gnnNTOTPO

HOSEA 6

1Yo, walala yurru waŋa bitjanna, “Go, ŋilimurru marrtjina, roŋiyirrina ŋanydjaḻa'yun Garraywalana. Liŋgu ŋayi ŋilimurrunha dhä-ḏir'yurruna dhuwala, ga walŋakuma ŋayi yurru baḏarraŋ'kuma biyapul ŋilimurrunha. Ŋilimurrunydja dhuwala ŋayaŋu-yätjthina gaṯpurr'thinana, liŋgu ŋuriŋi nhanukala dhä-ḏir'yunarayu, yurru ŋayipi yana garrpiṉdja ŋilimurrunha yurru marrtji dhulkuny'tja malanha.” 2Yo, märrma' yurru walu djuḻkthunna, ga dhäŋuru ŋuliŋuruyinydja ŋayi yurru ŋilimurrunha biyapul walŋakumayi gaŋgathinyamirriyama. Ga ŋuriŋinydja bala wiripuŋuyunydja waluyu ŋayi yurru dhärranhamaramana gaŋgathinyamirriyamana, märr yurru ŋilimurru dhärra walŋamirrina, galkina wal'ŋu yana nhanukala.

3Yuwalkkuŋa wal'ŋu yana ḏukṯukthiyanydja wuṉḏaŋarryu yana wal'ŋu Garraywunydja, bitjan ŋilimurru yurru yuwalkkuma gal'ŋu yana ŋayaŋuyunydja märryunydja-ḏapmarama ŋanya wirrki dhika wal'ŋu, muṉḏatarama ŋanya ŋayathama, djawaryunamiriw ŋula nhämiriw, märr-yawaryunamiriw, märr yurru ŋilimurru yuwalkkuma yana wal'ŋu marŋgiyirrinydja nhanŋu. Dhäŋuru ŋuliŋurunydja munhaŋurunydja yurru djaḏaw'yunna, ga bitjandhiyina yurru ŋayi Garraynydja lili marrtji ŋilimurruŋgalanydja, ŋuliŋuruyina dhäŋuru ŋunhi ŋilimurru yurru marŋgiyirri ŋilimurruŋgalayŋuyu burakinyarayu ŋuriŋi ŋayaŋu-yätjthinyarayu. Ŋäthilinydja wal'ŋu waltjaṉdhu ŋuli dharyun märr-gaŋga ŋuli ya', ga ŋuliŋuruyinydja dhäŋuru maḻwurrk ŋuli yupthun, dharyunna yukurra dhurrmuknha dhikana ŋanyana, biyapulnha wal'ŋu, ga bitjandhina Garraynydja yurru lili marrtji ŋilimurruŋgala, märr yurru ŋilimurru yuwalkkuma yana wal'ŋu walŋamirrinydja.

4Bala ŋayi Garraynydja yurru ŋayipinydja waŋa bitjanna, “Yitjural ga Djuda miṯtji, nhaltjan ŋarra yurru nhumalanha yulŋunydja, märr yurru nhuma roŋiyirrinydja lili bilyun ŋarrakala. Ŋäthilinydja wal'ŋu ŋunhinydja, nhuma ŋarraku märr-ŋamathina, märryu-ḏapmaraŋala ŋarranha, yurru ŋunhi märr-ŋamathinyara nhumalaŋguŋu marrtjina winya'-winyayurrunana buwayakthinana waḏutjana yana-wala, bitjarrana bitjan ŋuli wakuluŋgul ŋunhi winya'yun munhakumirri waluyu. 5Dhiyakuyinayi märrwu ŋunhi ŋarra djuy'yurrunanydja ŋarrakuway dhäwu'mirrinhanydja nhumalaŋgala; walala ḻakaraŋala dhäruktja ŋarranha bitjarra gam', ‘Nhumanydja yurru raku'-rakunydhirrina murrmurryunna, ŋuli nhuma yurru yakanydja bilyun dhipuŋuruyi nhumalaŋgalay yätjŋuru.’ Waḏutja yana wal'ŋu ŋarra yurru baḏuwaḏuyun ŋunhiyinydjayi dhuwurr-yätjmirrinhanydja, ga yuwalk yana yurru ŋayi maḻŋ'thundja bitjandhi, liŋgu dhiyaku gam' ŋarra yuwalktja gal'ŋu ḏukṯuk. Nhuma yurru märryu-ḏapmarama yana wal'ŋu ŋarranhanydja, ga bitjandhi liŋgu nhuma yurru ŋayaŋu-djulŋithirri ga mel-wuyun ŋuruku wiripu-guḻku'wunydja yolŋuwu walalaŋgu. 6Ŋarranydja yaka ḏukṯuk nhumalaŋgu, nhuma yurru yukurra djäma yana romdja waŋganydja, buma marrtji wäyinnha, bala bathanna mundhurrnha ŋarraku. Ŋarranydja ḏukṯuk nhumalaŋgu, nhuma Yurru yuwalkkuma yana wal'ŋu marŋgiyirri ŋarrakunydja, ga nhinana yukurra yana-wala ŋarrakalaynha romdhu.” Bitjarra ŋayi Garray waŋananydja.