gnnNTOTPO

1 Corinthians 11

1Yo, dhuḏakthurranydja ŋarranhayi yana, biyaka yana liŋgu bitjan ŋarra ŋuli yukurra malthun dhuḏakthun Garraynha.

Ḻakarama yukurra muḻkurrwuy ŋäkirrmaranhara

2Yo, ŋarranydja wokthun yukurra dhuwala nhumalaŋgunydja, liŋgu nhuma yukurra bitjan liŋgu guyaŋirri ŋunhiyi dhäruk ŋarrakuŋu ḻakaranhara, ga ŋayathama nhuma yukurra baṯ bitjan ŋunhiyi ŋunhi ŋarra marŋgikuŋala yukurrana nhumalanha. 3Ŋarranydja ḏukṯuk nhumalaŋgu nhuma yurru dharaŋan dhuwala gam': Garraynydja dhuwala ŋurruŋu wal'ŋu balanyara bitjan muḻkurr ḏarramuwurruŋgu waŋga'-waŋganygu, ga dhäykawunydja muḻkurr dhuway'mirriŋu ŋunhi nhanŋuwaynha wal'ŋu, ga Garraywunydja muḻkurr wal'ŋu Godnha ŋayipina. 4Yakana ŋayi yurru ḏarramunydja ŋäkirrmaranharamirri ŋanyapinyay ŋayi muḻkurrnydja ŋuriŋiyi muḻkurrwuyyunydja girri'yu, ŋunhi ŋayi ŋuli bukumirriyamanydja yukurra Godnha, ga ḻakarama yukurra Godkuŋunydja ŋunhi dhäruk wekanhara, liŋgu ŋuriŋiyinydjayi girri'yu yurru ŋayi gora-wekamana nhanŋuway ŋurruŋunhanydja wal'ŋu muḻkurrnha Garraynha, liŋgu ŋunhiyinydjayi muḻkurr-ŋäkirrmaranharamirrinydja mayali' balanyarana gam', ‘Ŋunhiyinydjayi yolŋu yätjnha wal'ŋu Godkalanydja maŋutjiŋura.’

5-6Yurru nhumalaŋgalaynydja romdhu yukurra ḻakarama bitjan gam': Wäŋamirrinydja dhäyka yurru ŋunhinydja bitjan liŋgu marrtji yukurra mulkurr-ŋäkirrmaranhara, bitjan. Ga ŋunhi ŋayi yurru dhäykayu bukumirriyama ga waŋa yukurra Godkuŋu ŋunhi dhäruk wekanhara muḻkurr-warraŋulyunydja, walalanydja ŋuli yolŋu'-yulŋuyunydja guyaŋi ŋanya yanapi ŋayi marramba'mirri dhäyka, bala waŋi ŋanya yätj ḻakaraŋuna biyaku, “Ma' wirrkthurrana ŋanya muḻkurrnydja, liŋgu yätjnha wal'ŋu ŋayi ŋunhiyinydja dhäyka,” bitjanna, ga ŋuliwitjandhiyinydja ŋayi yurru dhäykayunydja ŋuriŋiyi gora-wekamana nhanŋuway muḻkurrnhanydja, dhuway'mirriŋunhana nhanŋuway ŋunhi. Liŋgu yätjnha yana ŋunhinydja, gora-wekanhamirrina rom, ŋunhi ŋuli dhäykanha muḻkurrnydja wirrkthun. Mak dhuwali manymak nhumalaŋgu dhäykawurruŋgunydja, nhuma yurru ŋäkirrmarama muḻkurrnydja nhuŋuway ŋuriŋiyi girri'yunydja.

7Yurru yaka nhenydja yurru ḏarramunydja ŋäkirrmaranhamirri nhunapinyay nhe muḻkurr, liŋgu nhenydja ŋunhi Garraywuna wal'ŋu yolŋu, djan'kuna yana bitjan Godnha ŋayipina, ga yolŋuyu walalay ŋuli nhokalanydja nhäma yukurra Godnhanydja ḻatju'na dhikana wal'ŋu rom. Yurru dhäykawala ŋurikalanydja, yolŋu'-yulŋuyu ŋuli nhäma nhäyinyara nhanukalayŋuwu dhuway'mirriŋuwu rom. 8Yo, Godthunydja yaka djäma ḏarramunha ŋulaŋuru miyalkkala; ŋurruthaŋalanydja ŋayi djäma ḏarramunha wal'ŋu, ga yurruna ŋayi dhäŋuru ŋuliŋuruyina ḏarramuwalana djäma miyalknhanydja. 9Yaka ŋayi djäma ḏarramunha ŋuriki miyalkkunydja; djämanydja ŋayi ŋunhi ḏarramunha nhanŋuwaynha wal'ŋu, ga ŋuliŋurunydja ŋayi dhäykanhanydja ŋunhi djäma bitjan bämara' ŋurikiyi ḏarramuwuna, märr yurru maṉḏanydja märrma'yirri Godku yana. 10Ga dhiyakuyinayi märrwu nhanŋu dhäykawunydja ŋunhiyi manymaknha, ŋayi yurru galkithirrina marrtji Godkalanydja muḻkurr-ŋäkirrinyamiriwnha; yakana ŋayi yurru barrarirri ŋuriki djiwarr'wuywunydja yolŋu'-yulŋuwu.

11Liŋgu yuwalktja ŋunha ḏarramu ga miyalk waŋganynha yana maṉḏa Garraywalanydja, rrambaŋina Godkalanydja' maŋutjiŋura; yakana yurru miyalkthunydja meṉguma ŋunhiyi ḏarramunhanydja, ga ŋula nhäna ḻakarama ŋanya bäyŋuna, ga bäyŋu ŋayi yurru ḏarramuyunydja miyalknha ŋunhi nhanŋuway meṉguma ga ŋula nhä ḻakarama. 12Liŋgu ŋurruthaŋalanydja Godthu djäma dhäykanhanydja ŋulaŋuru ḏarramuwala rumbalŋuru, ga dhiyaŋunydja-wala ḏarramunydja ŋuli yukurra dhawal-wuyaŋirrina ŋulaŋuruna dhäykawalana rumbalŋuru, yurru rrambaŋi maṉḏa yana märrma' djämawuynydja Godkuŋu.

13Yo, nhumanydja Garraywalaŋumirriyunydja, ŋuriŋinydja yolŋu'-yulŋuyu ŋunhi nhuma yukurra dhuwali dhiyaŋu-wala nhina Gorin wäŋaŋura, nhumapi yurru yana djarr'yundja nhä ŋamakurru' nhumalaŋgalaŋuwu dhäykawu wal'ŋu, mak ŋayi yurru ŋäkirrmaranharamirri ŋanyapinyay ŋayi muḻkurr, ŋunhi ŋayi yurru bukumirriyama Godnhanydja yukurra, mak bäyŋu. Nhumapi yurru djarr'yundja. 14Ŋunhi ŋayi yurru ḏarramu yukurra marrtji marwat weyin'tja, nhä ŋunhiyinydja?... yätj?... bay' nhä? 15Ga ŋuli yurru ŋayi dhäykanydja weyin marwat, ŋunhiyinydja ḻatju' muka, liŋgu Godthu ŋayipi ḻatju'kuŋala wal'ŋu dhika ŋäkirrmaraŋala miyalkkunydja ŋunhiyi muḻkurr marwatthu yana. 16Wiripu-guḻkuny'tja mak nhuma yolŋu'-yulŋuyu ŋuli guyaŋirri yukurra wiripuyama, yurru dhuwalayina gay' romdja bukmakkuna yana ŋuriki Garray walaŋumirriwunydja yolŋu'-yulŋuwu birrka'mirrililina; yakana ŋilimurru yukurra ŋula wiripunydja rom ŋayathama.

Märr-yuwalkthinya wal'ŋu ḻukiya Garraywu ŋatha ga gapu

17Ga wiripunydja ŋarra ŋäkula nhumalanha dhipaliyi, ŋunhi nhuma ŋuli buku-ḻuŋ'maranhamirri buku-ŋal'yunarawu, yurru yaka ŋarra nhumalaŋgu yukurra wokthun dhiyakiyinydja romgu. Dhuwalinydja rom nhumalaŋgu yakana yana ŋamakurru' wal'ŋu, yakana yurru dhiyaŋiyinydja romdhu wiripuŋunha yolŋunha guŋga'yun yukurra, yana yurru walalanha wiripunydja gatjpaḻ'maramana ŋuliŋuruyi Garraywalanydja romŋuru ŋunhi.

18Mäkiri'-witjunmiya muka yulŋunydja. Wiripunydja ŋarraku ŋuli ḻakarama yolŋuyu ŋunhinha ŋunhi nhuma ŋuli yukurra buku-ḻuŋ'maranhamirri, bala barrku'-barrkuwatjthirrina nhuma ŋuli nhinanydja, yakana waŋganyŋura, yurru märr-yuwalkthirri warray ŋarra ŋuli ŋunhi galki yulŋunydja. 19(Yo, yuwalk yurru ŋunhi nhuma mala-wulkthunmirrinydja, ŋunhi walala ŋuli wiripuŋuyu malayu guyaŋirri wiripukuma djarrpi'kumana ŋunhiliyi nhumalaŋgala malaŋura; nhumanydja yurru mala-wulkthunmirri, märr nhumalanha yurru ŋunhi rom-dhunupamirrinhanydja maḻŋ'marama muka, yurru yaka walala gulk-gulkthunmiya barrkuwatjkunhamiyanydja ŋula nhäkunydja wal'ŋu yana.)

20-21Yo, ŋunhi nhuma ŋuli waŋgany-manapanmirri be Garraywalaŋunydja ŋathawu ga gapuwu ḻukanharawu, yana nhuma ŋuli ŋunhi wiripu-guḻku'yunydja ŋäthilina djaw'-djawyun ŋatha dhaŋaŋnha dhikana, bala yana ḻukana marrtji, bala wiripu-guḻkuny'tja ŋuli yana ḏäpthunna marrtji djaṉŋarrmirrina, ga nhuma wiripunydja malayu ŋuli ḻuka biyapulnha dhaŋaŋ, bala maranhuyirrina, leŋuna manapan ŋuriŋiyi ŋathayu. Yakana ŋunhiyinydjayi yuwalk Garraywu wal'ŋu ŋatha ga gapu nhuma ŋuli bitjandhinydja ḻuka. 22Ŋunhi nhe ḏukṯuk wirrkiwunydja ḻukanharawu ŋathawu, yana ḻukiya ŋunhili nhokalay nhe wäŋaŋura ŋäthili, ga yurruna nhe yurru marrtjinydja bala buku-ŋal'yunarawunydja, Garraywalaŋuwuna ŋathawu ga gapuwu ḻukanharawu rrambaŋiwuna. Nhäku nhuma ḏukṯuktja? Ḏukṯuk nhuma?... walala yurru yolŋu'-yulŋuyu waŋa yätj-ḻakarama Garraywalaŋumirrinha ŋunhi miṯtjinha? Nhuma ḏukṯuk gora-wekanharawu ŋuruku ŋunhi ŋurruwuykmirriwu? Yakana ŋarra yurru nhumalaŋgu wokthun balanyarawunydja romgu; yakana ŋamakurru' dhuwaliyinydja nhuma yukurra djäma bitjandhiyi.

23Liŋgu Garrayyu ŋayipi ŋarrakala ḻakaraŋala dhäwuny'tja ŋunhiyi, ŋunhi ŋarra ŋuli yukurranha ḻakaranha nhumalaŋgu ŋäthili, dhuwalana ŋunhiyi dhäwuny'tja gam': Ŋulinyaramirriyuyi munhaku ŋunhi ŋayi Djudatjthu gumurryu-waŋalana ŋanya Garraynha Djesunha ŋurikalayina walalaŋgala miriŋuwalana, ŋulinyaramirriyunydja ŋayinydja yukurrana ŋayaŋay' ḻukana nhanukalaŋuwala ḻundu'mirriŋuwala walalaŋgala Djesuyunydja. Ŋuliŋuruyinydja ŋayi märraŋalana ŋathanydja, 24buku-wekaŋala Gunhu'nhanydja, bala bakmaraŋalana, ga waŋana bitjarrana ḻakaraŋala, “Ŋay', dhuwalana ŋarra rumbalnydja, ŋunhi ŋarra wekanhamina burakinyarawu nhokalanydja dharapulŋura. Ma' ḻukiyanydja, guyaŋiyana bala roŋiyiya manaparra ŋarranha.” 25Ga dhurrwaraŋuru ŋathaŋurunydja, ŋayi bitjarrayi weyikany'tja märraŋala, bala waŋana bitjarrana, “Dhuwalanydja yukurra ḻakarama yuṯana wal'ŋu dhukarr nhumalaŋgu ḻapmaranharana ŋarrakalaynydja maŋgu'yu, bitjan waŋgany-manapanminyarawuna. Ma' wurkthurranydja nhuma yurru, guyaŋiyanydja roŋiyiya bala marrtjiya ŋarranha, biyakana bili bala yana,” bitjarra ŋayi Djesu waŋananydja. 26Ŋunhi nhe yurru bitjandhinydja yukurra ḻukanydja Garraywunydja ŋunhi ŋatha ga gapu, ŋunhiyinydja nhe biyapul yurru walŋakuma yukurra ḻakarama ga buku-warkmarama burakinyara ŋanya Garraynha, ga yana liŋgu ga buna ŋayi yurru biyapul dhika.

27Liŋgu ŋurikiyina ŋayaŋuwu, ŋunhi yurru ŋula yolthu yolŋuyu ḻuka ŋunhiyi Garraywu ŋatha ga gapu wakalkumanydja ga märr-yuwalkthinyamiriwnydja, ŋunhiyinydja ŋayi yurru yätjkumana djäma Garraynhana rumbal ga gulaŋ, yanapi ŋunhiyinydja rakunydhinyarawuy ŋayi Garray ŋula nhäna.

28Bala nhepi yurru waŋga'-waŋgany yolŋu nhänharamirrinydja wal'ŋu nhuŋuway nhe ŋayaŋunydja, bala ḏupthunna nhä malanha yätjtja, yurruna nhe yurru ḻukanydja ŋunhiyi Garraynha rumbal ga gulaŋ. 29Liŋgu nhe yurru nhunapinyay nhe wapmaranhamirri ŋunhimalana dhä-ḏir'yunamirrililina, ŋuriŋiyina ŋunhi nhe yurru ḻukanydja ŋunhiyi ŋatha ga gapu guyaŋinyamiriwnydja, ga dharaŋanamiriwnydja wal'ŋu Garraywu rumbal. 30Ga dhiyaŋunydja-wala guḻku'na nhuma dhuwali yukurra nhina rerrimirrinydja walala ga yalŋgi'mirrinydja, ga wiripunydja nhuma mala raku'-rakunydhinana liŋguna, liŋgu bitjanarayuyi ḻukanharayu, guyaŋinyaramiriwyu ga dharaŋanamiriwyu Garraywu rumbal.

31Yo, ŋilimurrunydja yurru nhänharamirri waŋga'-waŋgany nhanŋuway ŋayi yana ŋunhiyi yolŋu ŋayaŋunydja, bala ḏupthunna yurru yätjtja ŋunhi, märr yurru ŋayinydja yakana Gunhu'yunydja maḻŋ'marama ŋula nhä yätj ŋilimurruŋgala, bala dhä-ḏir'yundja ŋilimurrunha ŋuliŋuruyi yätjŋuru. 32Liŋgu dhiyalanydja bäymanydja ŋuli ŋayi Garrayyu dhuwala nhäma muka marrtji ŋilimurrunha yolŋu'-yulŋunhanydja, ga ŋuli ŋayi yurru maḻŋ'marama yätjtja ŋula nhä malanha ŋayaŋulili ŋilimurruŋgala, bala dhiyala yana bäyma ŋayi yurru ŋilimurrunha dhä-ḏir'yun, yurru märr-gaŋga ŋuli ya', märr yurru ŋilimurru yätj ḏupthun dhiyaŋu-wala yana, märr ŋulinyaramirriyunydja dhä-yawar'yunara-mirriyunydja waluyu ŋayi yurru yakana ŋilimurrunha wirrkinydja dhä-ḏir'yun, bala ḏupthun gupaḏalnydja rrambaŋikumanydja yätjmirrinhanydja ŋunhi yolŋu'-yulŋunha, waŋgany-manapan dhiyakuy munatha'wuywalanydja.

33Yo, gutha walala. Ŋunhi nhuma ŋuli marrtji buku-ḻuŋ'thun ḻukanharawu Garraywalaŋunydja ŋathawu ga gapuwu, yaka dhaŋ'thunmiyanydja, yana märr-galkunmiya walala biyaka yulŋunydja. 34Ŋuli nhe wirrkinydja djaṉŋarrthirri yurru, yana ḻukiya ŋunhili wäŋaŋurana nhokalay nhe, ga yurruna nhe yurru balanydja marrtji buku-ŋal'yunarawu, Garraywalaŋunydja ŋathawu ḻukanharawu, märr nhe yurru yaka muka wapthun dhä-ḏir'yunaramirrililin