gnnNTOTPO

GODKUŊU WARRAŊULKUNHARANA 12

Mali dhäyka yolŋu ga dhakaḏayarrŋu

1Ŋuliŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋarra nhäma be nhänha, ŋayi marrtji maḻŋ'thun ŋunhala garrwar, be nhäna dhika ŋanya, yurru mayali'mirrina. Ŋunhawalayi garrwarlili ŋarra nhämanydja yukurra dhäykanha, ŋayi yukurra djingaryun, ga ŋäkirrmaramanydja ŋanya yukurra ga waluyu, ga nhanukala ŋoyŋuranydja ḻukuŋura ga ŋaḻindi. Ga muḻkurrnydja ŋanya yukurra ŋäkirrmarama muḻkurrwuyyu girri'yu bitjan ŋuli giŋ ŋunhi yolŋu, yurru ŋunhilimiyi girri'ŋuranydja 12 ganyu malanha. 2Ga dhäykanydja ŋunhiyi yothu'mirrina, galki yurru yothuny'tja ŋunhi dhawal-wuyaŋirrina, ga ŋäma'-ŋamana ŋayi marrtji ŋunhi dhäykayunydja, ga yatjunna marrtji ŋayi rerriyuna, liŋgu ŋuriŋina yothu'yuna dhawal-wuyaŋinyarayuna.

3Mukthunga yana ŋarra yukurra nhäma garrwarlili, bala marrtji maḻŋ'thun wiripuna be nhä mali mayali'mirri yana. Ŋunha garrwarlili ŋarra nhäma yukurra wäyindhinyara rumbal bitjan dhakaḏayarrŋu, bathalana dhika ŋanya motjnha rumbalnydja, yurru miny'tjinydja ŋunhi gulaŋdhinyarana, ga muḻkurrnydja nhanŋu ga djapin, ga dhandurruŋ'tja nhanŋu ga märrma' rulu, ga muḻkurrŋuranydja nhanukala ŋurikala motjkala ga ḻiyawuynydja giŋgu girri', waŋga'-waŋganyŋura nhanukala muḻkurrŋuranydja. 4Ga yaŋarra'yunydja ŋayi ḻuŋ'marama marrtji dhaŋaŋnha dhika ganyu'nha, bala warryunna lili walalanha ŋuliŋuruyi djiwarr'ŋurunydja, bala djalkthunna yukurra ŋunha munatha'lilina. Ga ŋunhiyi dhakaḏayarrŋunydja ŋunha dhärra yukurra galkunna ŋunhilina bäymana, galki ŋurikala dhäykawalana, märr yurru ŋayi ŋunhi yothuny'tja dhawal-wuyaŋirri, ŋayinydja yurru dhunupana ḻukana, wurrkthunna ŋanya dhawar'maramana.

5Bala ŋuliŋurunydja dhäŋuru ŋunhi yothu dhawal-wuyaŋirrina, yurru ḏarramu ŋayi ŋunhi yothuny'tja, ga bukmak miṯtji ga bäpurru' yukurra yurru nhina nhanukalana goŋŋura djäkaŋura. Ŋayi yurru mulkanydja yukurra goŋdhu wuṉḏaŋarryuna nhanŋuwaynydja miṯtjinha; yakana ŋayi yurru gonha'yun nhäma ŋula yolnha yolŋunha yätjlili djarrpi'lili romlili, yana ŋayi yurru dhunupana ŋanya ŋunhi ŋurrkamana dhä-ḏir'yunna.

Ŋe, ŋunhi yothuny'tja liŋguna dhawal-wuyaŋina, bala dhunupa ŋanya djaw'yunna-wala ŋunha Godkalana gäma, ga ŋunhana ya' djiwarr'ŋurana ŋayi nhinanydja yukurra ŋurruŋuna wal'ŋu; yakana ŋayi ŋuriŋi dhakaḏayarrŋuyunydja motjthunydja ŋanya märraŋala ga rumbal-winya'yunmaraŋala bäyŋuna. 6Ga ŋayinydja ŋunhi dhäykanydja dhunupa waṉḏirrina winya'yunna dhikana ḏiltjililina wäŋalili, ŋunhimalayina wäŋalili ŋunhi Godthu nhanŋu ŋäthilimirriyaŋala wäŋa ŋunhiyi. Ga ŋunhalana ŋayi yurru nhina yukurra Godkala djäkaŋura ḻurrkun' dhuŋgarra ŋupandja yurru ga djik biyapul ŋaḻindi.

7Beŋurunydja dhurrwaraŋuru ŋarra nhäma djiwarr'lili, walala marrtji bunharamirri wirrkina dhika baymatthunmirri; ŋayi Mäykuḻnydja ŋunhi ŋurruŋu wal'ŋu djiwarr'wuy yolŋu ga wiripu-guḻku' ŋunhi djiwarr'wuy yolŋu walala nhanŋu Godku miṯtji miriŋu, walala yukurra bunharamirrinydja motj ŋunhi dhakaḏayarrŋu ga nhanŋu mala mokuy walala. 8Ga walala djuḻkthunmaraŋalanydja djiwarr'wuyyu walalay, bala walala djalkthurrunana walalanha ŋulaŋuru gärakŋurunydja, dhakaḏayarrŋunha ŋunhi ga nhanŋu miṯtjinha mokuynha walalanha, yakana walala yurru biyapul nhina yukurra ŋunhala gärakŋuranydja. 9Ŋe, ŋurrkamana walala ŋanya ŋunhinhanydja motjnhanydja dhakaḏayarrŋunha, ŋunhinhanydja ya' Mokuynha ŋunhi ŋayi ŋäthiliŋu mol'ŋu yäku Satandja, ga wiripunydja ŋayi yäku ŋunhi ga Dipil muka ŋäṉuk, ‘Walŋa-dhawar'maranhamirri' yäku, ŋunhi muka ŋunhi ŋayi ŋuli mayali'-wilkthun yukurra bukmaknha yolŋunha walalanha wäŋakurru buku-ḻiw'marama bäpurru'nha ga bäpurru'nha. Yo, ŋurrkamana walala ŋanya ŋunhana liŋgu ya' munatha'lilina, ŋanya Satannha ga miṯtjinha nhanbala ŋunhi mokuynha walalanha.

10Bala yana ŋarra marrtji ŋäma bena dhika rirrakay waŋanhara yukurranhara beŋuru djiwarr'ŋuru, bitjanna ŋayi marrtji waŋanydja, “Liŋguna dhuwala. Godthu walŋakuŋalana nhanŋuway miṯtjinhanydja yolŋu'-yulŋunhanydja. Ŋayi milkunharaminana nhanŋuwaynydja ganydjarr, ga dhiyaŋunydja-wala ŋayi nhina yukurra ŋurruŋu wal'ŋu buŋgawana bukmakku. Liŋguna ŋilimurru nhämana yukurra Garraywunydja ganydjarr; ŋayi ŋurrkaŋala ŋanya ŋulaŋuru dhawaṯmaraŋala yana djiwarr'ŋurunydja ŋunhi Satannhanydja, ŋunhinhanydja ŋunhi ŋayi bitjana liŋgu ŋuli djingaryuna yukurranha ga waŋanha wiḏiyal-nherraṉa, yätj-ḻakaranha ŋilimurrunha ŋuli Godkala. Ga dhiyaŋunydja-wala ŋanya liŋguna ḏupthunna ŋulaŋuruyi djiwarr'ŋurunydja. 11Yo, Garraywalaŋumirriyunydja walalay yolŋu'-yulŋuyu liŋguna djuḻkmaraŋalana Satannhanydja, ŋuriŋina gulaŋ-waṉḏinyarayu Lämgalana, ga dhärukthu ŋuriŋiyi walalaŋgalay ŋunhi walala ŋuli warraŋulkunha ḻakaranha Djesunha yäku; baṉarra' yana walala ŋuli dhäwu' ŋanya ḻakaranha birrŋ'maranha, bäyyi warray walala ŋuli burakinya rumbal-winya'yunmaranhanydja bili ŋuriŋi walalaŋgalay dhärukthu.

12“Go märr-yiŋgathiya walala goŋmirriyaŋa dhika wal'ŋu, bukmak nhuma yolŋu walala ŋunhi nhuma nhina yukurra dhuwala djiwarr'ŋura. Yurru nhumanydja ŋunhi nhuma yukurra nhina ŋunha munatha'ŋura ŋarakaŋura ga gapuŋura, nhumanydja yurru yukurra galŋa-yätjthirrina nhina warwumirriyirrina wirrkina dhikana, liŋgu ŋayi Satandja yarrupthurrunana marrtjina nhumalaŋgalana wäŋalili, yurru wirrki ŋayi ŋaramurrthinanydja, liŋgu ŋayi marŋgi nhanŋuwaynydja waluwu dhumbuḻ'yirrina marrtji, yakana ŋayi yurru weyin ŋayathama ŋunha munatha' wäŋa nhanukalay ŋayi goŋdhu.” Dhuwalayina malanha ŋarra yukurrana ŋäkulanydja, ŋayi yukurrana waŋana ŋulaŋuru djiwarr'ŋuru.

13Yo, dhakaḏayarrŋunhanydja ŋunhi Satannhanydja liŋguna ḏupthurrunana ŋunha munatha'lilina; ŋayinydja marŋgi ŋunhi ŋayi yurru yakana biyapulnydja ŋunhala nhina gärakŋura, bala ŋayi yana ŋurru-warryurrunana ŋuparana dhäykanhana ŋunhiyi, ŋunhi nhanukuŋu ḏarramu yothu ŋunhiyi dhawal-wuyaŋina. 14Yurru ŋayi Godtja djäka yukurrana ŋuriki miyalkku, bala ŋayi wekaŋala nhanŋu biṉbarr maṉḏanha, bala buṯthurrunana ŋayi ŋunhiyi dhäykanydja bena-wala wuyupthurrunana ŋunhimalayina ḏiltjililina wäŋalili ŋunhi nhanŋu Godthu ŋäthilimirriyaŋala. Buṯthundja ŋayi marrtji ŋunha bala bitjan ḏamala, ŋutu' ŋanya dhika ḏamala, ga ŋunhalana ŋayi yurru ḏiltjiŋurana nhinanydja yukurra walaŋgumana, yakana yurru Satandhunydja ŋanya mulka ŋula dhäkay, liŋgu Godthu yurru ŋayipi gungamanydja ŋanya yukurra dhuŋgarranydja ḻurrkun' ga djik ŋaḻindinydja ŋupan.

15Yo, ŋuliŋurunydja ŋayi dhakaḏayarrŋunydja ŋunhi ya', ŋunhi motjtja ḻapthunna dhurrwaranydja nhanŋuway ŋayi, bala ḻarrwaw'yundja marrtji dhawaṯthundja biyaku ŋuli gapu mayaŋ' ŋanbaw'yurru, bala ḻarryunna ŋayi nhina bala, ŋupanna yukurra ŋunhi miyalknhana, ŋayi bini ŋanya guḻwuḻmaranha walŋa-winya'yunmaranha. 16Yurru dhiyaŋu munatha'yunydja ŋaraka'yu wäŋayu guŋga'yurruna ŋanya ŋunhi dhäykanhanydja; ḻap marrtji wäŋa warray ŋaraka warray, bala wurkthunna, dhawar'maramana ŋunhi miriŋunhanydja ŋunhi walala ḻarrwaw'yun dhirrimuk ŋurukala dhakaḏayarrŋuwala dhäŋuru.

17Ŋunhi dhakaḏayarrŋunydja wirrkina dhika ŋaramurryirri ŋuriki dhäykawunydja, liŋgu ŋanyana ŋayi yaka dhäkay-mulkana, bala yana ŋayi bilyundja buku-yupthunna bunharawu yumurrku'wuna ŋurikalaŋuwu dhäykawalaŋuwuna, ŋayi yurru buma marrtji dhawar'maramana bukmaknhana yanana, ŋunhi walala ŋayathama yukurra ḏälkuma Godku rom, ga yuwalkkuma walala yukurra ḻakarama ŋanyapinyay Djesunha, walalaŋguna ŋayi yukurra ŋunhiyi dhakaḏayarrŋu ḻarrumanydja bunharawu walŋa-winya'yunmaranharawuna.

Ḻakarama yukurra märrma'nha wäyindhinyaranha yolŋunha maṉḏanha

18Ga ŋayinydja yukurra ŋunhiyinydjayi dhakaḏayarrŋunydja motjtja djingaryun yukurra ŋunhana bäymana raŋiŋurana, galki gapuŋura moṉukŋura.