gnnNTOTPO

NEHEMIAH 2

Niyamaya marrtjinana Djurutjalamlili

2:1-20 (Nehemiah went to Jerusalem)

1Ŋulaŋuru dhurrwaraŋuru ŋarra biyapul marrtjina roŋiyinayi djämalili. Djämanydja ŋarra yukurrana, yurru bukunydja ŋarra mukthurruna yukurrana warwumirriyina. 2Ŋayi Giŋdhu nhäŋala ŋarranha bukuna warwumirriyinyarana, bala yana dhä-wirrka'yurruna ŋarranha bitjarra, “Way Niyamaya. Nhäku dhuwala nhe buku-warwumirriyinanydja? Nhaltjarra nhe yulŋunydja?... rirrikthurruna? Nhäku nhe galŋa-yätjthinanydja?” bitjarra.

3Ga ŋarranydja ŋunhi beyaṉiyinana, liŋgu yaka dhunupa birrka'mirriwu yolŋuwu, walala yurru buku-warwumirriyirri ŋunhala milma nhanukala Giŋgalanydja; ŋayinydja ŋuli dhunupa baymatthurru rakunyguŋuna ŋanya. Bala ŋarra waŋana ḻakaraŋalana bitjarra, “Warwuyurruna dhuwala ŋarra ŋarrakalayŋuwu miṯtjiwu. Ŋunha ya', Djurutjalamdja warrpam'nha wäŋanydja ḏaw'-ḏawnha, yakana manymak.”

4Bala ŋayi Giŋdhu dhä-wirrka'yurrunana ŋarranha, “Nhäku nhe ḏukṯuktja? Nhaltjan ŋarranydja yurru nhuna guŋga'yun?” bitjarra.

Ga dhunupana yana ŋarra bukumirriyaŋalana, ŋayaŋuyunydja yukurrana ŋäŋ'thurruna Godnhana, 5bala yana ŋarra waŋana Giŋgalanydja bitjarrana, “Ŋarranydja ḏukṯuk nhe yurru djuy'yunna ŋarranha balayi Djurutjalamlilina, märr ŋarra yurru biyapul djäma dhuḻ'yun yuṯakumayi wäŋa ŋunha.”

6-8Bala ŋayi Giŋdja waŋana yuraŋalana ŋarraku yana, “Gatjuy marrtjiyana. Ga wiripunydja ŋarra yurru gathan nhuŋu djorra', märr nhe yurru marrtjinydja-wala goŋ-djorra'mirrinydja walŋana yana,” bitjarra.

9-10Yo, ŋayi wekaŋalanydja ŋarrakala ŋunhi yana liŋgu ŋunhi ŋarra ŋäŋ'thurruna ŋanya yukurrana, liŋgu Godtja galki yana ŋarrakala ŋayi, guŋga'yurruna marrtjina ŋarranha. Bala yana ŋarra marrtjinana, ga wiripu-guḻku' yolŋu'-yulŋu malthurrunanydja ŋarraku. Wäŋgaŋalanydja marrtjina-a-a ŋanapurru-u-u, yana liŋgu bur-way bunana dhika gandarrŋura wäŋaŋura, bala walala yolŋu wäŋawuy ŋurikiy gulmaranhaŋga bini ŋanapurrunha, liŋgu yaka walala ḏukṯuk ŋarraku, ŋarra yurru yuṯakuma biyapul Djurutjalam wäŋa. Yurru ŋarranydja milkuŋala djorra' ŋurikiŋi Giŋguŋu, ŋunhi ŋayi wekaŋala ŋarrakala. Bala walala yuwalkthi nhäŋalanydja, bala ŋarranha djuy'yurrunana.

11Ŋuliŋurunydja ŋanapurru marrtjinana yukurrana-a-a, yana liŋgu-u-u, ga ŋunhalayi bili nhäyika Djurutjalam bur-way. Dhut-gay nhinanana ŋarra ŋunhilina, nhinana galkunminanydja ḻurrkun' walunydja ŋupara.

12-15Bala munhakuna dhika ŋarra gaŋgathirri, bala marrtji gayulnha, marrtji ŋarra yukurra yarraman'thu, nhämana marrtji ŋunhi ḻiw'maramana wäŋa ḻoḻuna ŋunhi, marrtji maḻŋ'maramanydja ŋarra warrpam' warray ḻoḻunydja ḏaw-ḏawyunarana, warrpam' buḻwaŋ'thunarana; yakana ŋula dhukarr ŋamakurru' yarraman'kunydja marrtjinyarawu.

16-17Munhakumirrina wiripuŋuyuna waluyu, ŋarra ḻuŋ'maraŋala marrtjina ḏilaknha yana ŋurikiy wäŋawuy, bala ŋarra waŋanana walalaŋgala bitjarrana, “Wäy, mariŋuranydja dhuwala ŋilimurru yindiŋura yana, liŋgu dhuwalanydja gay' Djurutjalamdja wäŋa baḏuwaḏuyunarana warrpam'puynha. Gul' ŋilimurru ḏurryunna go, bukmakthu ŋilimurru yurru yana djämanydja rrambaŋi; ŋilimurru dhuḻ'yundja yurru ḻoḻu, biyapul yuṯakuma, märr yurru dhuwala wäŋa yukurra walŋa yurru yana djingaryun, ŋula nhämiriw marimiriw, ḻatju' yana bitjan liŋgu.”

18Yo, ŋarra waŋananydja walalanha bitjarra, “Garrayyunydja dhuwala ŋarranha yukurrana bitjarra liŋgu guŋga'yurruna, ga bitjarrayi liŋgu ŋayi ŋuruŋu buŋgawayunydja guŋga'yurrunayi ŋarranha. Ŋayi ŋarranha djuy'yurrunanydja dhipalayi dhiyaku dhuḻ'yunarawunydja biyapulŋuwu.”

Ga walalanydja waŋana bitjarra, “Gul' ŋilimurru, dhuḻ'yunna djämana, djäma yuṯakumayi, ḻiw'marama ŋilimurru yurru ḻoḻunydja gungamana,” bitjarra. Ga dhunupana yana walala girri'-ŋamathinana yulŋunydja dhuḻ'yunarawuna ŋurikiyina ḻoḻuwuna.

19Yurru ŋunhiliyi wäŋaŋura miriŋu marrtjina ḏäpthurruna, dhuwala walala yäku gam' Djanbalat ga Dapaya ga Gutjim. Yo, dhiyaŋuyi walalay miriŋuyu walalay ŋäkulana ŋanapurrunha, bala beyarrmakkuŋalana gitkitthunminana ŋanapurruŋgu. Bala walala waŋana bitjarrana, “Nhaltjan dhuwala nhuma yukurra yulŋunydja? Ŋunha buŋgawanydja ŋurruŋunydja nhumalaŋgu yurru maḏakarritjthirrina yana, liŋgu nhuma ŋapa-nherrarana ŋanya ŋunhi buŋgawanhanydja.”

20Yurru ŋarranydja buku-wakmaraŋala walalaŋgu bitjarra warray, “ŋunha ŋunhi djiwarr'wuynydja waŋarr wal'ŋu ŋanapurruŋgala warray ŋayinydja, galki warray; ŋayi warray ŋanapurrunha yurru guŋga'yun marrtji. Ŋanapurrunydja dhuwala djämamirri nhanŋu, ga dhuḻ'yundja ŋanapurru yurru dhuwalayi ḻoḻunha wäŋanha, yana liŋgu ga dhawaṯmarama ŋanapurru yurru. Dhuwalanydja gay' wäŋa Djurutjalamdja yäku yaka nhumalaŋgu. Yakana yana nhumanydja yurru nhina yukurra dhiyala wäŋaŋura.” Ga bitjarra ŋarra yukurrana ḻakaraŋalanydja ŋurikiyi miriŋuwunydja walalaŋgu.