gnnNTOTPO

Isaiah 55

Go marrtjiya lili maranhuyinyarawuna walŋu

55:1-13 (Come and be satisfied)

1Garraynydja yukurra waŋa bitjan, “Go, yolŋu walala ŋunhi nhuma ŋanhdharkthirri yukurra,

dhuwalana ŋarkulany'tja nhuŋu go,

ga nhuma ŋunhi rrupiyamiriw yolŋu yana marrtjiyana lili.

Ŋay' märraŋana, bala ḻukiyana.

Dhuwalanydja nhe yukurra yurru ḻukana yänana rrupiyamiriwnha.

2Nhäku warray nhe yukurra rrupiyanydja djalkthun ŋunhiliŋuminydja malaŋumi, ŋunhi nhe yurru yakana märr-bakthun ŋuriŋiyi?

Ŋuriŋinydja nhäyu malaŋuyu yaka nhuna yurru märr-bakmarama ŋayaŋu ŋunha walŋu,

mukthun nhe yukurra yurru yana ŋayaŋunydja marrya'yirri.

3Ŋäka ŋarranha walala, mäkiri'-witjurra ŋarraku.

Go marrtjiya lili ŋarrakala, ga märraŋana ŋarranha dhäruktja,

märr nhenydja yurru nhinana walŋana.

Ŋarranydja yurru nhumalaŋgu dhawu'-nherraṉmirrina,

ŋunhi dhärra yukurra yurru gupaḏalnha-wala;

Nhumanydja yurru ŋarrakuwaynha yolŋu'-yulŋu,

ga ŋarranydja yurru nhumalanha gäma yukurra ḻatju'kuma dhika,

bitjan bitjarra ŋarra gäŋala yukurrana nhumalaŋgu märi'munha Daypitnha.

4Ŋarra ŋanya ŋunhi ŋurruŋukuŋalanydja nherrara, buŋgawakuŋala dhiyaku miṯtjiwu bäpurru'wu,

ga liŋguna walala nhäŋala ŋarraku ganydjarrnydja Daypitkalaŋukurruna.

5Ŋäthilinydja nhuma ŋunhi nhinana yukurrana mulku'-mulkuruŋga yolŋu'-yulŋu,

yaka ŋunhinydja yolŋu walala bäpurru ga bäpurru nhumalaŋgu marŋgithina,

yurru dhiyaŋunydja-wala walala yurru nhina gundupumana lili withiyandja nhumalanha, dhambay-manapanminyarawuna nhumalaŋgalana.

Liŋgu ŋarranydja dhuwala nhumalaŋgu Garray God gänaŋu walŋu Waŋarr, ḏarrtjalk walŋu,

ŋarra nhumalanha ganaŋ'maraŋala ŋarrakuwayliliyaŋala,

bala walala yurru wiripu-guḻku'yunydja yolŋu'-yulŋuyu nhämana ŋarraku ḻatju'yinyaranydja nhokala.”

6Garraynydja dhikana bäymana, galkina walŋu.

Dhiyaŋuna-wala warrya'yurranydja nhanŋu, ga maḻŋ'maraŋana ŋanya,

ŋayaŋuliliyaŋa nhanukala, ŋunhi ŋayinydja dhika bäyma.

7Nhumanydja rom-djarrpi'mirrinydja bilyurrana walala,

gonha'yurrana dhuwala yätjtja malanha rom nhuŋuway,

ga nhuma dhuwala walala ŋunhi nhuma yukurra guyaŋirri muḻkurryu-djarrpi'kuma,

djambina walala ḻiyanydja nhumalanhay, ga guyaŋiya ŋamathaŋana dhunupakuŋana.

Bilyurrana walala, bala roŋiyiya Garraywalana,

liŋgu ŋayinydja ŋunha mel-wuyunaramirri,

waḏutja ŋayi yurru nhuŋu bäy-ḻakarama.

8Garraynydja yukurra waŋa bitjan, “Ŋarrakuŋunydja birrka'yunara ganaŋ'thun warray yukurra nhokalanydja,

ga ŋarrakunydja rom ganaŋ'thundhi yukurra yana nhokalanydja.

9Ŋunha gäraktja bena-wala, gäraknha yanana walŋu, wuyupthunna yukurra,

ga balanyarayina ŋarrakunydja guyaŋinyara ga rom,

bena-wala wuyupthunna yukurra barrkuna walŋu nhokalanydja.

10Ga dhäruktja ŋarraku balanyara dhuwala bitjan waltjaṉ, ŋunhi ŋuli dhunarra ŋulaŋuru djiwarrŋuru,

ga dharyun marrtji dhuwala munatha', warrpam' ŋuli djuḻum'kuma munathany'tja,

bala dhaŋaŋnha ŋuli ŋathanydja ŋuthan yolŋu'-yulŋuwunydja ḏulpu ḻukanharawu.

11Ga ŋarrakunydja dhäruk balanyarayina yana.

Ŋunhi ŋarra yurru dhäruktja wekama,

ga yakana yurru ŋunhiyi dhäruk roŋiyirri dhäparktja;

Ŋunhinydja yurru ŋuthanna marrtji bala yana borummirriyirrina,

ga nhäyinyara ŋarra dhäruk djuy'yurruna ŋurikiyi djämawu, ŋunhiyinydja yurru yuwalknha marrtji bala maḻŋ'thun.

12Ŋunhi nhe yurru marrtjinydja ŋula wanhamala,

marrtjinydja nhe yurru ŋoy-ŋamathirrina yukurra,

ga nhinanydja yukurra nhe yurru walŋana yanana, ŋayaŋunydja yal'yunara yana.

Buku'-wukunydja wäŋa yurru dhika märr-yiŋgathirrina gay,

ga dharpanydja malanha yurru goŋnha ḻurr-ḻurryunmirri, goŋmirriyirrina yurru bena dhika.

Wanhaka yukurra ŋunhi ḏirriṯirri' ŋuthan dhiyaŋu-wala,

ŋunhiyinydja yurru ḏirriṯirriny'tja bäyŋuthirrina,

bala lanapu'na yana yurru nhanukala ŋunhiliyi dharapulŋura ŋuthandja.

Yolŋuyunydja walalay yurru nhämana,

bala marŋgithirrina yurru, ŋunhi Garraynydja dhuwala ḻatju'na dhikana walŋu;

Ŋunhiyinydja yurru bitjanna liŋguna walalanha guyaŋinyamirriyamana yukurra Garraywalaŋuwuynha,

ŋunhi ŋayi walalaŋgu goŋ-nherraṉmina ga gäŋala ḻatju'kuŋala dhika walŋu.”