gnnNTOTPO

Isaiah 40

Dhukarr-nhänharawuynha dhäruk

40:1-11 (Words of hope)

1Yo, Garraynydja ŋilimurruŋgu waŋarrnydja waŋa yukurra bitjan, “Marrparaŋ'kuŋa ŋarraku yolŋu'-yulŋunhanydja. 2Waŋiya biyaka gurrum'thurra marrtjiya ŋarrakalaŋuwunydja yolŋu'-yulŋuwu, ŋurukuywu Djurutjalambuywunydja; ḻakaraŋa walalambala biyaka, ‘Nhumalaŋgu marinydja liŋguna dhawar'yurrunana. Godthu liŋguna bäy-ḻakaraŋalana nhumalaŋgu yätjpuynydja. Nhuma yukurrana märraŋalanydja dhä-ḏir'yunaranydja mirithirri walŋu yana ḏäl walŋu, liŋgu nhokalay yätjthu, yurru dhiyaŋunydja-wala liŋguna dhawar'yunarana.’ ”

3Yo, ŋunha ŋanhdharkŋura wäŋaŋura gawarrkaŋura yolŋu yukurra djawarrkthun ḻakarama, ŋayi waŋanydja yukurra bitjan,

“Ŋäthilimirriyaŋa yäkthurra dhukarr Garraywu,

liŋgu galki ŋayi yurru bunana,

dhunupakuŋa biyaka dhukarr nhanŋu marrtjinyarawu.

4Buku'-wuku ŋunha yurru bitjan nyilŋ'thun ḻaparra'yirrina,

ga ŋunha ŋoyŋuranydja yurru wäŋa bukmak gaŋgathirrina,

märr yurru ŋayi ŋunhiyi dhukarrnydja ḻatju'thirri dhika ḻaparra'yirrina,

buyuwuyu'na warrpam'nha yana nhanŋu Garraywu marrtjinyarawunydja.

5Bala ŋayi yurru Garraynydja ŋayipinydja maḻŋ'maranhamirrina ŋanyapinyay ŋayi warraŋulkunhamirrina,

ga bukmakthuna yolŋuyu walalay yurru nhämanydja nhanŋu ḻatjuny'tja dhikanydja ŋanya rom.

Yo, ŋayipi yana Garrayyu dhäruktja nherrara bitjarrayinydja,

ga yuwalk yana yurru maḻŋ'thundja.”

6Yo, ŋarra ŋäkula rirrakay, ŋayi waŋana bitjarra, “Ma' ḻakaraŋana dhäwuny'tja,”

Ga ŋarranydja dhä-wirrka'yurruna ŋanya bitjarra, “Nhä ŋarra yurru dhika ḻakaramanydja waŋanydja?”

Ga ŋayinydja waŋana bitjarra,

“Biyaka waŋiya, ‘Yolŋu'-yulŋunydja dhuwala balanyara bitjan mulmu,

balanyarana yana liŋgu bitjan wurrki malanha;

ḻatju' dhika ŋayi ŋuli dhärra ŋunhi gurriri yana,

bala burruḻ'yunna ŋayi yurru ŋunhiyi winya'yunna-wala yana.

7-8Yo, ŋunha mulmu yurru baṉḏanydhirri räwakthirri,

ga wurrki yurru burruḻ'yunna, ŋunhi ŋayi ŋuli watayunydja bo'yun,

ga balanyarayi liŋgu yolŋunydja walala waḏutjana yana yurru winya'yundja buwayakthirrinydja.

Yurru dhäruktja Godku yurru yukurra dhärra bitjanna liŋguna gupaḏalnha-wala,

yakana yurru ŋayi dhä-yawar'yun.’ ”

9Gatjuy nhuma yolŋu'-yulŋu Djurutjalambuynydja, marrtjiya bala ŋunha bukulili, ga ḻakaraŋa ŋunhiyinayi manymaknha dhäwu'; wirrkina yana walŋu waŋiyanydja dhä-warrwarnha ḻakaraŋanydja, ga yakana barrariyanydja. ḻakaraŋa yolŋu'-yulŋuwa ŋunha Djudalilinydja wäŋalili dhuwali manymak dhäwu' biyaka,

“Nhäŋa ya', nhuŋu Garraynydja marrtjina yukurra lili.”

10Yo, ŋayinydja ŋunhi biyapul warray walŋu Waŋarr, ganydjarr-ḏumurru warray,

ga dhuwalana ŋayi marrtji yukurra lili ya'.

Ŋayi yurru gämanydja bukmak nhä malanha nhanukalay ŋayi goŋdhu,

ga ŋayipina yurru ŋurruŋunydja walŋu bukmakku,

ga ŋunhiyinydja yolŋu walala ŋunhi nhanukuŋu walŋakunharawuynydja,

walalanydja yukurra marrtji malthun nhanŋuna lili.

11Ŋayinydja ŋunhi balanyara bitjan wäyin-djäkamirrina ŋayi,

djäka ŋayi ŋuli ḻatju'kumana.

Ŋayi yurru maranhu-wekamanydja marrtji nhanŋuway ŋayi yolŋu'-yulŋunhanydja,

ga ḻaw'marama ŋayi yurru yutjuwaḻa'nhanydja,

gäma yurru ḻatju'kuma dhika dhangi'yun,

ga gurrum'thun ŋayi yurru yana ŋurru-warryun marrtji gämanydja ŋunhi ŋäṉḏi'mirriŋunhanydja walalanha.

Godtja dhuwala biyapul ganydjarr-ḏumurru walŋu waŋarr

40:12-31 (God's power and wisdom)

12Nhäŋa ŋunha moṉuk gapu ya', bena ŋayi garaŋanydja ḻiw'maramana,

mirithirrina walŋu bothurrumiriwnha.

Nhäthinyara ŋunha djaka' djiwarrny'tja?

Biyapulnha walŋu bathalana yana,

gulkuruna nhe yurru djaka' ŋupan,

ga yakana yurru ŋula yolthu yolŋuyu bothurru guṉḏanhanydja malaŋunha dhiyalami munathaŋuranydja,

yurru Godtja marŋgi bukmakku warray.

13Yolthu ŋanya Garraynha marŋgikuŋalanydja?

Yakana yurru ŋanya Garraynha ŋula yolthu marŋgi-wekamanydja.

14Godthu ŋuli yaka waŋa ŋula yolnha guŋga'yunarawunydja,

liŋgu Godtja be-wala birr djuḻkmarama yukurra yolŋunhanydja birrka'mirrinha.

15Yo, Godtja be-wala yana bathala walŋu,

ga dhuwalanydja munathany'tja wäŋa buku-ḻiw'marama biyapul warray walŋu yutjuwaḻa,

balanyara bitjan gapu ŋuli djuḻ'yun waŋgany yana.

16Nhä dhika ŋilimurru yurru wekama Godkunydja Garraywunydja?

Ŋuli ŋilimurru yurru mundhurr-wekama bukmaknha wäyinnha malaŋunha,

bathan barŋlilinydja buku-ŋal'yundja manapan,

ŋunhiyinydja yaka yana gana'.

Ŋunhi ŋali yurru marrtji gulkthun dharpa malanha birrka'mirri,

ga bathan gurthalilinydja dhuŋgur'yun, gurthanydja ŋunhiyi märr-yutjuwaḻa' yana,

yaka wakin balanyara bitjan God ŋayipi.

17Yo, yolŋunydja dhuwala miṯtjinydja buku-ḻiw'marama nhäŋiniŋ'nha muṉguynha,

yakana wakin bathala galŋu bitjan God.

18Nhäyinyara ŋayi God yulŋunydja?

Godtja dhuwala ŋayipinydja ganaŋ'thun yukurra gäna ŋayipi,

yakana ŋula wiripunydja waŋarr balanyara bitjan ŋayi.

19-20Yo, yolŋu'-yulŋuyunydja ŋuli djäma waŋarrkuma walalaŋgalay goŋdhu nhä malanha maḏayin' malanha;

märrama ŋayi ŋuli dharpa ḻatju' ŋanya dhika,

bala djäma yolŋukumana wo wäyinnha ŋula nhäna.

ḻatju'kuma yana ŋayi yurru djämanydja mitthundja marrtji,

ga ŋula nhäthu bulka'yu dhika nhäthu dhaṯthun ḻatju'kuma,

bala nherraṉna yurru ŋanya ŋunhiyi.

Yurru Godtja wiripu galŋu ganaŋ'thun yukurra,

yaka ŋayinydja balanyarayi God bitjan ŋunhiyi goŋbuy djämawuy waŋarr ga raŋga.

21Yaka muka nhe yana marŋginydja?

Nhä nhe dhuwala, dhuŋa?

Yaka nhuŋu ŋula yolŋuyu ḻakaranhanydja ŋuli?

Yolthu muka dhuwala djäma wäŋanydja buku-ḻiw'marama?

Godthu ŋiniya?

22Yo, dhuwalanydja dhuwala munathany'tja wäŋa nhanukuŋuway djämawuy goŋbuy,

ŋayi djäma ŋuriŋi bili waŋarryu waŋganydhu ŋunhi ŋayi nhinanydja yukurra be-wala walŋu garrwar, buŋgawa bukmakku.

Nhämanydja ŋayi yukurra lili djipmaramanydja bitjan ŋilimurrunhanydja yumurrku'na walŋu dhikana,

bitjan gälkalnha muṉguynha.

Yo, Godthu djäma ŋunha djiwarrny'tja,

ŋunhiyi nhanŋuwaynydja wäŋa nhinanharawu galŋu.

23Dhiyalami munathaŋuranydja wäŋaŋura buŋgawa yolŋu nhina yukurra, ganydjarr-ḏilkurru walŋu yana,

2 yurru Godthunydja yurru ŋunhiyi dhunupa yana walŋa-yaw'yunna ŋanya,

bala ŋayi yurru bäyŋuthirrina rakunydhirrina.

24Yo, dhiyakuynydja munatha'wuynydja buŋgawa malanha balanyara bitjan wurrki ŋula nhä;

ŋayi yurru dhamuny'tjun, ga gurriri ŋayi yurru ŋuthandja,

bala ŋayi yurru Garrayyu yänguma watanhana bo'yunarawu,

bala baṉḏanydhirrina ŋayi yurru ŋunhiyi winya'yunna buwayakthirrina.

25Yo, Godtja dhuwala gäna galŋu yana ganydjarr-ḏumurru,

bäyŋuna ŋula yol yolŋu balanyara bitjan ŋayi walŋu,

yakana ŋula yol rrambaŋi nhanukalanydja.

26Nhäŋa ŋunha djiwarr' ya' gärak.

Yolthu ŋunhayi djäma ganyu'nhanydja?

Ŋayi muka Godthu, ŋayipi yana,

ŋuriŋi liŋgu waŋganydhu ŋunhi ŋayi yukurra walalanha djarraṯawun'kuma.

Ŋayi marŋgi nhämunha' ŋunhayi ganyu' malanha,

ga ŋayipi marŋgi yana yäkuwunydja walalaŋgu waŋga'-waŋganygu,

ga yakana ŋula waŋgany nhanukuŋu meṉgunharanydja.

Yo, yuwalk yana ŋayi ganydjarr-ḏumurrunydja walŋu ŋayipi.

27Nhumanydja dhuwala Yitjuralpuyŋunydja yolŋu walala, nhuma ŋuli morrumurru' yukurra,

ga waŋa bitjan, “Godtja ŋunha yaka warray marŋgi ŋanapurruŋgu.

Ŋanapurrunydja yukurra dhuwala nhina mariŋura ga galŋa-yätjthirri,

yurru yakana ŋayi yukurra guyaŋirrinydja ŋanapurrunha,”

bitjan warray nhuma yukurra waŋa.

28Nhä nhumanydja dhuwala?... dhuŋamirri yana?

Yaka nhe marŋginydja?

Godtja dhuwala bulu walŋu, walŋa-ḏikṯik Waŋarr ŋayi;

djäma ŋayi dhuwala munathany'tja warrpam'thurruna yana bukmakkuŋala.

Yaka ŋayi ŋuli djawaryun, ga marŋgi ŋayi bukmakku,

nhanŋunydja guyaŋinyarawuy be-wala birr' bathala galŋu,

djuḻkmarama yukurra ŋilimurruŋguŋunydja.

29Yo, yolŋu'-yulŋu warray ŋuli djawaryundja ga ganydjarr-winya'yundja,

yurru ŋayipinydja ŋuli Garrayyunydja ŋilimurrunha ganydjarr-wekama warray.

30Yo, yuḏayuḏanydja ŋuli yawirriny'tja ganydjarr-winya'yun ga djawaryun,

galkirrina marrtji ŋuli ŋuriŋi djawaryunarayuna.

31Yurru ŋunhinydja yolŋu ŋunhi ŋayi yukurra märr-nherraṉmirri galŋu Garraywala,

yakana ŋayinydja yurru ŋunhiyinydja yolŋu ganydjarr-winya'yun,

liŋgu ŋayipinydja yurru ŋunhi Garrayyunydja marrtji ganydjarr-wekama ŋanya bala, bitjan warray liŋgu.

Bala ŋayi yurru gaŋgathirri ŋunhi yolŋunydja, bala buṯthunna-wala yana bitjanna bitjan ḏamala,

Waṉḏirrinydja ŋayi yurru, ga yakana ŋayi yurru djawaryundja,

yana ŋayi yurru marrtji mukthunna ŋula nhäkurrunydja, ga yakana yurru yalŋgi'yirrinydja ganydjarr-winya'yundja.