gnnNTOTPO

Exodus 4

Godthu wekaŋala Mawtjitjkala yiŋarray' milkunharawu

4:1-17 (God gave Moses a sign)

1Bala ŋayi Mawtjitjtja waŋana buku-wakmaraŋala Garraywala bitjarra, “Walalanydja yurru yaka warray ŋarraku ŋayaŋu-yuwalkthirri ŋiniya? Walalanydja yurru waŋa, ‘Yä-ä-äw! Yaka warray nhokala Garraynydja maḻŋ'maranhamina,’ bitjandja yurru ŋula.”

2Bala Garrayyunydja waŋana dhä-wirrka'yurruna Mawtjitjnhanydja bitjarra, “Nhä nhe yukurra dhuwali ḏälkuma goŋdhunydja?” bitjarra.

“Wapitja dhuwala,” ŋayinydja bitjarra Mawtjitjtja. 3Ga ŋayi Garrayyunydja waŋana ŋanya bitjarra, “Ma' ḏupthurrana dhuwali wapitjany'tja munatha'lilina.” Bala ŋayi ḏupthurrunana, bat bitjarra, bala marrtjina moḻŋuyinana ŋunhiyi wapitjany'tja. Mawtjitjtja djaḻaḻ'yurruna, ṉaŋ'thurruna ŋuripa moḻŋuwa beyaṉiyinana.

4Bala Garrayyunydja waŋana ŋanya Mawtjitjnha bitjarra, “Goŋ-djarryurra, ga mulkiya yaŋara'na, bala ḻaw'maraŋana ŋanya.” Bala yuwalkthi ŋayinydja märraŋalana, ga balayi wapitja'yinayi goŋŋuranydja nhanukala. 5“Ga biyakayi nhe yurru yolŋuwalanydja walalaŋgala milma yana,” bitjarra ŋayi Garray waŋananydja. “Yo biyakayi djämanydja, bala walalanydja yurru ŋayaŋu-yuwalkthirrina nhuŋu, ŋunhi nhokala Garray ŋayipi maḻŋ'maranhaminanydja, ŋunhiyi ŋunhi ŋayi Waŋarr bäpa-ŋaliwu walalaŋgu, Yipurayimgu Yitjakku ga Djaykupku Waŋarr.”

6Ga biyapul Garrayyu waŋana Mawtjitjnha bitjarra, “Biyaka goŋ-gärriya girri'lili nhokalay nhe, dhipali gumurrlili ya'.” Bala yuwalkthi ŋayinydja goŋ-gärrina. Ga ŋunhi ŋayi goŋdja dhawaṯmaranhamina ŋanyapinyay ŋayi, bala nhäŋalanydja marrtjina goŋdja ŋanyapinyay ŋayi gaywaraŋu' warray, burrpuy'mirriyina warray marrtjina ŋayinydja.

7Ga biyapul ŋayi waŋana Mawtjitjkala, “Goŋ-ŋilitjanmiya biyapul,” bitjarra. Ga yuwalkthi ŋayinydja goŋ-gärrina, ga liliyi goŋ-dhawaṯmaranhamina, bala nhänharamina ḻatju'na.

8Bala Garray waŋana Mawtjitjkala bitjarra biyapul, “Biyakayi nhe yurru milkuŋanydja walalambala. Ŋuli walala yurru yaka ŋayaŋu-yuwalkthirri yiŋarray'wu ŋurikiyi ŋäthiliŋuwunydja walŋu, walalanydja mak yurru ŋayaŋu-yuwalkthirri dhuwalayina. 9Ga ŋuli walala yurru yakanydja märr-yuwalkthirri, yana dhunupana dhiṯthurra gapu mayaŋŋuruna, bala rarryurra munatha'lilina, ga dhunupana ŋayi yurru ŋunhiyi gapunydja gulaŋdhirrina.”

10Bala Mawtjitjtja waŋana Garraywala bitjarra. “Way Garray, yaka dhuwala ŋarra ŋamakurru' waŋanharawu yolŋu'-yulŋuwu. Ŋarra ŋuli waŋi bulnhana, liŋgu bundhuwulu ŋarra dhuwala ŋäṉarr waŋanharawu.” 11Ga Garraynydja waŋana dhä-wirrka'yurruna bitjarra, “Yolthu dhika yolŋu'-yulŋunhanydja djäma? Ŋarrapi dhuwala djäma yolŋunhanydja ŋäṉarrmirriyaŋala. 12Gatjuy marrtjiyana nhe yurru, ga ŋarra yurru nhokala ŋäṉarrŋuranydja, guŋga'yundja nhuna. Ŋarra yurru nhuna dhäruk wekama waŋanharawunydja.”

13Yurru ŋayi Mawtjitjtja waŋana bitjarra, “Yä-ä-äw, yakana Garray ŋarranydja yurru marrtji. Djuy'yurra wiripuŋunhana ŋula yolŋunha.”

14Bala Garraynydja ŋaramurryinana Mawtjitjkala, ga waŋana nhanukala bitjarrana, “Wäwa'mirriŋu nhuŋu ŋunha Yärun dhäruk ŋamakurruny'tja. Galki ŋayi yurru marrtjina lili yulŋunydja, bala ŋayi yurru gumurr-ŋamathirrina wirrkina nhämanydja nhuna. 15Nhenydja yurru dhäruk wekaŋa nhanukalana Yärungalana, ga ŋayina yurru waŋa dhä-warrwarnydja yolŋu'-yulŋuwu. Ŋarranydja yurru nhokala ŋäṉarrŋura, ga ŋarrana yurru djäma ḻakaramanydja nhumalaŋgu. 16Yurru Yärunnha, ŋayina yurru waŋanydja ḻakaramanydja yolŋu'-yulŋuwa dhäruktja ŋunhi ŋarra yurru dhäruk wekama nhokala. 17Ga dhuwalana wapitjany'tja nhe yurru gäma nhokalay goŋdhunydja, liŋgu dhiyaŋu wapitja'yu nhe yurru yiŋarrayny'tja milkuma walalaŋgu,” bitjarrayina ŋayi Garrayyu djäma wekaŋala Mawtjitjnhanydja.

Mawtjitj roŋiyinana balayi Yetjiplilina

4:18-31 (Moses returned to Egypt)

18Bala Mawtjitjtja marrtjina roŋiyinana balayi wäŋalili, ŋapipi'mirriŋuwana ḏo'yurruna. Djar'tjaryurrunanydja ŋayi-i-i, ga ŋunhala wäŋaŋura ḏo'yurruna, bala ŋayi waŋana gawal'mirriŋuwala bitjarra, “Ŋarranydja boŋguŋu dhuwala marrtjina, roŋiyi balayi Yetjiplili, nhäŋu marrtji ŋarrakuway miṯtjinha, nhä walala yukurra nhina,... baḏak walŋamirri?... mak liŋguna murrmurryun.” Bala nhanŋu gawal'mirriŋunydja waŋana yoraŋalana bitjarrana, “Gatjuy marrtjiyana.”

19Yo, Garraynydja waŋana Mawtjitjkala ŋunhala wäŋaŋura Midiyan, “Gatjuy roŋiyiyana ma' balayi Yetjiplili, liŋgu ŋunhinydja walala yolŋu'-yulŋu ŋunhi walala nhuna guyaŋina bunharawuy, liŋguna walalanydja rakunymirrina.” 20Bala Mawtjitjtja gaŋgathinana, garr'yurruna nhanŋuway miyalknhanydja ga gäthu'mirriŋunha walalanha, ga wap-wapmaraŋala duŋ'kiwala ḏiltjililina, bala martj-martjtjurrunana balayi Yetjiplili roŋi'-ruŋiyina, gäŋalanydja nhinana bala ŋayi Mawtjitjthu goŋdhunydja yiŋarray', Garraywu wapitja.

21Bala Garray waŋana Mawtjitjkala bitjarra, “Yo, ŋunhi nhe yurru ḏo'yun ŋunhala Yetjiptja, marrtjiya balanydja buŋgawawalanydja, bala djämana dhuwaliyi dharrpalnydja maṉḏanha rom milma nhanukala. Nhäma warray ŋayi yurru yulŋunydja, yurru yakana ŋayi yurru djuy'yundja yolŋu'-yulŋunhanydja, liŋgu rom-ḏälnha ŋayi. Ŋarranydja yurru mukthun yana ŋayaŋunydja nhanŋu ḏälkuma. 22Ga biyakana nhe yurru ḻakaraŋa ŋurikala buŋgawawalanydja, ‘Garraynydja yukurra waŋa bitjan, “Dhuwala Yitjuralnydja bäpurru balanyarana bitjan ŋarrakuwaynha maḻamarr gäthu'mirriŋu. 23Liŋgu ŋarra nhuna waŋananydja, nhe yurru djuy'yun ŋarraku gäthu'mirriŋunhanydja, märr ŋayi yurru marrtjina, bala buku-ŋal'yunna ŋarraku. Yurru nhenydja waŋana yaka'yurruna, bala ŋarranydja yurru buma rakunygumana nhipalanydja maḻamarrnha gäthu'mirriŋunha.’ ” Biyaka ḻakaraŋa buŋgawawalanydja ŋarrapi dhuwala dhäruktja,” bitjarra ŋayi Garraynydja waŋana Mawtjitjkala, ŋunhi baḏakka yana ŋayi marrtjina yukurrana balayi Yetjiplili.

24Yo, mukthurruna yana walala yukurrana marrtjina yulŋunydja-a-a, ga gandarrŋura bala walala gulyurrunana, bala ŋayi Garraynydja bunana Mawtjitjku, ŋayi bini bunha muka ŋanya Godthunydja Mawtjitjnha, galki ŋayi bini rakunydhinyana, liŋgu ŋayi yaka ḏarrtjalkkuŋala mitthurruna nhanŋuway ŋayi gäthu'mirriŋunha, yaka ŋayi djäma ŋunhi rom Godku yiŋarray' ŋunhi ḻakarama yukurra mim'punydja ŋunhinydja Godkuna nhanŋuwaynha dhawu'. 25-26Bala ŋayinydja dhäykayuna marrtjina nhanukala ŋuriŋina Djipurayuna märraŋala raywalny'tja yiki, bala mitthurruna ḏarrtjalkkuŋalana ŋanya ŋunhi yothu'nhanydja. Yurru ŋayi wirrkina dhika ŋaramurryinanydja, bala gäŋala barrwaṉ'tja ŋunhi, bala ḏupthurruna nhanukala gumurrlilina Mawtjitjkala, bala ŋayi waŋana bitjarrana, “Nhä dhuwala nhe dhuway'mirriŋunydja ŋarraku?... gulaŋgu djäl-ḏumurru?” bitjarra.

Bala ŋayi Godthu Mawtjitjnhanydja walŋakuŋalana, yakana ŋayi rakunydhinanydja ŋulinyaramirriyunydjayi.

27Ga ŋunhala Yetjip wäŋaŋura, ŋayi nhinana yukurrana Mawtjitjku wäwa'mirriŋu Yärun yäku. Ŋayi Garrayyu waŋana Yärunnha, djuy'yurruna ŋanya bitjarra, “Gatjuy, nhe yurru marrtjiya bala ŋunhamala ŋanhdharklili wäŋalili, ga ŋunhala nhuma yurru gumurr-bunanharamirri, gutha-ŋalinydja Mawtjitjtja.” Bala Yärundja gaŋgathinana, dhunupana djar'tjaryurrunana.

Marrtjinana ŋayi-i-i, marrtjinana yana liŋgu-u-u, ga ŋunhala bili wäŋaŋura bukuŋura, ŋunhi Garraywu Buku, ḏo'yunminanydja maṉḏa ŋunhilina, bala maṉḏa dhangi'yunminana, wälkunharaminana. 28Mawtjitjthu ḻakaraŋalana yukurrana dhäwu'na nhanbala Yärunbanydja, ŋunhi nhaltjarra Garrayyu ḻakaraŋala yukurrana, ŋunhi ŋanya Garrayyu djuy'yurruna liliyi. Ga bitjarrayi liŋgu ŋayi ḻakaraŋala ŋurikiy yiŋarray'wuynydja, ŋunhi ŋayi djäma ḻakaraŋala nhanbala Mawtjitjpa Garrayyu.

29Bala Mawtjitjtja ga Yärundja gaŋgathina ŋuliŋuruyi, bala rrambaŋina wäŋgaŋala Yetjiplilinydja. Bala maṉḏa buku-ḻuŋ'maraŋala ḏilaknha ŋurru'-ŋurruŋunhana, bukmaknha yana Yitjuralnha bäpurru'nha. 30Bala Yärundhu ḻakaraŋalana yukurrana walalambala Garraynhana dhäruk, ŋunhi ŋayi Garray dhäruk-nherraṉmina Mawtjitjkala. Ga bitjarrayi bili Mawtjitjthu djämayi yukurrana ŋunhalanydja, milkuŋala walalambala yiŋarray' ŋunhi, wapitja'wuynha moḻŋuyinyara, ga goŋbuy burrpuymirriyinyara, 31bala walala bukmak ŋunhi yolŋu'-yulŋunydja ŋayaŋu-yuwalkthinana yana. Walala ŋäkulana ŋunhiyi dhäwuny'tja ŋunhi ŋayi Garraynydja liŋguna ḏo'yurrunana walalambala, ga nhäŋala ŋayi walalanha galŋa-miḏikinyarana, bala walala bukmakthinana buku-nyilŋ'thurrunanydja, buku-ŋal'yurrunana manapara Garraywu.