gnnNTOTPO

2 Corinthians 5

Dhiyalanydja ŋilimurru yukurra nhina galki Garraywala märr-yuwalkthinyarayu yana

1Yo, dhuwalanydja gay' rumbalnydja ŋali balanyarana bitjan ḏalwaḏalwa, liŋgu guwarr warray yana ŋali yurru nhina dhiyala munatha'ŋura. Yakana ŋarra marŋgi nhätha yurru ŋayi dhuwalayi ḏalwaḏalwa buku-yupthun. Mak galki ŋarranydja yurru rakunydhirrina, bala ŋarranydja yurru gonha'yunna dhuwalayi rumbalnha, yurru bäyyi, liŋgu ŋunha djiwarr'ŋuranydja Godthunydja yukurra ŋäthilimirriyama ŋarraku buṉbu muka, ga ŋunhiyinydja yuṯana rumbal yurru dhärra bitjanna liŋguna gupaḏalnha-wala, yakana ŋayi yurru ŋunhiyi buku-yupthundja ŋula nhaltjandja. 2Yo, dhiyalanydja munatha'ŋuranydja ŋilimurru ŋuli dhäpu-waŋana yana, liŋgu ŋunhiyinydja ŋilimurru ŋuli bitjan ŋayaŋuyu ŋupanna ŋurikiyinayi djiwarr'wuywuna rumbalwu dhaṯthunminyarawu. 3Liŋgu ŋunhala djiwarr'ŋuranydja ŋilimurru yurru nhina rumbalmirri wal'ŋu yana, yaka rumbalmiriwnydja. 4Dhiyaŋunydja-wala dhuwala mukthun ŋilimurru nhina yukurra rumbalyu munatha'wuyyunydja, ŋilimurrunydja ŋuli ŋonuŋdhuna ŋayaŋuyu dhäpu-waŋanydja, yurru yaka ŋilimurru ḏukṯuk yana dhiyaku rumbalwu gonha'yunarawu. Yuwalktja wal'ŋu ŋilimurru ḏukṯuktja ŋunhi dhaṯthunminyarawu djiwarr'wuywu warray wal'ŋu rumbalwu, märr yurru ŋuriŋinydja rumbalyu walŋayunydja dharapul märrama dhiyakuynha munatha'wuynhana rumbalnha ŋunhi. 5Yo, dhiyakuyi liŋgu ŋayipi Godthunydja ŋilimurrunha ŋäthilimirriyaŋala, märr ŋilimurrunydja yurru nhina yukurra yolŋu walala walŋamirri ŋunhalayi djiwarr'ŋuranydja bitjanna liŋguna yurru, ga liŋguna ŋayi wekaŋala nhanŋuway ŋayi Walŋanhanydja Birrimbirrnha ŋilimurruŋgala ŋayaŋulili, ga ŋayinydja ŋunhiyi ŋäthili yana yulŋunydja, dhambay ŋuruku dhuḏiŋuwu, liŋgu yuwalk yana ŋayi yurru Godthu ŋilimurruŋgu wekama bukmaktja nhä malanha ŋunhi ŋayi yukurra ŋayathama nhanukalaŋuwu ŋayi yolŋu'-yulŋuwu.

6Yo, dhiyakuyina märrwu ŋarra yukurra nhina barrarimiriwnydja nhämiriwnydja, yakana ŋarra yukurra barrarirri rakunydhinyarawu, liŋgu dhiyaku ŋarra marŋgi gam': Dhiyaŋunydja-wala ŋunhi ŋali yukurra nhina dhiyala munatha'ŋura dhuwala rumbal, ŋunhiyinydja ŋali yukurra nhina barrkuna ŋulaŋuru Garraywalanydja wäŋaŋuru. 7Liŋgu dhiyaŋunydja-wala ŋali yukurra nhina galki Garraywala ŋuriŋi bili märr-yuwalkthinyarayu yana; yakana ŋali yukurra nhäma ŋanya dhiyaŋunydja-wala. 8Yo, ŋali ŋuli nhina yukurra barrarimiriwnydja nhämiriwnydja, liŋgu ŋali ŋuli guyaŋirri bitjanna, “Manymak warray ŋarra ŋuli gonha'yurru dhuwalanydja rumbalnha ga nhini ŋunhalana nhanukala Garraywalana galki.” 9Yurru dhiyaku warray ŋarra yuwalktja wal'ŋu ḏukṯuk, ŋarra yurru ŋanyana ŋayaŋu-djulŋikuma Garraynhana, wanhaka ŋarra yukurra nhina dhuwala munatha'ŋura, ga wanhaka ŋarra ŋunhalayina ŋarrakala yuwalkŋuŋurana wal'ŋu wäŋaŋura. 10Yuwalk yana ŋarra ḏukṯuktja ŋayi yurru wokthun ŋarrakalaŋuwu djämawu, liŋgu yalalanydja yurru ŋunhalanydja bukmak ŋilimurru dhärra gumurrŋura nhanukala Djesu-Christkala. Ŋayi yurru nhäma marrtji mala-yarr'yun ŋilimurrunha bala, bala ŋayi yurru wekamanydja-ŋupanayŋu yana nhänydja malanha ŋunhi nhaltjarra ŋilimurru yukurrana waŋga'waŋganydhu djäma dhiyala munatha'ŋura; ŋunhi ŋali djäma ŋamakurru', ŋalinydja yurru märramana ŋamakurru' yana, ga ŋunhi ŋali djäma ŋula nhänydja nhäŋiniŋ'tja, ŋali yurru yakana märrama ŋamakurru' nhanukuŋunydja.

Ŋilimurru ŋuli nhinanydja waŋganyŋurana gurruṯu'mirrina yana Godku, ŋuliyina Djesu-Christkala

11Yo, Garraynydja ŋilimurruŋgu biyapul warray wal'ŋu märr-ŋal'yunarawu warray, yaka ŋali yurru ŋanyanydja wakalkuma. Dhiyakuyina märrwu ŋunhi ŋanapurru ŋuli ḻakaramanydja bilmarama yolŋunhanydja, märr yurru walalanydja bitjandhiyi muka märr-ŋal'yun Godku. Godtja marŋgi ŋayaŋuwu ŋanapurruŋgunydja yuwalkkuma, ga ŋarranydja yukurra guyaŋirri mak nhuma wiripunydja marŋgi ŋarraku. 12Yo, yaka ŋanapurru yukurra dhuwala yana ḻakaranharamirri ŋanapurrunhawuynydja, märr yurru nhuma ŋanapurruŋgunydja märr-ŋal'yun. Ŋanapurrunydja yukurra dhuwala dhäruk wekama yulŋunydja nhumalaŋgu, märr yurru nhumanydja ŋurr'yun muka ŋanapurruŋgala, bala ḻakaramana dhunupana ŋurikinydja walalaŋgu ŋunhi walala ŋuli ŋurr'yunmirri walalaŋgalay walala. Yo, walalanydja ŋunhi ŋuli guyaŋirri yanapi Godthunydja walalanha ŋuli nhäŋu yukirri warraŋul yana, yanapi ŋayi Godthunydja ŋuli yaka nhäŋu yolku ŋunha ŋayaŋunydja, nhäyinyara ŋayi ŋunhi yolŋu, 13bala walala ŋuli waŋa yätjkumana ŋanapurrunhanydja, bawa'mirri ḻakaramana. Wiripunydja ŋanapurru ŋuli djäma nhä malanha ŋunhi walala ŋuli ḻakarama bawa'mirri bitjanna, yurru ŋanapurrunydja ŋuli djämana yana ŋunhiyi, liŋgu ŋanapurru ŋuli märr-ŋamathirrina yukurra Godku. Ga ŋunhi ŋanapurru ŋuli waŋa dhärukthu bawa'miriwyunydja märr-yunupayunydja, ŋanapurru ŋuli ḻakaramana yana ŋunhiyinydja guŋga'yunna nhumalanha.

14Yo, Djesu-Christkalanydja märr-ŋamathinyarayu ŋuli yukurra yana marrtjinyamaramana ŋanapurrunhanydja. Yaka ŋanapurru ḏaḏawyundja ḻakaranharaŋuru dhäwu'ŋurunydja dhipuŋuruyi, liŋgu ŋanapurru marŋgina ŋunhi waŋgany yolŋu Djesu-Christ ŋayipi rakunydhina bukmakkalanydja yolŋu'-yulŋuwala dharapulŋura, ga ŋunhiyinydja bitjarra ŋilimurru bukmaknha murrmurryurruna liŋguna. Yakana ŋarra yurru rakunydhirrinydja liŋgu ŋuriŋi ŋarrakala yätjthu. 15Yo, ŋayinydja rakunydhina bukmakku warray walŋakunharawu, märr yurru ŋilimurrunydja, ŋunhi ŋilimurru dhuwala walŋamirri nhina yukurra, ŋalinydja yurru nhina nhanŋuna yana, yakana ŋilimurru yurru biyapulnydja nhina yukurra ŋilimurruŋgalay djälŋura, yana ŋilimurru yurru djäma ŋurikina liŋgu ŋunhi ŋayi beŋuru moluŋuru gaŋgathina ŋilimurruŋgu walŋakunharawu.

16Dhiyaŋunydja-wala ŋanapurru yurru yakana nhäma yolŋuwu warraŋulwuynydja nhä malanha. Ŋäthilinydja ŋarra ŋuli guyaŋinya Djesunhanydja warraŋul yana, nhaltjana ŋayi ŋuli nhinanha dhiyala munatha'ŋura ŋurruwuyk ŋula nhämiriw yana, yurru yakana ŋarra yurru biyapulnydja guyaŋirri balayi ŋanya roŋiyirrinydja bitjandhiyinydja, yana ŋarra yukurra yurru guyaŋirrinydja ŋanya ŋunhana djiwarr'lilina. 17Ga ŋunhi ŋayi yolŋu dhambay-manapanmina liŋguna Djesu-Christkalanydja, ŋunhiyinydja ŋayi yolŋu yuṯana; ŋäthiliŋunydja nhanŋu rom liŋguna winya'yurrunana yarrkthurrunana, ga dhuwalanydja ŋayi yuṯana yolŋu, nhina yukurra yurru yuṯaŋurana romŋura.

18Yo, Godkuŋuna yana djämawuy ŋanapurru yuṯathina bitjarrayinydja. Ŋäthilinydja ŋanapurru ŋuli nhinanha yukurranha yätjŋura wal'ŋu romŋura yana, yarrkthuna nhanukala Godkala, yurru ŋuliyi nhanukala Garraywala burakinyarakurrunydja ŋayi ŋanapurrunha wapmaraŋala nhanukalaynha gali'lili, ga dhiyaŋunydja-wala ŋanapurru nhina yukurra ŋayaŋu-gurruṯu'mirrina nhanukala Godkalana. Bala ŋayi ŋanapurrunhanydja djäma wekaŋalana, ŋanapurru yurru gäma wiripuwurrunhana bala nhanukala, märr walalanydja yurru bitjandhi liŋgu nhina waŋganyŋura yana Godkala. 19Ga dhäruktja ŋayi wekaŋala ŋanapurruŋgala ḻakaranharawunydja dhuwala gam': Ŋuliyi Christkalaŋukurrunydja Gunhu'yu Godthu biḏiwiḏitjkuŋalana bukmak yätjtja malanha bäpurru'wu ga bäpurru'wu, bukmakku yana. Yakana ŋayi yukurra biyapulnydja dhuḏikurru ŋäthili nhäma ŋilimurruŋgu yätj dhä-ḏir'yunarawunydja, yana ŋayi biḏiwiḏitjkuŋalana ŋuriŋiyina gulaŋdhu Djesuwalana ŋilimurruŋgu yätjtja liŋguna, märr yurru ŋilimurru bukmak nhämunha' nhinanydja bitjan gurruṯu'mirrina walala nhanŋu, galkina yana.

20Ga ŋanapurrunydja dhuwala mali ŋayi Garray, liŋgu dhärukkurrunydja ŋanapurruŋgala waŋa yukurra ŋayipi God. Ŋuliyi Djesu-Christkala yäkuyu ŋanapurru yukurra waŋanydja nhumalanha, “Buku-djulŋimirri bilyurrana walala. Märr-yuwalkthiyana Djesuwala, märr yurru nhuma yukurra nhina galkina yana Godkalana.” 21Ŋayinydja ŋunhi Djesunydja gäna wal'ŋu yolŋu, yakana ŋayi ŋula waŋgany yätj djämanydja, yurru ŋayinydja Gunhu'yunydja warrpam' nhä malanha yätj ŋilimurruŋgunydja rarr'yurruna nhanukala Djesuwalana, bala ŋanyana yätj-ḻakaraŋalanydja, märr ŋuliwitjan nhanukala Garraywala, ŋayi yurru Gunhu'yu rarryun nhanŋuwaynydja walŋa ŋilimurruŋgala ŋayaŋulilina, bala ŋilimurrunhanydja yurru ḻakarama ŋayaŋu-dhunupana.