gnnNTOTPO

Ŋanhdharkpuy dhäwu 12

Miriyamnha dhä-ḏir'yurrunana Garrayyu, liŋgu ŋayi gupa-waŋana Mawtjitjnha

12:1-16 (God punished Miriam because she spoke against Moses)

1Waŋganymirrinydja waluyu maṉḏa nhina gupa-waŋa Mawtjitjnha, nhanukalaynha wal'ŋu yapa'mirriŋuyu Miriyamdhu ga wäwa'mirriŋuyu Yärundhu, maṉḏa nhina waŋa ŋarrtjun ŋanya Mawtjitjnha, liŋgu maṉḏa yaka ḏukṯuk miyalkku ŋuriki nhanukalaŋuwu, ŋunhi ŋayi Mawtjitjthu märraŋala mulkurunha miyalknha, wiripuŋuwuynha wäŋawuynha. 2Bitjanna maṉḏa nhina waŋanharamirrinydja gam'. “Nhä ŋayi dhuwala Mawtjitjtja?... yindina buŋgawa?... ŋayipi waŋgany marŋgi dhärukku Garraywunydja? Ŋitjalaŋgala muka wiripunydja ŋayi ŋuli Garray waŋi.”

3Mawtjitjthunydja ŋäkula warray maṉḏanha, yurru yakana ŋula ŋayi waŋana buku-ruŋiyinmaraŋalanydja, liŋgu buku-ruŋiyinyamiriwnha ŋayinydja ŋunhi yolŋu Mawtjitjtja, biyapulnha wal'ŋu gurrum'thunaramirri. 4-5Bala ŋayinydja marrtjinana Garraynydja ŋurikalayi walalaŋgala ḻurrkun'kala, bala waŋana bitjarrana, “Gatjuy, nhuma yurru wäŋgaŋa walala djunuma ya', ŋunhamala Withiyanminyarawuylili Buṉbulili,” bitjarra. Bala yana walalanydja wäŋgaŋalana, ga ŋunhalana ŋayi Garray bunana walalaŋgu maŋanmirrinydja; ŋayi yukurrana djingaryurrunanydja galki dhurrwaraŋura Buṉbuŋura, bala ŋayi waŋana wäthurruna maṉḏaku bitjarrana, “Miriyam ga Yärun, go lili marrtjiya maṉḏa ŋarrakala.” Bala maṉḏanydja marrtjina withiyarana Garraynhana.

6Ga ŋayinydja Garraynydja waŋanana maṉḏanha bitjarrana, “Ŋäka maṉḏa ŋi! Ŋunhi ŋarra ŋuli wiripuŋuwalanydja yolŋuwala waŋi marrtji, ga maḻŋ'maranhamirri ŋarra ŋuli bukaway'kurru, ga mel-yurthi ŋayi ŋuli ŋarranha yana. 7-8Yurru Mawtjitjtja wiriputhirri warray yukurra, ganaŋ'thun warray, liŋgu bukmak nhä malanha ŋarrakuway nhanukalana ŋorra yukurra goŋŋura; nhanukalanydja ŋarra ŋuli Mawtjitjkalanydja waŋa dhunupa warray wal'ŋu, ga liŋguna ŋayi rumbal ŋarranha nhäŋalana. Nhumanydja bini ŋunhi barrarinyana bitjanarawu ŋarrtjunarawu nhanŋu, liŋgu ŋayinydja ŋunhi ŋarralaynha wal'ŋu yolŋu.”

9Yo, Garraynydja ŋunhi wirrkina ŋaramurrthina maṉḏaku, bala ŋayi gonha'yurrunana. 10Ga ŋunhi ŋayi maŋandja bena-wala winya'yurrunana, bala biyapulnydja walala nhäŋala Miriyamnhanydja rirrikthunarana, rumbalnydja marrtjina gaywaraŋu'thinana be nhäyuna rerriyu, burrpuy'mirriyinana marrtjina. 11-12Nhäŋalanydja maṉḏa ŋanya, djunuma waŋanana ŋayi Yärundja Mawtjitjkalana, “Buku-djulŋi, yaka ŋinyalanha dhä-ḏir'yurra. Ŋilinyuway yana yätjthinanydja; yätj mirithirri ŋilinyu bitjarrayinydja djäma. Ma' buku-djulŋi, baḏarraŋ'kuŋana ŋanya.”

13Bala dhunupa Mawtjitjtja wäthurruna Garraywuna, “Garray gay', baḏarraŋ'kuŋa ŋanya go,” bitjarra.

14Yurru ŋayi Garraynydja waŋana Mawtjitjkala bitjarra. “Yätj dhuwali ŋayi djäma; yarrkthun ŋayi yurru dhiyaŋunydja-wala dhipuŋuru nhumalaŋgalanydja, ŋunhamala dhawaṯthun ŋayi yurru warraŋullili wäŋalili, ga ŋunhala bili ŋayi yurru nhina yukurra gäna, yana liŋgu ga waŋgany rulu ga märrma' bäythinyara walu boŋguŋu djuḻkthunmaraŋu, yurruna ŋayi boŋguŋu roŋiyinydja lili baḏarraŋ'nha.”

15Djuy'-way Miriyamnhanydja dhawaṯmaraŋalana ŋuliŋurunydja wäŋaŋuru, ga walalanydja ŋunhi Yitjuralpuyŋunydja yolŋu'-yulŋu yukurrana mukthurruna yana nhinana, galkurruna yukurrana nhanŋu Miriyamgu; yakana walala giṯthurruna ŋuliŋuru wäŋaŋurunydja, yana liŋgu ga roŋiyina ŋayi Miriyam liŋguna baḏarraŋ'nha.

16Bala ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru walala giṯthurunana, marrtjinana-wala yukurrana ga-ga-ga-ga-a-a, ga ŋunhaŋga yana ŋanhdharkka wäŋa ŋupara, ga nhäyika wäŋaŋura ŋunhala Barrandja dhuṯ-gay' nhinanana walala, wäŋaraŋala ŋunhilinydja, galkina yana ŋurikina wäŋawu ŋunhi Garrayyu dhawu'mirriyaŋala walalaŋgu.