gnnNTOTPO

Djon 12

Merriyu rarryurruna buŋgan bäw' Djesuwala ḻukulili

1Ga ŋayinydja ŋulinyaramirriyu Djesunydja marrtjina bala Bithinililina wäŋalili, ga nhinana ŋayi yukurrana ŋunhalayi Lätjuritjkala wäŋaŋura, ŋurikala ḏarramuwala ŋunhi ŋayi ŋanya walŋakuŋala moluŋuru Djesuyu. 2Ga ŋunhili wäŋaŋura walalanydja ŋäthilimirriyaŋala ŋathana nhanŋu Djesuwu. Yo, ḻukanydja ŋanapurru yukurra, ga ŋayi Mäthayunydja yukurra gäma'-gama ŋatha ŋanapurruŋgu balayi. Ga ŋayinydja yukurra Lätjuritjtja nhina nhanukala galki Djesuwala.

3Ga ŋayi Merrinydja marrtji, bala märrama ŋunhi buŋgan bäw'nha yäku nät, yurru ŋula nhämunha'mirrina ŋunhiyi yulŋunydja, rrupiya guḻku'mirrina dhikana. Märramanydja ŋayi ŋunhiyi, bala rarryunna ḻukulilina nhanukala Djesuwala, bala baṉḏany'kumanydja ŋayi ŋanya marwatthuna nhanukalay ŋayi Merriyu. Ga wäŋanydja ŋunhiyi warrpam'nha ŋuriŋiyi buŋgandhu bäw'yunydja monyguŋala.

4Ga ŋayi waŋganydja nhanŋu ḻundu'mirriŋu Djesuwu, yäku Djudatj-Gariyattja ŋoy warray djingaryun, ŋunhinydja ḏarramu ŋunhi ŋayi yurru ŋanya Garraynha yalala goŋ-wekama miriŋuwala, ŋayinydja waŋa bitjan warray, 5“Nhäku ŋayi yukurra warrkuḻumanydja ŋunhayi buŋgan bäwny'tja? Ŋunhi ŋayi bini djalimnha wekanhana ŋunhayi, ŋayi bini märranha rrupiyanydja ŋurukuyyi bathalana, ga rrupiyanydja ŋayi bini wekanha ŋunhiyi ŋuruku ŋurruwuykkuna walalaŋgu yolŋu'-yulŋuwu.” 6Bitjarra ŋayi waŋana Djudatjtja, yurru yaka ŋayi ŋunhiyi yuwalktja guyaŋina ŋunha ŋurruwuyknhanydja yolŋunha, yana ŋayi bitjarrayi waŋana, liŋgu ŋayi ŋunhi manaŋgan yolŋu, ga guyaŋinya ŋayi ŋuli rrupiya yana, liŋgu ŋayi ŋuli yukurranha ŋuriŋiyi gänha bathi rrupiyawuy ŋanapurruŋguway, ga wiripunydja ŋayi ŋuli djaw'yunana, nhanŋuwayliliyanhana ŋayi djuḻuḻ'maranhana.

7Bala ŋayi Djesunydja waŋa bitjanna, “Gonha'yurra ŋanya. Gurrunhanna ŋayi yurru ŋunhiyinydja ŋarraku, ŋurikina waluwu ŋunhi walala yurru ŋarranha märrkitjkumana molulilina. 8Liŋgu bitjan warray liŋgu walala yurru ŋurruwuyktja walala nhina yukurra dhiyala, nhuma yurru walalanha guŋga'yun bawala'mirriyu, yurru ŋarranydja yurru yaka warray nhumalaŋgala dhiyala bitjan liŋgu.” Bitjarra ŋayi Djesu waŋananydja.

9Ga guḻku'yuna yolŋuyunydja walalay ŋäkula ŋanya Djesunha ŋunha Bithiniyunydja wäŋalili, bala walala marrtjinana yana ŋunhimalayi yulŋunydja; walala ḏukṯuk nhänharawu nhanŋu Djesuwu, ga bitjarrayi bili walala ḏukṯukthina nhänharawu nhanŋu Lätjuritjkunydja, ŋurikinydja yolŋuwu ŋunhi ŋayi ŋanya walŋakuŋala beŋuru moluŋuru. 10Bala walala ŋurru'-ŋurruŋu ŋunhi waŋanhamina bitjanminana, “Ŋilimurru yurru yana bumana ŋanya ŋi,... Lätjuritjnhanydja, rrambaŋikumana maṉḏanha Djesunhana.” 11Bitjarrayina walala ŋunhi waŋanhaminanydja, liŋgu walala yukurrana yolŋu'-yulŋuyunydja guḻku'yuna gonha'yurruna marrtjina walalanha, bala märr-yuwalkthinana yukurrana nhanŋuwaynha Djesuwuna.

Djesu gärrinana marrtjina yutjuwaḻa'yu yarraman'thu Djurutjalamlili

12Yo. Dhaŋaŋnha dhika yolŋu walala marrtjina ḻuŋ'thurruna Djurutjalamlilinydja wäŋalili ŋuriki guyaŋinyaramirriwunydja waluwu Läy-yuḻkmaranharamirriwunydja yäkuwu, ga wiripuyunydja waluyu walala ŋäkulana Djesunha, ŋayi yukurrana marrtjina lili, be muka yana bäyma gandarrlili. 13Bala walala marrtjina ḏaw'-ḏawyurruna man'tjarrnha marwatnha, bala gundupuŋalana djunamana gumurr'yurrunana nhanŋu Djesuwu, bala ŋuriŋina man'tjarryuna marwatthuna walala yukurrana märr-yiŋgathinanydja nhanŋu, wokthurrunana manapara. Bitjarrana gam' walala waŋananydja, “Ŋilimurru wokthunna Garraywu. Dhuwalana yolŋu Gunhu'wunydja goŋmirrinydja wal'ŋu, ŋayi yukurra dhuwala marrtjinydja lili yäkumirri Garraywalaŋumirri. Ŋayinydja dhuwala Ŋurruḏawalaŋu ŋilimurruŋgu Yitjuralpuyŋuwu; ŋilimurru wokthunna nhanŋu go.” 14Ga bitjarrana walala marrtjina waŋananydja bukmak yana, märr-yiŋgathinanydja Djesuwu, ŋunhi ŋayi gorruŋala marrtjina lili wäyingala ŋapaŋura, yuṯawala yarraman'kala ŋayi marrtjina nhinananydja lili.

15Yo, ŋäthili baman'tja yolŋuyu wukirri dhäruk bitjarra gam',

“Way walala, nhuma Djurutjalambuy wäŋawuy,

yaka walala barrariyanydja.

Dhuwalina nhumalaŋgu Ŋurruḏawalaŋunydja marrtji yukurra lili,

gorrumanydja ŋayi marrtji lili yuṯawala yarraman'kala dhuwali yulŋunydja.”

16Yo, dhuwalanydja dhäruk ŋäthiliŋuwuy yana wukirriwuy, ḻakarama yukurra Djesunha, ŋäthili yana dhunupamirriyaŋalanydja yukurrana ŋanya ḻakaraŋala. Yurru ŋanapurrunydja nhanŋu ḻundu'mirriŋunydja walala yaka yana marŋgithina ga dharaŋara; dhuŋamirri yana ŋanapurrunydja ŋulinyaramirriyu. Ga ŋuliŋuruna dhurrwaraŋuru ŋunhi ŋayi Djesu gaŋgathinana rakunyŋuru, ga balayi roŋiyina nhanukiyingalay wäŋalilina, bala ŋanapurru yurruna guyaŋinanydja roŋiyinanydja ŋunhiyinydja dhäruk ŋunhi ŋäthiliŋuwuynydja wukirriwuy, bala ŋanapurru dharaŋarana dhuwala dhiyaŋunydja-wala, ŋunhi yuwalk warray dhuwalayi maḻŋ'thurrunanydja.

17-18Yo, ŋuriŋinydja yolŋu'-yulŋuyu ŋunhi walala nhäŋala Djesunha, ŋunhi ŋayi walŋakuŋala ḏarramunha Lätjuritjnha yäkunha beŋuru rakunyŋuru, walalanydja ŋunhi ḻakaraŋala ḻiw'maraŋalana dhäwu', bala bukmakthuna ŋäkulanydja Djesunha djämawuy ŋutu'-ḏälwuynydja wal'ŋu. Bala walala bukmaknha gundupuŋalanydja, gumurr'yurrunanydja nhanŋu Djesuwu, märr-yiŋgathinana manapara, ŋunhi ŋayi marrtjina lili yarraman'thu.

19Ga ŋunhi Rom-dharraymirriyunydja yolŋu'-yulŋuyu nhäŋalana yukurrana yana walalanha, bala waŋanhamina walalawuynha bitjanminana, “Gulkuruna dhuwala ŋilimurru walalanha ḏaḏawmaramanydja yukurra. Nhäŋana ŋunhana; birrka'mirrina ŋunha yukurra malthundja nhanŋu, warrpam'nha,” bitjarra.

Djesu wekanhamina ŋanyapinyay ŋayi rakunydhinyarawu

20Ga bitjarrayi bili wiripu-guḻkuny'tja bäpurru' Gurikpuynydja wäŋawuy mulkurunydja marrtjinayi bala Djurutjalamlilinydja ŋurikiyi Guyaŋinyaramirriwunydja buku-ŋal'yunarawu ŋulinyaramirriyuyi. 21Ga walalanydja ŋunhi mulku'-mulkurunydja marrtjina withiyara ŋanya Bilipnhana, ŋunhinhana yolŋunha ŋunhi ŋayi Bitjaydawuy wäŋawuy, Galaliwuy yolŋu, bala walala waŋanana Bilipkala bitjarra, “Way yolŋu, ŋanapurrunydja dhuwala nhänharawu ḏukṯuk Djesuwu.”

22Bala ŋayi Bilipthunydja waŋana Wandurunhana, bala maṉḏa marrtjinana, bala ḻakaraŋala nhanbalana Djesuwana, “Way Garray. Yolŋu'-yulŋu dhuwala mulku'-mulkuru ḏukṯuk nhuŋu nhänharawu,” bitjarra.

23Ga ŋayi Djesunydja buku-wakmaraŋala waŋana balanydja bitjarrana, “Walunydja ŋarraku dhuwala liŋguna bunana; galkina dhuwala yulŋunydja ŋarra yurru rakunydhirrina, ga balakurruyina walala yurru yolŋu'-yulŋuyunydja nhäma ŋarraku ḻatjuny'tja dhikanydja wal'ŋu rom. 24Märr-yuwalk dhuwala ŋarra nhumalaŋgu ḻakaramanydja yukurra. Ŋunhi ŋuli ŋatha maŋutji dholkuma munatha'lilinydja, ŋäthilinydja ŋayi ŋuli ŋunhi rakunydhirri, ga ŋuliŋuruyi rakunydhinyaraŋuru yurru walma yuṯana walŋa. Ga ŋunhi yurru maŋutji ŋatha yakanydja rakunydhirri, ŋayinydja yurru gänana ŋorra yukurra ŋunhiyi waŋganydja maŋutji. Ga ŋunhi yurru ŋunhiyi maŋutji ŋatha rakunydhirrinydja, ŋayinydja ŋuli ŋunhi gaŋgathirri biṯpiṯnha, ga ŋuliŋuruyi ŋuli ŋunhi guḻku'yirrina dhikana maŋutjinydja ŋathanydja.

25“Yo, ŋunhi ŋayi ŋuli yolŋu märr-ŋamathinyamirri yukurra nhanŋuwaynydja ŋayi walŋawu, ga djäka, yakana ŋayi yurru wekanhamirri ŋanyapinyay ŋayi wiripu-guḻku'wunydja walŋakunharawu, ŋayinydja yurru ŋunhiyinydja yolŋu yana rakunydhirrina-wala, walŋamiriwnha nhämiriwnha. Ga wiripu yolŋu ŋunhi, ŋunhi ŋayi ŋuli yaka guyaŋinyamirri ŋanyapinyay ŋayi walŋathinyarawu, ga bitjan ŋayinydja yurru wekanhamirri ŋanyapinyay ŋayi walŋa wiripuŋuwu yolŋuwu walalaŋgu, ŋunhiyina yolŋu walŋanydja wal'ŋu yukurra yurru nhina, liŋgu ŋuliwitjandhi nhanukalanydja walŋa-wekanhaminyarakurru yurru walma walŋana yana gupaḏalkumana. 26Ŋuli nhe ḏukṯuk nhe yurru djäma yukurra ŋarrakuwaynydja yuwalkkuma wal'ŋu yana; nhenydja yurru malthurra ŋarranhawuynha yana dhuḏakthurra, märr yurru ŋali maṉḏa rrambaŋina nhinanydja yukurra, ŋarra ga nhe djämamirrina ŋarraku. Ga ŋunhi nhe yukurra yurru djäma ŋarrakuwaynydja, ŋarrakalanydja bäpayu yurru nhunanydja nherraṉ ŋunhana wal'ŋu yana, galki nhanukalaynha ŋayi.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋala.

Djesu ḻakaranhamina ŋanyapinyaynha ŋayi rakunydhinyara

27Ŋuliŋuruyinydja dhurrwaraŋuru ŋayi Djesuyu waŋana bitjarrana, “Ŋayaŋu-wurakinana ŋarra dhuwala bay'. Nhäku dhika ŋarra yurru ŋäŋ'thundja Bäpanha? Waŋi warray ŋarra ŋuli bukumirriyaŋunydja biyaku gam'?... ‘Bäpa, djaw'yurrana ŋarranha dhipuŋurunydja, märr yurru ŋarra yakana rakunydhirri?’ Yaka ŋarra yurru bitjandhiyinydja waŋa, liŋgu dhiyakuyi muka ŋarra ŋunhi marrtjinanydja lilinydja dhipalanydja, märr yurru ŋarra burakirri yana yolŋu'-yulŋuwuna walŋakunharawu. 28Yo, bitjanna ŋarra yurru bukumirriyamanydja gam', ‘Bäpa, wekanhaminana ŋarra dhuwala yulŋunydja ŋarranhawuy ŋarra, märr yurru balakurruyina ŋarrakala burakinyarakurrunydja, yolŋuyunydja walalay yurru nhäma dharaŋanna, bala yäku ḻakaramana yurru nhunanydja yindikumana.’”

Bala ŋulaŋuru rirrakaynydja waŋana djiwarr'ŋurunydja bitjarrana, “Yolŋuyunydja walalay liŋguna nhäŋalana dharaŋarana ŋarranha, wokthurrunana manapara ŋuliyina nhokala djämakurruna, ga biyapul walala yurru nhämayi ŋarranha ŋuliwitjandja burakinyarakurru nhokalanydja.”

29Ga bukmakthu yolŋuyu walalay ŋäkulana yukurrana rirrakaynydja ŋunhiyi, bala walala wiripu-guḻkuny'tja waŋana bitjarrana, “Way, murryu'-murryun marrtji dhika go.” Ga walala wiripu-guḻkuny'tja waŋana ḻakaraŋala bitjarra, “Way, ŋunhanydja dhuwala rirrakay djiwarr'wuy yolŋu, waŋa yukurra nhanukala,” bitjarra.

30Ga ŋayi Djesunydja waŋana walalaŋgu bitjarra, “Ŋunhanydja rirrakay waŋana yukurrana yaka ŋarraku; nhumalaŋguna ŋunhayinydjayi marŋgikunharawu ŋayi waŋana. 31Dhuwalana walunydja ŋunhi liŋguna bunanana ŋunhi yurru munatha'wuynhanydja dhiyaŋuyina ŋunhi romnha yarrkthunmarama, ga ŋanyanydja yurru ŋunhiyinydja ŋunhi wäŋa-mulkanharapuyŋunhanydja, Mokuynhanydja ŋunhinydja ŋurruŋunhanydja yurru ŋurrkamana yana dhiyaŋuna-wala. 32Ga ŋarranhanydja walala yurru yolŋuyu walalay ŋal'maramana munatha'ŋurunydja dhipuŋuru, bala ŋuriŋiyinydja yurru ŋarranydja galkithamana warryun bukmakthamana yolŋu'-yulŋunha ŋarrakalaynha ŋarra.” 33Yo, ŋunhi ŋayi Djesu waŋana bitjarrayinydja, ŋayi milkunhaminana ŋanyapinyay ŋayi, ŋunhi nhaltjan walala yurru ŋanya rakunyguma, dharpaliliyama ŋal'marama.

34Ga walala ŋunhi yolŋu'-yulŋunydja waŋana bitjarra, “Way, ŋunha ŋanapurruŋgalanydja Romdhu yukurra ḻakarama Garraynha Christnha, ŋunhi ŋayinydja yurru nhinana yukurra bitjanna liŋguna. Ga nhäkuna nhenydja yukurra ḻakarama, be yurru Gäthu'mirriŋunhanydja Yolŋunha ŋal'marama, burakirri ŋayi yurru be. Go, mak ḻakaraŋa. Yol dhika be Gäthu'mirriŋunydja Yolŋu?”

35Ga ŋayi Djesunydja waŋana bitjarrana buku-wakmaraŋala balanydja, “Djarraṯawun'tja dhuwala nhumalaŋgala märr-gurririna dhiyala. Marrtjiya djarraṯawun'kurrunydja dhiyaŋuna-wala, märr yurru ŋuriŋi buku-munha'yunydja nhumalanhanydja yakana monyguma. Ŋunhi ŋuli yolŋu marrtji yukurra buku-munha'kurrunydja, yakana ŋayi marŋgi nhanŋuway ŋayi, wanhamala ŋayi yukurra marrtji. 36Yo, märr-yuwalkthiya djarraṯawun'kundja dhiyaŋuna-wala, liŋgu ŋayi nhumalaŋgala dhuwalana ŋunhiyinydja; märr-yuwalkthiyana biyakana nhanŋu, märr yurru nhumanydja yolŋu walala nhanŋuwaynha djarraṯawun'kuna.” Bitjarra ŋayi Djesuyu waŋananydja.

Guḻkuny'tja yolŋu walala yakana yukurrana märr-yuwalkthina Djesuwu

37Ga ŋuliŋuruyi waŋanharaŋurunydja ŋayi marrtjinana yana gonha'yurrunana; marrtjinanydja ŋayi Djesu ŋunhi ŋula wanhamalana yana wäŋalili, märr walala ŋanya yurru yakana maḻŋ'marama. Yo, walala ŋunhi ŋurru'-ŋurruŋuyunydja Djuwyu malayu nhäŋala warray ŋunhiyi djämanydja nhanukuŋu Djesuwuŋu, ŋunhi ŋayi yukurrana djäma mirithirri ganydjarr-ḏumurru wal'ŋu ŋunhi walalaŋgala maŋutjiŋura, yurru yakana walala yukurrana märr-yuwalkthinanydja nhanŋu Djesuwu.

38Yo, maḻŋ'thurrunanydja ŋunhiyi yuwalk yana, bitjarra ŋunhi dhäwu'-gänharamirriyu yäkuyu Yitjayayu yukurrana ḻakaraŋala ŋäthili, bitjarra gam',

“Garray, ŋunhanydja walala yukurrana yakana märr-yuwalkthina dhiyakuyi dhäwu'wu,

ŋunhi ŋanapurru ŋuli yukurranha ḻakaranha walalaŋgu;

Liŋgu muka nhe milkuŋalanydja yukurrana walalaŋgala nhuŋuwaynydja ganydjarr,

yurru yakana walala märr-yuwalkthinanydja.”

39Yo, dhiyakuyina walala ŋunhi yakanydja yukurrana märr-yuwalkthina; walalanydja yukurrana ŋunhi mäkiriny'tja dhaḻ'yunmina warray walalanhawuynha walala, liŋgu ŋayi ŋäthili Yitjayayunydja yukurrana ḻakaraŋalayi biyapul bitjarra gam',

40“Godthunydja walalanha maŋutji bambaykuŋalana bitjarrana,

märr yurru walala yakana nhäma ŋamathamanydja, dharaŋandja wal'ŋu;

Ga muḻkurrnydja ŋayi walalaŋgu dhaḻ'yurrunayi,

märr walala yurru yakana yukurra guyaŋirri dhunupakumanydja,

bala marŋgithirrinydja.

Liŋgu Godtja waŋa yukurra bitjanna,

‘Yakana walala yurru ŋunhiyi walala bilyun roŋiyirrinydja ŋarrakala,

märr yurru ŋarra walalanha walŋakumanydja.’ ” 41Yo, Yitjayayu yukurrana ŋunhi waŋananydja bitjarrayi ŋäthili yana ḻakaraŋala, liŋgu ŋayi maŋutji-yurthina ga nhäŋala Djesuwunydja ḻatju' dhika wal'ŋu rom, bala ŋayi ḻakaraŋalana yukurrana ŋanya Djesunha, yurruna ŋunhiyinydjayi maḻŋ'thurruna dhä-dhuḏitjnha.

42Yo, guḻku' mirithirri yolŋunydja walala Djuwstja ŋurru'-ŋurruŋunydja yaka märr-yuwalkthina Djesuwu. Ga wiripu-guḻku' ŋuliŋuruyi malaŋuru märr-yuwalkthinanydja yukurrana nhanukala, yurru yaka walala ŋunhi märrnydja maḻŋ'maranhamina walalanhawuy walala, liŋgu walala guyaŋinanydja yukurrana bitjarra, “Walala yurru Rom-dharraymirriyunydja walalay ŋarranha ŋurrkamana yurru dhipuŋurunydja malaŋuru.” 43Yo, wiripu-guḻkuny'tja yolŋu walala ŋunhiliyi yakana ŋula warraŋulnydja wal'ŋu ḻakaranhamina, liŋgu walala bitjarra guyaŋina yukurrana, märr yurru walalanha ŋunhi buku-wurrpan ŋuriŋiyi yolŋu'-yulŋuyu yana, ga yakana walala guyaŋina buku-wurrpanarawu ŋuriki Godkalaŋuwunydja märranharawu.

Djesuwala dhärukthu yana yurru barrkuwatjkuma dhä-ḏir'yunarawunydja

44Ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru Djesuyu ḻakaraŋala dhä-warrwarnha wal'ŋu wirrkina, märr walala guḻku'yuna ŋanya ŋäkulanydja, ga bitjarrana ŋayi waŋana ḻakaraŋalanydja gam', “Ŋula yol yolŋu ŋuli yukurra märr-yuwalkthirri ŋarrakunydja, ŋunhiyinydja bitjan ŋayi yukurra märr-yuwalkthirriyi Gunhu'wunydja, ŋurikinydja ŋunhi ŋayi djuy'yurruna ŋarranha lili; yaka ŋayi ŋarrakuwaynydja waŋganygunydja yukirri märr-yuwalkthi. 45Ga ŋunhi nhe nhäma yukurra ŋarranhanydja, yaka yana yukirri nhe dhuwali ŋarranhanydja nhäŋu, liŋgu Bäpanhanydja nhe nhämayi yukurra dhuwali ŋarrakala, ŋunhinhanydja ŋunhi ŋayi ŋarranha djuy'yurruna lili. 46Ŋarranydja dhuwala djarraṯawun' marrtjina lili dhipala munatha'lili, djarraṯawun'kunharawu yolŋu'-yulŋuwu, märr ŋayi yurru ŋula yol yolŋu märr-yuwalkthirrinydja yukurra ŋarraku, yakana ŋayi yurru nhina baḏak ŋunhiliyi buku-munha'ŋuranydja.

47-48“Ga ŋuli yurru nhuma ŋula yolthu walalay dhäruk ŋarranha ŋäma yukurra, ga yakanydja märrama, ŋanyanydja yurru ŋunhiyinydja yolŋunha ŋurrkamana, dhä-ḏir'yunna yurru. Ŋarrapinydja yurru ŋanya yaka barrkuwatjkuma, liŋgu ŋarranydja dhuwala yaka bunana dhiyala barrkuwatjkunharawu ga dhä-ḏir'yunarawunydja; yana ŋarra marrtjinanydja lili dhipala walŋakunharawu dhiyaku wäŋawu. Yurru ŋayi warray boŋguŋu yuwalktja dhärri ŋuriŋi dhä-yawar'yunarayunydja waluyu, barrkuwatjkunharawunydja ga mala-yarr'yunarawunydja, liŋgu ŋulinyaramirriyunydja waluyu ŋarrakalanydja dhärukthu boŋguŋu warraŋulkuŋuna milkuŋu ŋunhi yätjtja rom, ŋurikiyi yolŋuwu walalaŋgu ŋunhi walala ŋarranha yaka dhäruk märraŋala. Liŋgu walalanhanydja yurru ŋunhinhanydja dhäruk-märranhamiriwnha walalanha barrkuwatjkumana ŋuriŋiyina dhärukthu ŋunhi ŋarra ŋuli yukurra waŋa. 49Liŋgu dhäruktja ŋarra ŋuli yukurra dhuwala waŋa yaka ŋarrakuwaynydja ŋarra; Bäpawu yana ŋunhi dhäruktja, ŋurikiyina ŋunhi ŋayi ŋarranha djuy'yurruna lili, ŋayi ḻakaraŋala ŋarrakalanydja nhaltjan ŋarra yukurra yurru waŋa.

50“Ga ŋarranydja marŋgi nhanŋu dhärukku Godku; dhäruktja nhanŋu ŋunhi walŋa-ḏikṯik warray, ga walŋa-wekanhamirri yana. Ŋunhiyinydjayi ŋarra ŋuli waŋa yukurra, ŋunhi liŋgu yana dhäruktja ŋunhi nhaltjan ŋuli Bäpayu ḻakarama ŋarrakala; ŋunhiyi bili ŋarra ŋuli yukurra waŋanydja.” Ga bitjarra ŋayi yukurrana Djesu ḻakaranhaminanydja ŋanyapinyay ŋayi.