gnnNTOTPO

Acts 18

1Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja ŋayi Bolyu gonha'yurrunana Yathandja wäŋa, bala marrtjina Gorinlilina wäŋalili.

Bolyu yukurrana ḻakaraŋala Djesunha ŋunhala Gorindja wäŋaŋura

2-3Ga ŋunhalayi Gorindja wäŋaŋura ŋayi Bolyu maḻŋ'maraŋala yolŋunha bäpurru'nha Djuwnha, yäkunydja ŋayi ŋunhi Guwila, ŋurukuy, wäŋawuy Bunditjpuy, yana ŋayi ŋunhiyi märr-yawungu bunanha ŋuliŋuru Rawumŋurunydja, miyalk maṉḏa galki, Burutjila yäku, yurru maṉḏa ŋunhi gonha'yurruna ŋunhiyi Rawumdja wäŋa, liŋgu ŋuriŋi ŋurruŋuyu Rawumbuyŋuyunydja ŋuli yukurranha gukunhana wirrkina wal'ŋu Djuwsnhanydja yolŋu'-yulŋunha ŋuliŋuruyinydja wäŋaŋuru. Bala ŋunhiyi maṉḏa Guwilanydja ga Burutjilanydja yukurrana nhinananydja ŋunhili Gorin wäŋaŋura, ga djäma maṉḏa ŋuli yukurranha ḏalwaḏalwa dhamin-dharpunha. Bala ŋayi ŋunhi Bol dhunupana marrtjinana maṉḏakala wäŋalilinydja, bala ŋayi nhinanana yukurrana ŋunhiliyina, liŋgu ŋayinydja ŋunhi Bolnydja yolŋu ḏalwaḏalwa djämamirri, balanyarana yana liŋgu bitjan ŋunhiyi maṉḏa Guwila ga Burutjila. Ga djämanydja ŋayi yukurrana ŋunhiliyina maṉḏakala, walala rrambaŋina. 4Ga bitjana liŋgu Nhinanharamirriyunydja Waluyu ŋayi ŋuli yukurranha waŋanha ḏälyuna dhikana dhärukthu ŋunhala buku-ŋal'yunaramirriŋuranydja buṉbuŋura; ŋayi ḏukṯukthina ŋurikiyi Djuwskunydja yolŋu'-yulŋuwu ga Gurikkunydja yolŋu'-yulŋuwu, walala yurru yuwalkkuma wal'ŋu märr-yuwalkthirri Garraywu Djesuwu.

5Ga maṉḏanydja ŋunhi Djälatjtja ga Dimithinydja bunana ŋulaŋuru Matjataniyaŋurunydja, ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja ŋayi Bolyu yukurrana bitjarrayi liŋgu walu-ŋupara ḻakaraŋala marŋgikuŋala ŋuriki Djuwsku yolŋu'-yulŋuwu; ŋayi ŋuli warraŋulkunha ḻakaranhanydja Djesunha bitjana, “Ŋunhiyi Djesunydja Walŋakunharamirri, Godkuŋu dhawu'mirriyanhara,” bitjarra.

6Yurru walala ŋunhiyi Djuwstja yolŋu walala yaka warray ḏukṯukthina ŋurikiyi dhäwu'wu, ga waŋana walala yukurrana yätjkuŋala ŋanya Bolnha, walala bini bunha muka ŋanya. Bala ŋayinydja ŋunhi Bolnydja ŋapana-wekaŋala walalambala, bala ŋayi waŋana bitjarra ŋurikala Djuwskalanydja yolŋu'-yulŋuwala, “Ŋunhi nhuma yurru yukurra nhina yarrkthundja benydja-wala Godkala, ŋunhiyinydja nhuŋuwaynha ŋurru, yakana ŋarrakunydja, liŋgu ŋarranydja yukurrana ḻakaraŋala nhumalaŋgu yuwalk warray, ga nhumanydja ŋuli yaka warray ŋäma ga märrama. Dhipuŋurunydja dhäŋuru ŋarra yurru nhumalanha gonha'yun, ga marrtji ŋunhana, ḻakarama ŋurupa mulku'-mulkuruwana yolŋu'-yulŋuwa.”

7Bala ŋayi Bolyu gonha'yurrunana ŋunhiyinydja Djuwsnhanydja yolŋu'-yulŋunha, bala ŋayi marrtjinanydja ga nhinana ŋunhana mulkuruwalana yolŋuwala yäkuwala Ditiya-Djatjawalana. Ŋayi ŋunhiyinydjayi yolŋu ḏarramu buku-ŋal'yuna ŋuli yukurranha Godku, ga wäŋa nhanŋu ŋuriki yukurrana dhärrana galki ŋurikala Djuwspuyŋuwala buku-ŋal'yunaramirriŋura buṉbuŋura. 8Ga ŋayinydja ŋurikiy buku-ŋal'yunaramirriwuynydja buṉbuwuy yolŋu ŋurruŋunydja, yäku Guritjpa, dhuwalayi ŋayinydja ga nhanukala gurruṯu'mirriyu walalay ŋäkulana ŋunhiyi dhäwu' Bolwuŋu, bala märr-yuwalkthinana Garraynha. Ga guḻku'yu wiripu-guḻku'yunydja yolŋuyu walalay ŋunhalayi Gorindja wäŋaŋura yukurrana ŋäkulayi Bolnha dhäruk, bala walala yukurrana märr-yuwalkthinana, ga dhunupana walala ḻiya-ḻupthurrunana.

9Waŋganymirri munhaku Bolyu nhäŋala wuŋiḻi yolŋunha, ŋayi yukurrana dhärrana Garray ŋayipi, bala ŋayi waŋananydja ŋunhiyi bitjarra, “Way Bol. Yaka barrariyanydja ŋula yolkunydja. Mukthurra yana waŋiya ḻakaraŋa, ga yaka ḏaḏawyurra gandarrŋura. 10Liŋgu ŋarranydja yukurra dhuwala marrtji galki muka nhokala. Yakana nhuna yurru ŋula yolthu wutthundja, ga burakirrinydja nhe yurru yakana, liŋgu dhiyalaminydja wäŋaŋura guḻku' yukurra nhina ŋarrakuwaynha ŋunhi yolŋu walala.” Bitjarrayina ŋayi yukurrana Garrayyu waŋananydja ganydjarrmirriyaŋalanydja ŋanya Bolnha. 11Bala ŋayi Bol nhinananydja yukurrana ŋunhiliyi wäŋaŋuranydja weyinnha, waŋganynha dhuŋgarra ga märr-ḻurrkun' ŋaḻindinydja, ga bitjanana liŋguna ŋayi ŋuli yukurranha ḻakaranha yolŋu'-yulŋunhanydja marŋgikunha Godkuŋunydja dhäruk.

12Bala ŋulinyaramirriyunydjayi ŋayi ŋuriŋi Rawumbuyŋuyunydja ŋurruŋuyu buŋgawayu djarr'yurruna nherrara yuṯanhana ŋurruŋunha yolŋunha djäkamirrinha ŋurikiyi wäŋawu Gurikkunydja, yäkunha Galiyanha Ga walalanydja yukurrana ŋunhi Djuwtja yolŋu walala waŋgany-manapanmina ḻuŋ'maranhamina, bala walala mulkanana ŋanya Bolnhanydja, bala gäŋala ŋanya balayina ŋurikala ŋurruŋuwalana yolŋuwala dhä-wirrka'yunarawuna yukurranharawu. 13Walala yukurrana ḻakaraŋala bitjarrana, “Dhuwalanydja gay ḏarramu yätjnha wal'ŋu yana. Ŋanapurruŋgalanydja romdhu yukurra ḻakarama nhaltjan ŋanapurru yurru yukurra buku-ŋal'yun Godkunydja, yurru dhiyaŋunydja gay ḏarramuyu ḻakarama yukurra ŋanapurruŋgu wiripuyama warray.”

14Ŋayi bini Bol waŋanha muka yulŋunydja, yana ŋayina ŋunhiyina ŋurruŋuna Galiyanha yäku waŋana ŋurikala Djuwskalanydja yolŋu'-yulŋuwala bitjarra, “Ŋunhi bini ŋayi dhiyaŋuyi yolŋuyu djäma ŋula nhä yätj, ga bakmaranha ŋunha Rawumbuyŋuwu rom, ŋarranydja bini ŋunhi nhumalaŋgu mäkiri'-witjuna warray, ŋänha warray nhumalanha dhäruk. 15Yurru nhumanydja yukurra dhuwala dhä-ḏal'yunmirri waŋanharamirri nhumalaŋgalayŋuŋura romŋura yana; nhuma yukurra yana waŋanharamirri dhärukŋura ga yäkuŋura dhika nhäŋura malaŋuŋura. Gatjuy, nhumapina yurru ḏaḏawmaranhamirrinydja dhuwalayi marinydja. Ŋarranydja yurru yakana dhuwalayi mala-yarr'yun yukurra nhumalaŋgunydja rom malanha.” 16Bala ŋayi dhawaṯmaraŋalana yukurrana gukuŋalana walalanha ŋuliŋuruyinydja wäŋaŋuru.

17Ga ŋuliŋurunydja dhäŋuru walala mulkana ŋunhinhana ŋurruŋunhana wal'ŋu yolŋunha buku-ŋal'yunaramirriwuynha ŋurikiynha buṉbuwuy Djuwskalaŋuwuynha, yäkunha Djothaninhana, bala walala ŋanya yukurrana bartjunmaraŋalanydja warraŋulnha ŋunhalana ŋurikala dhä-wirrka'yunaramirriwalana yolŋuwala wäŋaŋura. Yurru ŋayinydja ŋunhiyi Galiyanydja yäku yakana ŋula waŋana dhäruktja ḏaḏawmaraŋalanydja walalanha ŋuliŋuruyi mariŋurunydja.

Bol balayi roŋiyina Yandiyukliliyi

18Yo, ŋayi ŋunhi Bolnydja nhinana yukurrana ŋunhilinydja Gorindja wäŋaŋura ŋurikala Garraywalaŋumirriwalanydja yolŋu'-yulŋuwala weyinnha wal'ŋu, ga ŋuliŋuruyinydja dhäŋuru ŋayi walalanha gonha'yurrunana. Bala ŋayi marrtjina marthaŋayuna balayi roŋiyina Djiriyalilina makarrlili, ga malthurrunanydja nhanbala ŋunhiyi yolŋunydja maṉḏa Burutjilana ga Guwilana yäku maṉḏa. Ŋäthilinydja ŋayi Bol marrtjina yarrupthurruna Djin'kiriyalilinydja wäŋalili yäkulili, bala ŋunhalayina ŋayi dhawu'-nherraṉminanydja ŋanyapinyay ŋayi Gunhu'walanydja, bala muḻkurrnha wiriny'tjunmina ŋanyapinyay ŋayi, milkunhaminana ŋunhiyinydja dhawu'-nherraṉminyarana.

19-21Yo, marrtjinanydja walala yukurrana ga-ga-gaaa marthaŋayunydja-a-a, ga dhawaṯthurruna ŋunhili Yipatjatjnha wäŋaŋura, ga ŋunhalayi Yipatjatj wäŋaŋura ŋayi dhunupana marrtjinanydja ŋunhiwala Djuwskalana buku-ŋal'yunaramirrilili buṉbulili, ga ŋunhalayi walala yukurrana dhä-ḏal'yunminanydja waŋanhamina, ŋayi Bol ga Djuws yolŋu'-yulŋu. Yurru wiripu-guḻku'yunydja yolŋuyu walalay waŋana ŋanya bitjarra, “Nhiniya ŋanapurruŋgala nhe dhiyala märr-weyin,” bitjarra. Ga ŋayi Bolnydja waŋana yaka'yurruna; märr-gurriri ŋayi nhinananydja, bala ŋayi marrtjinana gonha'yurrunana walalanha. Bala ŋayi waŋana bitjarrana, “Yalalanydja ŋarra yurru mak roŋiyirri, bäy ŋayi yurru ŋayipi Godthu ŋarraku ḻakarama roŋiyinyarawu.” Bala ŋayi marrtjinanydja Bol ŋuliŋuruyinydja wäŋaŋuru mitjiyayuna, yurru maṉḏanydja ŋunhiliyina Burutjilanydja ga Guwilanydja ŋurr'yurrunana nhinana bäymana Yipatjatjnha wäŋaŋura.

22Yo, ŋayinydja ŋunhi Bolnydja mukthurruna yana yukurrana marrtjina, ga-ga-ga-ga-gaaa, ga dhawaṯthurruna ŋayi Djitjariyana wäŋaŋura, bala dhunupana ŋayi marrtjinanydja Djurutjalamlilina, ga ŋunhalayi ŋayi nhäŋala ga märr-ŋamathinyamina walala ŋunhi Garraywalaŋumirri walala yolŋu'-yulŋu. Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja ŋayi marrtjina balayi Yandiyuklilina wäŋalili. 23Ga ŋunhiliyinydja Yandiyuktja wäŋaŋura ŋayi nhinana märr-gurriri walalaŋgala, ga ŋuliŋuruyinydja dhäŋuru ŋayi gonha'yurrunana walalanha. Bala biyapul ŋayi marrtjina yukurrana makarrkurrunydja ŋuliwitjarrana bala Galatjiyakurruna ga Buritjiyakurruna, bala marrtjina marrparaŋ'kuŋala bitjarra walalanha ganydjarr-mirriyaŋalana bala, ŋunhiyi Garraywalaŋumirrinhanydja yolŋu'-yulŋunha.

Bulatjthu marŋgikuŋalana yukurrana ḻakaraŋalana Yipatjatjnha wäŋaŋura ga Gorinnha

24Yo, waŋgany yolŋu marrtjina Yipatjatjlili wäŋalili, yurru ŋayi ŋunhi Djuw yolŋunydja, yäku Bulatj, ŋurukuy yolŋu Yaliktjandarawuy, ga dhuwalayi yolŋu, marŋgi ŋayi mirithirri Godkalaŋuwunydja dhärukku wukirriwuywunydja, ga waŋa ŋayi ŋuli marrtji ḻakarama dhäruk dhunupa dhika wal'ŋu, warraŋulkuma yana. 25yo, ŋayi marŋgithinanydja ŋunhiyi Garraywalaŋuwu yana romgunydja, bala ŋayi ŋuli marŋgikumanydja yukurra ḻakaramanydja ḻatju'yuna dhikana wal'ŋu ŋuriŋina ganydjarrmirriyuna dhärukthu; marŋgikumanydja ŋayi ŋuli yolŋu'-yulŋunhanydja ŋuriŋiyi dhunupa yana Djesuwalaŋuwuynydja, yurru yaka ŋayi marŋgi bukmakkunydja wal'ŋu, marŋginydja ŋayi ŋunhi ŋurikiy yana, ŋunhi Djondhu ŋuli ḻiya-lupmaranha yukurranha yolŋu'-yulŋunha, ŋäthilimirriyanha yana yolŋu'-yulŋunha ŋurikiyi Djesuwalaŋuwu wal'ŋu walŋawu. 26Yo, dhuwalayi yolŋu Bulatjtja yäku bunana ŋunhili Yipatjatjnha wäŋaŋura, bala ŋayi yukurrana marŋgikuŋala ḻakaraŋala ŋunhala buku-ŋal'yunaramirriŋurana buṉbuŋura. Ga maṉḏanydja Burutjilayunydja ga Guwilayunydja ŋäkula ŋanya ŋunhimalayina, bala maṉḏa garr'yurrunana ŋanya ŋunhiyi yolŋunhanydja maṉḏakiyingalaynha wäŋalili, ga ŋunhalayina maṉḏa yukurrana ḻakaraŋalanydja dhika dhunuk-dhunukmirriyaŋalanydja romgunydja ga gatjaḻwu nhanukalaŋuwu Godkalaŋuna, warrpam'thurruna yana maṉḏa ŋunhi ḻakaraŋalanydja nhanbala yukurrana.

27Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja ŋunhi ŋayi marŋgithina ŋunhiyi yolŋu, bala ŋayi waŋana bitjarra, “Ŋarranydja yurru dhuwala marrtji bala Guriklilina wäŋalili,” bitjarra. Ga walala ŋunhi Garraywalaŋumirri yolŋu'-yulŋu ŋuriki Yipatjatjpuyŋuyunydja walalay marrparaŋ'kuŋala guŋga'yurruna ŋanya, bala walala wukirri djorra'na ŋuriki Garraywalaŋumirriwunydja yolŋu'-yulŋuwu ŋunhamalanydja Guriklilinydja wäŋalili, wukirrinydja walala ŋunhi djorrany'tja bitjarra, “Gumurr-ŋamathiya walala yana nhanŋu dhiyaku yolŋuwunydja Bulatjkunydja.” Bala ŋayi marrtjinana dhunupana ŋunhiyi Bulatjtja, ga ŋunhalayi Guriktja wäŋaŋura yuwalkkuŋala yana ŋayi guŋga'yurrunanydja ŋunhiyi yolŋunhanydja walalanha, ŋunhi walala yukurrana märr-yuwalkthina Garraynha, liŋgu ŋuriŋiyina ŋunhi Gunhu'wala märr-ŋamathinyarayu.

28Yo, waŋananydja ŋayi ŋunhiyi yolŋu ŋurikala Djuwskalanydja, ganydjarrmirriyu dhika yana; yuwalkkuŋalana yana ŋayi ḏälyuna wal'ŋu dhärukthu yukurrana ḻakaraŋalanydja ŋulaŋuruna yana djorra'ŋuruna wal'ŋu dhäruk, ḻakaraŋala bitjarra warraŋulkuŋalana ŋanya Djesunhanydja. “Djesunydja dhuwala ŋunhiyi Walŋakunharamirri, Godkuŋu dhawu'mirriyanhara,” bitjarra. Ga ŋuriŋi walalay Djuwsthu ŋuli yakana ŋula waŋgany dhäruk maḻŋ'maranha buku-ruŋinyamaranharawunydja.