gnnNTOTPO

Genesis 28

1Bala ŋayi murrŋaram'tja ḏarramu Yitjaktja yäku wäthurrunana nhanŋu Djaykupku lili, bala waŋana nhanukala dhäruk-nherrarana bitjarra, “Yaka yana nhe yurru märrama dhiyakuwuynha wäŋawuynha miyalknha, Gaynanbuyŋunhanydja bäpurru'nha. 2Balayi nhe yurru marrtji roŋiyirriyi ŋunhiwala ŋathiwala Yaranlili, makarrlili Mitjapatamiyalili, ga ŋunhilina nhe yurru maḻŋ'marama dhäykanhanydja, gäthu'mirriŋunha nhokalaŋuwu ŋapipi'mirriŋuwu Laypangu, ŋanyana nhe yurru ŋunhiyina märraŋanydja. 3Godthu yurru nhuna guŋga'yundja, bala nhe yurru bäpa'mirriŋuyirrina guḻku'wuna bäpurru'wunydja dhika, guwar-ŋurrkamana nhe yurru dhaŋaŋnha miṯtjinydja. 4Godthu yurru nhuna gäma ḻatju'kuma marrtji bala, bitjan yana liŋgu bitjarra ŋayi yukurrana gäŋala nhuŋu märi'mirriŋunha Yipurayimnha. Ŋayi yurru Godthu nhuŋuna wekamanydja dhuwalanydja wäŋa ŋunhi ŋayi dhawu'-nherrara nhanŋu Yipurayimgu.” 5Bitjarrayi ŋayi Yitjakthu djuy'yurrunanydja-wala Djaykupnha.

Djar'tjar-way ŋayi Djaykuptja, gonha'yurrunana nhanŋu ŋunhi ŋäṉḏi'mirriŋunhanydja.

Djaykupthu nhäŋala Garraynha bukaway'kurru

28:10-22 (Jacob's dream)

10Djar'tjar-way ŋayi Djaykuptja gonha'yurrunana Biratjipaŋunydja wäŋa bala Yaranlilina wäŋalili, yurru barrkuna bena-wala wäŋanydja ŋunhi. 11Marrtjinanydja ŋayi yukurrana yana liŋgu gandarrŋuranydja munhakuyinana nhanŋu, bala ŋayi ŋorranana ŋunhili gandarrŋuranydja; guṉḏanydja ŋayi märraŋala, gurrunharanydja, bala muḻkurr-wurruŋalana ŋunhimala.

12Ŋorranana ŋayi yukurrana yakurrnha, bala ŋayi marrtjina bukaway'yinana, nhäŋala ŋayi bukaway'kurrunydja, ŋunhili liŋgu yukurrana dhärrana ŋal'-ŋalyunaramirri dhukarr ŋuliŋuru liŋgu ŋunhi wanhami ŋayi yukurrana ŋorrana, bala djiwarr'lili. Ga ŋuliwitjarra gatjaḻkurrunydja Godku djiwarr'wuy yolŋu'-yulŋu wäŋgaŋala dharrana, bala ḏuwa'-ḏuwaṯthurruna ga lili yarru'-yarrupthurruna, bitjarra yukurrana. 13Ga ŋayipinydja Garraynydja ga ŋunhili bäyma nhanukala Djaykupkala yana nyeyaḻŋura yukurrana djingaryurruna, ga waŋananydja ŋayi Djaykupkala. bitjarra, “Ŋarranydja dhuwala Garray muka, waŋarr nhokalaŋuwu märi'mirriŋuwu Yipurayimgu ga nhokalaŋuwu bäpa'mirriŋuwu Yitjakku waŋarr. Ŋarra yurru wekama dhuwalanydja gay wäŋa, dhuwala nhe yukurra ŋorra nhuŋuway ga. nhokalaŋuwu malawu. 14Nhipala yurru malanydja gaŋdhunna wirrkina walŋu dhaŋaŋdhirrina, ga yothu yurru nhokala yarraṯaŋuru maḻŋ'thun ŋunhala bala yalala, ga ŋuliwitjan nhanukalaŋukurruna ŋarra yurru walŋakuma bukmaknhanydja miṯtjinha. 15Ŋarranydja dhiyalami nhokala bitjan liŋgu ga wanhawitjan nhe yurru marrtji. Ŋarrapi yurru nhuŋu goŋ-nherraṉmirrinydja, ga ŋarrapi yurru nhuna roŋiyinmarama dhipalanydja wäŋalili. Yaka ŋarra yurru nhuna ganandja; ŋarra yurru djämanydja-wala bitjan yana liŋgu ŋunhi ŋarra nhaltjan yukurra dhäwu'-nherraṉmirri nhokala.” Ga bitjarra yukurrana Garray waŋana ŋunhili Djaykupkala bukaway'kurrunydja.

16Ŋayi Djaykup gaŋgathinanydja yakurrŋuru, bala waŋanana bitjarra, “Garray muka dhuwala yulŋunydja dhiyalaminydja. Dhuwalayi nhanŋuway muka wäŋanydja, yurru ŋarra dhuwala yaka marŋginydja.” 17Wirrkina ŋayi beyaṉiyinanydja, bala ŋayi waŋanana, “Dhuwalanydja dhuwala wäŋa dhuyuna ŋiniya?... gänaŋuna nhanŋuwaynha Godkuna wäŋa. Dhuwalanydja wäŋa dhurrwara djiwarr'nha.” Ga bitjarra ŋayi Djaykup nhinana waŋananydja.

18Bala ŋayi gaŋgathinana ḏuḏurr-way; gaŋgathinanydja ga ḻaw'maraŋala ŋunhi guṉḏanydja ŋunhi ŋayi ḻiya-gurruŋala yukurrana ŋunhimala, bala nherrarana ŋunhiyi guṉḏa, bala ŋayi weyikany'tja guryunmaraŋala ŋunhimala guṉḏalilina. Bala ŋayi buku-ŋal'yurrunana, märr-ŋal'yurruna Godkuna. 19Ga yäku-nherraranydja ŋayi ŋunhiyi wäŋanydja Bithulnha, ŋunhinydja mayali' bitjan Godku buṉbu.

20Ga ŋayi Djaykuptja waŋana dhäruk nherraṉmina, wäwun-nherraṉmina Garraywalanydja bitjarra, “Ŋuli nhe yurru yukurra yuwalkkuma djäka ŋarraku, ga marrtji galki ŋarrakala, gunganhamirriyama ŋarranha ga wekama ŋarranha yukurra yurru ŋayaŋay'yu ga girri'yu, 21ga ŋuli nhe yurru roŋiyinmarama ŋarranha balayi bäpawala ŋarrakalaŋuwala wäŋalili, ga yurruna ŋarra yurru nhuŋu märr-ŋal'yundja, ga nhepina yurru ŋarraku waŋarrnydja. 22Dhuwalanydja wäŋa bitjan nhuŋuwaynha God, ŋanapurru yurru dhiyalanydja buku-ŋal'yun nhuŋuwaynha yukurra yanana, bala ŋarra yurru barrkuwatjkumanydja guḻk-guḻkthundja 10-gumana nhuŋunydja, bukmak yana ŋunhi nhe yurru wekamanydja ŋarraku.”