gnnNTOTPO

Luk 15

Dhäwu' winya'yunarawuy wäyingalaŋuwuy

1Waŋganymirri guḻku' dhuwurr-yätjmirri yolŋu walala marrtjina ḻuŋ'thurruna galkithina nhanukala Djesuwala, liŋgu yana walala ḏukṯukthina nhanŋu ŋänharawu. 2Ga walalanydja gonha ŋaḻapaḻmirrinydja, Rom-dharraymirrinydja walala ga Rom-marŋgikunharamirrinydja, walalanydja yukurrana morrumurru' warray ŋanya Djesunha, waŋana bitjarra warray, “Nhäku ŋayi yukurra ŋunha gumurr-ŋamathirri ŋuli ŋuriki dhuwurr-yätjmirriwunydja yolŋu'-yulŋuwu? Wiripunydja ŋayi ŋuli marrtji ga ŋatha ḻuka wäŋaŋura walalaŋgala. Yätjnha ŋayi ŋunha yolŋunydja ŋiniya.”

3Bala ŋayi Djesuyunydja ḻakaraŋala walalaŋgu mayali'kurruna dhäwu' bitjarrana gam', 4“Ŋuli yukurra yurru wäyin-djäkamirriyu yolŋuyu ŋayathama 100-dja wäyin, ga waŋganydja yurru nhanukala winya'yunna, bala nhaltjanna ŋayinydja yurru? Dhunupana ŋayi yurru gonha'yunna ŋunhi wiripu-guḻku'nhanydja ŋathamirrililina ŋunhimalana wäŋalili, bala ŋayi yurru warrya'yun ḻarruma waŋganyguna ŋuriki winya'yunarawuywuna. Ḻarruma ŋayi yukurra yurru, warrya'yunna-a-a, yana liŋgu ga maḻŋ'marama ŋayi yurru. 5Ga ŋunhi ŋayi yurru maḻŋ'maramanydja, bala ŋayi yurru galŋa-djulŋithirrina mirithirrina wal'ŋu, bala ḻaw'marama ŋayi yurru ŋanya nhanukiyingala ŋayi ḻambarrlilina, 6bala gäma wäŋalilina roŋiyirri. Bala ŋayi yurru gawaw'yun nhanukalaŋuwuna ŋayi ḻundu'mirriŋuwu walalaŋgu ga gurruṯu'mirriwuna yolŋu'-yulŋuwu, bitjanna ŋayi yurru, ‘Go, djulŋithiya walala ŋarrakala, liŋgu ŋarraku dhuwala wäyindja winya'yurruna, ga dhuwalana ŋayi, liŋguna ŋarra maḻŋ'maraŋalana. Go ŋilimurru galŋa-djulŋithirrina manapan.’”

7Bala ŋayi Djesuyu dhawar'yurrunanydja waŋana bitjarrana, “Märr-yuwalk ŋarra nhumalaŋgu ḻakaramanydja yukurra. Ŋunha djiwarr'ŋuranydja Godkunydja yolŋu walala yukurra djulŋithirri ŋuriki 99-gunydja ŋunhi walala yukurra nhina nhanukala Garraywala goŋŋura, yurru mirithirrinydja walala goŋmirri yukurra yurru ŋurikiyina waŋganyguna dhuwurr-yätjku yolŋuwu, ŋunhi ŋayi yurru gonha'yun nhanŋuway ŋayi yätj, bala roŋiyirri Godkalana yurru goŋlili.”

Dhäwu' winya'yunarawuy rrupiyawuy

8Bala ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala wiripuna dhäwu' mayali'kurru bitjarra. “Waŋganymirri miyalk yukurrana nhinana, yurru rrupiyanydja nhanŋu märrma'-rulu ŋarakanydja. Ga ŋunhi ŋuli waŋganydja nhanŋu ŋaraka rrupiya winya'yurru, bala nhaltjurruna ŋayi ŋuli yulŋunydja? Dhunupana yana ŋayi ŋuli dhuŋgur'yurru lanhdhirra'na, bala yana ḻarruŋunydja ŋayi yukirri-i-i, yäkthurrunydja ga yarrkmaraŋu nhä malanha warrpam, yana liŋgu ga maḻŋ'maraŋu ŋayi ŋuli ŋunhiyi ŋaraka rrupiya. 9Bala dhunupana ŋayi ŋuli gawaw'yurruna nhanŋukalayŋu ŋayi gurruṯu'mirriwunydja ga ḻundu'mirriŋuwunydja walalaŋgu, ga biyakuna ŋayi ŋuli waŋinydja, ‘Go djulŋithiya walala ŋarrakala, liŋgu ŋarrakunydja dhuwala rrupiya ŋaraka winya'yurruna, ga dhuwalana gay', liŋguna ŋarra maḻŋ'maraŋalana. Go ŋilimurru goŋmirriyirrina manapanna.’

10“Ga yuwalk ŋarra nhumalaŋgu ḻakaramanydja yukurra. Ŋunha djiwarr'ŋuranydja Godkunydja yolŋu walala ŋuli mirithirri wal'ŋu goŋmirriyirri yukurra ŋurikalanydja ŋunhi ŋayi waŋganydhu yurru gonha'yun nhanŋuway yätj, bala roŋiyirri balayi Godkalana goŋlili.”

Dhäwu' gäthu'mirriŋuwalaŋuwuy winya'yunara

11Ga bitjarrayi liŋgu ŋayi Djesuyu ḻakaraŋala wiripuna dhäwu' bitjarrana. “Waŋgany ḏarramu yukurrana nhinana, yurru gäthu'mirriŋunydja maṉḏa nhanŋu märrma'. 12Waŋganymirrinydja ŋayi ŋuriŋi dharrakay'yunydja waŋana ŋanya bäpa'mirriŋunha bitjarra, ‘Way mäḻu’, ŋarrakunydja nhe yurru guḻk-guḻkthunna rrupiya ga wiripu nhä malanha nhe yukurra ŋayathama. Dhiyaŋuna-wala nhe yurru ŋarrakunydja wekama.’ Bala ŋayi bäpa'mirriŋuyunydja marrtjina guḻk-guḻkthurrunana nhä malanha, bala wekaŋalana nhanŋu. 13Yaka weyin ŋuliŋuruyi, bala ŋayi ŋunhi ḏarramunydja gäthu'mirriŋunydja waŋgany-mana'manaparana marrtjina nhänydja malanha nhanŋuway ŋayi, bala marrtjinana yana barrkulilina wäŋalili. Ga ŋunhalayi barrkunydja wäŋaŋura ŋayi yukurrana warrkuḻuŋalana nhanŋuway nhänydja malanha, ŋaḻwa'yurrunana ŋayi yukurrana bitjarrana ŋänitji'ŋurana ga dhäykawurruŋgalana ga ŋula nhäŋurana, yana liŋgu ga rrupiyanydja ŋunhi dhawar'yurrunana liŋguna.

14“Dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja ŋunhi wäŋanydja baṉḏany'thinana, ŋathamiriwyinana räwakthinana, ga ŋayi ŋunhiyinydja ḏarramu mirithinana ŋayi marrya'yina, galki bini ŋayi rakunydhinyana, 15bala ŋayi marrtjina ŋäŋ'thu-ŋaŋ'thurruna djämawuna. Ga waŋganydja yolŋu ŋurikiy wäŋawuy wekaŋala nhanŋu djämana, waŋana bitjarrana, ‘Djämanydja nhe yurru dhuwala gay', djäka bikipikiwu ŋarrakalaŋuwu,’ bitjarra. 16Mirithinana yana ŋayi marrya'yinanydja ŋunhiyi yothuny'tja, bala ŋayi yukurrana ḻukana ŋunhiyina bikipikiwuna ŋatha, liŋgu bäyŋuna nhanŋu yolŋuyu ŋula wekaŋala ŋathanydja ḻukanharawu.

17“Waŋganymirrinydja ŋayi yukurrana nhinana guyaŋinana ga ḻiya-ŋarrtjunminana. Ŋayi guyaŋinana bitjarra, ‘Ye-e-e nhä dhuwala ŋarranydja bawa'mirri? Ŋunha ŋarrakalaŋuwala bäpawalanydja wäŋaŋura ŋula nhämunha' djämamirrinydja walala nhina yukurra maranhu warray, walalaŋgunydja ŋunha ŋatha guḻku' warray, ga dhuwalana ŋarranydja nhina yukurra dhäparknha marrya'na, galki ŋarra yurru dhuwala rakunydhirrina. 18Dhuwalanydja ŋarra yurru gaŋgathirrina, bala marrtji roŋiyirrina ŋarrakalaŋuwala bäpawalana, ga waŋanydja ŋarra yurru bitjanna, “Bäpa, djämanydja ŋarra yätjkuŋalana, djarrpi'na yana, Godku ga nhuŋu. 19Yakana nhe yurru ŋarranha biyapul gäthu'yurranydja, liŋgu ŋarra yätjnha wal'ŋu dhuwala yana. Ŋarra yurru nhinanydja yukurra dhiyala nhuŋu djämamirrina yolŋunydja.”’ Bitjarrayina ŋayi guyaŋinanydja yukurrana, 20bala ŋayi dhunupana gaŋgathinanydja, bala marrtjinana yana roŋiyina nhanukalaŋuwala bäpa'mirriŋuwalana.

“Yo, marrtjinanydja ŋayi yukurrana bala-a-a, ga ŋunhi ŋayi märr-barrku muka yana, bala ŋayinydja ŋanya bäpa'mirriŋuyunydja nhanukala nhäŋalana, ŋayi yukurrana marrtjina lili roŋiyina wäŋalilina. Wirrkina yana ŋayi bäpa'mirriŋunydja nhanŋu wuyurruna, bala ŋayi waṉḏinana nhinana bala, gumurr-waṉḏinana nhanŋu, bala ŋayi dhangi'yurrunanydja wälkuŋalana manapara ŋanya. 21Ga ŋayinydja ŋunhi gäthu'mirriŋunydja waŋana bitjarra, ‘Bäpa, yätjnha dhuwala ŋarra mirithirrina yolŋunydja. Djäma ŋarra yätjkuŋalana, djarrpi'na wal'ŋu, Godku ga nhuŋu. Yakana ŋarranha biyapulnydja nhe yurru gäthu'yun gurrpan,’ bitjarra.

22“Yurru ŋayinydja nhanŋu bäpa'mirriŋunydja dhunupa gawaw'yurruna nhanukalaŋuwu djämamirriwuna walalaŋgu bitjarrana, ‘Waḏutja go! Gäŋana lili nhanŋu ŋamakurru'na girri', ga nherralana nhanukala, ga goŋbuy girri' nhanukala nherralayi goŋlili, ga ḻukulili dhapathuŋ. 23Marrtjiya waḏutja, ga wutthurra ŋunhiyi yaḻmanga'-ḏumurru wäyin buliki, bala batharrana. Ŋilimurru yurru ḻukana bitjan goŋmirriyirrina wal'ŋu yurru. 24Ŋarranydja dhuwala mirithinana wal'ŋu goŋmirriyinanydja, liŋgu dhuwala ŋarraku rakunydhina muka gäthunydja, ga dhuwalana ŋayi walŋathinayi biyapul. Winya'yurruna ŋayi, ga dhuwalana ŋayi roŋiyinana ŋarrakala.’ Bala walala yukurrana ḻukanana goŋmirriyinana dhikana wal'ŋu mirithinana yana.

25“Ga ŋayi wiripuŋuyunydja maḻamarryu nhanukala gäthu'mirriŋuyu yukurrana djäma märr-barrku ŋuliŋuruyi wäŋaŋurunydja, yaka ŋayi marŋgi ŋurikiyi nhanukalaŋuwu yukuyuku'mirriŋuwunydja ŋunhi ŋayi roŋiyina. Ga ŋunhi ŋayi marrtjina bala galki wäŋalilinydja, bala ŋayi ŋäkula rirrakaynha, miyamara walala yukurrana manikay ga giritjina, goŋmirriyina dhika wal'ŋu. 26Bala ŋayi dhä-wirrka'yurruna waŋganynha yolŋunha bitjarra, ‘Way, nhaltjan yukurra dhikanydja ya'?’ 27Ga ŋayinydja ŋunhi djämamirriyunydja ḻakaraŋala bitjarra, ‘Dhuwalanydja ŋunhiyi muka yukuyuku'mirriŋu nhuŋu liŋguna roŋiyina, ga ŋunha bäpa'mirriŋuyunydja nhumalaŋgala wutthurruna yaḻmanga'-ḏumurru wäyindja, liŋgu ŋayi märr-ŋamathina mirithina nhanŋu, liŋgu ŋayi roŋiyina walŋa dhuwala.’

28“Bala ŋayinydja ŋunhi maḻamarrnydja gäthu'mirriŋu nhanŋu mirithina warray maḏakarritjthina, yakana ŋayi marrtjina ŋunhiwalayi buṉbulilinydja wäŋalilinydja gulŋiyina. Bala ŋayi bäpa'mirriŋunydja marrtjina withiyarana bala ŋanya, bala waŋananydja ŋanya bitjarrana, ‘Go marrtjiya lili! Ŋilimurru goŋmirriyirri yukurra nhokalaŋu gutha'mirriŋuwu ŋuruku,’ bitjarra. 29Ga ŋayinydja ŋunhiyinydja waŋana maḻamarrnydja bitjarra, ‘Yakana. Beŋuru liŋgu ŋarranydja yukurrana nhinana dhiyala, ga djäma ŋarra yukurrana nhuŋu, bitjarrana bitjan ŋarranydja nhuŋu djämamirrina dhuwala. Bitjanna liŋgu ŋarra ŋuli dhäruk märranha nhuna, ga yaka ŋarranydja waṉḏina ga gonha'yurruna nhuna. Ga nhä dhika nhe wekaŋala ŋarrakunydja?... bäyŋu warray. Yaka warray nhe ŋula yutjuwaḻa nanikut ŋarrakunydja wutthurruna, märr bini ŋarranydja djulŋithinya ŋarrakalaŋuwala ḻundu'mirriŋuwala walalaŋgala. 30Ga dhuwalanydja gay' nhuŋu gäthu'mirriŋunydja, ŋayinydja warrkuḻuŋala bukmak warray nhä malanha nhuŋu, djalkthurruna ŋayi ŋunhi dhäykawurruŋgala yätjmirriwala bäyim. Ga dhuwalanydja ŋayi roŋiyirrinydja lili, ga nhenydja nhanŋu wutthun yaḻmanga'-ḏumurru warray wäyindja yana.’

31“Bala ŋayi bäpa'mirriŋunydja ŋunhinydja waŋa bitjanna nhanŋu, ‘Gäthu ŋarrala gay', nhenydja dhuwala bitjan warray liŋgu ŋarrakala ŋuli dhiyala, ga bukmak dhuwala nhä malanha ŋarra yukurra ŋayathama nhuŋuway warrpam'. 32Ŋamakurru' yana dhuwala ŋilimurruŋgu bitjanarawuyinydja, ŋilimurru yurru goŋmirriyirri dhika wal'ŋu ŋayaŋu-djulŋithirri ŋuriki nhokalaŋuwu gutha'mirriŋuwu, liŋgu ŋayi rakunydhinana, ga dhuwalana ŋayi ya' walŋana. Ŋayinydja ŋunhi winya'yunarawuy, ga dhuwalana ŋayi liŋguna maḻŋ'maranharana.’”