gnnNTOTPO

Genesis 13

1Bala walala gonha'yurrunana ŋunhiyinydja wäŋa, balayi marrtjina Gaynanlili, ga Lot yäku ḏarramu Yipuramgalaŋuwu gutha'mirriŋuwu walkur malthurrunanydja yukurrana nhanŋu Yipuramgu.

Yipuram ga Lot barrkuwatjthinana maṉḏa

13:2-18 (Abram and Lot separated)

2-5Yo, Yipuramdja ŋunhi ḻukunydjana ḏarramu, guḻku'na nhanŋu wäyin buliki ga nanikut, dhika nhä girri' malanha ga rrupiya ga djämamirri walala. Ga nhanbala Lotpa balanyara yana liŋgu guḻku'yi yana wäyin malanha ga djämamirri walala.

Marrtjinanydja walala yukurrana-a-a, ga yana liŋgu nhinananydja walala ŋunha Bithullili wäŋalili yäkulili makarrlili Gaynanlili. Nhinananydja walala yukurrana ŋunhiliyi liŋgu wäŋaŋura ŋunhi ŋayi Yipuramdhu ŋurruthaŋala botjaŋala guṉḏa malanha ŋal'-ŋalmaraŋala, ga ŋunhalayina ŋayi Yipuram biyapulnydja buku-ŋal'yurruna nhanŋu Godku.

6-7Nhinanana walala yukurrana märr-weyindhinanydja, bala nhanukalanydja Lotkalanydja djämamirriyu walalay ŋarrtjurrunana nhanŋu Yipuramguna djämamirrinha walalanha; ŋarrtjunminana walala yukurrana dhä-ḏälthinyamina bitjarrana ya', liŋgu yaka ŋunhiliŋumi wäŋaŋura ŋatha guḻku' ŋula ŋorrana yukurrana ŋuriki wäyingu walalaŋgu bukmakku. Liŋgu wiripunydja mala Gaynanbuynydja ga Biritjpuynydja yukurrana nhinanayi ŋunhiliyi liŋgu wäŋaŋura.

8Bala ŋayi Yipuramdja waŋana Lotnha bitjarra, “Ŋalinydja maṉḏa dhuwala gurruṯu'mirri maṉḏa. Yaka yurru ŋitjalaŋgu yukurra djämamirri walala ŋarrtjunmirri ga bunharamirri; 9ŋali yurru yana guḻk-guḻkthunmirri barrkuwatjkunhamirrina. Nhepi djarr'yurra wanhamala nhe yurru marrtji, ga nhiniya yukirriya ŋula wanhami ŋunhi nhe ḏukṯuk, ga ŋarranydja yurru marrtji ŋula wiripulili wäŋalili.”

10Ŋayi Lotthunydja nhäŋa'-nhaŋala marrtjina waŋa ḻiw'maraŋala, bala ŋayi nhäŋala gapuna mayaŋ'nha, ga galki mayaŋŋura ŋunhiliyi wäŋaŋura ḻatju'na dhika mulmu buta'na ŋanyana. 11Bala ŋayi Lot waŋanana gurku'yurrunana, “Ŋarranydja yurru marrtji ŋunhamala ya', yaŋunhamala wäŋalili; ŋunhala ŋarranydja yukurra yurru nhina ḻatjuŋura wäŋaŋura dhika galki gapumirriŋura mayaŋŋura.”

12Yuwalkthi maṉḏa barrkuwatjthinana; ŋayinydja Yipuramdja ŋunhilina bäymana yukurrana nhinana wäŋaŋura, yurru märr-gaŋga ŋamakurru' wäŋanydja ya'. Ga ŋayi Lotthunydja märraŋala nhanŋuwaynydja nhä malanha warrpam'nha, bala giṯthurruna marrtjina ŋunhimalanayi, ga nhinana ŋunhanayi galki mayaŋ'lilina, galkina yana wäŋaŋura bala'-maypamirriŋurana Djudumnha yäkuŋura. 13Yurru yolŋunydja walala ŋunhalaŋumi Djudumbuyŋunydja wirrkina dhika yätjmirrina walŋu; yaka walala yukurrana Garraynha guyaŋina ga dhäruk-märraŋala.

14Ga ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋunhi ŋayi Lotthu ŋanya gonha'yurruna Yipuramnha, Godthu waŋana Yipuramnha bitjarra, “Nhäŋa marrtjiya dhika ḻiw'maraŋa ya' wäŋa, biyaka bala be barrkulili. 15Dhuwala bukmak wäŋanydja gay' ŋarra yurru wekama nhuŋuna ga nhokalaŋuwu yumurrku'wuna gupaḏalnha-wala yurru. 16Nhokuŋu guwar-yalkthunaranydja yurru dhaŋaŋdhirri mirithirrina guḻku'na bothurrumiriwnha, bitjan ŋunha ya' munatha' ganu'. 17Gaŋgathiyanydja bala marrtjiya muŋdhu'-muŋdhurrana djalkiriyuna bukmak yana dhuwala gay' wäŋanydja, bili nhuŋuwaynha yurru ŋarra wekama dhuwala wäŋanydja warrpam'nha yana.”

18Bala yana ŋayi Yipuramdja giṯthurrunana ŋuliŋuru, ga marrtjina dhut-gay nhinana Mamirilili wäŋalili yäkulili, galki Yiprunlili, ga ŋunhalayinydja ŋayi guṉḏa botjaŋala ŋal'-ŋalmaraŋala, ga buku-ŋal'yurruna yukurrana Garraywuna.