gnnNTOTPO

Ezekiel 20

Bitjana liŋgu Godkunydja ŋuli yukurranha yolŋu'-yulŋu mäkiri'-yarryuna yana

20:1-32 (God's people continually refused to obey him)

1Yo, waŋganymirrinydja ŋaḻapaḻmirri yolŋu walala marrtjina ŋarrakala, ga waŋana bitjarra, “Waŋiya Godnha ŋe! Ŋanapurru ḏukṯuk ŋayi yurru guŋga'yun ŋanapurrunha.” Bala walala nhinanana marrtjina, galkurrunana ŋurikiyi buku-ruŋinyamaranharawuna dhärukku. 2-3Ga ŋayinydja waŋana Garraynydja ŋarrakala bitjarra, “Way yolŋu, ḻakaraŋa ŋuripa yolŋu'-yulŋuwa biyaka gam': Garray waŋa yukurra bitjan, ‘Nhäku nhuma marrtjina ŋarrakalanydja lili guŋga'yunarawunydja? ŋarranydja yurru yakana nhumalanha guŋga'yun, wo wekama nhumalaŋgu ŋula nhä,’ bitjarra.”

4Bala ŋayi Garraynydja waŋana bitjarra, “Djekil, ḻakaraŋa ŋuripa dhuwurr-yätjmirriwanydja yolŋu'-yulŋuwa walalaŋgalaŋuwuy yätjpuy djämawuy, ga biyaka guyaŋinyamirriyaŋa walalanha waŋiya ŋurikiy walalaŋgalaŋuwuy märi'muwalaŋuwuy yätjpuy. 5ḻakaraŋanydja walalambala biyaka gam': Garraynydja waŋa yukurra bitjan, ‘Ŋarranydja djarr'yurruna nhumalanha Yitjuralnha yana miṯtjinha, ga märraŋalanydja ŋarra nhumalanha ŋarrakuwayliliyaŋala ŋarra yana.’ Yo, maḻŋ'maranhamina ŋarra nhumalaŋgalaŋuwala märi'muwala walalaŋgala ŋunhala Yetjip wäŋaŋura, ŋarra ḻakaraŋalanydja walalambala bitjarra, ‘Ŋarranydja dhuwala Garray nhumalaŋgu God. 6Ŋarra yurru nhumalanha märramanydja dhawaṯmaramanydja beŋuruyi Yetjipŋurunydja wäŋaŋuru, bala wekamana nhumalaŋgu yurru ŋunhi wäŋa ḻatjuny'tja dhikanydja walŋu,’ bitjarrayi ŋarra ŋunhi dhawu'mirriyaŋalanydja walalanha. 7Ŋarra waŋana walalanha bitjarra, ‘Ma' djalkthurrana walala dhuwaliyi goŋbuynydja djämawuy waŋarrnha walalanha. Ŋapa-nherraṉmirrina ŋarra yukurra dhiyakuyinydjayi, ŋuyulkthirrina. Ŋarrapi dhuwala waŋgany Godtja nhumalaŋgu. Yakana märr-ŋal'yurra ŋuriki wiripuŋuwunydja waŋarrwu malaŋuwu,’ bitjarra ŋarra waŋananydja. 8Yurru walalanydja yaka warray mäkiri'-witjurruna; yaka warray walala ŋurrkaŋala ga gonha'yurruna ŋunhiyi munatha'wuynhanydja waŋarrnha malaŋunha ŋunhi ŋarra nyinyaŋdhun ŋuli yukurra. Ŋarranydja bini ŋunhi walalanha baḏuwaḏuyuna muka ŋunhala bäyma Yetjip; 9yana ŋarranydja walŋakuŋala warray walalanha, märr ŋuriŋi wiripuŋuyunydja bäpurru'yu walalay yolŋuyu yaka guyaŋi biyaku yanapi ŋarra yaka yukirri ŋayathaŋu ganydjarr walŋakunharawu ŋarrakalaŋuwu yolŋu'-yulŋuwu.

10“Bala ŋarra gäŋalana walalanha dhawaṯmaraŋalana beŋuruyi Yetjipŋurunydja wäŋaŋuru ŋunhana-wala wäŋalili gawarrka'lilina, 11ga ŋunhiliyina ŋarra ŋarrakuway romdja wekaŋala walalaŋgu. Yo, ŋuriŋiyinydjayi ŋarrakalanydja romdhu yurru wekama walŋa warray ŋula yolku yolŋuwu, ŋunhi ŋayi yurru dhäruk-märrama ga ŋäma warrpam'thun. 12Ŋarra ḻakaraŋalanydja walalambala bitjarra, ‘Walunydja 6 dhuwala djämawunydja, yurru waŋganydja ŋurikalayi walalaŋgala ŋunhi walu ganaŋ'thunna yukurra dhulŋuŋuna ŋarrakuwaynha, märr yurru ŋuriŋiyinydjayi waluyu bitjanna liŋguna guyaŋinyamirriyamana nhumalanha, ŋunhi nhumanydja yolŋu'-yulŋu ŋarrakuwaynha walŋu yanana, ganaŋ'thunarana ŋarrakuwaynha yanana walŋu ŋulaŋuru wiripu-guḻku'walanydja miṯtjiŋuru.’ 13Yurru nhumalaŋgu märi'mumirriŋunydja walala raypirri'-waḏatjthina warray, yaka warray mulkana baṯ bitjarra ŋarrakunydja rom. Ŋarrakalanydja romdhu wekama ŋuli marrtji walŋa warray ŋurikinydja dhäruk-märranharamirriwunydja yolŋu'-yulŋuwu, yurru walalanydja ŋuyulkthina warray, nyinyaŋdhurruna warray ŋarrakalaŋuwu romgu. Ŋuriŋiyinydjayi ŋarrakalanydja waluyu walalanydja buku-ŋal'yuna ŋuli yukurranha ŋuruku wiripuŋuwuna waŋarrwu. Ŋarranydja bini walalanha ŋunhi baḏuwaḏuyunana warrpam'thunana ŋunhala ŋanhdharkŋurana wäŋaŋura, liŋgu ŋarra ŋaramurryinana walalaŋgala wirrkina. 14Yurru yaka ŋarra walalanha baḏuwaḏuyurrunanydja, märr yurru ŋuruŋu wiripuŋuyunydja bäpurru'yu miṯtjiyu yaka ŋarranha yalŋgi'-ḻakaramanydja.

15-16“Bala ŋarra dhäwu'na nherrara bitjarra gam': Dhuwalanydja walala yolŋu'-yulŋu yurru yakana gulŋiyirri ŋunhiwala ḻatju'lilinydja dhikanydja wäŋalili, liŋgu walala ŋuyulkthina ŋapa-nherraṉmina ŋarrakalaŋunydja romgu, bala walala baḏuwaḏuyurrunana ŋunhi ŋarrakuwaynydja walunha, ga wirrkinydja walala yukurra märryu-ḏapmarama ŋunhina walalaŋguwaynha waŋarrnha, dhiyakuynha munatha'wuynhana ŋunhi. 17Bitjarra ŋarra waŋananydja walalanha, yurru yaka ŋarra walalanha baḏuwaḏuyurrunanydja ŋunhala gawarrkaŋuranydja wäŋaŋura, liŋgu ŋarra mel-wuyurrunana walalaŋgu; 18yana ŋarra raypirri'yurruna ŋunhi waŋana yuḏayuḏanha yolŋu'-yulŋunha bitjarra gam': Yaka malthurra ŋuruku nhumalaŋgalaŋuwu märi'muwunydja walalaŋgu dhukarrwu, ga yaka ŋayathaŋa romnha ŋunhiyi, ŋunhi walala nherrara. Yaka nhumalanhay nhuma yurru baḏuwaḏuyunmiya ŋuriŋiyi walalaŋgala be nhäyunydja waŋarryu ga raŋgayunydja malaŋuyu. 19Ŋarrapi yana waŋgany nhumalaŋgu Godtja Waŋarrnydja, ŋarrakuway yana malthurra walala, ga ŋayathaŋa romdja ŋarraku baṯ biyakana. 20Dhäruk-märraŋa ŋarranha, ga ganaŋ'maraŋa ŋunhiyinydja walu ŋarrakuwaynydja, gäna walŋu, liŋgu ŋuriŋinydjayi ḻakaramana yukurra nhumalanha ŋunhi nhumanydja ŋarrakuwaynha yana yolŋu walala, ga ŋarra nhumalaŋgunydja God Waŋarr. Yo, ŋuriŋiyinydjayi dharrpalyunydja yukurra waluyu ḻakarama ŋunhi ŋilimurrunydja waŋganynha yana dhambay-manapanminyarana, liŋgu ŋuriŋiyinayi dhawu'-nherraṉarayu ŋunhi ŋarrakuŋuna nherraṉara. Bitjarra ŋarra waŋananydja ŋuriki yuḏayuḏawunydja yolŋu'-yulŋuwu.

21“Yurru ŋunhi yuḏayuḏanydja yolŋu walala ŋapa-nherraṉmina warray, ŋuyulkthina warray ŋarraku, bitjarra liŋgu yana bitjarra ŋunhi bäpa'mirriŋu walala walalaŋgu; yaka warray walala dhäruk-märraŋala ŋarranha, ga yaka walala ŋayathaŋala rom ŋarrakunydja. ŋunhi, ŋunhi ŋuriŋinydjayi ŋarrakalaynydja romdhu ŋuli wekama walŋa warray ŋurikinydja dhäruk-märranharamirriwunydja walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwu. Yo, ŋuriŋiyi ŋarrakalaynydja waluyu walala ŋuli yukurranha buku-ŋal'yuna waŋarrwu wiripuŋuwuna, nhäŋiniŋ'kuna. Bala ŋarranydja ŋaramurryinana wirrkina walalaŋgu; yana ŋarra bini ŋunhi baḏuwaḏuyuna muka walalanha yulŋunydja. 22Yurru yaka ŋarra bitjarrayi baḏuwaḏuyurruna walalanha, yana ŋarranydja walŋakuŋala warray walalanha, liŋgu ŋarrakalay ŋarra yäkuyu, märr yurru ŋuruŋunydja wiripuŋuyunydja yolŋuyu bäpurru'yu yaka ḻakarama ŋarranha ŋunhi ŋarranydja ganydjarrmiriw God.

23“Bala ŋarra wiripuna nherrara ŋarrakuwaynydja ŋarra dhäruk ŋunhalayi gawarrkaŋuranydja, bitjarra gam': Ŋarranydja yurru yana barrku'-barrkuwatjkumana dhuwalayi ŋarrakuwaynydja yolŋu'-yulŋunha birrka'mirrina wäŋakurru buku-ḻiw'marama; yakana walala yurru nhina yukurra ŋunhilinydja wäŋaŋura ŋunhi ŋarra dhawu'mirriyaŋala walalaŋgu nhinanharawu. 24Ga bitjarrayi ŋarra ŋunhi nherraranydja, liŋgu walala ŋunhi ŋuyulkthina, bala bakmaraŋala warray ŋarraku romnha; ga yaka walala ganaŋ'maraŋala ŋunhiyinydjayi walu ŋarrakuwaynydja, yana walala yukurrana ḏukṯukthina ŋurikiyina liŋgu waŋarrwu malaŋuwu ga raŋgawu ŋunhi walalaŋgu märi'mu walala yukurranha ŋuli buku-ŋal'yuna.

25“Bala ŋarranydja gonha'yurrunana walalanha, yana walala yurru yukurra nhinana ŋuriŋinydjayi walalaŋgalay walala romdhu ŋunhi yakana yukurra wekama walŋa ŋula yolku. 26Yo, ŋuriŋinayi walŋamiriwyuna romdhu walala yurru yana baḏuwaḏuyunmirrina walalanhawuy walala, ŋuriŋiyina ŋunhi walala ŋuli wekama wiripuŋuwu waŋarrwu ŋula nhä yana. Wiripunydja walala ŋuli marrtjinya wekanha walalaŋguwaynha walala malamarrmirrinhana yumurrku'nha gurthalili bathanarawu, buku-ŋal'yuna ŋuli yukurranha ŋurikiyinayi be nhäkuna waŋarrwu. Bala walala mirithinana galŋa-yätjthinanydja yanana ŋuriŋinydjayi romdhu, märr yurru walala marŋgiyirri ŋuliwitjandhinydjayi, ŋunhi ŋarrapi waŋgany yuwalkŋunydja yana galŋu Waŋarr God.” Ga bitjarra ŋayi yukurrana Garray waŋananydja ŋarrakala.

27Ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋayi waŋana ŋarrakala bitjarra, “ḻakaraŋa ŋuripa Yitjuralpuyŋuwanydja yolŋuwa walalambala ŋurru'-ŋurruŋuwanydja, ḻakaraŋanydja walalambala biyaka gam': Ŋuriŋi nhumalaŋgala märi'muyunydja walalay ŋarranha ŋuli yukurranha ŋayaŋu-yätjkunha walalaŋgalay dhärukthu, ŋunhi walala ŋuli manymak-ḻakaranha yukurranha ŋunhinhayi wiripuŋunha warray waŋarrnha malanha, yanapi walalanydja ŋunhi be walŋu garrwar ŋarrakalanydja. 28Ŋarranydja gäŋala walalanha ŋunhiwala ḻatju'lili warray dhika gulŋiyinyamaraŋala wäŋalili, yurru birrka'mirriŋura buku'-wukuŋura, ga dhuḏiŋura dharpaŋura walalanydja ŋuli wekanha marrtjinya mundhurrnha, buku-ŋal'yuna yukurranha ŋuli ḻukanharayu ŋathayuna, märr-winya'yuna ŋuriŋiyina buŋgulyuna walalaŋgalay, malthuna ŋuli yukurranha romgu be nhäkuna, ŋurikina ŋunhi walala yaka marŋgi ŋarraku. 29Nhäku nhuma yukurra buku-ŋal'yun ŋunha dhuyuŋuranydja be wäŋaŋura? Nhumanydja bini ŋunhi buku-ŋal'yuna yukurranha ŋunhala muka be ŋarrakala buṉbuŋuranydja, ŋuriŋi muka liŋgu romdhu ŋunhi ŋarrapi nherrara buku-ŋal'yunarawu.

30“Yo, ḻakaraŋa ŋuripa yolŋu'-yulŋuwanydja ŋarrakalaŋuwa, biyaka waŋiya, ‘Nhäku nhuma ŋuli malthun nhumalaŋgalaŋuwu ŋuriki märi'muwunydja yätjku romgu? Nhäku nhuma ŋuli buku-ŋal'yun walalaŋgalaŋuwunydja waŋarrwu walalaŋgu?’ 31Yo, dhiyaŋunydja-wala nhumalanhay nhuma ŋuli ŋayaŋuna baḏuwaḏuyunmirri yukurra ŋuriŋi bili yana malaŋuyu waŋarryu, bitjarra ŋunhi walala ŋäthili; wekamanydja nhuma ŋuli yukurra yumurrku'nha nhumalaŋguway wiripuŋuwana waŋarrwa ŋuripa, bitjan bathanna walalanha gurthalilina. Bala nhäkuna nhuma ŋuli marrtji ŋarrakalaynydja be guŋga'yunarawu?... ŋunhi nhuma ŋuli yukurra yaka ŋarraku mäkiri'-witjun ga dhäruk-märrama?

32“Yitjural, nhumanydja ŋuli waŋa bitjan, ‘Ŋanapurrunydja yurru nhina bitjanna bitjan ŋunha wiripu-guḻku' yolŋu walala. Ŋunha guṉḏanydja ga dharpanydja ŋula nhänydja malanha waŋarr ŋanapurruŋguway yana,’ bitjanna. Yurru nhumanydja dhuwala, ganaŋ'thun warray yukurra ŋulaŋuru wiripu-guḻku'walanydja miṯtjiŋuru; yakana nhuma yurru nhina yukurra ŋuriŋiyinydjayi walalaŋgalaynydja romdhu.” Bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

Godthu yurru ḏarrtjalkkumana yanana Yitjuralnhanydja ŋuliwitjan ŋayaŋu-yätjthinyarakurruna

20:33-49 (God will cleanse Israel through suffering)

33Yo, Garray Godtja waŋa yukurra bitjan, “Dhuwala ŋarra nhumalanha raypirri'yun yukurra waŋanydja. Ŋarrapi nhumalanha yukurra yurru gämanydja yana ŋuriŋi ŋarrakalay ŋarra ganydjarryu. Yo, ŋuriŋi ŋarrakala ŋaramurryunydja ŋarra yurru dhä-ḏir'yun yana dhuwurr-yätjmirrinhanydja yolŋu'-yulŋunha, liŋgu nhumanydja dhuwala ŋarrakuway yana walala. 34Nhämanydja nhuma yurru ŋarraku ganydjarrnha ga ŋaramurrnha, ŋunhi ŋarranydja yurru nhumalanha waŋgany-manapanna marrtji beŋuru barrkuŋurunydja wäŋaŋuru malaŋuŋuru, yurru nhuma yurru marrtjinydja lili baṉḏanynha ga räwaknha. 35-36Ŋarranydja yurru nhumalanha mala-yarr'yunna marrtji, bitjan yana liŋgu bitjarra ŋarra mala-yarr'yurruna nhumalaŋgu märi'munha ŋunhala ŋanhdharkŋura wäŋaŋura. 37Yo, nhuma dhuwurr-ŋamakurruny'tja yolŋu walala yurru gulŋiyirri dhipala lili wäŋalili, bala nhuma yurru nhinanydja yukurra waŋganydhu yana romdhunydja ŋarrakalay walŋu, ga dhäruktja nhuma yurru märrama warrpam'thun yana ŋarranha, liŋgu ŋuriŋina dhawu'-nherraṉminyarayu ŋunhi ŋarrapi nherrara ŋäthili. 38Ga ŋunhinydja walala dhuwurr-yätjmirrinydja, ŋunhi walala ŋuyulkthina ŋarraku, ŋarranydja yurru walalanha dhawaṯmarama warray beŋuruyi barrkuŋurunydja wäŋaŋuru malaŋuŋuru, yurru yaka walala yurru yana nhina yukurra ŋarrakalaynydja dhiyalanydja wäŋaŋura. Ga ŋunhi yurru ŋayi maḻŋ'thundja bitjandhiyi, bala nhumanydja yurru marŋgiyirrina ŋunhi ŋarrapi waŋgany Garray God nhumalaŋgunydja.”

39Ga biyapul ŋayi Garray waŋana bitjarra, “Ŋäka nhuma Yitjuralpuyŋu yolŋu'-yulŋu! Ŋuli nhuma ḏukṯuktja, gatjuy marrtjiyana, ga buku-ŋal'yurrana ŋunha nhumalaŋgalaŋuwuna waŋarrwu malaŋuwu. Yurru yaka buku-ŋal'yurra rrambaŋikuŋanydja ŋarrakala ga ŋurikala wiripuŋuwala waŋarrwala manaparra. Ŋunhiyinydja bitjan nhuma yukurra wakalkumana ŋarranha yäkunydja, liŋgu ŋarranydja gäna warray, ḏarrtjalk yana ŋarrapi, ganaŋ'thun yukurra ŋurikala wiripuŋuwalanydja waŋarrwala.

40-41“Ga yalalaŋumirriyunydja nhuma Yitjuralpuyŋu yolŋu walala yurru buku-ŋal'yun waŋganygu yana ŋarrakuwaynha ŋunhalanydja gay' ŋarrakalaynydja bukuŋura wäŋaŋura, ḏarrtjalkŋuranydja wäŋaŋura ŋunhalanydja Djurutjalamdja; bukmakthirrina nhuma yurru yana buku-ŋal'yundja yukurra ŋarrakuway waŋganygu. Ŋarra yurru nhumalanha waŋgany-manapan marrtji, bitjan ŋarra yurru wäŋa-roŋinyamarama nhumalanha beŋurunydja wäŋaŋuru ŋunhi nhuma barrkuwatjthina marrtjina, ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi nhuma yurru gäma yukurra mundhurrnha ŋarraku, buŋgan bäw'nha dhika nhäna malanha, ŋarrakuwaynha waŋganyguna waŋarrwu. Ga ŋarranydja yurru yana märramana nhumalaŋguŋu mundhurr-wekanharanydja marrtjinyara, bala yurru walala ŋuruŋunydja wiripuŋuyunydja miṯtjiyu nhämana nhumalaŋgalanydja, ŋunhi ŋarranydja ŋarrapi yana ḏarrtjalktja waŋarr. 42Yo, bukmak nhuma Yitjural yolŋu walala yurru yukurra nhina dhiyalanydja wäŋaŋura, ŋunhi ŋarra dhawu'-nherrara nhumalaŋgalaŋuwala märi'muwala ŋäthili walŋu, bala nhuma yurru marŋgiyirrina ŋarraku, ŋunhi ŋarrapi waŋgany Garraynydja walŋu nhumalaŋgunydja. 43Yo, nhuma yurru guyaŋirrina nhä malanha yätjtja ŋunhi, ŋunhi nhuma yukurrana djäma ŋäthili, ŋunhi nhuma baḏuwaḏuyurruna nhumalaŋguway walŋa nhumalaŋgalay ŋuriŋi romdhu. Bala nhuma yurru gorana yulŋunydja ŋuriŋiyi, bala ŋuyulkthirrina yurru ŋurikiyinydja malaŋuwu romgu, ŋunhi nhe yukurrana djäma ŋäthili walŋu. 44Yo, ŋarra bini baḏuwaḏuyuna muka nhumalanha yulŋunydja; nhuma bini murrmurryunaŋga buku-ruŋinyamaranharawuyyunydja ŋurikiyyi nhumalaŋgalaŋuwuy yätjpuynydja djämawuy; yurru yana ŋarra walŋakumana yurru nhumalanha yulŋunydja, märr yurru nhuma marŋgiyirri, ŋunhi ŋarrapi yuwalkŋunydja walŋu Garray God. Bala nhuma yurru buku-ŋal'yunna ŋarrakalaŋuwu yäkuwunydja, waŋganygu yana.”

45Ga biyapul ŋayi Garray waŋana ŋarrakala bitjarra, 46-47“Way yolŋu, ma' ḻakaraŋa yolŋu'-yulŋuwanydja biyakana gam': Garraynydja waŋana bitjarra, ‘Dhuwalanydja ŋarra yukurra dhuŋgur'yunna gurthana, ŋurru-nherraṉdja, ŋunhi ŋayi yurru nhärana bitjanna bitjan worrknha; warrpam'thunna yurru ŋayi nhäranydja birrka'mirrina dharpa, walŋa ga räwak rrambaŋiyirrina. Yakana yurru yolŋuyunydja ŋunhiyi gurthanha ŋultjikuma, yanana ŋayi yurru nhäranydja birrka'mirrina wäŋanha buku-ḻiw'maramana. 48Ga bukmakthuna yurru ŋunhiyi yolŋuyu walalay nhämanydja, bala marŋgiyirrina, liŋgu ŋunhiyi gurtha dhuŋgur'yunaranydja ŋarrakuŋuwaynha yana, ga yakana yurru ŋula yolthu ŋultjikumanydja ŋunhiyi.’ ” Bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.

49Ga ŋarranydja waŋana buku-ruŋinyamaraŋala bitjarra, “Garray, bitjanna liŋgu ŋunha yolŋunydja walala waŋa yukurra bitjanna, ‘Nhäku warray ŋayi yukurra bitjan liŋgu waŋa goḏu-mayali'mirrinydja dhäruk, ga yakanydja warraŋulkuma?’ bitjanna walalanydja yurru yukurra waŋa.”