gnnNTOTPO

GODKUŊU WARRAŊULKUNHARANA 6

Lämdhu ḻapmaramana yukurra mam'-mammaranhamirrinydja

1Mukthunga yana ŋarra yukurra mel-yurthirri nhäma, ŋayi yukurra ŋuriŋi Lämdhunydja ḏälkumaŋga yana ŋunhiyi djorra', dhaḻ'yunara wuṉḏaŋarrkunhara 7 mam'maranharamirrinydja. Ŋuliŋurunydja ŋarra nhäma ŋanya, ŋayi ḏaw'yun waŋgany mam'maranharamirri, bala ŋarra ŋäma dhäruknha, waŋgany ŋuliŋuruyi walŋamirri waŋa yukurra, yurru bena rirrakaynydja murryu'-murryun marrtji, bitjan ŋayi waŋanydja, “Go, maḻŋ'thurrana marrtjiya,” bitjan. 2Ga yuwalkthi maḻŋ' marrtji gaywaraŋu'na yarraman'tja, ga yolŋu ŋal'yundja marrtji ŋunhilimi yarraman'kala, ḏälkumanydja ŋayi marrtji bonarra, ga ḻiyaŋuranydja nhanukala nherraṉara muḻkurrwuynha ŋula yolkuŋu wekanhara, balanyara bitjan giŋdhu ŋuli gurrukama, ŋunhiyinydja ḻakarama yukurra ganydjarrnha ŋayi yukurra gäma ŋutu'na wal'ŋu. Bala ŋayi marrtjinana-wala yana yulŋunydja baḏuwaḏuyunarawuna bunharawuna.

3Bala ŋuliŋurunydja ŋayi wiripuna ḏaw'yun ŋuriŋiyi Lämdhu mam'maranhamirri, waŋganydhi yana, bala ŋarra ŋäma wiripuŋunhana walŋamirrinha ŋunhiyi, ŋayi waŋa bitjan, “Go maḻŋ'thurrana marrtjiya,” bitjan. 4Yuwalkthi maḻŋ' marrtji wiripuna yarraman' miku'yinyara miny'tji, ga yolŋu ŋal'yundja marrtji ŋurikala yarraman'kala, ŋayi yurru marrtji wäŋakurru munatha'kurru ḻiw'marama gombunharawu ŋuruku watjarr-mulkanhamirriwu romgu, boḏinydhinyaramirriwuna, märr yurru yolŋunydja walala bunharamirri murrkay'kunharamirrina watjarrmiriwŋurana; ga goŋlilinydja wekaŋala nhanukala mandjawak ŋutu'na dhikana, ŋayi yurru marinydja djäma ŋutu'na wal'ŋu dhikana dhiyala munatha'ŋuranydja.

5Bala ŋuliŋurunydja ŋayi wiripuna ḏaw'yun ŋuriŋiyi Lämdhu mam'maranhamirri, waŋganydhi yana, bala ŋarra ŋäma wiripuŋunhana ŋunhiyi walŋamirrinha, ŋayi waŋa bitjan, “Go maḻŋ'thurrana marrtjiya,” bitjan. Yuwalkthi maḻŋ' marrtji gurrŋan'nha yarraman', ga yolŋu ŋal'yundja marrtji ŋurikala yarraman'kala, goŋdhu gäma marrtji ŋathawuy girri' miṯtji-nhänhara. 6Bala yana ŋarra ŋäma rirrakay, ŋayi marrtji dhawaṯthun beŋuru lili ḏämbumiriw ŋunhi walŋamirri walala, bitjanna ŋayi marrtji waŋanydja gam', “Ḏukṯukka nhe ŋathawunydja? Ŋay' dhuwalana yulŋunydja, märr-ḻurrkun' dhuwala birraliny'tja rrupiya-guḻku'mirri yana, yurru 50-dolamirrina dhuwala yulŋunydja, ga märr-ḻurrkun'thi yana dämbanydja 50-dolamirri. Yurru yaka munhirrkuŋanydja marrtjiya mulkiya weyika ŋathawuy ga borum weyika.” Bitjandhi ŋayi yukurra waŋanydja ḻakarama marŋgikumanydja, ŋunhi yurru wäŋanydja dhuwala munathany'tja ŋathamiriwyirrina.

7Bala ŋuliŋurunydja ŋayi wiripuna ḏaw'yun mam'maranhamirri ŋuriŋiyi Lämdhu, waŋganydhi yana, bala ŋarra ŋäma wiripuŋunhana ŋunhiyi walŋamirrinha, ŋayi waŋa bitjan, “Go maḻŋ'thurrana marrtjiya,” bitjan. 8Yuwalkthi maḻŋ' marrtji wiripuna yarraman' buḻuŋga'na miny'tji, yolŋu ŋal'yundja marrtji ŋurikala yarraman'kala, ga yäkunydja ŋayi ŋunhi yolŋu gorrumanydja marrtji ‘Rakunydhinyamirri’, ga munguyundja lili ŋanya malthundja nhanbala be yol yolŋu yäku ‘Rakunymirriwu wäŋa’. Yo, ŋurikalayinydja maṉḏakala wekaŋala ganydjarr ŋula yolthu, maṉḏa yurru marrtjina-wala yana bunharawuna murrkay'kunharawu; wiripunydja yurru maṉḏa mari wekama murrkay'wuna bunharaminyarawu, ga wiripunydja yurru yolŋu walala murrmurryun marrtji djaṉŋarrthinyarayuna, ga wiripunydja yurru yolŋu walala murrmurryun marrtji rerriyuna, ga wiripu-guḻku'nhanydja yolŋunha walalanha yurru buma marrtji wakinŋumirriyu wäyindhu. Dhaŋaŋnha mirithirrina yolŋu yurru marrtji murrmurryun wäŋaŋura ga wäŋaŋura buku-ḻiw'maramana dhikana yurru.

9Bala ŋuliŋurunydja ŋayi wiripuna ḏaw'yun mam'maranhamirri ŋuriŋiyi Lämdhu, waŋganydhi yana, bala ŋarra nhäma ŋunhinha yolŋu'-yulŋunha ŋunhi walala burakina yukurrana yolŋuwuŋu murrkay'wuy bunhara, liŋgu ŋayathaŋalanydja walala yukurrana Godku dhäruk baṯ bitjarra, yakana walala ḏaḏawyurruna ḻakaranharaŋurunydja, yana walala mukthurrunana djäma marrtjina bala yuwalkkuŋala wal'ŋu Garraywu. Yo, ŋayaŋunydja walalanha ŋarra nhäŋala djiwarr'ŋurana ŋunhana, yurru ŋunhiwalana bala'palalili ŋoylili ŋunhi yukurra nhära Godku gurtha, 10walala yukurra rirrakay waŋa wirrkina yatjunmirri, bitjanna gam', “Gunhu' Waŋarr, nhe dhuwala ganydjarr-ḏumurrunydja, ḏarrtjalktja wal'ŋu, ganaŋ'thundja yukurra ga yuwalktja wal'ŋu. Nhäthana nhe yurru buma ŋunhanydja yolŋu'-yulŋunha ŋunhi walala bumara murrkay ŋanapurrunha? Nhämunha'mirri ŋanapurrunydja yurru dhika galkun? Nhätha nhe yurru dhä-ḏir'yundja dhika walalanha?” 11Bala ŋayi wekama walalaŋgu waŋga'-waŋganygu girri' gaywaraŋu'mirrina dhikana wal'ŋu dhaṯthunminyarawuna, bala ŋayi waŋa bitjanna walalanha, “Bulnha walala galkurra, märr-gurriri yana. Walala ŋathili yurru burakirri ŋunha nhumalaŋgu wäwa-ŋali walala, ŋarraku djämamirri walala, bitjarra ŋunhi nhumalanha walala bumara. Bulnha walalaŋgu galkurra nhumalaŋgalaŋuwu wäwa-ŋaliwu walalaŋgu, bäy walala yurru warrpam' dhiyalana, bala ŋarranydja yurru yurruna dhä-ḏir'yundja.”

12Bala ŋuliŋurunydja ŋarra nhämana yukurra yana, ŋayi Lämdhu ḏaw'yun wiripuna mam'maranhamirri, galki dhawar'maranhamirrina, ga dhunupana yana marrtji wäŋanydja gurkuryunna, barr'-barryunna marrtji guḻk-guḻkthunna, ga walunydja gurrŋandhirrina marrtji bukumukthirrina, bitjanna bitjan ŋuli buyu-wuṉḏaŋarr'yu galiku'yu gurrŋan'thu monyguma, ga ŋalindinydja marrtji miku'yirrina, biyaku ŋuli gulaŋ, 13ga ganyuny'tja marrtji burrul'yunna gärakŋurunydja ŋunha munatha'lilina, bitjanna bitjan ŋuli borum marrtji burrul'yun ganydjarr-ḏumurruwuŋu watawuŋu bo'yunara. 14Ga gäraktja winya'yunna, bitjanna bitjan ŋuli djorra' dhoṯthirri, ga runu-runu wäŋa malanha ga buku'-wuku warrpam'nha giṯthunna marrtji dharapulŋurunydja malaŋuŋuru ŋuliŋurunydja. 15Ga bukmak yolŋunydja walala gundupumana yukurra, djuḻuḻ'yunna marrtji dhaḻa'-yaḻakarrlilina mathirralilina; buŋgawa yolŋu wal'ŋu ŋunhi ŋaḻapaḻmirri ga ŋurru'-ŋurruŋu yolŋu walala, ḻukunydjamirri ga ganydjarr-wuṉḏaŋarrmirri yolŋu walala ga ŋurruwuykmirri walala, wakinŋu gali'wuy ga goŋmirri, bukmaknha marrtji ŋunha djuḻuḻ'yun mathirralilina dhaḻa'-yaḻakarrlilina ga ŋoylilina guṉḏalilina ŋunhana buku'-wukukurruna. 16Bala wäthundja walala yukurra guṉḏawuna ga buku'-wukuwuna bitjanna, “Go guṉḏa, buku-yupthurrana lili, dhä-munyguŋana ŋanapurrunha; bukunydja wäŋa go rälina giṯthurra, ŋurrwu'yunmaraŋana ŋanapurrunha nhänharaŋuru ŋurukala ŋunhi ŋayi yukurra nhina ṉapuŋga' wal'ŋu ŋunha djiwarr'ŋura. Go ŋurrwu'yunmaraŋana ŋanapurrunha ŋurukala Lämgalanydja, liŋgu ŋayi yukurra ŋaramurrthirrina nhäma ŋanapurrunha. 17Dhuwalana ŋunhi walunydja mulkanana liŋguna, nhanŋuwaynydja wal'ŋu walu ŋunhi yurru ŋayina ŋaramurryirri dhä-ḏir'yun; yakana yurru ŋula waŋgany yolŋu walŋathirri winya'yun dhä-ḏir'yunara nhanukuŋunydja.”