋarra yurru dhuwala waŋanydja. Guyaŋiyanydja ga ŋäthiyana manaparra, liŋgu galkina dhuwala walunydja ŋunhi nhe yurru nhina yukurra galŋa-yätjthirrina wal'ŋu dhikana. 2Nhe yukurrana ḻuŋ'maraŋala nhuŋuway nhe biyapul wal'ŋu bukulili ŋal'-ŋalmaraŋala, yurru ŋunhiyinydjayi nhä malanha nhuŋu marrtji winya'yunna buruŋgulkthirrina, ga ḻatju'mirrinydja girri' nhuŋu buḻuŋga'yirrina marrtji, ḻukana marrtji djirriḻ'-djirriḻyuna, 3ga rrupiyanydja nhuŋu buwalk-buwalknha dhuwala, ga nhänydja malanha dhulwir'mirriyirrina marrtji, ga ŋuriŋiyi dhulwir'yundja yukurra ḻakarama nhunana, ŋunhi nhenydja wanaŋa-ḏumurruna, buku-mangunharamirrina yolŋu. Bala nhe yurru rakunydhirrinydja winya'yunna-wala yana, liŋgu wanaŋa-ḏumurruyinyarayunydja ŋuriŋi romdhu nhuna yukurra ḻäwuma rumbal-winya'yunmaramana, bitjanna bitjan ŋuli gurthayu nhära winya'yunmarama ŋula nhä malanha.

Yo, liŋguna nhe ḻayḻayyurrunanydja bukulili ŋal'maraŋala marrtjina guḻku'na nhänydja malanha nhuŋuway, yanapi nhuna dhiyaŋu girri'yunydja galŋadjulŋithinyamaraŋu yukirri be dhiyaŋu dhä-yawaryunarayunydja waluyu. 4Wiripu-guḻku'yunydja yolŋu'-yulŋuyu yukurrana djäma nhuŋu wirrki dhika wal'ŋu, yaw'yurruna marrtjina munatha', ga dhoḻkuŋala ŋatha malanha ḻämu-nherrara dhika nhaltjarra marrtjina nhuŋu, yurru yaka nhe ŋamathaŋalanydja buku-ruŋinyamaraŋala balanydja walalaŋgu ŋurikiy djämawuynydja buku-wurrpara, yana nhe mayali'-wilkthurrunana walalanha. Ga dhiyaŋunydja-wala ŋuriŋinydja walalay ŋunhi walala yukurrana djäma nhuŋu, walalanydja yukurra gawaw'yunna bala Garraywuna, ga ŋayinydja ŋäkula walalanha rirrakay, bala ŋayi yurru guŋga'yunna walalanha, liŋgu ŋayinydja ŋunhi waŋarr ganydjarr-ḏumurru warray. 5-6Dhiyala munatha'ŋuranydja nhe yukurrana nhinana ŋamathaŋala dhika wal'ŋu galŋa-djulŋithina, ḻukunydja dhika wal'ŋu. Yo, ŋunhi ŋuli bulikiyu ḻuka marrtji guḻku' mirithirri nhä malanha ŋatha, bala ŋayi yurru ŋuthanna bathalayirrina ga gandarr-ḏumurruyirrina, bala ŋayi yurru ḏarramunydja yolŋu marrtji, bala bumana ŋanya murrkay'kumana, bala ḻukana. Ga bitjandhi nhenydja yukurra ŋuthanmaranharamirri gandarr-ḏumurruyanharamirri nhunapinyaynydja nhe birrka'mirriyu nhäyu malaŋuyu, ga galki nhe yurru rakunydhirrina, liŋgu Godthunydja ŋayinydja yurru nhuŋu buku-ruŋinyamaramayi ŋuriki ŋunhi nhe yätj-ḻakaraŋala, bala murrkay'kuŋalana bumara dhuwurr-ŋamakurru'nhanydja ŋunhi yolŋunha, liŋgu ŋuriŋiyi dhuwurr-dhunupayunydja yolŋuyu bäyŋu nhuŋu buku-ruŋinyamaraŋala yätj ŋunhi nhe yukurrana djäma yätjkuŋala nhanŋu.

Ḻakarama yukurra marŋgikuma galkunara bulnhawuy

7Yo, gutha walala, mukthurra yana djäma-wala ŋamakurru' wal'ŋu, bäyyi yurru ŋula yolthu nhuna yätjkumanydja. Bulnha galkurranydja Garraywunydja ŋilimurruŋgalayŋuwu, ga bäy ŋayi yurru buna, yuwalk yana nhe yurru märrama ŋamakurruny'tja dhika wal'ŋu buku-ruŋinyamaranharanydja ŋuriki nhokalaŋuwuy ŋamakurru'wuynydja djämawuy. Ŋayinydja ŋuli yolŋuyu ŋatha-dhoḻkunharamirriyunydja dhalkarama ŋatha ḻämu-nherraṉ munatha'lili, bala ŋayi ŋuli galkundja bulnhana, ga yana liŋgu-u-u ga walu yurru ŋunhi buna, ŋunhi ŋayi yurru gulkthunna marrtji ŋamakurru'mirri ŋunhi ŋatha malanha. Bulnha ŋayi yurru galkundja ŋuriki ŋathawu. Ŋäthilinydja yurru waltjaṉdhu muka dharyun, yurru märr-weyin ŋayi yurru ŋunhiyi yolŋu galkundja, yana liŋgu ga balwurthirri yurru. 8Ga bitjandhi liŋgu nhenydja yurru galkun bulnhayi marrtji. Biyaka galŋa-djulŋithiya wal'ŋu nhiniya ŋayaŋu-gatjpu'yurra Garraywunydja dhukarr-nhäŋana manaparra, liŋgu nhanŋunydja walu galkithirrina marrtji dhuwala, galkina ŋayi yurru bunana.

9Gutha walala, yaka gupa-waŋanhamiyanydja ga maŋutji-wulanhamiya bala-lili'yunmiyanydja, märr yurru Godthunydja yaka muka nhumalanha yätj-ḻakarama. Nhäŋana ya' ŋunhiyi mala-yarr'yunaramirrinydja. Dhuwalana ya', dhurrwaraŋurana dhärra yukurra; galkina ŋayi yurru mala-yarr'yunna yolŋu'-yulŋunhana. 10Guyaŋiya ŋunhi dhäwu'-ḻakaranharamirrinha walalanha be baman'ŋuwuynha, ŋunhi walala ŋuli waŋanha Garraywala yäkuyu. Walalanydja yukurrana burakina ŋayaŋu-yätjthina wirrki wal'ŋu dhika, yurru walala yukurrana marrtjinanydja mukthurruna yana-wala ŋuliwitjarrayi marimirrikurrunydja, yaka warray walala ŋula gandarrŋura märr-yawaryurruna bala gatjpal'yurruna. Ga nhumanydja malthurra walalaŋgunydja; munguyurra walalanha yana. 11Yo, nhinananydja walala yukurrana mukthurruna yana yuwalkkuŋala wal'ŋu ŋuliwitjarrayi marimirrikurrunydja, bala goŋmirriyirrina walala yukurra ŋunha nhinanydja wirrkina wal'ŋu dhikana.

Liŋgu muka nhuma ŋäkula baman'ŋuwuynhanydja yolŋunha Djawupnhanydja yäkunha. Mariŋuranydja ŋayi yukurrana nhinana weyinŋumirrina, yurru mukthurruna warray ŋayi nhinananydja yukurrana märr-nherraṉmina warray Garraywala, bala ŋunhi dhä-yawaryunaraŋuranydja, Garrayyunydja ŋanya wekaŋala guḻku' nhä malanha mirithirri ḻatju'mirri. Liŋgu ŋayinydja ŋunhi Garraynydja mel-wuyunaramirri warray, ga märr-ŋamathinyaramirri warray.

12Gutha walala, ŋäkanydja ga mäkiri'-witjurranydja ŋamathaŋa; dhuwalanydja dhäruk mirithirrina wal'ŋu dharrpalnha. Ŋunhi nhe yurru dhawu'-nherraṉdja ŋula yolnha yolŋunha, yaka waŋiya ŋunhi dhäruk ḏälkuŋanydja Garraywalanydja yäkuyu. Yaka waŋiya biyakanydja gam', ‘God yuwalk' biyakanydja, ga yaka waŋiya be ḏälkuŋa dhiyaŋuyinydjayi dhärukthu djiwarr' yäku wäŋa, ga dhuwala munatha' yäku, ga ŋula nhä malanha yäku. Ŋuli nhokala yurru ŋayaŋuyu guyaŋirri yoramanydja, yana waŋiya yoraŋa, ‘Yo', biyaka. Ga ŋuli nhokala yurru ŋayaŋuyu guyaŋirri yaka'yundja, waŋiya yaka'yurra yana, ga ŋunhiyina liŋguna. Yaka Godnhanydja yäku ḻakaraŋa waŋiya yana ŋula nhäkunydja, warku'yurranydja, märr yurru ŋayi Godthunydja yaka muka nhuna yätj-ḻakaramanydja.

Ḻakarama yukurra marŋgikuma bukumirriyanharawuy

13Ŋunhi yurru ŋula yol yolŋu nhokalanydja miṯtjiŋura gärri ŋayaŋu-yätjkunharamirrililinydja romlili ŋayinydja yurru ŋunhiyi yolŋunydja waŋa bukumirriyamana Godnha, ga ŋunhi nhe yurru goŋmirriyirrinydja yukurra nhina, nhenydja manikaynha miyamala, wokthurrana yukirriya Godku manikaykurruna. 14Ŋunhi nhokala miṯtjiŋura yolŋu rirrikthundja yukurra, ŋayi yurru gawaw'yun ḻuŋ'marama ŋunhinha djäkamirrinha walalanha Godkalaŋumirriwu miṯtjiwu, bala walala yurru bukumirriyamana nhanŋu, ga ŋämiṉ weyika'yuna ḻiyana yäkuyu Garraywalana. 15Ga ŋunhi walala yurru bukumirriyama bitjandhiyi märr-yuwalkthinyayunydja yana manapanarayu, ŋayinydja yurru ŋunhiyi rerrimirrinydja yolŋu ḏukthun walŋathirrina, liŋgu ŋayipina Garrayyuna yurru ŋunhiyi gaŋgathiyamirriyamanydja, baḏarraŋ'kumanydja ŋanya, bala bäy-ḻakaramana nhä malanha yätjtja nhanŋu ŋunhi ŋayi djäma yukurrana. 16Yo, ŋunhi nhe djäma yätjkuŋalanydja, yaka ŋäkirrmaraŋa djuḻuḻ'maraŋanydja ŋunhiyi, yana biyaka ḻakaranhamiya walala bala-lili'yunmiya, warraŋulkuŋana biyakana ḻakaraŋana ŋunhiyi yätjtja, bala gonha'yurrana, ga biyaka bukumirriyaŋa nhumalaŋguway nhuma, märr yurru nhuma ḏukthunna baḏarraŋ'thirrina warrpam'thunna-wala. Ga ŋunhi yurru ŋayi ŋamakurruny'tja yolŋu bukumirriyama yukurra, nhanukala bukumirriyanharayunydja yukurra yurru gäma ganydjarr-ḏumurruna wal'ŋu, liŋgu ŋayi yurru Godthu djämana yana nhäku ŋunhi ŋayi ŋuriŋiyi rom-dhunupayu yolŋuyu yurru waŋa ŋäŋ'thun.

17Ŋunhiyinydja baman'ŋuwuynydja be yolŋu yäku Yelatjanydja yolŋu muka ŋayi, balanyaraŋga liŋgu bitjan ŋilimurru. Bukumirriyaŋalanydja ŋayi ŋunhi waŋana Godnhanydja, bala ŋunhiyi wäŋa munathany'tja dhärrana yukurrana waltjaṉmiriwnha yana weyinŋumirrina, yakana ŋayi yukurrana waltjaṉdhu dharyurruna ḻurrkun' dhuŋgarra ga ḻurrkun' ŋaḻindi ŋupara. 18Ga biyapul ŋuliŋuruyi dhäŋuru ŋayi Yelatja biyapul bukumirriyaŋala waŋana Godnha, ŋäŋ'thurruna ŋayi waltjaṉgu djuy'yunarawu, ga dhunupana yana ŋunhiyi waltjaṉdhunydja dharyurruna, bala ŋunhi munatha' wäŋa biyapul walŋathinayi, biyapul ŋunhiyi ŋatha marrtjina gurarrthina dhaŋaŋdhinana.

19Gutha walala ŋarraku, ŋunhi yurru ŋula yolthu gonha'yun yuwalkŋunydja ŋunhi Godku rom, bala winya'yunna yurru yätjlilina, ga nhenydja yurru marrtji ga roŋinyamaramanydja ŋanya liliyi Godkalayi, ŋunhiyinydja manymaknha. 20Ŋuli nhe yurru bitjandhiyinydjayi roŋinyamarama dhuwurr-yätjnhanydja yolŋunha, märr yurru ŋayi yakana yukurra biyapul djäma yätjtja, ŋunhiyinydjayi bitjarra nhe ŋanya djaw'yurrunana ŋuliŋuruyi rakunyŋuruna romŋuru; yakana ŋayi yurru rakunydhirri gupaḏalkuma, bäy warray ŋunhi ŋayi djäma yukurrana mirithirrinydja guḻku' yätj malanha rom. Liŋgu ŋayi yurru Godthunydja ŋunhiyi biḏiwiḏitjkuma buwayakkuma warrpam'thunna yanana, bala ŋayi yurru ŋunhiyi yolŋunydja nhina yukurra Godkalana bitjanna liŋguna yurru, gupaḏalnha-wala. Ga liŋguna.