gnnNTOTPO

JOSHUA 15

1(15:1—19:51) Yo, bukmaktja walala ŋunhi bäpurru' malanha waŋganynha yana Yitjuralnha miṯtji, nhanŋuwaynha walŋu Godkuna mala, yurru walala marrtjina guḻk-guḻkthunminana ŋunhiyi bäpurru' ga bäpurru' malanha yolŋu'-yulŋunydja, bala nhinanana marrtjina barrkuwatjnha. Bala walala waŋga'-waŋganydhu yana bäpurru'yunydja ŋupara gukuŋalana yanana-wala ŋunhi miriŋunha ŋuliŋuruyi walalaŋgala wäŋaŋurunydja, bala wäŋana djäma dhuḻ'yurruna walalaŋguway walala nininyŋukunharawuna nhinanharawu. Yurru waŋganyŋuranydja ŋunhiliŋuminydja wäŋaŋura Djurutjalamdja miriŋu yukurrana nhinana mirithirrina walŋu ḏälmirrina, Djepatjkuŋuna mala-wunharawuy, walalanydja ŋunhi yakana Yitjuralpuyŋuyunydja djuḻkthunmaraŋala ŋunhi wuṉḏaŋarrmirrinhanydja galŋu miriŋunha.