gnnNTOTPO

Mathuyu 19

Djesuyu marŋgikuŋala gananminyarawuy rombuy

1Yo, ŋuliŋuruyinydja ŋayi gonha'yurrunana Djesuyu Galalinydja ŋaraka wäŋa, bala marrtjina djunamana makarrlili wäŋalili Djudiyalilina, bala ŋayi buḏapthurruna mayaŋgu Djodanbuyŋunydja. 2Ga guḻku' yolŋu walala marrtjina ḻuŋ'thurruna nhanukala, bala ŋayi yukurrana yolŋu'-yulŋunhanydja ŋunhiyi ḏukmaraŋalana.

3Ga wiripu-guḻku' Rom-dharraymirrinydja yolŋu'-yulŋu marrtjinayi bala Djesuwala, bala dhä-wirrka'yurrunana walala ŋanya yukurrana, yana mayali'-wilkthurruna yukurrana, märr walala yurru marina djäma nhanŋu, ga bitjarrana walala waŋana dhä-wirrka'yurrunanydja ŋanya gam', “Way, nhaltjan yukurra dhika romdhunydja ŋilimurruŋgala ḻakarama? Dhunupa muka ŋunhiyi yolŋuwu ŋunhi ŋayi yurru gonha'yundja nhanŋuway miyalknha?... ga djuy'yun ŋayi yurru ŋanya gupaḏalkuma?”

4Bala ŋayi Djesunydja buku-wakmaraŋala bitjarra, “Yaka muka yana nhuma dhuwala marŋginydja ŋiniya?... ŋunhi yukurra nhaltjan djorra'yu ḻakarama bitjan gam': Ŋunhi ŋurruthaŋalanydja wal'ŋu Godthu djäma yolŋunha maṉḏanha ḏarramunha ga miyalknha; märrma' ŋunhiyi djämawuynydja maṉḏa Godkuŋu yana. 5Ga dhiyakuyina märrwu ŋunhi ŋuli ḏarramuyunydja märrama miyalknha, ŋayi yurru ŋuriŋiyi ḏarramuyunydja gananna ŋäṉḏi'mirriŋunha ga bäpa'mirriŋunhanydja, märr ŋayi yurru waŋgany-manapanmirrinydja nhanukalayŋuwala miyalkkalana, bala maṉḏa ŋunhiyi maṉḏa märrmany'tja waŋganynha; yakana maṉḏa ŋunhi märrma' biyapulnydja. 6Yakana yurru ŋula yolthu yolŋuyu barrkuwatjkumanydja maṉḏanha, liŋgu Godthuna ŋayipina ŋunhiyinydja maṉḏanha waŋgany-manapara.” Bitjarra ŋayi Djesuyunydja bala ḻakaraŋala walalaŋgu.

7Ga walalanydja biyapul waŋana dhä-wirrka'yurruna ŋanya Djesunha bitjarra gam', “Ŋayi Mawtjitjthunydja rom nherrara, manymak warray ŋunhi dhuway'mirriŋuyu yurru miyalknhanydja djuy'yun. Ŋayi yurru ŋuriŋiyi ḏarramuyu wukirri djorra'na, bala djuy'yunna ŋunhiyi miyalknhanydja gupaḏalnha. Nhäku warray ŋayi Mawtjitjthu nherrara dhuwalayinydja rom bitjarrayi?”

8Bala ŋayi Djesunydja waŋana buku-wakmaraŋala bitjarra, “Ŋunhi Mawtjitjthunydja nhumalaŋgu wekaŋala rom bitjarrayi, liŋgu ŋayaŋu nhumalaŋgunydja dhuwali ḏälnha wal'ŋu yana, yaka nhuma ḏukṯuk yuwalkkunydja wal'ŋu romgu marŋgithinyarawu. Yurru ŋunhiyinydja rom Gunhu'yunydja ŋurruthaŋalanydja nherrara barrkuwatj warray, liŋgu ŋayi djäma miyalknha ga ḏarramunha bitjan waŋganynha yana maṉḏa yurru. 9Ga dhuwalana ŋarra nhumalaŋgu ḻakarama yukurra. Ŋunhi maṉḏa ḏarramu ga miyalk liŋguna märranhaminyarana, ŋunhiyinydja waŋganynha yana maṉḏa. Ŋunhi ŋayi yurru miyalk nhina yukurra gäna yana ŋurikiyi nhanŋuway ḏarramuwu, ga ŋayinydja ŋuli dhuway'mirriŋuyunydja ŋuriŋinydja gonha'yurruna ŋanya, bala märraŋu wiripuŋunhana miyalknha, ŋunhiyinydja ŋayi biyaku ŋuli djäma marramba'na ŋuriŋiyi ḏarramuyunydja.”

10Ga ŋanapurru ŋunhi ḻundu'mirriŋunydja nhanŋu waŋana nhanukala Djesuwala bitjarra, “Nhä dhuwala ḏälnydja rom. Mak manymaktja ŋanapurruŋgu dhuwala, ŋunhi ŋanapurru yurru nhina yukurra ḻuni' yana, ga yakana yurru miyalknha märrama.”

11Ga ŋayi Djesunydja buku-wakmaraŋala waŋana bala bitjarra, “Yaka dhuwala manymak bukmakkunydja nhinanharawu ḻuni'wunydja. Manymak warray ŋurikinydja yolŋuwu ŋunhi nhanukala ŋayi Gunhu'yu wekaŋala ganydjarr, märr yurru ŋayi ŋunhiyinydja yolŋu nhina yukurra galŋa-djulŋithirri gänanydja yana dhäykamiriwnydja; ŋayi yurru ŋunhiyinydja yolŋu nhina yukurra ḻuni'na. 12Yo, ḏarramuwurruyu wiripu-guḻku'yunydja yurru yaka märrama ŋula miyalknha, liŋgu wiripu-guḻkuny'tja yaka ḏukṯuk miyalkku märranharawu, ga wiripu-guḻku'yunydja yakana yurru märrama miyalknha, liŋgu ŋuriŋina ŋunhi yolŋuyu ŋuli djäma ŋunhiyi ḏarramunha rumbal. Ga wiripu-guḻkuny'tja waŋa ŋuli ḏarramuwurru bitjan, ‘Ŋarranydja dhuwala yaka yurru miyalknha ŋula märrama; ŋarra yurru nhina gänana yana ŋarrapina, Garraywuna nhanŋuwaynha, nhanukalaŋuwuna djämawu.’ Yo, ŋunhi yurru ŋula yol ḏarramu nhina galŋa-djulŋithirri miyalkmiriwnydja, ŋayi yurru ŋunhiyinydja ḏarramu nhina ḻuni'na yanana yukurra, yurru dhuwalayinydja rom yaka bukmakku yolŋu'-yulŋuwu.” Ga bitjarra ŋayi Djesuyu waŋana ḻakaraŋalanydja.

Djesu goŋ-ŋal'yurruna yumurrku'wala

13Ga ŋuliŋurunydja walala yolŋu'-yulŋuyu gäŋala yumurrku'nha bala Djesuwala, märr yurru ŋayi walalaŋgala goŋ-ŋal'yu-ŋal'yun ŋurikala yumurrku'wala. Ga walalanydja gonha ŋuriŋi ḻundu'mirriŋuyunydja walalay nhäŋala, bala gukuŋala warray dhärukthu wuṉḏaŋarryuna, djuy'yurruna walalanha.

14Ga ŋayi ŋunhi Djesuyunydja ŋunhimalayi nhäŋala, bala wäthurrunana walalaŋgu bitjarrana, “Way, gäŋa walalanha ŋunhiyi yumurrku'nha ŋarrakala. Yaka walalanha gukuŋa. Liŋgu balanyarayina yolŋu'-yulŋu nhanŋuwaynydja wal'ŋu Godkunydja yolŋu walala; walalana yurru märrama nhä malanha ŋamakurruny'tja ŋunhi ŋayi yukurra Godthu ŋayathama ŋunha.”

15Bala ŋayi ŋuliŋuruyinydja Djesu marrtjina goŋ-ŋal'yurrunana muḻkurrlilina ŋurikala yumurrku'walanydja, marrkapthurrunana manapara walalaŋgu. Bala ŋayi marrtjinana, gonha'yurrunana ŋunhiyinydja wäŋa.

Ḻukunydjayu ḏarramuyu gonha'yurruna Djesunha

16Ga waŋgany yolŋu ŋurruŋu ḏarramu marrtjina ga dhä-wirrka'yurruna ŋanya Djesunha bitjarra, “Way Garray, nhaltjan dhika ŋarra yurru djäma, ŋamakurruny'tja, märr ŋarra yurru ḏälkuma yuwalkŋunydja wal'ŋa gupaḏalŋuwuna nhinanharawu?”

17Bala ŋayinydja Djesuyunydja ŋanya waŋana balanydja bitjarra, “Nhäku warray nhe dhä-wirrka'yurruna ŋarranhanydja bitjarrayi? Yaka dhuwala ŋula yol yolŋu ŋamakurruny'tja; ŋayipina waŋganynha Godnha yana ŋamakurruny'tja wal'ŋu. Ŋuli nhe djäl yuwalkŋuwunydja wal'ŋu walŋawu ḏälkunharawu, yana nhe yurru mulkiya baṯ biyakana romdja ŋunhiyi, ŋunhi ŋayi Gunhu'yu nherrara.”

18Bala ŋayinydja ŋunhi yuṯanydja ḏarramu waŋa bitjan warray, “Wanhaka dhika romdja malanha?”

Ga ŋayi Djesunydja waŋa bitjan, “Dhuwalana malanha gam': Yaka buŋa murrkay'kuŋa yolŋunha, yaka marramba'thiya, yaka manaŋiya, ga yaka bothiya ḻakaraŋa. 19Märr-ŋal'yurra nhokalaŋuwala bäpa'mirri-ŋuwala ga ŋäṉḏi'mirriŋuwala, ga märr-ŋamathiya ŋuruku wiripuŋuwunydja yolŋuwu biyaka bitjan nhe yukurra märr-ŋamathirri nhuŋuway nhe gal'ŋu.”

20Bala ŋayinydja waŋa ŋunhiyi yuṯanydja ḏarramu bitjan, “Liŋgu muka ŋarra ḏälkumanydja ŋuli yukurra dhuwaliyi malanha rom. Nhäna ŋarra bulunydja dhika yurru djäma?”

21Ga ŋayi Djesunydja waŋa bitjanna, “Ŋuli nhe djäl nhe yurru yuwalktja dhuwurr-dhunupanydja wal'ŋu, bitjanna gam' nhe yurru djäma. Gatjuy wekaŋana-wala ŋunhiyi nhuŋuway nhänydja malanha, warrpam'thurra yana rarr'yurra wekaŋa ŋunha ŋurruwuykkuna yolŋuwu, bala Godthuna yurru ŋayipina wekama nhuŋu biyapulnydja wal'ŋu ŋamakurru'mirrinydja nhä malanha ŋurukuy djiwarr'wuynha wal'ŋu, märr nhe yurru yuwalk wal'ŋu ḻukunydjayirri. Gatjuy marrtjiyana, ga djämana nhe yurru biyakayina, bala roŋiyiyanydja, bala malthurrana ŋarraku.”

22Ga ŋunhi ŋayi ŋuriŋiyi ḏarramuyu ŋäkulanydja, bala ŋayi bilyurruna dhärukmiriwnha, galŋa-yätjthinana manapara, gonha'yurrunanydja ŋanya Djesunha, liŋgu ŋayi biyapul wal'ŋu ḻukunydja yolŋu ŋunhi.

23-24Bala ŋayi Djesuyunydja yukurrana nhäŋalana ŋanya marrtjinyaranydja nhinanhara bala galŋa-yätjthinyarana, bala ŋayi waŋana bitjarrana, “Ḏäl dhuwala ḻukunydjawunydja yolŋuwu gulŋiyinyarawu Godkalaŋuwunydja Romgu. Ŋunhi ŋuli wäyindhunydja gamulyunydja gäma yukurra girri' guḻku' ḏiltjiyu nhanukalay ŋayi, ga ḏälnha nhanŋu ŋunhi gulŋiyinyarawunydja ŋula wanhamala wäŋalili ŋuliwitjan yutjuwaḻa'kurrunydja dhurrwarakurru. Ga balanyarayina girri'-mäypamirriwunydja yolŋuwu ḏälnha yana wal'ŋu nhanŋu gulŋiyinyarawu bala Godkalanydja wäŋalili.”

25Bala ŋanapurru ŋäkulanydja ṉirryurrunana, bala waŋana dhä-wirrka'yurruna bitjarrana, “Yolnha dhika yurru walŋathirrinydja nhina? Yol yurru dhika gulŋiyirrinydja ŋunha Godkalanydja wäŋalili?”

26Bala ŋayi Djesuyunydja buku-nhäŋalana waŋana ŋanapurrunha bitjarra, “Yolŋunydja yurru yakana walŋakunharamirri bitjanmirriyinydja ŋanyapinyay ŋayi ŋula nhäyunydja ŋunhi ŋayi yukurra ŋayathama. Godthuna ŋayipina yurru yolŋunha walŋakumanydja yänanydja-wala, liŋgu bäyŋuna ŋula ḏäl Godkunydja djämawu.”

27Bala ŋayi Betanydja waŋana dhä-wirrka'yurruna Djesunha bitjarra, “Nhämirri warray ŋanapurrunydja? Ŋanapurrunydja ŋunhi gonha'yurruna bukmak warray nhä malanha, bala ŋanapurru malthurruna nhuŋuna.”

28Bala ŋayi Djesunydja waŋana ŋanapurruŋgu bitjarra, “Märr-yuwalk ŋarra nhumalaŋgu yukurra ḻakaramanydja. Ŋulinyaramirriyunydja ŋunhi yurru ŋunha yuṯa rom maḻŋ'thunna, ŋarranydja yurru nhina yukurra ŋurruŋuna wal'ŋu buŋgawana Gunhu'walaŋunydja ŋurikiyi ḻatju'wunydja dhikanydja romgu, ga nhumanydja yurru ŋarraku ḻundu'mirriŋunydja walala nhina ŋarrakalayi gali'ŋura galki, ŋurruŋuyi walala yana; nhumanydja yurru ŋurruŋuyirri waŋga'-waŋgany djarr'yunarawu barrkuwatjku malawu, yolŋu'-yulŋuwu. Yitjuralpuyŋuwu 29Ŋunhi ŋayi yurru ŋula yolthu yolŋuyu ganan nhanŋuway nhä malanha, wäŋa ga dhäykanha nhanŋuway, ga wäwa'mirriŋunha ga ŋäṉḏi'mirriŋunha ga bäpa'mirriŋunha ga yumurrku'nha, ŋunhi ŋayi yurru bitjandhiyinydja ganan bukmaktja ŋarrakuwaynydja yana malthunarawu, ŋurikiyinydja yolŋuwu yurru Godthu wekama nhä malanha ŋamakurru', bukulili ŋal'marama warray marrtji yurru biyapul warray, dhiyaŋunydja-wala dhiyala munatha'ŋuranydja, ga ŋunhalanydja ŋayi yurru nhina yukurra walŋana, bitjanna liŋguna yurru, gupaḏalnha-wala yana. 30Yo, ŋula nhämunha' yolŋu walala, ŋunhi walala nhina yukurra ŋurruŋumirri dhiyaŋu-wala, ŋunhalanydja walala yurru Gunhu'walanydja wäŋaŋura gali'wuynha walala, ga wiripu-guḻku' ŋula nhämunha' ŋunhi walala yukurra dhiyala nhina wal'ŋu gali'ŋura, ŋunhalanydja walala yurru ŋurruŋumirrina wal'ŋu.”