gnnNTOTPO

RAWUMBUYŊUWU DHÄRUK 15

Biyakayi djämanydja ŋunhi liŋgu nhä malanha ŋunhi yurru guŋga'yun wiripuŋunha yolŋunha

1Wiripunydja ŋilimurru wirrki yana marŋgi Godku, ga dhärra yukurra yurru wuṉḏaŋarr yana märr-yuwalkthinyarayu, yurru yakana ŋilimurru yurru yalŋgi'-ḻakarama ŋunhi wiripuŋunhanydja yolŋunha, ŋunhi ŋayi märr-gaŋga ŋuli ya' marŋgi ga märr-yuwalkthirri Garraywu; ŋilimurru yurru yana gurrum'thunna ŋanya gäma marrtji guŋga'yunna bala. Yaka ŋali yukurra yurru djäma ŋuriki liŋgu nhäku malaŋuwu ŋunhi ŋali ḏukṯukthirri yukurra ŋalipi; 2djämanydja ŋali yurru yukurra ŋuriŋiyi liŋgu nhäyu malaŋuyu ŋunhi yurru guŋga'yun ŋunha wiripuŋunha yolŋunha, märr yurru ŋayi nhina yukurra ŋamakurru'ŋura wal'ŋu, bala gurarrthirrina marrtji bala ŋunhiliyi Godkalanydja dhärukŋura.

3Guyaŋiya Garraynha ŋanyapinyay. Yaka ŋayi djäma yukurrana ŋula nhänydja nhanukalay ŋayi djälkurru, yana buku-wurrpanmina ŋanyapinyaynydja ŋayi ŋunhi. Bitjarrayinydja ŋayi ŋunhi Godkala Gunhu'wala djälkurru yana djäma yukurrana, bäy warray ŋunhi ŋanya yolŋunyunydja walalay gupa-waŋana ga ŋarr'tjurruna. Liŋgu Djorra'ŋuranydja dhäruktja dhuwala dhärra yukurra wukurriwuy bitjan gam', “Bäpa, yolŋu'-yulŋuyunydja yukurra waŋa yätjkumana ŋarranha, liŋgu nhuna walala yukurra bukuyu-ŋurrkama dhärukthu yätjthu.”

4Yo, ŋunha nhä malanha bukmak ŋunhi ŋorra yukurra wukirriwuy Gunhu'wala Djorra'ŋura, bukmaknha yana ŋunhayi Godthu nherrara ŋilimurruŋguna marŋgikunharawu, bitjanarawuna marrparaŋgunharawu, märr yurru ŋilimurrunydja dhärra yukurra wuṉḏaŋarr yana ŋuliwitjan ŋula nhäkurru romgurru ŋayaŋu-wutthunaramirrikurrunydja, ga djäma yukurra yurru nhanukalay yana djälkurru, liŋgu bitjanna liŋguna ŋilimurru nhinanydja yukurra gatjpu'yunna wal'ŋu dhukarr-nhämana, yana liŋgu ga warraŋulthirri yurru maḻŋ'thun nhä ŋunhi Godthu dhawu'-nherrara.

5Yo. Gunhuny'tja ŋayipi waŋgany yana marrparaŋ'kunhamirrinydja, ŋayi ŋuli guŋga'yun ŋilimurrunha galkunarawu buku-mundhurrwunydja; ŋayina yurru nhumalanha guŋga'yundja, märr yurru nhumanydja nhina yukurra dhapirrk yana waŋganyŋura ŋayaŋu-manapanmirri, Djesu-Christkala yana goŋŋura. 6Yo, ŋarranydja ḏukṯuk bukmakku nhumalaŋgu, nhuma yurru rrambaŋi wokthundja wal'ŋu Gunhu'wu Godku waŋganydhu yana rirrakayyunydja, ŋurikinydjayi ŋunhi ŋayi bäpa'mirriŋu ŋilimurruŋgalayŋuwu Garraywu Djesu-Christku.

Biyaka gumurr-ŋamathiya märranhamiya yulŋunydja bala-lili'yunmiya, biyaka bitjarra ŋayi Garrayyu gumurr-ŋamathina märraŋala nhumalanha

7Yo, biyaka walala gumurr-ŋamathiya märraŋa ŋunha wiripuŋunhanydja yolŋunha, biyaka yana liŋgu bitjarra Garrayyu nhumalanha märraŋala gumurr-ŋamathina; nhuma yurru gumurr-ŋamathinyamirri nhumalaŋguway nhuma bitjandhi liŋgu, bäyyi warray ŋunhi nhumalaŋguŋu guyaŋinyara wiripuyanharanydja, märr yurru nhumalanha yolŋu'-yulŋuyu nhäma yukurra dhapirrklilinydja ŋula nhälili, bala wokthunna yurru Godkunydja. 8Märr-yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja. Garraynydja ŋunhi nhinana yukurrana dhiyala, märr yurru ŋayi djäma yukurra guŋga'yun Djuwsnha ŋunhi yolŋu'-yulŋunha, märr yurru ŋunhi walala Djuws bäpurru' marŋgithirri Godkunydja, ŋunhi ŋayinydja märr-yuwalkthinyaramirri wal'ŋu yana. Liŋgu bukmak nhä malanha ŋunhi ŋayi Godthu dhawu'mirriyaŋala ŋurruthaŋala wal'ŋu ŋäthili Djuwskalaŋuwala be märi'muwala walalaŋgala, bukmaknha ŋunhi warraŋulthinanydja marrtjina malŋ'thu-maḻŋ'thurrunana ŋuliyi Djesuwalaŋukurruna. 9Ga bitjarrayi liŋgu Djesu nhinana yukurrana dhiyala munatha'ŋura, märr yurru walalanydja ŋunhi mulku'-mulkurunydja wokthunna yukurra Godku, liŋgu walalaŋguna ŋayi mel-wuyurruna, bala walŋakuŋalana walalanha ŋuliwitjarra Djesu-Christkalana. Liŋgu djorra'yu yukurra ḻakarama bitjan gam',

“Ŋarra yurru wokthundja nhuŋu walalaŋgala mulku'-mulkuruwalana manapan;

Waŋgany-manapanmirri yana ŋanapurru yurru miyamandja wokthunna nhuŋu yäkuwunydja.”

10Ga bitjandhi bili ŋunha djorra'yu yukurra waŋa bitjan gam',

“Biyaka ŋayaŋu-djulŋithiya wal'ŋu goŋmirriyiya nhiniya yukirriya nhuma mulku'-mulkuru yolŋu walala;

Wokthurra nhanŋu Godku rrambaŋi yana nhuma Godkuŋu ŋunhi djarr'yunarawuy yolŋu walala.”

11Ga bitjandhi yukurra djorra'yu ḻakarama bitjan gam',

“Wokthurra yukirriya Garraywu nhuma mulku'-mulkurunydja yolŋu walala, bäpurru' ga bäpurru' ga bäpurru'.

Bukmakthirrina nhuma yurru yolŋu'-yulŋu wokthundja nhanŋu Garraywu birrka'mirriŋura wäŋaŋura.”

12Ga ŋayi Yitjayayunydja yukurrana waŋana ḻakaraŋala bitjarra,

“Yolŋu yurru dhawal-wuyaŋirri ŋulaŋuru yarraṯa'ŋuru Djitjiwala,

dhawaṯthun ŋayi yurru yulŋunydja, bala nhinanydja yukurra yurru ŋurruŋuna wal'ŋu buŋgawana mulku'-mulkuruwuna bäpurru'wu;

Walalanydja yurru mulku'-mulkuruyunydja yolŋuyu walalay ŋanya märr-yuwalkthirrina yukurra,

dhukarr-nhämana yukurra yurru, yana liŋgu-u-u ga märrama walala yurru ḻatju' dhika nhä malanha ŋunhala djiwarr'ŋurana.”

13Yo, Godthu dhawu'mirriyaŋala ŋilimurrunha Garraywalaŋumirrinhanydja, ŋilimurru yurru nhina yukurra ŋunhala nhanukalana wäŋaŋura, ga bukumirriyama ŋarra yukurra nhumalaŋgu yulŋunydja, märr nhuma yurru yuwalkkuma yana wal'ŋu märr-yuwalkthirri märr-nherraṉmirrinydja wal'ŋu nhanŋu, märr yurru nhuma nhinanydja yukurra ŋayaŋu-djulŋithirri ga ŋayaŋu-yal'yun dhika wal'ŋu, bala ŋuriŋina ganydjarryunydja Godkala Garrkuḻukthuna Birrimbirryu, nhuma yurru yukurra dhukarr-nhämanydja gatjpu'yundja goŋmirriyirrina dhikana wal'ŋu ŋuriki nhanŋu Djesuwunydja, ŋunhi ŋayi yurru roŋiyirri lili biyapul.

Bolnydja ḏukṯuk birrka'mirriwu yana yolŋuwu walalaŋgu marŋgithinyarawunydja nhanŋu Djesuwu

14Yo, gutha walala, ŋarra marŋgi nhumalaŋgu ŋunhi nhuma yukurra nhina ŋamakurru'ŋura wal'ŋu gatjaḻ'ŋura, ga wirrki nhuma marŋgi Garraywalaŋuwu romgu, ga bitjandhiyi nhuma yukurra ŋayathama ganydjarrnydja guŋga'yunminyarawu bala-lili'yunminyarawu marŋgikunhaminyarawu nhumalaŋguway nhuma. 15Yurru dhipalanydja gay' djorra'lilinydja ŋarra wukirri ḏäl malanha yana dhäruktja, yana guyaŋinyamirriyama nhumalanha ŋurikiyi nhäku malaŋuwu, liŋgu ŋayipi Godthu ŋarranha nherrara dhiyakuyinydjayi djämawu. 16Ŋarranydja dhuwala djämamirri Djesu-Christku, ŋayi ŋarranha djuy'yurrunanydja ḻakaranharawu marŋgikunharawu ŋuruku mulku'-mulkuruwunydja. Ŋarranydja dhuwala balanyara bitjan ḏalkarra'mirri yolŋu Godku, liŋgu ḻakaramanydja ŋarra ŋuli yukurra Djesunha ŋurupa mulku'-mulkuruwa, märr yurru walala bilyun märramana Garraynha walalaŋgalay walala ŋayaŋulilina, ga ŋunhayi mulku'-mulkurunydja yolŋu walala balanyarana bitjan mundhurrnha ŋarrakuŋu wekanhara Godkuna. Ga yuwalknha yana ŋayi yurru Godthu märramanydja walalanha, liŋgu ŋuriŋina Garrkuḻukthuna wal'ŋu Birrimbirryu walalanha ŋuli ŋayaŋu-ḏarrtjalkkumana, bala ganaŋ'marama ŋuli yukurra walalanha nhanŋuwaynha Godkuna.

17Yo, djämanydja ŋarra yukurra nhanŋuway Godku, yurru waŋganygu yana ŋarra yurru ŋurr'yundja, nhanŋuway Djesu-Christku. 18Ŋarra yurru ḻakaramanydja ŋunhiyina yana liŋguna dhäwu', nhaltjarra ŋayi Christthu djäma yukurra ŋarrakalaŋukurru, märr yurru ŋuruŋu mulku'-mulkuruyunydja dhäruk märramana ŋanya. Ŋarra yurru milkumana ḻakaramana Garraynha walalaŋgala ŋarrakalay dhärukthu ga djämayu.

19Ga bitjandhi liŋgu ŋarra yurru djäma biyapulnydja wal'ŋu ganydjarr-ḏumurrunydja nhä malanha ŋuriŋi yana liŋgu Garrkuḻukthu wal'ŋu Birrimbirryu, märr yurru ŋunha mulku'-mulkurunydja yolŋu'-yulŋu marŋgithirrina Garraywu, bala märr-nherraṉmirrina. Yo, marrtjinanydja ŋarra yukurrana be-wala yana barrkulili birr, ḻiw'maraŋala marrtjina wäŋakurru ga wäŋakurru, ŋulaŋuru Djurutjalamŋuru, yana liŋgu ga mulkana ŋarra ŋunhanydja wäŋa Lirikamdja, ga birrka'mirriŋura wäŋaŋura ŋarra yukurrana dhäwuny'tja ḻakaraŋala birrŋ'maraŋala Christnha warrpam'thurruna yana. 20Bitjana liŋgu ŋarra ŋuli marrtjinya ŋunhimalanydja wäŋalili malaŋulili, ŋunhi walala yolŋu'-yulŋuyu yaka ŋäkula yukurrana ŋunhili wäŋaŋura malaŋumi, yaka walala marŋgithina nhanŋu Garraywu. Ŋarranydja ŋuli yaka ḻakarama ŋuriki liŋgu walalaŋgu ŋunhi walala liŋguna ŋäkulana ŋanya Djesunha ŋula yolkuŋu yolŋuwuŋu ḻakaranhara, liŋgu yaka ŋarra ḏukṯuk ŋarra yurru buṉbu yukurra dhuḻ'yun ḻukulili dhulŋuŋulilinydja ŋula yolkuŋunydja ŋunhi nherraṉara bitjan. 21Liŋgu djorra'yunydja yukurra ḻakarama ŋunhanydja bitjan gam',

“Ŋunhinydja yolŋu walala dhuŋamirrina, ŋunhi yakana walalaŋgu ŋula yolthu ḻakaraŋala ŋanya Djesunha,

walalanydja yurru ŋuriŋinydja yolŋuyu walalay dharaŋanna nhäma ŋanya;

Ga ŋuriŋinydja walalay ŋunhi walala ŋäthili yaka ŋäkula,

walalanydja yurru ŋäma, bala dharaŋanna yana.”

Bolyu dhukarrnha nherrara nhanŋuway ŋayi gumurr-withiyanarawu Rawumbuyŋuna wäŋawu

22Yo, weyinŋumirrina ŋarra yukurrana ŋunhi ḏukṯukthinanydja marrtjinyarawunydja dhipali nhumalaŋgala, yurru bitjana liŋgu Godthu ŋarranha ŋuli djuy'yuna wiripuŋulili ga wiripuŋulili wäŋalili, ŋunhi walala yaka ŋäkula Garraynha ŋäthili. 23Ga dhiyaŋunydja-wala ŋarraku djämanydja dhiyaliminydja liŋguna dhawar'yurrunana, bala ŋarra gatjpu'yundja yukurra, ŋarra yurru marrtjina yana nhumalaŋgala galkina, liŋgu guḻku'mirrina dhuŋgarramirri ŋarra yukurrana guyaŋinanydja nhumalanha, ḏukṯukthinanydja nhumalaŋgu withiyanarawunydja.

24Yo, gatjpu'yundja ŋarra yukurra, galki ŋarra yurru nhämana nhumalanha, ga dhiyali ŋarra yurru gulyundja nhumalaŋgala, ŋulinyaramirriyu ŋunhi ŋarra yukurra yurru marrtji bala ŋunha Bayinlili wäŋalili. Ŋarra yurru nhinanydja märr-gurriri nhumalaŋgala dhiyali; ŋarranha nhuma yurru galŋa-djulŋikuma, bala guŋga'yunna yurru nhuma djuy'yunna-wala ŋarranha ŋunhana Bayinlilina wäŋalili. 25Yurru ŋäthilinydja ŋarra marrtji yurru Djurutjalamlili guŋga'yunarawu Garraywalaŋumirriwu yolŋu'-yulŋuwu, gämanydja ŋarra yurru rrupiya ŋunhi walalaŋgu. 26Liŋgu dhiyaŋu Godkalanydja yolŋu'-yulŋuyu dhiyala Matjataniyanydja ga Guriktja, walala yukurrana dhambay-mana'-manapara rrupiyanydja malanha mundhurrnha ŋunhiyinydja wekanharawu ŋuruku Godkalaŋumirriwuna yolŋu'-yulŋuwu, ŋunhi walala yukurra nhina ŋurruwuykmirri ŋunha Djurutjalam wäŋaŋura. 27Yo, bitjarrayinydja ŋunhi walala, liŋgu walalawuy ŋunhi ḻiyayu djarr'yurruna bitjanarawuyi; yaka walalanha ŋula yolthu gur'yurrunanydja. Manymak ŋunhi dhunupa ŋurukuyi mulku'-mulkuruwunydja yolŋu'-yulŋuwu, walala yurru wekama ŋula nhä ŋurukunydja buku-ruŋinyamarama Djuwskunydja yolŋu'-yulŋuwu, liŋgu ŋunhi Djuwstja bäpurru' yukurrana nhinana Godkala goŋŋura ŋäthilinydja wal'ŋu, bala walala yänana wekaŋalanydja yukurrana ŋurupa mulku'-mulkuruwanydja, ḻakaraŋala yukurrana dhäwuny'tja ŋanya Djesunha, märr yurru walalanydja bitjandhi liŋgu ŋunha mulku'-mulkurunydja Godkala goŋŋura. Ga dhunupa muka ŋurukuyi mulku'-mulkuruwunydja yolŋu'-yulŋuwu, walala yurru wekama buku-ruŋinyamarama ŋuruku Djuwskunydja, guŋga'yun walalanha ŋuriŋi rrupiyayu ga ŋula nhäyu ŋunhi walala yukurra ŋayathama.

28Yo, ŋäthilinydja ŋarra yurru gäma ŋunhiyi, ŋunhi walala Garraywalaŋumirriyu yolŋu'-yulŋuyu yukurrana dhambay-mana'-manapara, ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋunhi ŋarra yurru wekama ŋunhalayi Djurutjalam, ŋuliŋuruyina ŋarra yurru marrtji withiyan nhumalanhanydja djunamana-wala yana, ŋunhi ŋarra yurru marrtji bala Bayinlilina. 29Ga ŋunhi ŋarra yurru bunanydja nhumalaŋgu, ŋayinydja yurru Garrayyunydja ŋilimurrunha biyapul'nha wal'ŋu wekama ḻatju'na dhikana wal'ŋu, ŋilimurru yurru yukurra ŋayaŋu-djulŋithirri ga goŋmirriyirri rrambaŋina dhika.

30Yo, gutha walala, waŋanydja ŋarra yukurra dhuwala yäkuyunydja ŋilimurruŋgalayŋuwala Garraywala Djesu-Christkala, ga bitjandhi liŋgu ŋarra waŋanydja yukurra märr-ŋamathinyarayu dhuwala ŋurikala Garrkuḻukkala Birrimbirrwala. Buku-djulŋimirri, bukumirriyaŋanydja walala yukirriya wirrki yana ŋäŋ'thurra Godnha guŋga'yunarawunydja ŋarraku. 31Liŋgu ŋunha Djurutjalamdja, märr-yuwalkthinyamiriwnydja ŋunhi yolŋu walala yukurra ŋayan'tharra ŋarraku, walala yurru buma ŋarranha murrkay'kumana. Waŋiya ŋäŋ'thurranydja Godnha walŋakunharawu ŋarraku ŋuliŋuruyi walalaŋgalanydja goŋŋuru. Ga biyakayi liŋgu bukumirriyaŋa ŋuruku Djuwskunydja yolŋu'-yulŋuwu, märr yurru walala goŋmirriyirri wal'ŋu yana märramanydja mundhurrnydja dhuwala, ŋunhi ŋarra yurru gäma bala ŋurukuŋuyi mulku'-mulkuruwuŋu yolŋu'-yulŋuwuŋu, 32märr yurru ŋarra marrtjinydja nhumalaŋgala Godkala yana djäkakurrunydja galŋa-djulŋithirri dhika wal'ŋu. Ŋarra ḏukṯuk ŋarra yurru ŋayaŋu-yal'yun nhinanydja dhiyali nhumalaŋgala. 33Ŋarra yukurra bukumirriyamanydja nhumalaŋgu, märr yurru ŋayi galki yana nhumalaŋgala bukmakkala, märr yurru nhuma nhina yukurra ŋayaŋu-wurrkurrum'thirri nyeyaḻŋura Godkalana.