gnnNTOTPO

DHATJALUNIKAPUYŊUWU NAMBA 1 DHÄRUK DHATJALUNIKALILI DHÄRUK DJUY'YUNARA BOLWUŊU 1

1Yo, ŋanapurrunydja yukurra wukirri dhuwala nhumalaŋgu yulŋunydja, ŋarra Bolyu, ga Djälatjthu, ga Dimithiyu, djuy'yundja ŋanapurru yukurra märr-ŋamathinyara nhumalaŋgu Godkalaŋumirriwunydja yolŋu'-yulŋuwu dhipali Dhatjalunikalilinydja, bukmakku yana nhumalaŋgu ŋunhi nhuma nhanŋuway Godku Gunhu'wu yolŋu'-yulŋu ga Garraywu Djesu-Christku. Godthu yurru ŋayipi gäma yukurra nhumalanha ŋuriŋi nhanukalay ŋayi märr-ŋamathinyarayu ga ŋayaŋu-yal'yunarayu.

Dhuwalanydja ḻakarama yukurra buku-wurrpanna walalanha

2Bitjanna liŋgu ŋanapurru ŋuli yukurra bukumirriyamanydja nhumalaŋgu Godkala, ga mirithirri ŋanapurru buku-wurrpandja yukurra Godnha Bäpanhanydja nhumalaŋgu bukmakku. 3Ŋanapurru guyaŋirri ŋuli yukurra nhumalanha, ŋunhi nhuma yukurra mirithirri yana wirrki wal'ŋu djämanydja Godku, liŋgu yuwalkkuma yana nhuma yukurra märr-nherraṉmirrinydja Garraywala, ga guŋga'yunmirri nhuma yukurra bala-lili'yunmirri, liŋgu dhiyaŋu ŋunhi nhuma yukurra ŋayaŋuyu-ḏapmaramana Garraynha Djesunhanydja. Ga bitjandhi liŋgu nhuma yukurra nhinanydja dhukarr-nhämana ŋurikina ŋilimurruŋgalayŋuwu Garraywuna Djesu-Christkuna, ŋunhi ŋayi yurru gumurr-ruŋiyirriyi lili. 4Yo gutha walala, Godthu djarr'yurruna nhumalanhanydja nhanŋuwayliliyaŋala, liŋgu ŋayi märr-ŋamathirrinydja wirrki yana yukurra nhumalaŋgu. 5Ga ŋunhiyi ŋunhi ŋanapurru gäŋala nhumalaŋgu ŋamakurru' dhäwu' Djesunha, nhuma wirrki wal'ŋu yana ŋaḏupthurrunanydja dhäwu'wu ŋurikiyi, liŋgu ŋanapurru ḻakaraŋalanydja yukurrana ŋunhiyi dhäwu' yaka yana dhärukthunydja waŋganydhunydja, yurru bitjarrayi liŋgu ŋanapurru djämayi yulŋunydja biyapul wal'ŋu ganydjarr-ḏumurru rom malanha ŋuriŋi Garrkuḻukthu Godkala Birrimbirryu, liŋgu wirrki yana ŋanapurru märr-yuwalkthinanydja Godnha ŋunhi ŋayinydja yurru yuwalk yana walŋakuma nhumalanha. Nhuma nhäŋala ŋanapurrunha yulŋunydja, nhäyinyara ŋanapurru yukurrana nhinana dhiyali nhumalaŋgala miṯtjiŋura, märr yurru nhuma yukurra marŋgiyirrina Garraywu. 6Yo, nhäŋala nhuma yukurrana yulŋunydja, bala nhuma malthurrunana marrtjina ŋanapurruŋgalaŋuwu ŋuriki goyurrwunydja, ŋunhi nhaltjana ŋanapurru ŋuli marrtjinya. Yurru yuwalktja nhuma malthurrunanydja yukurrana Garraywu nhanŋuway, liŋgu nhuma yuwalkkuŋalana yana märraŋala ŋunhiyi dhäruk, bäy warray ŋunhi nhumalanha wiripu-guḻku'yunydja ŋayaŋu-yätjkuŋala baymatthurruna, yurru nhumanydja mukthurrunana yana marrtjinana-wala marimirrikurrunydja wäŋakurru, ŋayaŋu-yiŋgathinyarayu yana ŋayaŋuyu ŋurikalayi Garrkuḻukkala Birrimbirrwala. 7Ga ŋuruŋu wiripu-guḻku'yunydja Garraywalaŋumirriyu yolŋu'-yulŋuyu nhäŋala yukurrana nhumalanha dhipaliyi, ŋuriŋi Matjataniyapuyŋuyunydja ga Gurikpuyŋuyunydja, bala walalanydja yukurrana marrtjina dhuḏakthurruna nhumalanha ŋamakurru'wuy rombuy. 8Liŋgu ŋunhiyi Garraywunydja dhäruk barrku'-barrkuwatjthinana marrtjina baḻaka'yurruna dhipuŋuruyi nhumalaŋgalanydja, ga bukmakthu ŋuriŋiyi yolŋuyu walalay ŋäkulanydja, ŋuruŋu Matjataniyapuyŋuyu yolŋu'-yulŋuyu ga ŋuruŋu Gurikpuyŋuyu walalay, ga wiripu-guḻku'yu ŋunhi walala marrtji nhina ŋuli birrka'mirriŋura wäŋaŋura. Yaka ŋanapurrunydja ŋuli yukurra ḻakarama nhumalanha walalaŋgu, liŋgu walala liŋguna ŋunhi ŋäkulana nhumalanhanydja, ŋunhi nhuma yuwalkkuma yana yukurra märr-nherraṉmirrinydja Godkala. 9Ga walalawuynha yukurra ḻakaranhamirrinydja nhumalanha, nhaltjarra nhuma gumurr-ŋamathina ŋanapurruŋgu nhumalaŋgalay wäŋalili, ga bitjanna walala yukurra ḻakaramanydja nhumalanha gam': “Way, ŋunha ŋunhi Garraywalaŋumirri yolŋu'-yulŋu, liŋguna walala gonha'yurrunana ŋunhiyi nhänydja malanha ŋunhi walala yukurrana waŋarrkuŋala walalaŋguway ŋäthili, liŋguna gonha'yurrunana walala walalaŋguway ŋunhi maḏayin'tja malanha, bala walala ŋunha bilyurruna Godkalana, ga dhiyaŋunydja-wala walala yukurra buku-ŋal'yundja ŋurikina bili waŋganyguna Godku yuwalkŋuwuna ŋunha ŋayi yukurra nhina walŋa-ḏikṯik wal'ŋu ŋunha. 10Ga bitjandhi walala yukurra ŋunha nhina dhukarr-nhämanydja, galkundja yukurra nhanukalaŋuwu Gäthu'mirriŋuwuna, ŋunhi ŋayi yurru marrtji lili dhika ŋulaŋuru djiwarr'ŋuru, ŋunhinayi ŋunhi ŋayi Godthu ŋanya gaŋgathinyamirriyaŋala walŋakuŋala beŋuru rakunyŋuru, ŋunhi liŋgu yana waŋgany ŋayipi Djesu, ŋunhi ŋayi ŋilimurrunha walŋakuma ŋuli yukurra ŋilimurruŋgalanydja yätjŋuru, märr yurru ŋilimurrunhanydja yakana ŋula baḏuwaḏuyun ŋuriŋinydja waluyu ŋunhi yurru Godkala ŋaramurryunydja warrpam'thunna buwayakkumana nhä malanha yätjnhanydja.” Bitjandhina walala yukurra ḻakarama nhumalanhanydja Dhatjalunikapuyŋunhanydja yolŋu'-yulŋunha.