gnnNTOTPO

GODKUŊU WARRAŊULKUNHARANA 3

Dhuwalanydja dhäruk ŋurupa miṯtjiwa ŋunhi walala yukurra nhina buku-yilki

1Bala ŋayi biyapul Djesuyu waŋa ŋarranha bitjan, “Ma' wukirrina dhuwalanydja dhäruk ŋurupana nhanbalana ŋunhi ŋayi dhäruk-gänharamirri ŋarraku, ŋarrakalaŋuwu miṯtjiwu ŋurupa ya' Djätatjpuyŋuwa. Biyaka ḻakaraŋanydja walalaŋgu gam': Dhuwalanydja nhumalaŋgu dhipali dhäruk, dhiyakuŋu gay' ŋunhi ŋarra yukurra ḏälkuma Gunhu'wu Garrkuḻuk Birrimbirr, ga ŋunhi 7 ganyu' malanha.

“Ŋarra marŋgi djämawu nhumalaŋgalayŋuwu, nhaltjan nhuma yukurra nhina. Yolŋuyunydja nhumalanha yukurra ḻakarama yanapi nhuma walŋamirri dhuwali, yurru yuwalktja nhuma rakunymirri warray. 2Ḏurryurrana walala ma', bira'yurra nhiniya. Djäka yukirriya muka dhiyakinydja dhuwali nhuma yukurra ḏälkuma märr-ḻurrkun', liŋgu galkina marrtji dhuwali buwayakthirrina, winya'yunna yurru. Liŋgu ŋarra nhäŋala gatjarr'yurruna nhumalaŋguŋu djämawuynydja, ga maḻŋ'maraŋala yaka ŋamakurruny'tja ga dhapirrktja. Yakana yurru Gunhu' wokthun nhumalaŋgu balanyarawuyi djämawu. 3Guyaŋiyanydja ŋunha roŋiyiya ya' ŋunhi nhe nhaltjarra ŋäthili ŋurruthaŋala wal'ŋu ŋäkula, bala yana märraŋalana dhäwu' ŋamakurruny'tja. Yo, mulkiyana yulŋunydja ḏälkuŋana ŋunhiyina bili dhäwuny'tja, ga djämana marrtjiya bala. Roŋiyiyana bilyurra; yaka dhuŋathiya ga wawu yukirriya nhiniya. Ga ŋuli nhuma yurru yakanydja bira'yun, ŋarranydja yurru marrtji lili gayulnha, bitjan ŋuli manaŋgan ŋunhi ya' yolŋu yuḻutjun marrtji gayul; yakana nhuma marŋgi ŋuriki waluwu ŋunhi nhätha ŋarra yurru buna.

4“Yurru wiripu-guḻkuny'tja nhuma yolŋu walala dhiyaliŋumi, märr-ḻurrkun' nhina yukurra ḏarrtjalkmirrinydja, yakana nhuma ŋula moy'mirriyirri yukurra. Yo, ŋunhalanydja nhuma boŋguŋu dhuwaliyi walala ḏarrtjalkmirrinydja nhini yukirri ŋarrakalana galkina wal'ŋu, dhaṯthunminydja nhuma boŋguŋu gaywaraŋu'mirriyuna yana wal'ŋu dhikana girri'yu, liŋgu nhuma märr-yunupamirri yolŋu walala, gumurr-ŋamathirrina nhuma yukurra liŋguna.

5“Yo, ŋunhinydja ŋunhi nhuma djuḻkmaranhapuyŋu walala, nhumalanha boŋguŋu dhaṯthurrunydja watharryuna girri'yu, ga yakana ŋarra boŋguŋu biḏiwiḏitjkuŋu yäkunydja nhumalanha ŋulaŋuru djorra'ŋurunydja, ŋunhi yukurra ŋunhilimiyi djorra'ŋura yäkunydja djinga'-djingaryunna marrtji ŋunhiyinydja yolŋu'-yulŋu ŋunhi walala yurru nhina yukurra walŋana yana, bitjanna liŋguna. Ŋarra yurru yana waŋanydja warraŋulnha ḻakaramanydja yäkunydja nhuna ŋarrakalaŋuwa bäpa'mirriŋuwanydja ga nhanukalaŋuwa djiwarr'wuywa djämamirriwa walalambala, ŋunhi nhenydja ŋarralaynha wal'ŋu yolŋu.

6“Mäkiri'mirri nhe dhuwali yulŋunydja, bala ŋäkana; mäkiri'-witjurra dhuwalayinydja ya' dhäruk ŋunhi ŋayi Gunhu'wu Garrkuḻuk Birrimbirr waŋa yukurra nhanukalayŋuwala miṯtjiwala malaŋulili.” Bitjanna ŋayi Djesuyu dhäruktja wekama ŋarrakala.

Dhuwalanydja dhäruk ŋurupa miṯtjiwa ŋunhi walala yuwalkkuŋala märr-nherraṉmina Garraywala

7Bala ŋayi biyapul Djesuyu waŋa ŋarranha bitjanna, “Ma' wukirrina dhuwalanydja dhäruk ŋurupana nhanbalana ŋunhi ŋayi dhäruk-gänharamirri ŋarraku, ŋarrakalaŋuwu miṯtjiwu, ŋurupa ya' Biladalpiyapuyŋuwa. Biyaka ḻakaraŋanydja walalaŋgu gam': Dhuwalanydja nhumalaŋgu dhipali dhäruk, dhiyakuŋu gay' ŋunhi ŋarra dhuwala garrkuḻuktja wal'ŋu ga yuwalkŋunydja. Ŋarra yukurra ḏälkuma gonydjiŋ Giŋ-Daypitkunydja, ŋarrapina ŋuli ḻapmaramanydja, ga yakana ŋuli ŋula yolthu dhaḻ'yundja, ga ŋarrapi yana ŋuli dhaḻ'yundja, ga yakana yurru ŋula yolthu ḻapmarama ŋunhiyi dhurrwaranydja.

8“Ŋarra nhumalaŋgu marŋgi, nhaltjan nhuma ŋuli djäma dhiyali. Nhumanydja dhuwali ganydjarr-ḻurrkun'mirrina yulŋunydja, yurru nhuma mukthun yukurra ḏälkuma ŋarrakuway yana dhäruktja, malthundja marrtji bala, ga yakanydja nhuma ŋuli dhumbal'yun yukurra yäkuwu ŋarraku. Bala ŋarra ḻapmaraŋalana dhurrwaranydja nhumalaŋgu, djingaryun yukurra ḻapthunarana. Nhuma yurru gärrina, bala djämana ŋarraku, ga yakana yurru ŋula yolthu dhaḻ'yun gungamanydja.

9“Yo, ŋunhinydja wiripu-guḻku' yolŋu walala ŋuli be ḻakaranhamirri Godku miṯtji bitjan, yurru yaka warray walala ŋunhi ŋarrakunydja yolŋu walala, yana walala ŋuli ŋunhi märr-yuḏakthunmirri yulŋunydja, liŋgu yuwalktja walala ŋunhi Mokuywu Satangu warray yäkuwu. Bala ŋarra yurru walalanha dhuwala waŋa ŋulthu'yunmaramana, walala yurru marrtjina lili, withiyan nhumalanha, bala buku-nyilkthun walala yurru dhiyalana nhumalaŋgalana ḻukulili; walalanydja yurru dharaŋanna nhämanydja ŋunhi ŋarra nhumalaŋgunydja yukurra märr-ŋamathirri.

10“Yo, liŋgu nhuma baṯ bitjarra mulkana ŋarrakuway dhäruk, bulnha marrtjina bala djäma djutj, bala ŋarranydja yurru bitjandhi bili nhunanydja gämayi marrtji dhawaṯmarama dhurrŋinymirriŋurunydja romŋuru, ŋunhi ŋayinydja yurru galki ḏo'yunna dhiyala, gatjarr'yunarawuna bukmakkuna yolŋu'-yulŋuwu ŋunhi yukurra dhuwala nhina munatha'ŋura ḻiw'marama, bäpurru ga bäpurru.

11“Yo, galkina ŋarra yurru ḏo'yunna dhuwala. Dhärriya biyaka yana wuṉḏaŋarrthiya, märr yurru yakana nhuna ŋula yolthu gaṯmaramanydja roŋinyamaramanydja märranharaŋuru ŋuliŋuruyi ŋunhi ŋarra yukurra ḏälkuma mundhurr wekanharawu ŋurikinydja yolŋuwu ŋunhi ŋayi yurru bukuna ŋunha mulka wal'ŋu.

12Yo, ŋunhi djuḻkmaranhapuyŋunydja yolŋu yurru djingaryun ŋunhili liŋgu ŋarrakalaynha buṉbuŋura, ga yakana ŋayi yurru biyapulnydja ganan ŋarraku wäŋa ŋunhiyi; dhärrana ŋayi yurru yukurra yana ŋunhilina bili dharapulŋura. Bala ŋarra yurru wukirrina yäkunydja nhanukala ḻurrkun'nha nherraṉ, waŋganydja ŋarralay Waŋarr Gunhu' yäku, ga wiripunydja wäŋa yäku, ŋarrakalayŋuwa Waŋarrwa wäŋa Djurutjalam yäku, yuṯana yurru wäŋa Djurutjalamdja beŋuruna maḻŋ'thun warraŋulthirrina, dhunarra marrtji yurru ŋulaŋuru lili djiwarr'ŋuruna, ŋarrakalaŋuwala Waŋarrwala. Ga wiripunydja ŋarra yurru yäku nherraṉ nhanukala, yuṯana ŋarra yäku yurru djingaryun yukurra nhanukala.

13“Mäkiri'mirri nhe dhuwali yolŋu, bala ŋäkana; mäkiri'-witjurra dhuwalayinydja ya' dhäruk ŋunhi ŋayi Gunhu'wu Garrkuḻuk Birrimbirr waŋa yukurra, nhanukalayŋuwala miṯtjiwala malaŋulili.” Bitjanna ŋayi Djesuyu dhäruktja wekama ŋarrakala.

Dhuwalanydja dhäruk ŋurupa miṯtjiwa ŋayamunuŋ'mirriwa

14Bala ŋayi biyapul Djesuyu waŋa ŋarranha bitjanna, “Ma' wukirrina dhuwalanydja dhäruk ŋurupana nhanbalana ŋunhi ŋayi dhäruk-gänharamirri ŋarraku, ŋarrakalaŋuwu miṯtjiwu, ŋurupa ya' Layadutjiyapuyŋuwa. Biyaka ḻakaraŋanydja walalaŋgu gam': Dhuwalanydja nhumalaŋgu dhipali dhäruk, dhiyakuŋu gay' ŋunhi ŋarrapi yuwalktja; ŋarrapina waŋganynha maŋutji-marŋginydja ŋurukunydja romgu, ga ŋarrapina waŋganydhuna ŋuli ḻakarama dhunupanydja wal'ŋu. Bukmak nhä malanha ŋorra marrtji bokmanara Gunhu'wuŋu, yurru ŋarrakalaynha bukmak nhä malanha maḻŋ'thurruna, warraŋulthinanydja marrtjina.

15-16“Marŋgi ŋarra nhumalaŋgu yulŋunydja, nhaltjan nhuma yukurra nhina. Nhuma ŋuli yaka buku-nherraṉ ŋarrakunydja dhäruk, ga yaka nhuma wirrki djäma yukurra galŋa-ŋaḻpanydja ŋarraku; yana nhuma yukurra nhina galŋa-mukthun warray. Nhumanydja dhuwali balanyara biyaku ŋuli ŋula nhä gapu märr-gaŋga gorrmur, yakana ŋalapthunara gorrmur, ga yakana guyiŋarr. Bala ŋarranydja yurru nhumalanha dhupthunna ŋarrakalay ŋarra dhurrwaraŋurunydja, liŋgu nhuma dhuwala ŋayamunuŋ'nha ga bunhdhuwulu'na yana.

17“Nhuma ŋuli waŋa be ḻukunydja ḻakaranhamirri, ‘Ŋarranydja dhuwala ḻukunydja yolŋu. Yaka ŋarranydja dhäpark ŋula nhämiriw,’ bitjan. Nhuma ŋuli guyaŋinyamirri yanapi nhe ḻukunydja, yurru yuwalktja nhe gurrupurumirri warray, ga ŋurruwuyk, ga bambay, ga ŋapa'ŋayŋu girri'miriw. 18Ŋarranydja yukurra waŋa nhumalanha bitjanna, ‘Go marrtjiya lili ga mali'yurra ŋarrakalana ḻukunydjakunharamirri guṉḏa ḏarrtjalkkunhara gurthawuŋuna, buyuwuyu'na ga miḻŋ'-miḻŋdhunarana, märr nhe yurru yuwalknha wal'ŋu ḻukunydjayirri dhiyaŋuyinayi. Ga bitjandhi nhe yurru wuŋili'yun ŋarrakala girri' gaywaraŋu'na dhaṯthunminyarawunydja nhuŋuway nhe, gunganhaminyarawu ŋapa'-ŋayŋuwunydja, märr yurru nhe yakana goramirri djingaryun. Ga biyakayi bili märraŋa ŋarrakuŋu maŋutjiwuynydja mirritjin ḏilthanminyarawunydja, märr nhe yurru nhäma wal'ŋu ŋamathama.’

19“Yo, ŋuriki walalaŋgu ŋunhi ŋarra yukurra märr-ŋamathirri wirrki wal'ŋu, walalanha ŋarra ŋuli yukurra waŋa ḏälyunydja dhärukthu raypirri'yun, ga wiripunydja ŋarra ŋuli murr'marama ŋarrakuway ŋarra ŋunhi wal'ŋu yolŋunha, yana guwarr ŋuli ya' murr'marama, gulmarama ŋanya bitjan yätjŋuru romŋuru. Raḻpathiya biyaka nhiniya ya', ga buku-nherralana nhuŋuwaynydja rom ŋunhinydja.

20“Ŋarranydja yukurra djingaryunna dhuwala dhurrwaraŋurana nhokala ŋayaŋuŋuranydja, ga wutthu'-wutthunna ŋarra yukurra dhuwala yulŋunydja. Ŋuli nhe yurru ŋämanydja ŋarranha rirrakaynydja, ga ŋayaŋunydja ḻapmarama, bala ŋarra yurru gärrina nhokala ŋayaŋulili; ŋali yurru nhina yukurra rrambaŋina, ŋathanydja ḻuka waŋganyŋurana.

21“Yo, ŋarranydja dhuwala djuḻkmaraŋala nhä malanha yätj, bala nhinanydja ŋarra yukurra dhuwala ŋurruŋuna, garrwarnha wal'ŋu rrambaŋina ŋilinyu maṉḏa bäpa'mirriŋuna ŋarraku. Ga ŋunhi yurru nhenydja djuḻkmarama nhä malanha yätj, ga yakanydja gatjpaḻ'yun ŋula ŋurikiyi yätjku, bala nhena yurru yukurra nhina dhuwala rrambaŋinydja ŋarrakala, garrwarnha wal'ŋu biyapulnha.

22“Mäkiri'mirri nhe dhuwali yolŋu, bala ŋäkana; mäkiri'-witjurra dhuwalayinydja ya' dhäruk ŋunhi ŋayi Gunhu'wu Garrkuḻuk Birrimbirr waŋa yukurra nhanukalayŋuwala miṯtjiwala malaŋulili.” Bitjanna ŋayi Djesuyu dhäruktja wekama ŋarrakala, bala yana ŋarranydja dhunupa wukirrina marrtji.