gnnNTOTPO

GODKUŊU WARRAŊULKUNHARANA 5

Läm dhuwala dhunupanydja ḻapmaranharawu djorra'wu

1Ŋuliŋuruyinydja dhurrwaraŋuru ŋarra nhäma djorra'na, ŋayi yukurra ḏälkuma dhunupa'ŋuyu goŋdhunydja, ŋuriŋiyi liŋgu ŋunhi ŋayi yukurra nhina ŋunha ṉapuŋga' wal'ŋu, yurru djorrany'tja ŋunhi warrpam' wukirriwuynha dhärukmirrina, djinawa'kurruna ga ŋapa'-ŋayŋukurru. Yurru dhoṯkunhara ŋunhiyi yulŋunydja djorrany'tja, ga dhaḻ'-dhaḻyunarana 7-dhu be nhäyuna yana girri'yu mam'-mammaranhamirriyu, wuṉḏaŋarrkuma yukurra dhaḻ'-dhaḻyun. 2Bala ŋuliŋurunydja ŋarra nhäma djiwarr'wuynha yolŋunha ganydjarr-ŋutu'nhana, ŋayi marrtji yatjun waŋa; bitjanna ŋayi waŋanydja yukurra gam', “Yolthuŋga yurru dhika ḻapmarama ŋunha djorrany'tja? Yolku dhika dhunupanydja wal'ŋu, ŋayi yurru ḏaw'yun ŋunha wuṉḏaŋarrkunharamirrinydja?” 3Yurru gulkuruna ŋayi ḻarrumanydja marrtji ŋunha bäyma djiwarrny'tja, ga dhuwala munatha', ga be djinawa wal'ŋu ŋoyŋura munatha'ŋura, yakana ŋayi maḻŋ'maraŋalanydja waŋganynha yolŋunha yäraŋunhanydja ŋula ŋurikiyi djorra'wu ḻapmaranharawu ga nhänharawu ŋuruku djinawa'ŋuwu, märr yurru ŋunhiyi nhä malanha maḻŋ'thun warraŋulthirrina. Gulkuruna yana ŋayi ḻarrumanydja marrtji.

4Bala ŋarranydja wiṯthunna dhika nyä'yun, galŋa-yätjthirrina, liŋgu yakana ŋula waŋgany dhunupa ḻapmaranharawu ŋurikiyi djorra'wu ga nhänharawu ŋuruku djinawa'wu. 5Bala ŋayi waŋganydhunydja ŋurruŋuyu waŋa ŋarranha bitjanna, “Way, yaka nhe ŋäthiya,” bitjan. “Biyakana nhe nhäŋana ya', dhuwalana ŋunhiyinydja yolŋu ŋunhi walala yukurra ḻakarama ŋanya bitjan ‘Läyin ŋunhi ŋayi Djuḏawala yarraṯaŋura, Daypitkuŋu mala-bunhara’, ŋayinydja dhuwala liŋguna djuḻkmaraŋala nhä malanha yätj. Dhunupanydja nhanŋuna, ŋayi yurru ḏaw'-ḏawyundja marrtji bala, bala ḻapthunmaramana yurru ŋunhiyi djorra'.”

6Bala ŋarranydja dharr-nhäma warray Godku ŋunhi Bembinha, ŋunhiyinha ŋunhi ŋayi yäkunydja Lämnha, ŋayi yukurra djingaryun ŋunhiliyi yana ṉapuŋga, ṉapuŋga'kumanydja ŋanya yukurra ḻiw'maramanydja ŋuriŋiyi ḏämbumiriwyu walŋamirriyu buṯthunaramirriyu, ga ŋuriŋi ḏilkurruwurruyu yolŋu'-yulŋuyu nhina marrtji ḻiw'marama ŋanyanydja yukurra. Djingaryundja ŋayi yukurra ŋunhiyi Lämdja mim'pumirrina, bunharana dharpunharana, yurru dhandurruŋmirri ŋayi ŋunhiyi Läm yulŋunydja, 7 dhandurruŋdja, ga 7 yana maŋutjinydja nhanŋu, mayaliny'tja yukurra ḻakarama Gunhu'wu Garrkuḻuk Birrimbirr, ŋunhi ŋayi ŋanya djuy'yurruna wäŋalili ga wäŋalili dhika buku-ḻiw'maraŋala, birrka'mirrililina dhikana wäŋalili. 7Nhämanydja ŋarra yukurra, bala ŋayi ŋunhiyi Lämdja marrtji, bala märramana yana ŋunhiyi djorra'na ŋurikala goŋŋuru ŋunhi ŋayi yukurra nhina ṉapuŋga' wal'ŋu.

8Ga dhunupana yana, ŋunhi ŋayi Lämdhu liŋguna märraŋalana ŋunhiyi djorrany'tja, bala walalanydja ŋunhi ḏämbumiriwnydja walŋamirrinydja walala, ga 24 ŋurruŋumirri yolŋu walala ŋunhi, dhunupana ŋurrkanhamirrina marrtji, buku-nyilŋ'thunna gumurrlilina nhanukala ŋurikala Lämgalana. Yo, bukmak ŋunhiyi walala walŋamirri walala ga ḏilkurruwurru yolŋu'-yulŋu goŋ-getamirri walala yulŋunydja, ga rupa' djeŋarra'mirri ḏolaŋ ḏälku'-ḏalkuma walala goŋdhunydja marrtji, weyika'mirri warrpam', buŋgan-djulŋimirrina weyika, mayaliny'tja ŋuriŋi buŋgan-djulŋiyu bäw'yu ḻakarama yukurra bukumirriyanhara Gunhu'walaŋuwuŋu yolŋu'-yulŋuwuŋu ŋunhi ŋuli marrtji dhawuṯthun bala. 9-10Walala barkparkthundja marrtji yuṯana manikay, bitjanna walala barkparkthundja gam',

“Nhepina waŋganynha dhuwala ŋamakurruny'tja wal'ŋu,

nhuŋuwaynha waŋganyguna dhunupanydja märranharawu dhiyakunydja djorra'wu;

Nhepina yana waŋganydhuna yurru ḏaw'-ḏawyun wuṉḏaŋarrkunharamirrinydja,

bala ḻapmaramanydja yurru.

Liŋgu nhepi wekanharamina nhunapinyay nhe,

bala nhe rakunydhinana yolŋuwunydja walalaŋgu,

nhokalay gulaŋdhu nhe roŋinyamaraŋala yolŋu'-yulŋunha balayi Gunhu'walana.

Yo, nhe märraŋala dhawaṯmaraŋalanydja walalanha bukmakŋuru bäpurru'ŋuru ga dhärukŋuru ga malaŋuru,

bala nherrara walalanha Gunhu'walana romlili.

Walalanydja nhuŋuwuynha dhuwala, waŋganynha mala,

liŋgu nhokuŋuna walala goŋ-nherraṉara ḏalkarra'mirrinydja walala,

buku-ŋal'yunarawu ga djämawu ŋanapurruŋgalayŋuwu Gunhu'wu,

bala walala yurru ŋurruŋuyirrina ŋunhala munatha'ŋuranydja buku-ḻiw'maramana.”

11Ga biyapulnydja ŋarra nhäma, ga ŋäma rirrakaynha dhaŋaŋnha dhikana djiwarr'wuynydja yolŋu walala, biyapulnha dhaŋaŋ djingaryun ḻiw'maramana ŋunhi ṉapuŋga'ŋunhanydja nhinanharamirrinha, ga walŋamirrinha walalanha, ga ḏilkurruwurrunha yolŋunha walalanha, ḻiw'marama ṉapuŋga'kuma, barkparkthun marrtji walala ŋunhi yulŋunydja, 12bena dhika barkparkthundja bitjanna,

“Lämdja ŋunhana biyapulnha garrwarnha wal'ŋu,

ŋayi burakina ga gulaŋ waṉḏina;

Dhunupana dhuwala nhanŋunydja ḏälkunharawu ganydjarrwu ga nhäku dhika ḻatju'wu ga marŋgithinyarawu.

Yo, ganydjarr-ḏumurru wal'ŋu dhika ŋayi yulŋunydja,

dhunupa nhanŋu yulŋunydja, ŋilimurru yurru ḻakaramanydja ŋanya yäku-ḏumurruyama,

ga ḻatju'-ḻakarama ŋanya yulŋunydja,

ga wokthun bitjan wal'ŋu nhanŋu ya',

märr-ŋal'yunna manapan, goŋmirriyirrina dhikana.”

13Bala yana ŋuliŋurunydja ŋarra ŋäma rirrakay barkparkthunara manikaynha, bena dhika yiŋgathirrinydja, liŋgu warrpam dhika nhä marrtji ŋorra walŋamirri wokthunna yukurra nhanŋu, ŋunha bäyma djiwarr'wuy nhä malanha, ga ŋunha munatha'wuy, ga dhika djinawa' ŋoyŋura munatha'ŋura, ga warrpam yana ŋunha gapuwuynydja nhä malanha, ŋunhalana bukmaknha barkparkthun yiŋgathirri, wokthunna yukurra; bitjanna walala barkparkthundja yukurra gam',

“Ŋilimurru wokthunna go dhiyakuna gay',

dhuwala ŋayi yukurra nhina ṉapuŋga' wal'ŋu,

ga bitjandhi bili dhiyaku Lämgunydja wokthunna ŋilimurru,

ḻatju'-ḻakaramana ŋanya ŋilimurru go,

bili ŋayipina yäku ḏumurru,

biyapulnydja wal'ŋu garrwar.

Ŋilimurru wokthundja yurru nhanŋu bitjanna liŋguna, weyinŋumirrina.”

14Ga ŋunhiyi ḏämbumiriwnydja walŋamirri walala waŋa bitjan, “Yuwalk muka dhuwalanydja.” Ga ŋunhi ḏilkurruwurrunydja yolŋu walala ŋurrkanhamirrina marrtji buku-nyilŋ'thunna, märr-ŋal'yunna nhanukala.