gnnNTOTPO

Ŋanhdharkpuy dhäwu 4

1-20Yo, Lepaywunydja ŋunhi ḻurrkun'nha gäthu'mirriŋu walala ḏarramuwurrunydja, dhuwalana walala yäku gam', Gutjum, ga Gowat ga Merari, bala ŋayi Garrayyu djäma ḻakaraŋalana walalaŋgu Lepaywunydja miṯtjiwu. Ŋunhi walala ŋuli ḻaw'yunanydja wiripuŋulilinydja wäŋalili, walalanydja ŋuli Gowatkalanydja gäthu'mirriŋuyu walalay gänha yukurranha Dhawu'-nherraṉminyarawuy Bathi ga wiripu malanha dharrpal girri', yurru ŋäthilinydja walala ŋunhiyi dhuyunydja marrtjinya ŋuli ḏalkarra'mirriyu yolŋu'-yulŋuyu metj-bilkthuna ŋunhiyi malanha dharrpalnydja dhomala'yu milkuminy'thuna, yurruna walala ŋuli wekanha ŋurikala Gowatpuyŋuwalanydja miṯtjiwala gänharawu. Ŋuriŋina bili ḏalkarra'mirriyu walalay yurru ŋayathamanydja ŋunhiyi dharrpalnhanydja gal'ŋu girri'nha, ga ŋuli ŋayi yurru ŋula wiripuŋuyunydja yolŋuyu ŋayathama, ŋayinydja yurru yana rakunydhirrina.

21-33Ga walala wiripu-guḻku'yunydja gäthu'mirriŋuyu walalay Gutjumgalanydja, walala ŋuli marrtjinya gänha ŋunhiyi girri' dhomala' ga wäyin barrwaṉ ŋunhi ŋuli marrtjinya ŋäkirrmaranha ŋunhiyi buṉbu, ga walalanydja ŋuli gäthu'mirriŋuyu walalay Merariwalanydja marrtjinya gänha dharpana malanha ŋurikiyinayi waḏaŋga' ŋal'-ŋalmaranharawuna. Ga walalanydja ŋuli Yärungalanydja gäthu'mirriŋuyu walalay djäma ḻakaranha marrtjinya walalambalana ŋuripana miṯtjiwana waŋga'-waŋganyba Lepaywanydja, nhä walala yurru yukurra gäma'-gama.