gnnNTOTPO

Daniel 5

Goŋdhu marrtjina wukirri buŋgawawala wäŋaŋura

5:1-31 (The writing on the wall)

1Yo, ga dhäŋuru ŋuliŋurunydja ŋunhi buŋgawa Nipukanitja yäku rakunydhinana, ga ŋayina gäthu'mirriŋuna nhanŋu Biltjatana yäku buŋgawa yukurrana nhinana ŋurikiyinydjayi wäŋawu, dharapulŋura nhanukalanydja.

Waŋganymirrinydja waluyu ŋayi ŋuriŋiyi Biltjatayu garr'yurruna marrtjina ŋaḻapaḻmirrinhana walŋu dharrpalmirrinhana ŋunhi yolŋu'-yulŋunha, ḻuŋ'maranhaminana walala marrtjina ŋunhimalayinayi ŋurikala buŋgawawalana wäŋalili ŋathawuna ḻukanharawu ŋoynha ŋanya. 2ḻukananydja walala yukurrana ŋunhilinydjayi ŋänitji'na, bitjarrana liŋguna ḻukanana yukurrana leŋuna, bala ŋayi ŋuriŋiyi buŋgawayunydja guyaŋinana ŋunhi nhanukala bäpa'mirriŋuyu djaw'yurruna dhapirrk ŋanya dhika walŋu banikin malanha beŋuru Godkala Buṉbuŋuru Djurutjalamŋuru. 3-4Bala ŋayi yänguŋalana ŋurikiyi banikin'kunydja, märr yurru walala yukurra ŋuriŋiyinydjayi banikin'thu ḻuka wurrkthun ŋänitji'na. Yo, ŋunhiyinydjayi banikin ganaŋ'maranhara nhanŋuway Godku galŋu dhulŋuŋu, ga ŋuriŋinydjayi banikin'thu walala yukurrana ḻukanana ŋänitji'na, buku-ŋal'yurrunana yukurrana manapara ŋurikina be nhäkuna walalaŋgalayŋuwuna waŋarrwu malaŋuwu. 5Ga dhunupana walala nhäŋalanydja goŋnha, ŋayi maḻŋ'thurruna, bala bitjarra ŋayi ŋunhi wukirrinydja marrtjina dhäruknha gali'lili ŋurikalayi buŋgawawalana buṉbuŋura. 6Yo, ŋayinydja ŋunhi nhäŋala ŋuriŋiyinydjayi buŋgawayunydja goŋdja wukirriwuynydja, bala ŋayi barrarinana wirrkina dhika, marrmarryurrunana manapara, ga ṉepaḻ maṉḏanha ŋayi wutthunminana, yalŋgithinana dhikana.

7Bala ŋayi wäthurruna ŋunhiyinydja buŋgawanydja be gaḏamanmirriwuna ḻiya-djambatjmirriwuna yolŋu'-yulŋuwu ga galŋa-mangaṯa'mirriwuna walalaŋgu, bala ŋayi walalaŋgala milkuŋalana, “Nhäŋa ya' dhäruk, ŋunha gali'lili ya' buṉbulili. Ma' nhäŋa marrtjiya, bala ḻakaraŋana ŋunhayi dhäruktja ŋarrakala, ga biyakayi liŋgu ḻakaraŋa nhä ŋunhi mayali' dhäruk. Ŋarranydja yurru wekama girri' dhapirrkmirrina ŋanyana dhikana ŋurikinydjayi yolŋuwu ŋunhi ŋayi yurru ŋarrakala ḻakarama, ga ŋunhiyinydjayi yolŋu biyapulnha ŋayi yurru dharrpalnha walŋu dhiyakunydja wäŋawu.”

8Yo, bala walala ŋunhi gaḏamanmirrinydja ḻiya-djambatjmirrinydja wäŋgaŋala galkithinana, ga nhäŋala galkiŋuruna yukurrana ŋunhiyinydjayi dhäruktja, yurru nhäŋalanydja walala yukurrana dhumbal'yurrunana, yakana walala ŋula waŋganydhu dharaŋaranydja, ga yakana walala mayali' ŋunhi ḻakaraŋala ŋurikala buŋgawawala.

9Bala ŋayi ŋunhi buŋgawanydja buku wiripuyinana, ga waŋana ŋayi bitjarra, “Barrarinana dhuwala ŋarranydja mirithinana walŋu. Nhaltjanna ŋarra yurru yulŋunydja?”

10-12Ga ŋayinydja ŋäṉḏi'mirriŋuyunydja nhanukala bäy ŋäkula warray ŋanya, bala marrtjina, ga waŋanana ŋanya, “Wäy, ŋunha wiripunydja yolŋu ya', ŋayinydja ŋunhayi yolŋunydja biyapul ŋayi ḻiya-djambatj, liŋgu nhanukala yukurra walŋa birrimbirr Godku nhina. Ŋayina marŋginydja ŋurikiyi nhäku malanyŋuwu ŋunhi yukurra ŋorra be djuḻuḻ'yun bitjarra, ga yäkunydja ŋayi ŋunhayi Dänyul. Djuy'yurra nhanŋuna, märr ŋayina yurru ḻakaramanydja dhunupanydja nhä ŋunhi mayali' dhuwaliyi.” Ga bitjarra ŋayi ŋunhi ŋäṉḏi'mirriŋuyunydja ḻakaraŋala.

13Ga dhunupana yana walalanydja gäŋalana ŋanya Dänyulnhanydja balayina buŋgawawalana, ga ŋayinydja buŋgawayunydja nhäŋalana ŋanya, bala waŋana bitjarrana, “Dhuwala nhe ŋunhi yulŋunydja Dänyul?... ŋunhi ŋarrakala bäpa'mirriŋuyu nhuna gäŋala lili beŋuru Djudaŋuru?” bitjarra. 14“Ŋänha ŋarra ŋuli nhuna yulŋunydja, ŋunhi nhenydja biyapul walŋu ḻiya-djambatj dhuwala yolŋu, liŋgu dhuwali nhokalanydja nhina yukurra Godku warray Birrimbirr. 15-16Ŋarranydja ḏukṯuk nhe yurru nhäma ŋunhayi dhäruk, ŋunha ya', bala nhe yurru ḻakaramana ŋarrakala mayaliny'tja ŋurukuyi, ga ŋarranydja yurru nhuŋu rarr'yun mirithirrina guḻku'na girriny'tja malanha, dhapirrkmirrina ŋanyana.”

17Ga ŋayi Dänyulnydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarra, “Yaka dhuwala ŋarranydja djäl nhokalaŋuwu girri'wu,” bitjarra. “Yurru yuwalk ŋarra yurru dhuwaliyi nhämanydja ga ḻakarama ŋarra yurru mayali' ŋunhiyi dhäruk nhuŋu. 18-20Yo, bäpa'mirriŋunydja nhuŋu ŋunhi biyapul walŋu ŋayi buŋgawa ŋurruŋu, ga bukmak ŋunhi yolŋu walala dhiyalaŋumi buku-ḻiw'maramanydja nhanukala warrpam' goŋŋura, bala ŋayi mirithinana ŋurr'yurrunanydja ga garrwar-ḻakaranhaminana, yurru Godthunydja ŋanya nyilŋ'maraŋala dharraḏakuŋala. 21Bala ŋayi ŋunhi nhuŋu bäpa'mirriŋunydja muḻkurr bawa'mirriyinana, ga nhinananydja ŋayi yukurrana warraŋulnha ŋunhana, ḻukana ŋayi marrtjina mulmuna, bitjarrana bitjan ŋuli wäyindhu, yana liŋgu ga marŋgithina ŋayi galŋu dharaŋara, ŋunhi bukmak dhuwala wäŋa buku-ḻiw'marama nhanŋuway yana dhulŋuŋu Godku.

22-23“Ga nhenydja nhanŋu gäthu'mirriŋunydja marŋgi muka, ŋäkula nhe yukurrana liŋgu, yurru yaka nhe yana nyilŋ'maranhamina dharraḏakunhaminanydja nhunapinyay nhe. Yo, ŋurr'yun nhe yukurra nhäyu malaŋuyu nhokalay nhe, ga garrwarkunhamina nhe nhunapinyay nhe, bitjarra yana liŋgu bitjan bäpa'mirriŋu nhuŋu. Ŋunhiyinydjayi banikin, garwarrwarrny'tja malanha nhanŋuway Godku Waŋarrwu dhulŋuŋu, ga dhuwalana gay' nhuma yukurra ḻukana ŋuliŋuruyi banikinŋurunydja ŋänitji'na, buku-ŋal'yunna yukurra manapan be nhäkuna walŋamiriwwuna nhäŋiniŋ'kuna waŋarrwu nhokalaŋuwu, ŋunhi ŋayi ŋuli yaka nhäma, ga yaka ŋayi ŋuli ŋäma ŋuriŋiyi. Yurru Gunhu' Waŋarrnydja Godtja, yuwalk warray ŋayinydja walŋu Waŋarr, ga nhanukala nhenydja goŋŋura yana. Ŋayi yurru waŋanydja nhuna, nhätha nhe yurru nhina walŋa, ga nhätha nhe yurru rakunydhirri, yurru nhenydja ŋanya yukurra dhuwala warku'yunna yanana, yakana nhe yukurra märr-ŋal'yun, buku-ŋal'yun manapan nhanŋunydja. 24Ga dhiyakuyina märrwu ŋunhi Godthunydja wukirri dhuwalayi dhäruktja ŋunha gali'lilinydja ya'.”

25-28Bala ŋayi Dänyulyunydja marrtjina nhäŋalana ŋunhi dhäruktja, bala waŋanana marrtjina, “Bitjan yukurra ŋunha dhäruktja waŋa gam', ‘Meni, meni, dekal wupatjin,’ balanyarayi ŋunha dhäruktja, ga dhuwala ŋunhayi mayaliny'tja gam': Godthu ḏaykun'tja nhuŋu bothurruna liŋguna, yakana biyapulnydja nhe yurru buŋgawa dhiyakunydja wäŋawu mulkanharawu, liŋgu Godthunydja nhuna nhäŋalana marrtjina gatjarr'yurrunana, ga maḻŋ'maraŋalanydja ŋayi nhuna yätjnha yanana walŋu. Galki dhuwala wäŋanydja nhuŋu yurru guḻk-guḻkthunna märrma'lilina; wiripunydja yurru gali' buŋgawayu Mediyawuyyu djaw'yun, ga wiripunydja yurru gali' goŋdhu märrama buŋgawayu Burtjawuyŋuyu.” Ga bitjarra ŋayi yukurrana Dänyulyu ḻakaraŋalanydja buŋgawawalanydja.

29Ga dhunupana ŋayi ŋuriŋi buŋgawayunydja dhaṯthurrunana marrtjina Dänyulnhanydja dhapirrkmirriyuna girri'yu ŋanyana dhikana, bala ŋayi nherraranydja ŋanya biyapulnha ŋayi dharrpal yolŋu ŋurikiyinayi wäŋawu.

30Ga ŋuriŋi liŋgu yana munhaku miriŋunydja marrtjina beŋuru Mediyaŋurunydja nyäṉ'thurrunana, bala bumarana yana murrkay'kuŋalana buŋgawanha ŋunhi Biltjatanhanydja. 31Ga buŋgawa ŋurukuy Mediyawuynydja Dariyatjtja yäku, ŋayina marrtjina ga wapthurruna nhanukalaynydja dharapullili Biltjatawalanydja, ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydjayi ŋayina buŋgawa Dariyatjnha ŋurikiyinydjayi wäŋawu.