gnnNTOTPO

HOSEA 1

Godthu yukurrana ḻakaraŋala mayali'kurru mali yana

1:1—2:1 (God tells a parable through Hosea and his wife and children)

1Yo, dhuwalanydja gay dhäruk ga dhäwu ŋayi Garrayyu wekaŋala yolŋuwala yäkuwala Yutjiyawala, gäthu'mirriŋunydja ŋayi Beriwu. 2Ŋäthilinydja ŋurruthaŋalanydja ŋayi waŋana Garray nhanukala bitjarra gam', “Gatjuy marrtjiya, ga märraŋa miyalknha, yurru yalalanydja ŋuriŋi dhäykayu nhuna yurru ganan, bala wiripuŋunhana märrama ḏarramunha yurru, ga djamarrkuḻi'yunydja nhokala yurru bitjandhi liŋgu nhuna gonha'yun, liŋgu walala yurru ŋunhi bitjandhi liŋgu dhuwurr-yätjthirri bitjan ŋunhiyi nhuŋu dhäyka. Yo, ŋuliwitjandhi ŋarra yukurra yurru ḻakarama dhulmu-mayali'mirrina dhäwuny'tja ŋunhina ŋarrakuwaynha miṯtjinha Yitjuralnhana, yana milkuma yukurra bitjan ŋunhi walalanydja dhuwurr-yätjmirri, liŋgu walala ŋarranha gonha'yurruna, bala wekanhaminanydja walala ŋunha wiripuŋuwuna waŋarrwu walalanhawuy walala.” Ga bitjarrayi ŋayi yukurrana Garray waŋananydja nhanukala Yutjiyawala.

3Yo, bala ŋayi Yutjiyayunydja dhäruknha ŋanya märraŋala, bala ŋayi märraŋalana miyalknhana yäkunha Gomanhana, gäthu'mirriŋu ḏarramuwu Diplayimguna. 4-5Ga ŋunhi maṉḏaku yothunydja dhawal-wuyaŋina ŋurruŋunydja maḻamarrnydja, ŋayi Garrayyu waŋana Yutjiyanha bitjarra, “Yäkunydja nhe yurru nherraṉ dhuwali yothunhanydja Djitrilnha, ŋunhi mayaliny'tja yukurra ḻakarama dhiyaŋuyi ‘Godthu yurru barrkuwatjkumana djuy'yun yolŋu'-yulŋunhanydja.’ Yo, ŋunhala wäŋaŋura Djitril dhulmu-waṉarra'ŋura, ŋuriŋi buŋgawayu Djiyuyu bumara yukurrana mirithirrina guḻku'nhana yolŋunha walalanha murrkay'kuŋalanydja, ga galkina ŋarranydja yurru bumana, bala baḏuwaḏuyun warrpam'thunna ŋurikiynydjayi mala-wunharawuynha warrpam'thunna; ŋunhalayinayi dhulmu-waṉarra'ŋurana wäŋaŋura Yitjuralnhanydja yurru miṯtjinha baḏuwaḏuyunna bumana, dhawar'maramana yurru ŋuriŋi miriŋuyu.” Bitjarra ŋayi yukurrana Garray waŋananydja.

6Ga dhäŋuru ŋuliŋuruyi ŋuriŋi Yutjiyawala miyalkthu märraŋala wiripunhana yothunha, yurru dhäykana ŋunhiyinydjayi, ga ŋayi Garray waŋana Yutjiyawala bitjarra, “Yäkunydja nhe ŋanya yurru nherraṉ dhuwaliyi yothunhanydja ‘Mel-wuyunamiriwnha.’ Yo, balakurru-witjandhinydjayi yäkukurru yolŋunydja walala yurru marŋgiyirrina, ŋunhi ŋarra yurru yakana biyapulnydja goŋmirriyama ga mel-wuyun Yitjuralwunydja miṯtjiwu; ŋarra yurru wirrkina yana walalanha dhä-ḏir'yundja gal'ŋu, yakana ŋarra yurru bäy-ḻakarama walalaŋgu yätjpuynydja. 7Yurru yuwalktja ŋarra yurru mel-wuyundja ŋurukuna Djudapuyŋuwuna miṯtjiwu yolŋu'-yulŋuwu. Ŋarranydja dhuwala Waŋarr ŋarra Garray walalaŋgu, ga yuwalk yana ŋarra yurru ŋarrapi walŋakumanydja Djudanha; yakana ŋarra yurru walalanha walŋakuma mandjawakthunydja wo garayunydja, ŋula nhäyu dhiyakuy munatha'wuyyunydja ganydjarryu.” Bitjarra ŋayi Garraynydja waŋana.

8Ga dhurrwaraŋuru ŋuliŋuruyi ga biyapul ŋayi yothu'mirriyina Gomanydja, miyalktja nhanŋu, ga biyapul wiripu ḏarramu yothu dhawal-wuyaŋina. 9Ga biyapul ŋayi waŋana Garray nhanukala Yutjiyawala bitjarra, “Nhe yurru yäku-nherraṉdja ŋanya dhuwali yothunhanydja Lowamina; ŋunhiyi mayaliny'tja yukurra ḻakarama dhiyaŋuyi, ‘Yakana ŋarrakunydja yolŋu'-yulŋu,’ ga balakurru-witjandhinydjayi yäkukurru walala yurru yolŋu'-yulŋu marŋgiyirrina wal'ŋu, ŋunhi Yitjuralnydja yakana ŋarraku yana yolŋu walala, ga yakana ŋarranydja biyapulnydja God Yitjuralwunydja miṯtjiwu.”

10Yo, dhiyaŋunydja-wala ŋayi yukurra Garray God waŋa Yitjuralnhanydja miṯtjinha bitjanna, “Nhumanydja dhuwala yakana ŋarraku yolŋu'-yulŋu,” bitjan. Yurru yuwalktja walala yurru miṯtji-mäypayirri wal'ŋu, ŋula nhämunha'na yurru miṯtji nhina yukurra ŋunhi bothurrumiriwnha wal'ŋu, ga yalalaŋumirriyunydja walala yurru bilyunna roŋiyirriyi nhanukala Godkala, bala ŋayi yurru waŋanydja walalanha bitjanna, “Nhumanydja dhuwala ŋarrakuwaynha walala yumurrku', ŋunhi ŋarranydja ŋarrapi waŋgany walŋa-ḏikṯiktja Waŋarr.” 11Liŋgu yalalaŋumirriyunydja ŋunhiyi märrma' miṯtji Djuda ga Yitjural yurru dhambay-manapanmirriyi biyapul waŋgany-manapanmirri, bala walala yurru djarr'yundja waŋganynhana ŋurruŋunhanydja walalaŋguway, ga nhinanydja walala yurru yukurra goŋmirriyirrina dhikana wal'ŋu ŋunhili walalaŋgalay wäŋaŋuranydja, waŋganynha yana miṯtjinydja. Yo, Godthu yurru nhanŋuwaynydja yolŋu'-yulŋunha gämana lili roŋinyamaramana, ga biyapul ŋayi yurru djalkiri-yulkuma walalanha yulŋunydja ŋunhimalayi walalaŋgalay wäŋalili. Ga nhäna yurru ŋayi ŋunhiyi walunydja?... mirithirrina dhikana wal'ŋu, wakinnha ŋanyana ŋiniya?... ŋulinyaramirriyunydjayi.